Petunjuk VT-1979 W Vitek

VT-1979 W Vitek
(1)
  • nomor halaman: 2
  • Jenis berkas: PDF
CÂNTAR DE PODEA
Descrierea produsului
1. Afi şaj
2. Corp
3. Capac locaş pentru baterii
4. Buton selectare unităţi de măsu-
ră a masei
Măsuri de siguranţă
• Înainte de utilizare îndepărtaţi de
pe cântar folia protectoare pentru
a evita apariţia energiei statice
Poziţionaţi cântarul pe o suprafaţă
plană, uscată şi nealunecoasă.
Nu folosiţi cântarul pe covoare
sau mochete.
Nu urcaţi pe cântar cu picioarele
ude sau dacă suprafaţa acestuia
este umedă. Vă expuneţi riscului
de a aluneca şi a vă traumatiza.
Aveţi grijă când urcaţi pe cântar:
mai întâi puneţi pe cântar un pi-
cior, asiguraţi-vă că acesta este
stabil şi numai după aceasta pu-
neţi al doilea picior.
Urcaţi pe cântar şi distribuiţi în
mod egal greutatea d-voastră.
Staţi nemişcat în timp ce are loc
măsurarea greutăţii, nu efectuaţi
sărituri pe suprafaţa cântarului.
Pentru a obţine indicaţii de o pre-
cizie maximă la măsurarea greu-
tăţii poziţionaţi cântarul pe unul şi
acelaşi loc.
Nu folosiţi cântarul în apropierea
aparatelor de încălzire.
Nu folosiţi şi nu păstraţi cântarul
în încăperi cu umiditate ridicată
(de circa 80%), nu lăsaţi apa sau
alte lichide să pătrundă în corpul
cântarului, acest lucru poate infl u-
enţa precizia măsurărilor sau să
provoace ieşirea lui din funcţiu-
ne.
Este necesară o atentă suprave-
ghere atunci când aparatul este
folosit de copii sau persoane cu
abilităţi reduse.
Nu lăsaţi cântarul la îndemâna
copiilor.
Dacă nu folosiţi cântarul o perioa-
dă lungă de timp este necesar să
scoateţi bateriile din locaşul pen-
tru baterii.
Respectaţi polaritatea la instala-
rea bateriilor în conformitate cu
indicaţiile.
Nu folosiţi simultan baterii diferi-
te (vechi şi noi, de tipuri diferite
etc.);
Înlocuiţi la timp bateriile.
Nu reparaţi şi nu dezasamblaţi sin-
guri cântarul. În caz de defecţiuni
apelaţi la un service autorizat.
Păstraţi cântarul la un loc uscat
răcoros, inaccesibil pentru copii.
Recomandări
Efectuaţi cântărirea la aceeaşi
oră a zilei.
Efectuaţi cântărirea după 2-3 ore
de la luarea mesei.
Atenţie!
• În cazul în care pe afi şaj apare in-
dicaţia “OL”, cântarul este supra-
încărcat. Coborâţi imediat de pe
cântar, pentru a evita defectarea
acestuia.
Simbolul “Lo” indică necesitatea
înlocuirii bateriilor.
UTILIZAREA CÂNTARULUI
Deschideţi capacul locaşului de ba-
terii (3) şi îndepărtaţi garnitura izo-
lantă între baterii. Închideţi capacul
locaşului pentru baterii.
Selectarea unităţilor de măsură
În partea de jos a corpului cânta-
rului se afl ă butonul de selectare
a unităţilor de măsură a masei (4).
Apăsând butonul puteţi selecta kilo-
grame (“KG”), livre (“LB”) sau sto-
ne (‘’ST’’) în calitate de unităţi de
măsură a masei.
MĂSURAREA GREUTĂŢII
1. Cântarul va porni de îndată ce
veţi urca pe acesta
2. Pe afi şaj va apărea simbolul va-
riabil , după care se vor aprinde
simbolurile - “0.0 KG”, “0.0 LB”
sau “0.0 ST”, în funcţie de unită-
ţile de măsură a greutăţii.
3. Urcaţi pe cântar, staţi nemişcat
pe cântar. În timpul cântăririi indi-
caţia de pe afi şaj va clipi. Aştep-
taţi până indicaţiile de pe afi şaj
vor înceta să clipească. Greuta-
tea d-voastră va fi vizualizată pe
afi şaj timp de circa 10 secunde,
după care aparatul se va opri au-
tomat.
ÎNTREŢINEREA APARATULUI
Folosiţi cu grijă cântarul acesta
ind un instrument de precizie, de
aceea evitaţi variaţiile de tempe-
ratură, umiditatea ridicată, lovi-
turile, feriţi de praf şi de acţiunea
razelor directe ale soarelui.
Nu poziţionaţi cântarul în apropie-
rea aparatelor de încălzire.
Nu efectuaţi sărituri pe cântar.
Ştergeţi corpul cântarului cu o
cârpă umedă.
Nu permiteţi pătrunderea lichide-
lor în interiorul corpului cântaru-
lui.
Nu folosiţi agenţi chimici sau ab-
razivi pentru curăţarea cântaru-
lui.
Păstraţi aparatul la un loc uscat
răcoros, inaccesibil pentru copii.
SPECIFICAŢII TEHNICE
Limită de cântărire: 180 kg.
Valoarea diviziunii 0,1 kg
Diapazon temperaturi de funcţiona-
re: +5/+30°C
Alimentare: 4 baterii «АА» 1,5 V
Producătorul îi rezervează dreptul
de a schimba caracteristicile apara-
telor fără anunţare prealabilă.
Termenul de exploatare a apara-
tului – 5 ani.
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei
pentru produsul dat, rugăm să Vă
adresaţi la distribuitorul regional sau
la compania, unde a fost procurat
produsul dat. Serviciul de garanţie
se realizează cu condiţia prezentă-
rii bonului de plată sau a oricărui alt
document fi nanciar, care confi rmă
cumpărarea produsului dat.
Acest produs corespunde
cerinţelor EMC, întocmite
în conformitate cu Directi-
va 89/336/EEC i Directiva
cu privire la electrosecuri-
tate/joasă tensiune (73/23
EEC).

ROMÂNĂ/ MOLDOVENEASCĂ

6
ЕДЕНДІ ЭЛЕКТРОНДЫ ТАРАЗЫ
Сипаттамасы
1. Дисплей
2. Корпус
3. Батареялық бөлік қақпағы
4. Өлшем бірліктерін таңдау
батырмасы
Сақтандыру шаралары
• Пайдалану алдында, статикалық
əссерге жол бермеу үшін
таразыдан қорғаныс жапсырманы
жойыңыз.
• Таразыны түзу, құрғақ
жəне сырғымайтын бетте
орналастырыңыз.
• Таразыңы кілемдерде немесе
кілемді беттерде пайдаланбаңыз.
• Таразыға суланған аяқтармен
немесе таразының дымқыл
бетіне тұрмаңыз. Сіз тайғанап
кетіп жарақат ала аласыз.
• Таразыға тұрғанда, қауіпсіздікті
сақтаңыз: таразыға бір аяқпен
тұрыңыз, оның тұрақтылығына
көз жеткізіңіз жəне содан кейін
ғана екінші аяғыңызды қойыңыз.
• Таразыға тұрыңыз жəне өз
салмағыңызды теңестіріп
орналастырыңыз. Салмақты
өлшеу іске асырылып жатқанда,
қозғалмай тұрыңыз, Таразы
бетінде секіруге тыйым
салынады.
• Егер платформада жарықтар
пайда болса, немесе таразының
бұзылуы жағдайында, оны
пайдалануға тыйым салынады.
• Құрылғыны үйден тыс
пайдаланбаңыз.
• Салмақты өлшегенде
максималды дəл көрсетілімдерді
алу үшін таразыны үнемі бір
орынға қойыңыз.
• Таразыны қыздырғыш
аспаптардан алшақ
пайдаланыңыз.
• Таразыны ылғалдылығы жоғары
(80% астам) бөлмелерде
пайдалануға жəне сақтауға
тыйым салынады, судың немесе
басқа сұйықтықтардың таразы
корпусына тиюіне жол бермеңіз,
бұл салмақты өлшеудің дəлдігіне
əсер етуі немесе аспаптың істен
шығуына əкелуі мүмкін.
• Егер аспапты балалар немесе
мүмкіндіктері шектеулі адамдар
пайдалағанда, аса назар
болыңыз.
• Аспапты балаларға ойыншық
ретінде пайдалануға рұқсат
етпеңіз.
• Егер сіз таразыны ұзақ уақыт
бойы пайдаланбайтын болсаңыз,
онда батареялық бөліктен
қоректендіру элементтерін
шығару қажет.
• Қоректендіру элементтерін
орнатқан кезде белгілеулерге
сəйкес үйектілікті қатаң сақтаңыз.
• Əртүрлі қоректендіру
элементтерін бірге
пайдаланбаңыз (жаңалары мен
ескілерін, əртүрлі типін жəне
т.с.с.).
• Қоректендіру элементтерін
уақытында айырбастап тұрыңыз.
• Таразыны өз бетіңізбен
бөлшектеуге жəне жөндеуге
тыйым салынады. Ақаулықтар
табылған кезде туындыгерлес
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
• Таразыны құрғақ, салқын,
балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтаңыз.
Кеңестер
• Салмағыңызды өлшеуді үнемі
тəуліктің бір мезігілінде іске
асырыңыз.
• Тамақ ішкеннен кейін 2-3 сағат
өтуі керек.
Назар аударыңыз!
• Егер дисплейде “ERR” мəні
көрсетілсе, таразы асыра
жүктелген. Таразының бұзылуын
алдын-алу үшін одан жедел
түсіңіз.
• “Lo” таңбасы қоректендіру
элементтерін айырбастаудың
қажеттілігін білдіреді.
ТАРАЗЫНЫ ПАЙДАЛАНУ
Батареялық бөліктің (4) қақпағын
ашыңыз жəне қоректендіру
элементтерінің арасындағы
оқшаулағыш төсеуді алыңыз.
Батареялық бөліктің қақпағын
жабыңыз.
Өлшем бірліктерін таңдау
Таразы корпусының төменгі
жағында салмақ өлшем
бірліктерін таңдау батырмасы
(4) бар. Батырманы басып, сіз
салмақ өлшем бірліктері ретінде
килограммдарды (“KG”), фунттарды
(“LB”) немесе стоундарды (‘’ST’’)
таңдай аласыз.
САЛМАҚТЫ ӨЛШЕУ
1. Таразы Сіз оның үстіне тұрғанда
іске қосылады
2. Дисплейде қозғалатын таңбасы
пайда болады, ал содан кейін
салмақ өлшем бірліктеріне
байланысты - “0.0 KG”, “0.0
LB” немесе“0.0 ST” таңбалары
жанады.
3. Таразыға тұрыңыз, таразыда
қозғалмай тұрыңыз. Салмақты
өлшеу кезінде дисплейдегі
көрсетілім жанып-сөнеді.
Дисплейдегі көрсетілімдер
жанып-сөнуін тоқтатқанын
күтіңіз. Сіздің салмағыңыз
10 секунд бойы дисплейде
көрсетіледі, одан кейін аспап
автоматты сөнеді.
АСПАПТЫҢ КҮТІМІ
• Таразыны пайдаланғанда абай
болыңыз, себебі бұл дəл құрал,
температура ауытқуларын,
жоғары ылғалдылықты,
соққыларды, шаңды немесе
тікелей күн сəулелерінің əсерін
болдырмаңыз.
• Таразыны қыздырғыш
аспаптардан алшақ ұстаңыз.
• Таразыда секірмеңіз.
• Таразы платформасын дымқыл
матамен сүртіңіз.
• Таразының корпусына
сұйықтықтың тиюін
болдырмаңыз.
• Таразыны тазалауға химиялық
немесе қажайтын заттарды
пайдаланбаңыз.
• Таразыны құрғақ, салқын,
балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтаңыз.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Максималды салмақ: 180 кг
Баған бөлімі: 0,1 кг
Жұмыс істеу температураларының
ауқымы: +5/+30°C
Қоректендіру элементтері: «АА» 1,5
В 4 батарейка
Өндiрушi прибордың
характеристикаларын өзгертуге,
алдын ала ескертусiз өзiнiң құқын
сақтайды.
Құралдың қызмет ету мерзімі - 5
жыл
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып
жатқан бөлшектер дилерден тек
сатып алынған адамға ғана берiледi.
Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
шағымдалған жағдайда төлеген
чек немесе квитанциясын көрсетуi
қажет.
Бұл тауар ЕМС
– жағдайларға
сəйкес келедi негiзгi
Мiндеттемелер 89/336/
EEC Дерективаның
ережелерiне енгiзiлген
Төменгi Ережелердiң
Реттелуi (73/23 EEC)

ҚАЗАҚ

5
ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
Описание
1. Дисплей
2. Корпус
3. Крышка батарейного отсека
4. Кнопка выбора единиц изме-
рения веса
Меры безопасности
Перед использованием уда-
лите с весов защитную пленку
во избежание возникновения
статического эффекта
Размещайте весы на ровной,
сухой и нескользкой поверх-
ности.
Не пользуйтесь весами на ков-
рах или ковровых покрытиях.
Не вставайте на весы мокрыми
ногами или на влажную повер-
хность корпуса весов. Вы мо-
жете поскользнуться и полу-
чить травму.
Соблюдайте осторожность, ког-
да встаете на весы: встаньте на
весы сначала одной ногой, убе-
дитесь в их устойчивости и толь-
ко затем поставьте вторую ногу.
Встаньте на весы и равномер-
но распределите свой вес. Во
время процесса взвешивания
cтойте неподвижно. Запреща-
ется прыгать на поверхности
весов.
Для получения максимально
точных показаний при взвеши-
вании ставьте весы на одно и
то же место.
Используйте весы вдали от на-
гревательных приборов.
Запрещается использовать и
хранить весы в помещениях с
повышенной влажностью (бо-
лее 80%), не допускайте попа-
дания воды и других жидкос-
тей в корпус весов, это может
повлиять на точность взвеши-
вания или привести к выходу
прибора из строя.
Будьте особенно вниматель-
ны, если прибор используется
детьми или людьми с ограни-
ченными возможностями.
Не разрешайте детям исполь-
зовать прибор в качестве иг-
рушки.
Если вы не будете пользовать-
ся весами в течение длитель-
ного периода времени, необ-
ходимо извлечь элементы пи-
тания из батарейного отсека.
При установке элементов пи-
тания строго соблюдайте по-
лярность в соответствии с
обозначениями.
Не используйте вместе разные
элементы питания (старые и
новые, разных типов и т.п.);
Своевременно меняйте эле-
менты питания.
Запрещается самостоятель-
но разбирать и ремонтировать
весы.
При обнаружении неисправ-
ностей обращайтесь в автори-
зованный (уполномоченный)
сервисный центр.
Храните весы в сухом про-
хладном месте, недоступном
для детей.
Рекомендации
Проводите взвешивания в
одно и то же время суток.
После приема пищи должно
пройти 2-3 часа.
Внимание!
Если на дисплее отобразилось
значение “OL”, весы перегру-
жены. Срочно сойдите с ве-
сов, чтобы предотвратить их
повреждение.
Символ “Lo” подсказывает о
необходимости замены эле-
ментов питания.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕСОВ
Откройте крышку батарейного
отсека (3) и удалите изолирую-
щую прокладку между элемен-
тами питания. Закройте крышку
батарейного отсека.
Выбор единиц измерения
На нижней стороне корпуса ве-
сов есть кнопка выбора единиц
измерения веса (4). Нажимая
кнопку, вы можете выбрать кило-
граммы (“KG”), фунты (“LB”) или
стоуны (“ST”) в качестве единиц
измерения веса.
ИЗМЕРЕНИЕ ВЕСА
1. Весы включаются, когда Вы на
них встаете.
2. На дисплее появятся переме-
щающийся символ , а затем
загорятся символы - “0.0 KG”,
“0.0 LB” или“0.0 ST”, в зависи-
мости от единиц измерения
веса.
3. Встаньте на весы, стойте на
весах неподвижно. Во время
взвешивания индикация на
дисплее будет мигать. Дож-
дитесь момента, когда пока-
зания на дисплее перестанут
мигать. Ваш вес будет высве-
чиваться на дисплее в течение
около 10 секунд, после чего
прибор автоматически отклю-
чится.
УХОД ЗА ПРИБОРОМ
Пользуясь весами, соблюдай-
те осторожность так как это
точный инструмент. Не под-
вергайте весы перепадам тем-
ператур, повышенной влаж-
ности, ударам, воздействию
пыли или прямых солнечных
лучей.
Держите весы вдали от нагре-
вательных приборов.
Не прыгайте на весах.
Протирайте корпус весов
влажной тканью.
Не допускайте попадание жид-
кости в корпус весов.
Не используйте химические
или абразивные средства для
чистки весов.
Храните весы в сухом про-
хладном месте, недоступном
для детей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС-
ТИКИ
Максимальный вес: 180 кг.
Цена деления: 0,1 кг
Диапазон рабочих температур:
+5/+30°C
Элементы питания: 4 элемента
«АА» 1,5 В
Производитель оставляет за
собой право изменять характе-
ристики приборов без предва-
рительного уведомления
Срок службы прибора - 5 лет
Данное изделие соответ-
ствует всем требуемым
европейским и россий-
ским стандартам безо-
пасности и гигиены.
АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ,
Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070
Вена, Австрия
Сделано в Китае

РУССКИЙ

4
PERSONENWAAGE
Beschreibung
1. Display
2. Gehäuse
3. Deckel des Batteriefachs
4. Taste der Auswahl der Messein-
heiten
Sicherheitsmaßnahmen
• Um den statischen Effekt zu ver-
meiden, entfernen Sie komplett die
Schutzfolie vor der Nutzung der
Waage.
Stellen Sie die Waage auf eine gera-
de, trockene und stabile Oberfl äche
auf.
Es ist nicht empfohlen, die Waage
auf Teppichen und Teppichbelägen
zu nutzen.
Es ist nicht gestattet, sich mit nas-
sen Füssen auf die Waage oder auf
die nasse Oberfl äche der Waage zu
stellen. Es besteht dabei das Ab-
rutsch und Verletzungsrisiko.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich
auf die Waage stellen: Stellen Sie
sich auf die Waage zuerst mit einem
Fuss, vergewissern Sie sich, dass
die Waage stabil ist, und danach
stellen Sie sich darauf mit beiden
Füssen.
Stellen Sie sich auf die Waage
und verteilen Sie gleichmäßig Ihr
Körpergewicht. Stehen Sie auf der
Waage unbeweglich, solange die
Abwiegung erfolgt.
Um die maximal genaue Abwie-
gungsangaben zu bekommen,
stellen Sie die Waage in eine und
dieselbe Stelle.
Nutzen Sie die Waage weit von hei-
ßen Oberfl ächen entfernt.
Es ist nicht gestattet, das Gerät
in den Räumen mit erhöhter Luft-
feuchtigkeit (über 80%) zu nutzen,
lassen Sie keinen Kontakt mit Was-
ser oder anderen Flüssigkeiten zu,
weil es die Messungsgenauigkeit
beeinfl ussen oder zum Betriebs-
ausfall des Geräts führen kann.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen
sind in den Fällen angesagt, wenn
sich Kinder oder behinderte Per-
sonen während der Nutzung des
Geräts in der Nähe aufhalten.
Es ist nicht gestattet, das Gerät als
Kinderspielzeug zu nutzen.
Falls Sie die Waage längere Zeit
nicht nutzen, nehmen Sie die Batte-
rien aus dem Batteriefach heraus.
Beachten Sie beim Batteriewechsel
die Polarität entsprechend den Be-
zeichnungen.
Nutzen Sie auf keinen Fall unter-
schiedliche Batterien (neue und alte
Batterien, Batterien verschiedenes
Typs) zusammen;
Wechseln Sie Batterien rechtzeitig
aus.
Es ist nicht gestattet, das Gerät
selbständig abzubauen und zu re-
parieren. Bei der Feststellung von
Beschädigungen wenden Sie sich
an einen autorisierten Kundenser-
vicedienst.
Bewahren Sie die Waage in einem
trockenen und für Kinder unzugäng-
lichem Ort auf.
Empfehlungen
Lassen Sie sich zu der gleichem
Tageszeit wiegen.
Es sollen 23 Stunden nach den
Mahlzeiten vergehen.
Achtung!
Falls das Symbol „OL“ auf dem
Bildschirm erscheint, bedeutet
dies, dass die Waage überlastet ist.
Treten Sie sofort von der Waage
herunter, um deren Beschädigung
zu vermeiden.
Das Symbol „Lo“ zeigt, dass die
Batterien ausgewechselt werden
sollen.
ANWENDUNG DER WAAGE
Öffnen Sie das Batteriefach (3) und
entfernen Sie die Isolierdichtung zwi-
schen den Batterien. Schließen Sie
den Deckel des Batteriefachs zu.
Wahl der Messeinheiten
Im dem unteren Teil der Waage neben
dem Batteriefach befi ndet sich ein
Knopf zur Wahl der Messeinheiten (4).
Während des Drückens des Knopfes
können Sie verschiedene Messein-
heiten wählen: Kilogramme (“KG“),
Funds (“LB“) oder Stones („St“).
GEWICHTSMESSUNG
1. Die Waage schaltet sich aus, wenn
Sie sich darauf stellen.
2. Auf dem Bildschirm erscheint das
bewegende Symbol und danach
leuchten Symbole „0.0 KG“ „0.0
LB“ oder „0.0 ST“ abhängig von
den Messeinheiten des Gewichts
auf.
3. Stellen Sie sich auf die Waage und
bleiben Sie unbeweglich stehen.
Während des Abwiegens wird der
Sensor auf dem Bildschirm blin-
ken. Warten Sie ab, bis die Anzeige
auf dem Bildschirm nicht mehr
blinkt. Ihr Gewicht wird innerhalb
von 10 Sekunden auf dem Bild-
schirm angezeigt, danach schaltet
sich das Gerät automatisch ab.
PFLEGE DES GERÄTS
Seien Sie beim Nutzen der Waage
vorsichtig, da es ein Präzisionsins-
trument ist, vermeiden Sie Tem-
peraturschwankungen, erhöhte
Feuchtigkeit, Schläge, Staub oder
direkte Sonnenstrahle.
Halten Sie das Gerät von heißen
Oberfl ächen fern.
Es ist verboten, auf der Waage zu
springen.
Wischen Sie das Gehäuse der Per-
sonalwaage mit einem feuchten
Tuch ab.
Achten Sie darauf, dass die Flüssig-
keit ins Gehäuse des Geräts nicht
eindringt.
Es ist nicht gestattet, Abrasiv und
Lösungsmittel für die Reinigung der
Waage zu benutzen.
Bewahren Sie die Waage in einem
trockenen und für Kinder unzugäng-
lichem Ort auf.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Maximales Gewicht: 180 kg
Teilung 0,1 kg
Temperaturbereich: +5/+30°C
Batterien: 4 Batterien Typ «AA» 1,5V
Der Produzent behält sich das Recht
vor, die Charakteristiken der Geräte
ohne Vorankündigung zu ändern.
Betriebslebensdauer des Geräts
– 5 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der
Gewährleistung kann man beim
Dealer, der diese Geräte verk-
auft hat, bekommen. Bei beliebiger
Anspruchserhebung soll man wäh-
rend der Laufzeit der vorliegenden
Gewährleistung den Check oder die
Quittung über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt
entspricht den Forderungen
der elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in
89/336/EWG -Richtlinie des
Rates und den Vorschriften
73/23/EWG über die
Niederspannungsgeräte vor-
gesehen sind.

DEUTSCH

3
PERSONAL SCALE
Description
1. Display
2. Body
3. Battery compartment lid
4. Measuring units selection but-
ton
Safety measures
Before operating, remove the
protective film from the scales
in order to avoid appearance of
static effect .
Place the scales on the flat, dry
and non-slip surface.
Do not use the scales on the car-
pet.
Do not stand on the scales with
wet feet or on the wet surface
of the scales. You can slip down
and sustain an injury.
Be careful while standing on the
scales: firstly put your one foot
on the scales, make sure that
the scales are stable and then
put the other foot on the scales.
Stand on the scales and dis-
tribute your body weight evenly.
Stay steel while weighting, do
not jump on the surface of the
scales.
To get maximally precise results
while weighting put the scales
each time on the same place.
Use the scales away from heat-
ing devices.
Do not use and do not store the
scales in rooms with high humid-
ity (more than 80%), protect the
body of the scales from water or
other liquids, it can influence the
precision of weighting and lead
to the unit failure.
Be especially careful if the unit is
used by children or disabled per-
sons.
Do not allow children to use the
unit as a toy.
If you are not going to use the
scales for a long time, you should
take the batteries out of the bat-
tery compartment.
While inserting batteries, strictly
follow the polarity according to
the marks.
Do not use different batteries to-
gether (new and old ones, differ-
ent types of batteries etc.);
Replace the batteries in time.
Do not dismantle and do not re-
pair the scales yourself. If there
are any damages in the unit,
apply to the authorized service
center.
Keep the scales in a dry cool
place, out of reach of children.
Recommendations
Perform weighting at one and
the same time.
Wait 2-3 hours after eating be-
fore weighting.
Attention!
If “OL” appears on the display,
the scales are overloaded. Im-
mediately get off the scales to
prevent their damage.
The “Lo” symbol means that the
batteries should be replaced.
OPERATING INSTRUCTIONS
Open the battery compartment lid
(3) and remove the insulating pad
between the batteries. Close the
battery compartment lid.
Measuring units selection
On the lower part of the body there
is a measuring units selection but-
ton (4). You can select kilograms
(“KG”), pounds (“LB”) or stones
(“ST”) as measuring units, by
pressing this button.
WEIGHING
1. Switch on the unit by stepping
on the scale.
2. The moving symbol will be dis-
played, then - “0.0 KG”, “0.0
LB” or “0.0 ST” will be lighting,
depending on the measuring
units selected.
3. Stand on the scales, stand mo-
tionless. During weighting in-
dication will be flashing on the
display. Wait till the indications
stop flashing. Your weight will be
displayed for about 10 seconds,
and then the unit will switch off
automatically.
CLEAN AND CARE
Be careful while operating the
unit, as it is a precision instru-
ment, avoid extremes of tem-
perature, high humidity, strong
impacts, dust or direct sunlight.
Keep away from heating devic-
es.
• Do not jump on the unit.
Clean the body of the scales with
a damp cloth.
Do not allow liquids to get into
the body of the scales.
Do not use chemical or abrasive
cleaners to clean the scales.
Keep the scales in a dry cool
place, out of reach of children.
SPECIFICATIONS
Maximal weight: 180 kg.
Point value 0,1 kg
Operating temperatures range:
+5/+30°C
Batteries: 4 “AA” 1,5 V batteries
The manufacturer reserves the
right to change the device's char-
acteristics without prior notice.
Service life of appliance - 5
years
GUARANTEE
Details regarding guarantee con-
ditions can be obtained from the
dealer from whom the appliance
was purchased. The bill of sale or
receipt must be produced when
making any claim under the terms
of this guarantee.
This product conforms to
the EMC-Requirements as
laid down by the Council
Directive 89/336/EEC
and to the Low Voltage
Regulation (73/23 EEC)

ENGLISH

2
1979.indd 11979.indd 1 28.06.2011 11:43:1528.06.2011 11:43:15
VT-1979 W Vitek

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang VT-1979 W Vitek?

Jumlah pertanyaan: 0

Ajukan pertanyaan anda mengenai Vitek VT-1979 W di sini kepada pemilik produk lainnya. Sampaikan dekripsi yang jelas dan singkat tentang masalah dan pertanyaan anda. Semakin jelas penjelasan masalahnya, semakin mudah bagi pemilik Vitek VT-1979 W lainnya untuk menyediakan jawaban terbaik.

Tampilkan panduan gratisVitek VT-1979 W di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Vitek VT-1979 W lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini

spesifikasi produk

Umum
Brand Vitek
Model VT-1979 W
Produk Timbangan
EAN 9012345008291
Bahasa Inggris
Jenis berkas PDF
Performa
Tipe Timbangan badan elektronik
Berat maksimal (kapasitas) 180 kg
Mematikan daya secara otomatis Ya
Fungsi memori -
Pengukuran indeks massa tubuh (BMI) -
Akurasi 100 g
Satuan pengukuran kg,lb,st
Analisa lemak tubuh Ya
Persentase air tubuh Ya
Rasio otot/analisa densitas Ya
Warna produk Putih
Tipe permukaan atas Plastik
Layar
Layar tampilan LED
Daya
Jenis baterai AA
Jumlah baterai yang didukung 4
Tegangan baterai 1.5 V
Tampilkan lebih banyak

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Di bawah ini, Anda akan menemukan pertanyaan yang paling sering ditanyakan mengenai Vitek VT-1979 W .

Apakah pertanyaan Anda tidak terdaftar? Ajukan pertanyaan Anda di sini