WTV4523 NFW Whirlpool

Petunjuk WTV4523 NFW Whirlpool

(1)
 • 46
  Η συσκευή που αγοράσατε αναπτύχθηκε για
  να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό πλαίσιο καθώσ
  και:
  - στισ περιοχέσ κουζίνασ χώρων εργασίασ,
  καταστημάτων και/ή γραφείων
  - στα αγροκτήματα
  - σε hotels, motels, residences, bed & breakfast
  προσ χρήση του κάθε πελάτη.
  Για να χρησιμοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό
  τρόπο τη συσκευή σας, σας παρακαλούμε να
  διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στις
  οποίες θα βρείτε την περιγραφή του προϊόντος
  και χρήσιμες συμβουλές.
  Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για κάθε
  μελλοντική χρήση.
  1. Αφού αποσυσκευάσετε τη συσκευή,
  βεβαιώνεστε ότι δεν έχει ζημιέσ κι ότι κλείνει
  τέλεια η πόρτα. Τυχόν ζημιέσ πρέπει να
  αναφέρονται στο κατάστημα πώλησησ εντόσ
  24 ωρών από την παράδοση του προϊόντοσ.
  2. Συνιστούμε να περιμένετε τουλάχιστον δύο
  ώρεσ πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,
  για να επιτραπεί στο ψυκτικό κύκλωμα να
  είναι πλήρωσ αποδοτικό.
  3. Βεβαιώνεστε ότι η εγκατάσταση κι η
  ηλεκτρική σύνδεση πραγματοποιούνται από
  έναν ειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τισ
  οδηγίεσ του κατασκευαστή και σε
  συμμόρφωση με τουσ τοπικούσ κανόνεσ για
  την ασφάλεια.
  4. Καθαρίστε το εσωτερικό του προϊόντοσ πριν
  το χρησιμοποιήσετε.
  ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
  1. Συσκευασία
  Το υλικό συσκευασίασ είναι100% ανακυκλώσιμο κι
  είναι σημασμένο με το σύμβολο ανακύκλωσησ. Για τη
  διάθεσή του ακολουθείτε τουσ τοπικούσ κανονισμούσ.
  Το υλικό συσκευασίασ (πλαστικέσ σακούλεσ, τεμάχια
  φελιζόλ, κλπ...) πρέπει να διατηρείται μακριά από τα
  παιδιά εφόσον αποτελεί πιθανή εστία κινδύνου.
  2. Αποκομιδή/Διάθεση
  Η συσκευή έχει κατασκευαστεί με ανακυκλώσιμο
  υλικό.
  Αυτή η συσκευή είναι σημασμένη σε συμμόρφωση με
  την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, Waste Electrical and
  Electronic Equipment (WEEE- Άχρηστοσ Ηλεκτρικόσ κι
  Ηλεκτρονικόσ Εξοπλισμόσ). Βεβαιούμενοι ότι αυτή η
  συσκευή αποκομίζεται με σωστό τρόπο, συνεισφέρετε
  στην πρόληψη των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων
  για το περιβάλλον και την υγεία.
  Το σύμβολο πάνω στη συσκευή, ή στα έγγραφα
  που τη συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή
  δεν πρέπει να μεταχειριστεί ωσ οικιακό απόρριμμα
  αλλά πρέπει να παραδοθεί στο ενδεδειγμένο σημείο
  περισυλλογήσ για την ανακύκλωση ηλεκτρικών κι
  ηλεκτρονικών συσκευών. Κατά την αποκομιδή,
  επιστρέφετε τη συσκευή άχρηστη, κόβοντασ το
  καλώδιο του ρεύματοσ, αφαιρώντασ τισ πόρτεσ και τα
  ράφια έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνοσ
  εγκλωβισμού των παιδιών στο εσωτερικό τησ.
  Την αποκομίζετε ακολουθώντασ τουσ τοπικούσ
  κανόνεσ για τη διάθεση των απορριμμάτων και την
  παραδίδετε στα ειδικά σημεία περισυλλογήσ, χωρίσ να
  την αφήνετε αφύλακτη ούτε για λίγεσ ημέρεσ, καθώσ
  αποτελεί εστία κινδύνου για τα παιδιά. Για
  περισσότερεσ πληροφορίεσ σχετικά με την
  επεξεργασία, ανάκτηση κι ανακύκλωση αυτήσ τησ
  συσκευήσ, επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο τησ
  τοπικήσ σασ αυτοδιοίκησησ, την υπηρεσία
  περισυλλογήσ οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα
  όπου αγοράσατε τη συσκευή.
  Πληροφορία:
  Αυτή η συσκευή δεν περιέχει CFC. Το ψυκτικό
  κύκλωμα περιέχει R134a (HFC) ή R600a (HC), βλέπε
  ετικέτα αριθμού μητρώου στο εσωτερικό τησ
  συσκευήσ
  Για τισ συσκευέσ με Ισoβoυτάvιo (R600a): το
  ισoβoυτάvιo είναι ένα φυσικό αέριο χωρίσ επιπτώσεισ
  για το περιβάλλον, αλλά είναι εύφλεκτο. Κατʼ επέκταση
  είναι απαραίτητο να βεβαιώνεστε ότι οι σωλήνεσ του
  ψυκτικού κυκλώματοσ δεν έχουν ζημιέσ.
  Αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει φθοριούχα αέρια
  σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο. Το ψυκτικό
  αέριο βρίσκεται σε ερμητικά σφραγισμένο σύστημα.
  Ψυκτικό αέριο: το R134a έχει δυναμικό θέρμανσησ του
  πλανήτη (GWP) 1300.
  Δήλωση συμμόρφωσης
  Αυτή η συσκευή προορίζεται για τη συντήρηση
  προϊόντων διατροφήσ και κατασκευάζεται σε
  συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1935/2004.
  Αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε κι
  εμπορευματοποιήθηκε σε συμμόρφωση με:
  - στόχοι ασφαλείασ τησ Οδηγίασ "Χαµηλή Τάση"
  2006/95/ΕΕ (που αντικαθιστά την 73/23/ΕΟΚ και
  επόµενεσ τροποποιήσεισ).
  - τισ απαιτήσεισ προστασίασ τησ Οδηγίασ “EMC"
  2004/108/EK.
  Η ηλεκτρική ασφάλεια τησ συσκευήσ
  εξασφαλίζεται μόνον όταν είναι σωστά
  συνδεμένη σε αποτελεσματική
  εγκατάσταση γείωσησ βάσει του νόμου.
  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
WTV4523 NFW Whirlpool

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang WTV4523 NFW Whirlpool?

Jumlah pertanyaan: 0

Ajukan pertanyaan anda mengenai Whirlpool WTV4523 NFW di sini kepada pemilik produk lainnya. Sampaikan dekripsi yang jelas dan singkat tentang masalah dan pertanyaan anda. Semakin jelas penjelasan masalahnya, semakin mudah bagi pemilik Whirlpool WTV4523 NFW lainnya untuk menyediakan jawaban terbaik.

Tampilkan panduan gratisWhirlpool WTV4523 NFW di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Whirlpool WTV4523 NFW lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini

spesifikasi produk

Umum
Brand Whirlpool
Model WTV4523 NFW
Produk Kulkas
EAN 8003437898471
Bahasa Inggris, Yunani
Jenis berkas PDF
Desain
Penempatan alat Terpisah
Warna produk Putih
Engsel pintu Kanan
Pintu dapat dibalik -
Kunci anak
Layar terpasang
Jumlah kompresor 1
Performa
Kapasitas total bersih 450
Kapasitas total kotor 482
Kelas iklim SN-T
Tingkat kebisingan 42dB
Kulkas
Kapasitas bersih lemari es 341
Kapasitas kotor lemari es 350
Lampu interior kulkas
Tipe lampu LED
Tanpa beku (kulkas)
Sistem multi arus udara (kulkas)
Jumlah rak/keranjang lemari es 5
Lemari beku
Posisi lemari beku Ditempati bagian atas
Kapasitas bersih lemari beku 109
Kapasitas kotor lemari beku 132
Kapasitas pembekuan 4.5kg/24j
Waktu penyimpanan selama kegagalan daya 24j
Peringkat Star 4*
Tanpa beku (freezer) -
Jumlah rak/keranjang lemari beku 3
zona segar
Kompartemen zona segar -
Ergonomik
Alarm pintu terbuka
Kaki dapat disesuaikan
Panjang kabel 2.45m
Daya
Kelas efisiensi energi A+
Bersertifikat Energy Star -
Beban terhubung 150W
Penggunaan energi 1.05kWj/24j
Konsumsi listrik tahunan 386kWj
Arus 10A
Berat dan dimensi
Panjang 710mm
Lebar 750mm
Tinggi 1875mm
Berat 80000g
Panjang kemasan 750mm
Lebar kemasan 810mm
Tinggi kemasan 1955mm
Berat kemasan 82000g

petunjuk.co.id

Mencari panduan? petunjuk.co.id menjamin anda untuk menemukan panduan yang anda cari dalam waktu singkat. Database kami memuat lebih dari 1 juta panduan PDF untuk lebih dari 10,000 merek. Setiap hari kami menambahkan panduan terbaru sehingga anda akan selalu menemukan produk yang anda cari. Sangat mudah: hanya dengan mengetikkan nama merek dan tipe produk dalam kotak penelusuran dan anda akan melihat secara instan panduan yang anda pilih secara online dengan gratis.

petunjuk.co.id

© Hak Cipta 2020 petunjuk.co.id. Hak Cipta Dilindungi.