SL-6345-SWT Speed-Link

Petunjuk SL-6345-SWT Speed-Link

(1)
 • 1. Dugja a nano-USB-vevőt számítógépe vagy notebookja szabad USB-portjába. Az operációs rendszer magától felismeri a készüléket.
  2. Az ábrán látható módon nyissa ki az egér elemtartóját: Nyomja meg az alján lévő gombot, miközben enyhén megemeli az alsó héjat;
  majd tolja le a héjat az egérről. Helyezzen bele két mini ceruzaelemet (AAA és 1,5 V), közben ügyeljen a megfelelő pólusokra.
  3. Csukja vissza az elemtartót. Először akassza be az alsó héjat a be- és kikapcsoló oldalán, majd nyomja le a másik oldalt, amíg az hallhatóan bepattan.
  4. Kapcsolja be az egeret: tolja az alján lévő be- és kikapcsoló gombot „On“ helyzetbe. Az egér automatikusan létrehozza a kapcsolatot a vevőhöz.
  Ha nem használja az egeret, egyszerűen csak kapcsolja ki (a be- és kikapcsoló gombot „Off“-ra).
  5. Helyezze be számítógépe meghajtójába a mellékelt CD-t és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, ha telepíteni szeretné a meghajtó szoftvert. Azt ajánljuk, hogy a készülék optimális
  teljesítőképessége érdekében állandóan a SPEEDLINK® honlapon a www.speedlink.com címen megjelenő legújabb változatot használja. Ez még más menünyelveket is tartalmaz.
  6. Ujjaival gesztikulálhat, ha például két ujjával megsimítja az érzékelőfelületet. Mozdulatai optimális felismeréséhez ügyeljen arra, hogy ne nyomja nagyon az ujját és ne érjen más ujjal az
  érzékelőfelülethez, miközben például mutatóujjával bead egy adatot. Egy kis gyakorlattal nagyon hamar tökéletesen elsajátíthatja az ujjmozdulatokkal történő vezérlést.
  7. Valamennyi ujjmozdulathoz bizonyos parancs van hozzárendelve, melyet az áttekintésben találhat meg. A meghajtó menüjében a különböző mozdulatokat bármilyen más parancshoz is társíthatja.
  HU
  1. Sæt nano-USB-modtageren ind i et ledigt USB-interface på din computer eller notebook. Operativsystemet genkender enheden automatisk.
  2. Åbn musens batterirum som vist på guren: Tryk knappen på bunden mens du løfter skålen en lille smule; skub så musen ind i skålen. Sæt to AAA-batteri (1,5V) i, hold herved øje med den korrekte polaritet.
  3. Luk batterirummet. Hæng underskålen først ind på siden af tænd-/slukkontakten og tryk så denne side nedad indtil den går i hak.
  4. Tænd musen idet du stiller afbryderen på musens bund på ON. Musen opretter automatisk en forbindelse med modtageren. Hvis du ikke bruger musen slukker du den bare (tænd-/slukkontakt til ”Off”).
  5. Sæt den vedlagte CD ind i drevet og følg anvisningerne på skærmen for at installere driversoftwaren. Til optimal ydelse af enheden anbefaler vi altid at hente
  den nyeste driverversion på SPEEDLINK®-hjemmesiden under www.speedlink.com. Softwaren indeholder også yderligere menusprog.
  6. Du gennemfører ngerpeg/ngerbevægelser idet du stryger med en hhv. to ngre over sensoroveraden. Til optimal registrering af bevægelserne hold venligst øje med at du ikke trykker for
  hårdt og ikke berører sensoroveraden med andre ngre mens du foretager en regitrering med din pegenger. Med en lille smule træning behersker du hurtigt bevægelsesstyringen.
  7. Til hvert ngerpeg knyttes en bestemt kommando, som du nder i oversigten. I drivermenuen kan du tilknytte forskellige bevægelser og andre kommandoer.
  DK
  1. Zastrčte nano USB přijímač do USB portu na Vašem PC nebo notebooku. Operační systém automaticky rozpozná přístroj.
  2. Přihrádku na baterie myši otevřete tak, jak je znázorněno na obrázku: Stiskněte tlačítko na spodní straně, přičemž spodní misku lehce nadzvednete; vzápětí misku vysuňte z myši.
  Vložte dvě baterie AAA (1,5V), dbejte při tom na správnou polaritu.
  3. Přihrádku na baterie opět zavřete. Zahákněte spodní misku nejdříve na straně zapínače/vypínače a poté zatlačte druhou stranu směrem dolů, dokud slyšitelně nezaskočí.
  4. Zapněte myš posunutím zapínače/vypínače na spodní straně do polohy „On“. Myš automaticky vytvoří spojení k příjímači. V případě jejího nepoužití, myš jednoduše vypněte (zapínač/vypínač na „Off“).
  5. Vložte obě přiložená CD do pohonu Vašeho PC a pro instalaci software řídicího programu postupujte podle pokynů na obrazovce. Pro optimální výkonnst přístroje doporučujeme
  vždy použít nejnovší verzi řídicího programu rmy SPEEDLINK®, kterou naleznete na webových stránkách www.speedlink.com. Tato obsahuje také dodatečné jazyky menu.
  6. Pokyn prstem provedete tak, že jedním popř. dvěmi prsty přejdete přes senzorovou plochu. Pro optimální detekci Vašich příkazu pomocí prstů dbejte prosím na to, aby jste na sezory netlačili
  příliš silně a nedotkli se jiným prstem povrchu senzoru po dobu, běhme které zadáte příkaz napříkla ukazovákem. S trochou cvičení budete ovládat řízení pomocí prstů velmi rychle.
  7. Každém prstovému příkazu ke přiřazen určitý povel, který naleznete v přehledu. V menu řídicího programu můžete můžete různým prstovým pohybům přiřadit také libovolně jiné povely.
  CZ
  1. Συνδέστε το δέκτη Nano-USB σε μια ελεύθερη διασύνδεση USB του Η/Υ σας ή του φορητού σας υπολογιστή. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα.
  2. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών του ποντικιού όπως φαίνεται στην απεικόνιση: Πιέστε στο κουμπί στην κάτω πλευρά, σηκώνοντας ελαφρώς την κάτω υποδοχή.
  Στη συνέχεια ωθήστε την υποδοχή από το ποντίκι. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA (1,5V), προσέξτε εδώ για την σωστή πολικότητα.
  3. Κλείστε πάλι τη θήκη μπαταριών. Κουμπώστε την κάτω υποδοχή πρώτα στην πλευρά του διακόπτη on/off και πιέστε στη συνέχεια την άλλη πλευρά προς τα κάτω, έως ότου κουμπώσει με ήχο.
  4. Ενεργοποιήστε το ποντίκι, ωθώντας το διακόπτη on/off στην κάτω πλευρά στη θέση „On“. Το ποντίκι δημιουργεί αυτόματα μια σύνδεση προς το δέκτη.
  Σε μη χρήση απλά απενεργοποιήστε το ποντίκι (διακόπτης on/off στο „Off“).
  5. Τοποθετήστε το εσώκλειστο CD στον οδηγό του Η/Υ σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να εγκαταστήσετε το λογισμικό οδηγού. Για τη βέλτιστη δυνατότητα απόδοσης της συσκευής προτείνουμε να
  χρησιμοποιείτε την νεότερη έκδοση οδηγών από την ιστοσελίδα της SPEEDLINK® στη διεύθυνση www.speedlink.com. Αυτή περιέχει επίσης επιπρόσθετες γλώσσες μενού.
  6. Διεξάγετε κινήσεις με τα δάχτυλα, ακουμπώντας με ένα ή με δύο δάχτυλα πάνω στην επιφάνεια αισθητήρα. Για τη βέλτιστη αναγνώριση των κινήσεων σας προσέχετε ότι δεν θα πιέζετε πολύ δυνατά
  και δεν θα αγγίζετε την επιφάνεια αισθητήρα με άλλο δάχτυλο, ενώ διεξάγετε με τον δείκτη μια εισαγωγή. Με λίγη εξάσκηση θα μπορέσετε να κατέχετε τον έλεγχο κινήσεων πολύ γρήγορα.
  7. Κάθε κίνηση δαχτύλου περιέχει μια συγκεκριμένη εντολή, την οποία θα βρείτε στην επισκόπηση. Στο μενού οδηγού μπορείτε να εκχωρήσετε τις διάφορες κινήσεις αλλά και άλλες επιθυμητές εντολές.
  GR
  1. Sätt den lilla USB-mottagaren i en ledig USB-port på din PC eller notebook. Mottagaren upptäcks automatiskt av operativsystemet.
  2. Öppna musens batterifack så som visas på bilden: Tryck på knappen på undersidan av musen samtidigt som du lyfter den en aning;
  för sedan av underdelen från musen. Lägg in två AAA-batterier (1,5V) med polerna åt rätt håll.
  3. Stäng batterifacket igen. Haka först fast den undre delen på sidan med På/Av-knappen och tryck sedan ner den andra sidan tills du hör att den snäpper fast.
  4. Sätt på musen genom att ytta På/Av-knappen på undersidan till läge On. Musen upprättar automatiskt en förbindelse till mottagaren.
  När du inte använder musen kan du bara stänga av den (På/Av-knappen på läge Off).
  5. Lägg in medföljande CD i datorns CD-enhet och följ anvisningarna på bildskärmen för att installera drivrutinens programvara. För att det ska fungera optimalt rekommenderar
  vi att du laddar ner den senaste drivrutinsversionen från SPEEDLINK® webbsida www.speedlink.com. Där kan du också välja olika menyspråk.
  6. Du styr datorn med gester genom att t ex dra två ngrar över sensorerna på musens yta. För att datorn ska känna igen dina gester så bra som möjligt ska du inte trycka för
  hårt och inte röra vid sensorerna med några andra ngar när du t ex gör en inmatning med pekngret. Med lite övning kommer du snart att behärska tekniken perfekt.
  7. Varje ngergest ger upphov till ett visst bestämt kommando som du hittar i översikten. I drivrutinens meny kan du också tillordna de olika gesterna andra kommandon om du vill.
  SE
  Vers. 1.0
  ©2010 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh
  are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the property of their respective owners.
  llenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained
  herein is subject to change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  Quick install Guide
  cue
  MultitOucH MOuse
  .
  sl-6345-sBk
  1. Podłącz odbiornik USB Nano do wolnego złącza USB komputera PC lub notebooka. Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane przez system.
  2. Otwórz wnękę baterii myszy, jak pokazano na rysunku: wciśnij przycisk na spodzie myszy, lekko unosząc pokrywę; na koniec zsuń pokrywę z myszy.
  Włóż dwie baterie AAA (1,5V), zwracając uwagę na prawidłową biegunowość.
  3. Zamknij wnękę baterii. Najpierw zaczep pokrywę po stronie włącznika/wyłącznika, następnie dociśnij drugą stronę, aż się słyszalnie zatrzaśnie.
  4. Włącz mysz, przesuwając włącznik/wyłącznik na spodzie do położenia „On“. Mysz automatycznie nawiąże połączenie z odbiornikiem.
  Wyłącz mysz, gdy nie jest używana (włącznik/wyłącznik do położenia „Off“).
  5. Włóż dołączoną płytę CD do napędu komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, by zainstalować sterowniki. Dla uzyskania najlepszych
  wyników zalecamy zawsze pobranie najnowszych sterowników ze strony internetowej SPEEDLINK® pod adresem www.speedlink.com. Tam znajdują się też dodatkowe języki menu.
  6. Wykonaj testowe gesty palców, przesuwając jednym lub dwoma palcami po powierzchni czujnika. Dla uzyskania optymalnych wyników pamiętaj,
  by nie naciskać zbyt mocno i nie dotykać innym palcem czujnika podczas wprowadzania poleceń. Po krótkich ćwiczeniach można doskonale opanować sterowanie gestami palców.
  7. Każdemu gestowi palca jest przypisane jedno polecenie; ich przegląd przedstawiamy poniżej. W menu sterownika można jednak przypisać różnym gestom dowolne znaczenie.
  PL
  left click
  right click
  scroll up/down
  scroll left/right
  navigation
  back/forward
  sensor
  surface
  6
  7
  CZ
  Použití podle předpisů
  Přístroj je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro připojení k
  PC. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození
  výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého,
  neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku
  použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
  Klávesnice / myši
  V případě extrémně dlouhého použití vstupních zařízení,
  může dojít ke zdravotním problémům. V takovémto případě si
  okamžitě udělejte přestávku až ke zmírnění potíží.
  Prohlášení o shodě
  Firma Jöllenbeck GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek
  je v souladu s relevantními bezpečnostními ustanoveními
  směrnice EU č. 1999/5/EC. Kompletní Prohlášení o konformitě
  si můžete přečíst na webových stránkách
  www.speedlink.com .
  Informace o konformitě
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
  (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
  rušivým přístrojům.
  Upozornění k bateriím
  Používejte pouze předepsaný typ baterií. Staré a slabé
  baterie ihned vyměňte. Uchovávejte náhradní baterie mimo
  dosah dětí. Jako spotřebitel máte ze zákona povinnost,
  použité baterie řádně zlikvidovat. Vaše opotřebované baterie/
  akumulátory můžete bezplatně odevzdat ve sběrnách nebo
  všeude tam, kde se baterie/akumulátory prodávají. Symbol
  přeškrtnuté poplenice na baterii/akumulátoru znamená, že
  se tyto nesmí likvidovat jako domovní odpad. Staré baterie
  mohou obsahovat kontaminující látky, které při nesprávném
  odstraňování nebo skladování mohou ohrozit životní prostředí
  a Vaše zdraví.
  Technický support
  Na našich webových stránkách www.speedlink.com jsme pro
  Vás připravili suportový formulář. Jako alternativu můžete sup-
  portu napsat přímo email na adresu: support@speedlink.com
  GR
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Η συσκευή ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη
  σύνδεση σε έναν Η/Υ. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
  καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς
  ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης
  χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον
  αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
  Πληκτρολόγια/Ποντίκια
  Σε εξαιρετικά μεγάλη χρήση συσκευών εισαγωγής μπορεί να
  εμφανιστούν προβλήματα υγείας. Σε αυτή την περίπτωση
  κάνετε διαλείμματα έως την ανακούφιση των ενοχλήσεων.
  Δήλωση συμμόρφωσης
  Διά της παρούσης η Jöllenbeck GmbH δηλώνει ότι αυτό
  το προϊόν συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς
  ασφαλείας της Οδηγίας της Ε.Ε. 1999/5/Ε.Κ. Μπορείτε να
  ζητήσετε την πλήρη Δήλωση Συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα
  μας στο www.speedlink.com.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
  ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
  ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής
  (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να
  αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν
  παρεμβολή.
  Υποδείξεις για τις μπαταρίες
  Χρησιμοποιείτε μόνο τον προδιαγεγραμμένο τύπο μπαταρίας.
  Αντικαθιστάτε τις παλιές και αδύναμες μπαταρίες αμέσως.
  Φυλάτε τις εφεδρικές μπαταρίες εκτός εμβέλειας παιδιών.
  Ως τελικός χρήστης έχετε την υποχρέωση να απορρίπτετε
  με σωστό τρόπο της χρησιμοποιημένες μπαταρίες και τους
  συσσωρευτές. Μπορείτε να παραδίδετε τις χρησιμοποιημένες
  σας μπαταρίες/συσσωρευτές δωρεάν στα σημεία συλλογής ή
  παντού όπου πωλούνται μπαταρίες/συσσωρευτές. Το σύμβολο
  του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στις μπαταρίες/στους
  συσσωρευτές δείχνει ότι αυτά δεν πρέπει να απορρίπτονται
  στα οικιακά απορρίμματα. Οι παλιές μπαταρίες μπορεί
  να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες σε εσφαλμένη
  απόρριψη ή αποθήκευση μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον
  και την υγεία σας.
  Τεχνική υποστήριξη
  Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com έχουμε ετοιμάσει ένα
  έντυπο υποστήριξης. Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε ένα
  E-mail στο τμήμα υποστήριξης: support@speedlink.com
  HU
  Rendeltetésszerű használat
  A készülék beadó készülékként csak számítógépre csatlako-
  ztatva alkalmas. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a
  termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért,
  ha az gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó
  által megadott célnak megfelelő használatból eredt.
  Billentyűzetek/Egerek
  A beadó készülékek rendkívül hosszú használata esetén
  egészségügyi gondok jelentkezhetnek. Ebben az esetben
  tartson szünetet, amíg nem enyhülnek a panaszok.
  Megfelelőségi nyilatkozat
  A Jöllenbeck GmbH kijelenti, hogy ez a termék megfelel az
  1999/5/EC uniós irányelv vonatkozó biztonsági előírásainak.
  A teljes megfelelőségi nyilatkozatot honlapunkon a
  www.speedlink.com címen igényelheti meg.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
  mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a
  készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az esetben
  próbálja meg növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
  Elemre vonatkozó tudnivalók
  Csak az előírt típusú elemet használja. Azonnal cserélje ki
  a régi és gyenge elemeket. A csere elemeket tartsa távol a
  gyermekektől. Végső felhasználóként törvényes kötelessége
  előírásszerűen ártalmatlanítani az elhasznált elemeket és
  akkukat. Az elhasznált elemeket/akkukat térítésmentesen a
  gyűjtőhelyeken lehet leadni, vagy bárhol, ahol árusítják őket.
  Az áthúzott hulladéktároló jelet azt jelenti az elemeken/akku-
  kon, hogy ezeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt
  kidobni. neu
  A lemerült elemek olyan káros anyagokat tartalmazhatnak,
  melyek szakszerűtlen ártalmatlanítás vagy tárolás esetén kárt
  tehetnek a környezetben és egészségében.
  Műszaki támogatás
  A www.speedlink.com honlapon található támogatási forman-
  yomtatványunk. Másik lehetőség még, hogy a Támogatásnak
  közvetlenül e-mailt is küldhet: support@speedlink.com
  PL
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Urządzenie jest przeznaczone tylko do podłączenia do kom-
  putera PC i do wprowadzania danych. Jöllenbeck GmbH nie
  ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub
  obrażenia u ludzi na skutek nieuważnego, nieprawidłowego,
  niewłaściwego lub niezgodnego z określonym przez producen-
  ta użytkowania produktu.
  Klawiatury / myszy
  Przy skrajnie długim użytkowaniu urządzeń do wprowadzania
  mogą wystąpić problemy ze zdrowiem. Należy wówczas
  zrobić przerwę aż do ustąpienia objawów.
  Deklaracja zgodności
  Jöllenbeck GmbH oświadcza niniejszym, że ten produkt jest
  zgodny z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa dyrektywy
  1999/5/WE. Kompletny tekst deklaracji zgodności można
  uzyskać na naszej stronie internetowej www.speedlink.com.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnety-
  czne o wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony
  przenośne, telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania
  elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu
  urządzenia (urządzeń). W takim wypadku należy zachować
  większą odległość od źródeł zakłóceń.
  Informacje na temat akumulatorów
  Stosować tylko przepisany typ baterii. Stare i zużyte baterie
  natychmiast wymieniać. Zapasowe baterie trzymać poza
  zasięgiem dzieci. Użytkownik jest prawnie zobowiązany do
  prawidłowego usuwania zużytych akumulatorów i baterii.
  Zużyte baterie/akumulatory można nieodpłatnie oddać w
  punktach zbiórki lub wszędzie tam, gdzie są sprzedawane.
  Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na bateriach/
  akumulatorach oznacza, że nie można ich wyrzucać razem
  z domowymi odpadami. Zużyte akumulatory mogą zawierać
  szkodliwe substancje, które przy niewłaściwej utylizacji mogą
  zaszkodzić środowisku lub Twojemu zdrowiu.
  Pomoc techniczna
  Auf unserer Webseite www.speedlink.com haben wir ein
  Supportformular bereitgestellt. Na naszej stronie internetowej
  www.speedlink.com udostępniamy formularz pomocy techni-
  cznej. Alternatywnie można również wysłać do nas wiadomość
  pocztą elektroniczną na adres: support@speedlink.com
  SE
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska bara användas som inputapparat och
  anslutas till en PC. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för ska-
  dor på produkt eller person som är ett resultat av ovarsamhet,
  slarv, felaktig användning eller att produkten använts för syften
  som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
  Tangentbord/Möss
  Att använda inputapparater extremt länge kan leda till hälso-
  problem. Lägg i så fall in pauser tills besvären försvinner.
  Försäkran om överensstämmelse
  Jöllenbeck GmbH försäkrar att den här produkten uppfyller
  de relevanta säkerhetskraven i EU-direktiv 1999/5/EC. En
  fullständig försäkran om överensstämmelse kan beställas på
  vår webbsida under www.speedlink.com.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläg-
  gningar, mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar)
  kan påverka apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du
  försöka öka avståndet till den apparat som stör.
  Information om batterier
  Använd endast den angivna typen av batterier. Byt genast ut
  gamla och svaga batterier. Förvara batterier oåtkomligt för
  barn. Alla som använder någon typ av batterier är skyldiga att
  kassera dem enligt bestämmelserna. Du kan lämna in dina
  gamla, förbrukade batterier till speciella insamlingsställen eller
  var som helst där man kan köpa batterier. Symbolen med en
  överkorsad soptunna betyder att batterier inte får slängas i de
  vanliga hushållssoporna. Gamla batterier kan innehålla ämnen
  som skadar miljön och vår hälsa om de kasseras eller förvaras
  på fel sätt.
  Teknisk support
  På vår webbsida www.speedlink.com har vi lagt ut ett sup-
  portformulär. Alternativt kan du skicka ett e-brev direkt till vår
  support: support@speedlink.com
  DK
  Bestemmelsesmæssig anvendelse
  Enheden er kun beregnet som indtastningsenhed for tilslutning
  til en PC. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på
  produktet eller personskader på grund af uforsigtig, uhensigts-
  mæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et formål,
  som ikke svarer til producentens anvisninger.
  Tastaturer/muse
  Ved ekstrem lange brugstider af indtastningsenheder kan der
  opstå problemer med sundheden. Tag i dette tilfælde en pause
  indtil lidelsen lettes.
  Overensstemmelseserklæring
  Hermed erklærer Jöllenbeck GmbH, at produktet stemmer
  overens med alle relevante sikkerhedsbestemmelser af EU-
  direktivet 1999/5/EC. Den fuldstændige overensstemmelse-
  serklæring kan forespørges på vores hjemmeside under
  www.speedlink.com.
  Overensstemmelseshenvisning
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter
  med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-
  aadninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
  (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre
  afstanden til forstyrrende enheder.
  Batterianvisninger
  Brug kun de foreskrevne batterityper. Gamle eller næsten
  tomme batterier bør straks udskiftes. Batterier skal opbevares
  således, at de ikke er i rækkevidde af børn. Som slutbruger er
  du forpligtet til at bortskaffe brugte batterier og akkumulatorer
  miljørigtigt. De brugte batterier/akkumulatorer kan bortskaffes
  gratis på samlingssteder eller du kan aevere dem i forretnin-
  ger, som sælger batterier/akkumulatorer. Symbolet med den
  gennemstrejfede skraldespand på batterier/akkumulatorer
  betyder, at disse ikke må bortskaffes i husholdningsaffaldet.
  Gamle batterier kan indeholde skadelige stoffer som kan
  skade miljøet og sundheden, hvis de ikke bortskaffes eller
  opbevares korrekt.
  Teknisk support
  På vores websted www.speedlink.com nder du en support-
  blanket. Alternativ dertil, kan du direkte sende en e-mail til
  vores support: support@speedlink.com
  PRESS
  +
  A
  B
  sl-6345-srd
  sl-6345-ssV
  sl-6345-sWt
SL-6345-SWT Speed-Link

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang SL-6345-SWT Speed-Link?

Jumlah pertanyaan: 0

Ajukan pertanyaan anda mengenai Speed-Link SL-6345-SWT di sini kepada pemilik produk lainnya. Sampaikan dekripsi yang jelas dan singkat tentang masalah dan pertanyaan anda. Semakin jelas penjelasan masalahnya, semakin mudah bagi pemilik Speed-Link SL-6345-SWT lainnya untuk menyediakan jawaban terbaik.

Tampilkan panduan gratisSpeed-Link SL-6345-SWT di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Speed-Link SL-6345-SWT lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini

spesifikasi produk

Umum
Brand Speed-Link
Model SL-6345-SWT
Produk Tetikus
EAN 3610170525080, 4027301063455
Bahasa Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Deens, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Nederlands, Noors, Portugees, Russisch, Zweeds, Pools, Slowaaks, Turks
Jenis berkas PDF
Mouse
Antarmuka alat RF Nirkabel
Jumlah tombol 2
Teknologi pendeteksi gerakan Optikal
Resolusi gerakan 1000 DPI
Pengulir Ya
Pita frekuensi 2.4 GHz
null
Persyaratan sistem
Dukungan sistem operasi Mac Tidak
Fitur lainnya
Sistem operasi yang kompatibel -
Dimensi mouse (PxLxT) - mm
Diperlukan USB Ya
Desain
Warna produk Hitam
Berat dan dimensi
Berat - g

petunjuk.co.id

Mencari panduan? petunjuk.co.id menjamin anda untuk menemukan panduan yang anda cari dalam waktu singkat. Database kami memuat lebih dari 1 juta panduan PDF untuk lebih dari 10,000 merek. Setiap hari kami menambahkan panduan terbaru sehingga anda akan selalu menemukan produk yang anda cari. Sangat mudah: hanya dengan mengetikkan nama merek dan tipe produk dalam kotak penelusuran dan anda akan melihat secara instan panduan yang anda pilih secara online dengan gratis.

petunjuk.co.id

© Hak Cipta 2021 petunjuk.co.id. Hak Cipta Dilindungi.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.