Petunjuk VT-1954 BK Vitek

VT-1954 BK Vitek
(1)
  • nomor halaman: 2
  • Jenis berkas: PDF
ELEKTRONICZNA WAGA PODŁO-
GOWA
Opis
1. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
2. Szklana platforma
3. Komora na baterię
4. Przycisk wyboru jednostki pomia-
ru wagowego
Środki bezpieczeństwa
Nie stawaj na wagę mokrymi sto-
pami lub kiedy powierzchnia wagi
jest wilgotna. Możesz pośliznąć
się i odnieść obrażenie.
Zachowuj ostrożność, gdy stajesz
na wagę, stawaj na wagę najpierw
jedną stopą, upewnij się, że ona
jest stabilna i tylko potem postaw
drugą nogę. Stawaj na wagę w ten
sposób, żeby ciężar ciała przypa-
dał na środek wagi.
Nie wolno używać wagi, gdy na
szklanej powierzchni pojawiły
się pęknięcia lub w przypadku jej
uszkodzenia.
Nie używaj wagi na dywanach lub
wykładzinach
Postaw wagę na równej suchej nie
śliskiej powierzchni.
Aby uzyskać maksymalne do-
kładne wartości pomiarowe pod-
czas ważenia ustawiaj wagę w to
samem miejsce.
Używaj wagi z dala od urządzeń
grzejnych.
Nie wolno używać i przechowy-
wać wagi w pomieszczeniach o
podwyższonej wilgotności (ponad
80%), nie dopuszczaj do przedo-
stania się wody lub innych płynów
wewnątrz korpusu, może to wpły-
nąć na dokładność pomiarów
ważenia lub doprowadzić do jego
uszkodzenia.
Stań na wagę równomiernie roz-
kładając ciężar ciała. Stój nieru-
chomo podczas ważenia, nie wol-
no skakać na niej.
Szczególnie uważaj, gdy z urzą-
dzenia korzystają dzieci lub osoby
niepełnosprawne.
Nie pozwalaj dzieciom bawić się
urządzeniem.
Jeśli przez dłuższy czas nie bę-
dziesz używać wagi, wyjmij ele-
menty zasilania z komory na ba-
terię
Podczas ustawienia elementów
zasilania ściśle przestrzegaj bie-
gunowości zgodnie z oznaczenia-
mi.
Proszę używać tylko litowe ele-
menty zasilania CR2032
Nie stosuj elementów różniących
się typem (stare i nowe, różnych
typów itp.)
Wymieniaj na czas elementy zasi-
lania.
Nie wolno samodzielnie rozbier
i naprawiać wagi. W przypadku
wykrycia niesprawności zwracaj
się do autoryzowanego punktu
serwisowego.
Przechowuj wagę w suchym
chłodnym niedostępnym dla dzie-
ci miejscu.
Zalecenia
Waż się o tej samej porze.
Po spożyciu posiłków powinno
minąć 2-3 godziny.
Uwaga!
• W wypadku uszkodzenia przyrządu
albo nadajnika obciążenia moni-
tor nie włączy się, w tym razie ko-
niecznie jest zwrócenie się w au-
toryzowany serwisowy centrum.
Jeśli na monitorze ukazali się
symbole “- - - -”, wagi są przeła-
dowane. Pilnie proszę zejść z wag,
żeby zapobiec ich uszkodzeniu.
Symbol “Lo” wskazują na ko-
nieczność wymiany elementów
zasilania.
UŻYTKOWANIE WAGI
Otwórz pokrywę komory na baterię
i ustaw litowy element zasilania typu
CR2032, przestrzegając bieguno-
wości. Zamknij pokrywę komory na
baterię.
Wybór jednostki pomiaru wago-
wego
Z dolnej strony korpusu wag obok
przedziału bateriowego jest przycisk
wyboru jednostek pomiaru wagi. Na-
ciskając przycisk, możecie wybr
kilogramy (“Kg”), funty (“Łb”) albo
stouny (‘‘St’’) w charakterze jedno-
stek pomiaru wagi.
POMIAR WAGI
1. Proszę wybrjednostkę pomiaru
zgodnie z procedurą, opisaną wy-
żej.
2. Rozmieścicie wagi na twardej
równej powierzchni.
3. Proszę poczekać, póki monitor
nie wyłączy.
4. Proszę wstać na wagi i proszę
stać nieruchomo.
5. Proszę stać na wagach nierucho-
mo. Podczas ważenia indykacja na
monitorze będzie mrugać. Proszę
doczekać się, kiedy oznaczenia
na monitorze przestaną mrugać.
Waszą wagą będzie wyświetlona
na monitorze w ciągu 10 sekund,
po czym przyrząd automatycznie
odłączy się.
KONSERWACJA URZĄDZENIA
Przestrzegaj środków ostrożności
przy korzystaniu z wagi, ponieważ
jest to narzędzie precyzyjne, uni-
kaj skoków temperatur, podwyż-
szonej wilgotności, uderzeń, ku-
rzu lub bezpośredniego oddziały-
wania promieni słonecznych.
Przechowuj wagę z dala od urzą-
dzeń grzejnych
Nie wolno skakać na wadze.
• Przecieraj platformę wilgotną
szmatką.
Nie dopuszczaj do przedostania
się płynu wewnątrz korpusu wagi.
Nie używaj do czyszczenia wagi
środków chemicznych lub żrą-
cych.
• Przechowuj wagę w suchym
chłodnym niedostępnym dla dzie-
ci miejscu.
DANE TECHNICZNE
Maksymalny udźwig:
180kg/28st/397lb
Podziałka : 0,1kg/ 0,2 lb/1/4lb
Zakres temperatur roboczych:
+5/+30°C
Element zasilania:
1 element CR 2032
Producent zastrzega sobie prawo
zmiany charakterystyki urządzeń
bez wcześniejszego zawiadomienia.
Okres pracy przyrządu - 5 lata
Gwarancji
Szczegółowe warunki gwarancji,
można otrzymać w punkcie sprze-
daży, w którym nabyliście Państwo
dane urządzenie. W przypadku zgła-
szania roszczeń z tytułu zobowią-
zań gwarancyjnych, należy okazać
rachunek lub fakturę poświadczają-
ce zakup.
Dany wyrób jest zgodny
z wymaganiami odnośnie
elektromagnetycznej kom-
patybilności, przewidzianej
dyrektywą 89/336/EEC
Rady Europy oraz przepi-
sem 73/23 EEC o nizkowol-
towych urządzeniach.

POLSKI

6
ЕДЕНГЕ ҚОЙЫЛАТЫН
ЭЛЕКТРОНДЫ ТАРАЗЫ
Сипаттамасы
1. СК-дисплей
2. Шыны платформа
3. Батарея бөлімшесі
4. Салмақты өлшеу бірліктерін
таңдау түймешесі
Қауіпсіздік шаралары
Таразының ылғал бетіне
жəне оған су аяқтарыңызбен
тұрмаңыз. Сіз құлап кетіп,
жарақаттануыңыз мүмкін.
Таразыға тұрғанда сақ болыңыз:
таразыға алдымен бір аяқпен
тұрып, оның нық тұрғанына көз
жеткізіңіз, содан кейін екінші
аяғыңызды қойыңыз. Таразыға
тұрғанда дененің салмағы
таразының ортасына түсетіндей
болып тұрыңыз.
Таразының əйнек бетінде
жарықтар пайда болса, немесе
ол зақымданған болса, таразыны
пайдалануға тиым салынады.
Таразыны кілемдер мен кілем
тəріздес қабаттардың үстінде
қолданбаңыз.
Таразыны тегіс, құрғақ жəне
сырғымайтын тегістікте
орнатыңыз.
Неғұрлым тура көрсеткіштер алу
үшін, таразыға тартылғанда, оны
үнемі бір жерге қойыңыз.
Таразыны қыздырғыш
құралдардан алшақ ұстаңыз.
Таразыны ылғалдығы жоғары
бөлмеде (80 пайыздан жоғары)
қолдануға жəне сақтауға тиым
салынады, таразыға судың
немесе өзге сүйықтықтардың
шашырап кетуіне жол бермеңіз,
одан құрылғы істен шығып
немесе тартылу көрсеткіштері
тура емес болып кетуі ықтимал.
Таразыға тұрып, салмағыңызды
бір қалыпты орнатыңыз.Таразыға
тартылғанда қозғалмай тұрыңыз,
таразының бетінде тұрып
секіруге тиым салынады.
Егер құрылғыны балалар немесе
мүмкіндігі шектеулі тұлғалар
қолданса, аса сақ болыңыз.
Құрылғыны балаларға ойыншық
ретінде қолдануға тиым салыңыз.
Егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт
ішінде қолданбайтын болсаңыз,
ішіндегі қуаттану элементтерін
батарея бөлімшесінен шығарып
қойыңыз.
Қуаттану элементтерін орнату
барысында белгілерге сəйкес
полярлығын сақтаңыз.
Тек CR2032 литийлі қуат қорегінің
элементін пайдаланыңыз
Əр түрлі қуаттану элементтерін
қолданбаңыз (ескі жəне жаңасы,
əр түрлісін жəне т.б.).
Қуаттану элементтерін дер
кезінде ауыстырып тұрыңыз.
Таразыны өздігіңізбен бөлшектеп
немесе жөндеуге болмайды.
Ақаулар пайда болғаны
анықталса, қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
• Таразыны құрғақ жəне салқын,
балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтаңыз.
Кеңестер
Таразыға тəуліктің бір уақытында
тартылғаныңыз жөн.
Тамақ ішкеннен кейін 2-3 сағат
өту керек.
Назар аударыңыз!
Құрылғы немесе артық күш
датчигі бүлінген жағдайда
дисплей қосылмайды, бұл
жағдайда рұқсаты бар сервис
орталығына жолығыңыз.
Егер дисплейде “- - - -”
таңбалары көрінген болса,
онда бұл таразыға артық күштің
түскендігін білдіреді. Бүлдіріп
алмау үшін дереу арада
таразыдан түсіңіз.
“Lo” белгісі қуаттану
элементтерін ауыстыру керек
болғанда пайда болады.
ТАРАЗЫНЫ ПАЙДАЛАНУ
Батарея бөлімшесінің қақпағын
ашып CR2032 түрдегі литий
қуаттану элементін орнатыңыз,
ол кезде полярлығын сақтаңыз.
Батарея бөлімшесінің қақпағын
жабыңыз.
Өлшеу бірліктерін таңдау
Таразы корпусының астында,
батарей бөлігінің жанында,
салмақтың өлшем бірлігін таңдау
тетігі бар. Тетікті баса отырып, сіз
килограммды (“Kg”), фунтты (“Lb”)
немесе стоунды (‘’St’’) салмақ
өлшем бірлігі ретінде таңдай
аласыз.
САЛМАҚТЫ ӨЛШЕУ
1. Жоғарыда сипатталған
процедураға сəйкес өлшем
бірліктерді таңдаңыз.
2. Таразыны қатты тегіс бетке
орналастырыңыз.
3. Дисплей сөнгенше күте тұрыңыз.
4. Таразыға шығыңыз да қозғалмай
тұрыңыз.
5. Таразыда қозғалмай тұрыңыз.
Өлшеу кезінде дисплейдегі
көрсеткіш жыпылықтайды.
Дисплейдегі көрсеткіштің
жыпылықтауы тоқтағанша күтіңіз.
Сіздің салмағыңыз 10 секунд
бойы көрініп тұрады, одан кейін
ол өздігінен сөніп қалады.
ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ
Құрылғыны қолдану барысында
мұқият болыңыз, өйткені бұл
дəлме дəл көрсететін құрал,
температураның ауытқуынан,
жоғары ылғалдылықтан, шаңнан
немесе тікелей күн сəулесінен
сақтаңыз.
Таразыны қыздырғыш
құралдардан аулақ устаңыз.
Таразыда тұрып секірмеңіз.
Платформаның бетін ылғал
матамен сүртіңіз.
Таразының корпусына
сүйықтықтар құйылып кетуінен
сақ болыңыз.
Химиялық немесе абразивті
заттарды таразыны тазалау үшін
қолданбаңыз.
Таразыны балалардың қолы
жетпейтін, құрғақ əрі салқын
жерде сақтаңыз.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
Өлшенетін максималды салмақ:
180kg/28st/397lb
Шкаланың бөлінуі: 0,1 кг/ 0,2 lb/1/4lb
Жұмыс температурасының
диапазоны: +5/+30°C
Қуаттану элементі: 1 элемент CR
2032
Өндіруші алдын ала
хабарламастан аспаптың
сипаттамаларын өзгертуге
құқылы.
Құралдың қызмет ету мерзімі - 5
жыл
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып
жатқан бөлшектер дилерден тек
сатып алынған адамға ғана берiледi.
Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
шағымдалған жағдайда төлеген
чек немесе квитанциясын көрсетуi
қажет.
Бұл тауар ЕМС –
жағдайларға сəйкес келедi
негiзгi Мiндеттемелер
89/336/EEC Дерективаның
ережелерiне енгiзiлген
Төменгi Ережелердiң
Реттелуi (73/23 EEC)

ҚАЗАҚ

5
ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТ-
РОННЫЕ
Описание
1. ЖК-дисплей
2. Стеклянная платформа
3. Батарейный отсек
4. Кнопка выбора единиц измере-
ния веса
Меры безопасности
Не вставайте на весы мокрыми
ногами или на влажную повер-
хность весов. Вы можете пос-
кользнуться и получить травму.
Соблюдайте осторожность,
когда встаете на весы: встаньте
на весы сначала одной ногой,
убедитесь в их устойчивости и
только затем поставьте вторую
ногу. Вставайте на весы так,
чтобы вес тела приходился на
центральную часть поверхнос-
ти весов.
Запрещается использование
весов, если на стеклянной по-
верхности появились трещины
или в случае ее повреждения.
Не пользуйтесь весами на ков-
рах или ковровых покрытиях.
Размещайте весы на ровной,
сухой и не скользкой поверх-
ности.
Для получения максимально
точных показаний при взвеши-
вании ставьте весы на одно и то
же место.
Используйте весы вдали от на-
гревательных приборов.
Запрещается использовать и
хранить весы в помещениях с
повышенной влажностью (бо-
лее 80%), не допускайте попа-
дания воды либо других жид-
костей в корпус весов, это мо-
жет повлиять на точность взве-
шивания или привести к выходу
прибора из строя.
Встаньте на весы, и равномерно
распределите свой вес. Стойте
неподвижно, пока происходит
взвешивание, запрещается
прыгать на поверхности весов.
Будьте особенно внимательны,
если прибор используется де-
тьми или людьми с ограничен-
ными возможностями.
Не разрешайте детям исполь-
зовать прибор в качестве иг-
рушки.
Если вы не будете пользоваться
весами в течение длительного
промежутка времени, то необ-
ходимо извлечь элементы пи-
тания из батарейного отсека.
При установке элементов пита-
ния строго соблюдайте поляр-
ность в соответствии с обозна-
чениями.
Используйте только литиевые
элементы питания CR2032.
Не используйте вместе разные
элементы питания (старые и
новые, разных типов и т.п.).
Своевременно меняйте эле-
менты питания.
Запрещается самостоятель-
но разбирать и ремонтиро-
вать весы. При обнаружении
неисправностей обращайтесь
в авторизованный сервисный
центр.
• Храните весы в сухом прохлад-
ном месте, недоступном для
детей.
Рекомендации
Проводите взвешивания в одно
и то же время суток.
После приема пищи должно
пройти 2-3 часа.
Внимание!
В случае повреждения прибора
или датчика нагрузки дисплей
не включится, в этом случае не-
обходимо обратиться в автори-
зованный сервисный центр.
Если на дисплее отобразились
символы “----”, весы перегру-
жены. Срочно сойдите с весов,
чтобы предотвратить их пов-
реждение.
Символ “Lo” подсказывает о
необходимости замены эле-
ментов питания.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕСОВ
Откройте крышку батарейного
отсека и установите литиевый
элемент питания типа CR2032,
соблюдая полярность. Закройте
крышку батарейного отсека.
Выбор единиц измерения
С нижней стороны корпуса ве-
сов рядом с батарейным отсеком
имеется кнопка выбора единиц
измерения веса. Нажимая кнопку,
вы можете выбрать килограммы
(“Kg”), фунты (“Lb”) или стоуны
(“St”) в качестве единиц измере-
ния веса.
ИЗМЕРЕНИЕ ВЕСА
1. Выберите единицы измерения
в соответствии с процедурой,
описанной выше.
2. Разместите весы на твердой
ровной поверхности.
3. Подождите, пока дисплей не
выключится.
4. Встаньте на весы и стойте не-
подвижно.
5. Стойте на весах неподвижно.
Во время взвешивания инди-
кация на дисплее будет мигать.
Дождитесь, когда показания
на дисплее перестанут мигать.
Ваш вес будет высвечиваться
на дисплее в течение около 10
секунд, после чего прибор ав-
томатически отключится.
УХОД ЗА ПРИБОРОМ
Соблюдайте осторожность при
пользовании весами, так как
это точный инструмент, избе-
гайте перепадов температур,
повышенной влажности, уда-
ров, пыли или воздействия пря-
мых солнечных лучей.
Держите весы вдали от нагре-
вательных приборов.
Не прыгайте на весах.
Протирайте платформу влаж-
ной тканью.
Не допускайте попадание жид-
кости в корпус весов.
Не используйте химические или
абразивные средства для чист-
ки весов.
• Храните весы в сухом прохлад-
ном месте, недоступном для
детей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС-
ТИКИ
Максимальный вес:
180кг/28st/397lb
Деления шкалы:
0,1 кг/ 0,2 lb/1/4lb
Диапазон рабочих температур:
+5/+30°C
Элемент питания: 1 элемент
CR 2032
Производитель оставляет за
собой право изменять характе-
ристики приборов без предвари-
тельного уведомления.
Срок службы прибора - 5 лет
АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена,
Австрия

РУССКИЙ

4
DIGITALE PERSONENWAAGE
Beschreibung
1. LCDDisplay
2. Glasplattform
3. Batteriefach
4. Taste für Wählen der Gewichtsein-
heit
Sicherheitshinweise
Betreten Sie die Personenwaage
nicht mit nassen Füßen oder die
feuchte Oberfl äche des Geräts.
Es besteht die Gefahr, dass Sie
ausrutschen und sich verletzen.
Passen Sie auf sich auf beim
Steigen auf die Waage: betreten
die Waage zuerst mit einem Fuß,
vergewissern sich ihrer Stand-
festigkeit und nur dann stellen
den zweiten Fuß. Steigen Sie auf
Waage auf solcher Weise, damit
Körpergewicht auf die Mitte von
der Waageoberfl äche fällt.
Benutzen Sie die Waage nicht,
wenn auf Glasoberfl äche Risse
entstanden sind oder sie beschä-
digt ist.
Vermeiden Sie Teppiche bzw.
Teppichböden.
Die geeignete Standort für Ihre
Waage ist ein ebener, trockener
und nicht rutschender Boden.
Für maximale Feinanzeige stellen
Sie die Waage auf ein und diesel-
be Stelle beim Wiegen.
Halten Sie die Waage von Heizge-
räten fern.
Es ist verboten, die Waage in
Räumen mit erhöhter Feuchtig-
keit (über 80%) zu benutzen und
aufzubewahren, schützen Sie das
Gehäuse der Waage vor Wasser
und anderer Flüssigkeit, es kann
Wiegengenauigkeit beeinfl ussen
oder zum Ausfall des Geräts füh-
ren.
Steigen Sie auf die Waage und
verteilen Ihres Gewicht gleich-
mäßig. Während des Wiegens
bleiben Sie ruhig stehe, springen
Sie nicht auf der Oberfl äche der
Waage.
Passen Sie besonders auf, wenn
Behinderte und Kinder die Waage
benutzen.
Die Personenwaage ist kein Spiel-
zeug, sie gehört nicht in Kinder-
hände.
Bitte entfernen Sie die Batterien
bei längerer Nichtverwendung
aus dem Batteriefach.
Beachten Sie beim Einlegen der
Batterien die Polarität gemäß Be-
zeichnungen.
Nutzen Sie nur Lithiumbatterien
Typ CR2032.
Nutzen Sie nicht verschiedene
Batterien zusammen (alte und
neue, von verschiedenen Typen
usw).
Wechseln Sie die Batterien recht-
zeitig.
Es ist verboten, die Waage selb-
ständig zu demontieren und zu
reparieren. Bei der Fehlerfest-
stellung wenden Sie an autorisier-
tes ServiceZentrum.
Bitte kühl und trocken lagern, fern
von Kindern.
Empfehlungen
Wiegen Sie sich in der und dersel-
ben Tageszeit.
Es soll 23 Stunden nach der Es-
seneinnahme herumgehen.
Achtung!
Falls sich der Bildschirm infolge
der Beschädigung des Geräts
oder Lastsensors nicht einschal-
tet, wenden Sie in diesem Fall an
ein speziell autorisiertes Zentrum.
Falls Symbole “- - - -” auf dem
Bildschirm erscheinen, bedeutet
dies, dass die Waage überlastet
ist. Treten Sie sofort von der Waa-
ge herunter, um die Beschädi-
gung des Waage zu vermeiden.
Die Anzeige “Lo” bedeutet die
Batteriewechselnotwendigkeit.
BETRIEB DER WAAGE
Öffnen Sie den Batteriefachdeckel
und legen LithiumBatterie CR2032
polungsrichtig. Schließen Sie den
Batteriefachdeckel wieder.
Wahl der Messeinheiten
Im dem unteren Teil des Geräts ne-
ben dem Batteriefach befi ndet sich
ein Knopf zur Wahl der Messein-
heiten. Während des Drückens des
Knopfes können Sie verschiedene
Messeinheiten wählen: Kilogramme
(“kg“), Funds (“lb“) oder Stones
(„St“).
GEWICHTSMESSUNG
1. Wählen Sie notwendige Messein-
heiten entsprechend dem oben
beschriebenen Verfahren.
2. Stellen Sie die Waage auf eine
harte gerade Oberfl äche auf.
3. Warten Sie ab, bis sich der Bild-
schirm einschaltet.
4. Stellen Sie sich auf die Waage.
5. Bleiben Sie auf der Waage still
stehen. Während des Abwiegens
wird der Sensor auf dem Bild-
schirm blinken. Warten Sie ab, bis
die Anzeige auf dem Bildschirm
nicht mehr blinkt. Ihr Gewicht
wird innerhalb von 10 Sekunden
auf dem Bildschirm angezeigt,
danach schaltet sich das Gerät
automatisch ab.
PFLEGE UND WARTUNG
Beim Benutzen behandeln Sie die
Waage mit Schonung, weil es Prä-
zisionsinstrument ist. Vermeiden
Sie den Temperaturunterschied,
erhöhte Feuchtigkeit, die Stöße,
den Staub und die Einwirkung von
direkten Sonnenstrahlen.
Halten Sie die Waage fern von
Heizgeräten.
Springen Sie auf der Waage nicht.
Reinigen Sie die Plattform mit
einem feuchten Wischtuch.
Schützen Sie das Gehäuse vor
Feuchtigkeit.
Verwenden Sie keine chemische
und korrodierende Mittel für Waa-
gereinigung.
Bitte kühl und trocken lagern, fern
von Kindern.
TECHNISCHE DATEN
Max. Gewicht: 180kg/28st/397lb
Graduirung: 0,1 kg/ 0,2 lb/1/4lb
Arbeitstemperaturbereich:+5/+30°C
Batterien:1 LithiumBatterie CR
2032
Der Hersteller behält sich das Recht
vor die Gerätcharakteristiken ohne
Vormeldung zu ändern.
Betriebslebensdauer des Geräts
– 5 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der
Gewährleistung kann man beim
Dealer, der diese Geräte verkauft
hat, bekommen. Bei beliebiger
Anspruchserhebung soll man wäh-
rend der Laufzeit der vorliegenden
Gewährleistung den Check oder die
Quittung über den Ankauf vorzule-
gen.
Das vorliegende Produkt
entspricht den Forderungen
der elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in
89/336/EWG -Richtlinie des
Rates und den Vorschriften
73/23/EWG über die
Niederspannungsgeräte
vorgesehen sind.

DEUTSCH

3

ELECTRONIC PERSONAL

SCALE

Description

1. LCD-display

2. Glass Platform

3. Battery compartment

4. Measuring units selection but-

ton

Safety measures

• Do not stand on the scale with

wet feet or on the wet surface

of the scale. You can slip down

and get hurt.

• Be careful while standing on the

scale: firstly put your one foot

on the scale, make sure that the

scale is stable and then put the

other foot on the scale. Stay on

the scales in a way that weight

should fall on the central part of

the surface of the scale.

• Never use the scale if there is

any cracks on the glass surface

or if it is damaged.

• Do not use the scale on the car-

pet.

• Place the scale on the flat, dry

and non-slip surface.

• To get maximally precise results

while weighting put the scale

each time on the same place.

• Use the scales away from heat

appliances.

• Do not use and do not store the

scale in rooms with high humid-

ity (more than 80%), protect the

body of the scales from water

or other liquids, it can influence

the precision of weighting and

lead to breakdown.

• Stand on the scales and dis-

tribute your body weight evenly.

Get on the scale carefully and

stay still while weighting. Do not

jump onto the scale.

• Be especially careful if the unit

is used by children or disabled

persons.

• Do not allow children to use the

unit as a toy.

• If you are not going to use

the scale for a long time, you

should take the battery out of

the battery compartment.

• While inserting batteries, strictly

follow the polarity according to

the marks.

Do not use different batter-

ies. Use a lithinum battery of

CR2032 typr only.

• Replace the batteries in time.

• Do not dismantle and do not re-

pair the scale yourself. If there

are any damages in the unit,

apply to the authorized service

center.

• Keep the scale in a dry cool

place, out of the reach of chil-

dren.

Recommendations

• Perform weighting at the same

time.

• Wait 2-3 hours after eating be-

fore weighting.

Attention!

• If the unit or load sensor is

damaged the LC Display will not

turn on, in this case apply to the

authorized service center.

• If “----” appears on the display,

the scale is overloaded. Im-

mediately get off the scale to

prevent its damage.

• The “Lo” symbol means that the

battery should be replaced.

OPERATING INSTRUCTIONS

Open the battery compartment

lid and insert a lithium battery of

CR2032 type, following the polar-

ity. Close the battery compart-

ment lid.

Measuring units selection

At the black of the scale, next to

the Battery Compartment, there

is a measuring units selection

button. You can select kilograms

(“Kg”), pounds (“Lb”) or stones

(‘’St’’) as measuring units, by

pressing this button.

WEIGHING

1. Select measuring unit (see

above).

2. Place the scale on a hard and

smooth floor.

3. Wait untill the LC Display is off.

4. Get on the scale and stand still.

5. Stay still on the glass platform.

During weighting, indication will

be flashing on the display. Wait

till the indications stop flashing.

Your weight will be displayed for

about 10 seconds, and then the

unit will switch off automatically.

Cleaning the unit

• Be careful while operating the

unit, as it is a precision instru-

ment, avoid extremes of tem-

perature, high humidity, strong

impacts, dust or direct sunlight.

• Keep away from heating appli-

ances.

• Do not jump on the unit.

• Clean the platform with a damp

cloth.

• Do not allow liquids to get into

the body of the unit.

• Do not use chemical or abra-

sive cleaners to clean the unit.

• Keep the scale in a dry cool

place, out of the reach of chil-

dren.

SPECIFICATIONS

Maximal weight: 180kg/28st/

397lb

Division: 0,1 kg/ 0,2 lb/1/4lb

Operating temperature: +5/+30°C

Battery: 1 CR 2032 battery

The manufacturer reserves the

right to make changes to the tech-

nical characteristics of this device

with out prior notification of the

consumer.

Service life of appliance - 5

years

Guarantee

Details regarding guarantee con-

ditions can be obtained from the

dealer from whom the appliance

was purchased. The bill of sale or

receipt must be produced when

making any claim under the terms

of this guarantee.

This product conforms to

the EMC-Requirements as

laid down by the Council

Directive 89/336/EEC

and to the Low Voltage

Regulation (73/23 EEC)

ENGLISH

2
1954.indd 11954.indd 1 25.11.2009 12:40:2325.11.2009 12:40:23
VT-1954 BK Vitek

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang VT-1954 BK Vitek?

Jumlah pertanyaan: 0

Ajukan pertanyaan anda mengenai Vitek VT-1954 BK di sini kepada pemilik produk lainnya. Sampaikan dekripsi yang jelas dan singkat tentang masalah dan pertanyaan anda. Semakin jelas penjelasan masalahnya, semakin mudah bagi pemilik Vitek VT-1954 BK lainnya untuk menyediakan jawaban terbaik.

Tampilkan panduan gratisVitek VT-1954 BK di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Vitek VT-1954 BK lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini

spesifikasi produk

Umum
Brand Vitek
Model VT-1954 BK
Produk Timbangan
EAN 9012345006280
Bahasa Inggris
Jenis berkas PDF
Performa
Tipe Timbangan badan elektronik
Berat maksimal (kapasitas) 180 kg
Mematikan daya secara otomatis Ya
Fungsi memori Tidak
Pengukuran indeks massa tubuh (BMI) Tidak
Akurasi 100 g
Satuan pengukuran kg,lb,st
Warna produk Hitam
Tipe permukaan atas Kaca
Layar
Layar tampilan LCD
Daya
Jenis baterai CR2032
Jumlah baterai yang didukung 1
Tampilkan lebih banyak

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Di bawah ini, Anda akan menemukan pertanyaan yang paling sering ditanyakan mengenai Vitek VT-1954 BK .

Apakah pertanyaan Anda tidak terdaftar? Ajukan pertanyaan Anda di sini