MINNIT Speed-Link

Petunjuk MINNIT Speed-Link

(1)
 • PL
  Użytkowanie zgodne z
  przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony tylko
  do podłączenia do komputera PC.
  Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
  odpowiedzialności za uszkodzenia
  produktu lub obrażenia u ludzi na
  skutek nieuważnego, nieprawidłowego,
  niewłaściwego lub niezgodnego
  z określonym przez producenta
  użytkowania produktu.
  Zagrożenia dla zdrowia
  W przypadku skrajnie długiego
  posługiwania się urządzeniami do
  wprowadzania może dojść do problemów
  zdrowotnych, jak złe samopoczucie
  czy bóle głowy. Dlatego należy
  robić regularne przerwy, a w razie
  powtarzających się problemów należy
  zasięgnąć porady lekarza.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne
  lub elektromagnetyczne o wysokiej
  częstotliwości (urządzenia radiowe,
  telefony przenośne, telefony komórkowe,
  mikrofalówki, rozładowania elektryczne)
  mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu
  urządzenia (urządzeń). W takim wypadku
  należy zachować większą odległość od
  źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  W razie problemów technicznych z tym
  produktem proszę zwrócić się do naszej
  pomocy technicznej, z która najszybciej
  można skontaktować się przez naszą
  stronę internetową www.speedlink.com.
  FI
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu vain tietojen
  syöttämiseen tietokoneeseen liittämisen
  jälkeen. Jöllenbeck GmbH ei ota
  minkäänlaista vastuuta tuotteeseen
  syntyvistä vaurioista tai henkilöiden
  loukkaantumisista, jotka johtuvat
  tuotteen huolimattomasta, asiattomasta,
  virheellisestä tai valmistajan ohjeiden
  vastaisesta, käyttötarkoituksesta
  poikkeavasta käytöstä.
  Terveyshaitat
  Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden
  käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä
  vaivoja, kuten huonoa oloa tai kipuja.
  Pidä säännöllisesti taukoja ja kysy
  lääkäriltä apua, jos ongelmat toistuvat.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva
  huomautus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset
  tai korkeataajuuksiset kentät
  (radiolaitteistot, matkapuhelimet,
  mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa
  laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite
  on silloin yritettävä siirtää kauemmas
  häiriön aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän
  tuotteen suhteen, käänny tukemme
  puoleen. Tukeen saat nopeimmin
  yhteyttä verkkosivumme
  www.speedlink.com kautta.
  DK
  Bestemmelsesmæssig anvendelse
  Produktet er kun beregnet som
  indtastningsenhed for tilslutning til
  en PC. Jöllenbeck GmbH er ikke
  ansvarligt for skader på produktet eller
  personskader på grund af uforsigtig,
  uhensigtsmæssig og ukorrekt
  anvendelse eller anvendelse til et
  formål, som ikke svarer til producentens
  anvisninger.
  Sundhedsrisiko
  Ved anvendelse i meget lang tid
  kan inputenheder være årsag til
  sundhedsmæssige skader som ubehag
  eller smerter. Hold regelmæssigt
  pause, og søg læge, hvis problemerne
  gentager sig.
  Overensstemmelseshenvisning
  Under påvirkning af stærke statiske,
  elektriske felter eller felter med høj
  frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner,
  mikrobølge-afl adninger), kan der opstå
  funktionsforstyrrelser af enheden
  (enhederne). I dette tilfælde bør du
  prøve på, at forstørre afstanden til
  forstyrrende enheder.
  Teknisk support
  Ved tekniske problemer med dette
  produkt, kontakt venligst vores support
  som du fi nder på vores webside
  www.speedlink.com.
  SE
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska endast
  användas som inputapparat och
  anslutas till en dator. Jöllenbeck GmbH
  tar inget ansvar för skador på produkt
  eller person som är ett resultat av
  ovarsamhet, slarv, felaktig användning
  eller att produkten använts för syften
  som inte motsvarar tillverkarens
  anvisningar.
  Hälsorisker
  Att använda inputapparater extremt
  länge kan leda till problem med hälsan,
  t ex obehag eller smärtor. Lägg in
  regelbundna pauser och konsultera en
  läkare om problemen återkommer.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och
  högfrekventa fält (radioanläggningar,
  mobiltelefoner, urladdningar från
  mikrovågsugnar) kan påverka
  apparatens/apparaternas funktion. I så
  fall ska du försöka öka avståndet till den
  apparat som stör.
  Teknisk support
  Om du får tekniska problem med
  produkten kan du vända dig till vår
  support. Du når den snabbast genom
  vår webbsida www.speedlink.com.
  EL
  Χρήση σύμφωνη με τους
  κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο
  ως συσκευή εισαγωγής για τη
  σύνδεση σε έναν υπολογιστή. Η
  Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
  καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν
  ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω
  απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης
  χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για
  διαφορετικό από τον αναφερόμενο από
  τον κατασκευαστή, σκοπό.
  Κίνδυνοι για την υγεία
  Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών
  εισαγωγής, μπορεί να εμφανιστούν
  ενοχλήσεις στην υγεία όπως σωματική
  δυσφορία ή πόνοι. Κάνετε τακτικά
  διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική
  συμβουλή σε επίμονα προβλήματα.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
  ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
  συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις
  συσκευών μικροκυμάτων) ίσως
  υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία
  της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή
  την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε
  την απόσταση προς τις συσκευές που
  δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το
  προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα
  υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να
  έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω της
  ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
  CZ
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako
  vstupní zařízení pro připojení na
  počítač. Firma Jöllenbeck GmbH
  nepřebírá ručení za poškození výrobku
  nebo zranění osob, vzniklé v důsledku
  nedbalého, neodborného, nesprávného
  použití výrobku, nebo v důsledku použití
  výrobku k jiným účelům, než byly
  uvedeny výrobcem.
  Zdravotní rizika
  Extrémně dlouhé používání vstupních
  zařízení může být příčinou zdravotních
  problémů, jako jsou bolesti nebo
  nevolnost. Dělejte časté přestávky a
  v případě opakujících se problémů
  konzultujte lékaře.
  Informace o konformitě
  Za působení silných statických,
  elektrických, nebo vysokofrekvenčních
  polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k
  omezení funkčnosti přístroje (přístrojů).
  V takovém případě se pokuste zvětšit
  distanci k rušivým přístrojům.
  Technický suport
  V případě technických problémů s
  tímto produktem kontaktujte prosím
  náš suport, který je nejrychleji dostupný
  prostřednictvím našich webových
  stránek www.speedlink.com.
  HU
  Rendeltetésszerű használat
  A termék csak számítógépre
  csatlakoztatva alkalmas beadó
  készülékként. A Jöllenbeck GmbH
  nem vállal felelősséget a termékben
  keletkezett kárért vagy vagy személyi
  sérülésért, ha az fi gyelmetlen,
  szakszerűtlen, hibás, vagy nem a
  gyártó által megadott célnak megfelelő
  használatból eredt.
  Egészségügyi kockázat
  Ha rendkívül hosszú ideig használjuk
  a beadó készülékeket, olyan
  egészségügyi panaszok léphetnek fel,
  mint rossz közérzet vagy fájdalom.
  Rendszeresen tartson szünetet és
  visszatérő panasz esetén forduljon
  orvoshoz.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos
  vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok,
  vezetékmentes telefonok, mikrohullámú
  sütők, kisülések) hatására a készülék (a
  készülékek) működési zavara léphet fel.
  Ebben az esetben próbálja meg növelni
  a távolságot a zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  A termékkel kapcsolatos műszaki
  problémák esetén forduljon
  Támogatásunkhoz, melyet
  leggyorsabban honlapunkon
  www.speedlink.com keresztül érhet el.
  NO
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun ment som
  inn-data apparat for tilkobling til en
  datamaskin. Jöllenbeck GmbH ta
  intet ansvar for produktet eller for
  personskader som skyldes ikke
  forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk
  av produktet utover det som er angitt fra
  produsenten.
  Heleserisiko
  Ved ekstremt lang bruk av
  inndataenheter kan føre til
  helseproblemer som ubehag eller
  smerter. Legg derfor inn regelmessige
  pauser og kontakt lege dersom
  problemene vedvarer.
  Samsvarsanvisning
  Ved påvirkning av sterke statiske,
  elektriske eller høyfrekvente felt
  (radioanlegg, mobiltelefoner,
  mikrobølge-utladninger) kan det
  forekomme funksjonsfeil på apparatet/
  apparatene. Forsøk i så fall å øke
  avstanden til forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  Hvis du har tekniske problemer med
  dette produktet, må du ta kontakt med
  vår Support, som du raskest kan nå via
  vår nettside www.speedlink.com.
  VERS. 1.0
  QUICK INSTALL GUIDE
  MINNIT
  MOBILE MOUSE – FLEXCABLE
  SL-6166-BN
  SL-6166-BY
  SL-6166-GD
  SL-6166-GN
  ©2013 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and
  the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All trademarks are the
  property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that
  may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  TECHNICAL SUPPORT
  Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
  the quickest way is via our website: www.speedlink.com
  .
  SE
  1. Koppla musen till en ledig USB-port på
  din dator. Den upptäcks och installeras
  automatiskt av operativsystemet.
  2. För att få önskad längd på kabeln håller
  du fast kabeln intill musen och vid USB-
  kontakten och drar samtidigt ut kabeln.
  Kabelhållaren låser fast av sig själv.
  3. För att rulla in kabeln drar du i bägge
  ändarna av den och låter den glida in i
  kabelhållaren.
  CZ
  1. Zapojte myš do volného rozhraní USB
  na vašem počítači. Operační systém
  zařízení automaticky detekuje a
  nainstaluje.
  2. Chcete-li nastavit požadovanou délku
  kabelu, podržte pevně kabel na myši a
  konektor USB a vytahujte vše současně.
  Kabelová cívka zaskočí samočinně.
  3. K navinutí kabelu jej tahejte na obou
  koncích a nechte jej samočinně navinout
  do kabelového navijáku.
  DK
  1. Slut musen til et ledigt USB-stik på
  din computer. Apparatet registreres
  og installeres automatisk af
  operativsystemet.
  2. For at indstille den ønskede
  kabellængde skal du holde kablet fast i
  musen og USB-stikket og trække det ud.
  Kabelrullen går automatisk i indgreb.
  3. For at rulle kablet op skal du trække
  i begge ender og lade det glide ind i
  kabelrullen.
  EL
  1. Συνδέστε το ποντίκι με μια ελεύθερη
  διασύνδεση USB του υπολογιστή σας. Η
  συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από
  το λειτουργικό σύστημα και εγκαθίσταται.
  2. Για να ρυθμίσετε το επιθυμητό μήκος του
  καλωδίου, κρατήστε καλά το καλώδιο
  στο ποντίκι και στο βύσμα USB και
  τραβήξτε ταυτόχρονα προς τα έξω. Ο
  κύλινδρος καλωδίου ασφαλίζει από
  μόνος του.
  3. Για να τυλίξετε το καλώδιο, τραβήξτε
  το και στα δύο άκρα και αφήστε το να
  ολισθήσει στη διάταξη τύλιξης καλωδίου.
  PL
  1. Podłącz myszę do wolnego portu
  USB komputera. Urządzenie
  zostanie automatycznie rozpoznane i
  zainstalowane przez system operacyjny.
  2. Aby ustawić pożądaną długość
  przewodu, należy przytrzymać w jednej
  dłoni mysz, a w drugiej wtyk USB
  przewodu i jednocześnie odsuwać je od
  siebie. Rolka przewodu zablokuje się
  automatycznie.
  3. Aby zwinąć przewód, pociągnij za jego
  oba końce i pozwól, by nawinął się
  na rolkę.
  FI
  1. Liitä hiiri tietokoneen vapaaseen USB-
  liitäntään. Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja
  asentaa laitteen automaattisesti.
  2. Säädä johdon haluttu pituus pitämällä
  johdosta kiinni hiirestä ja USB-
  pistokkeesta ja vetämällä johtoa
  samanaikaisesti ulos. Johtokela lukittuu
  itsestään.
  3. Kelaa johto kelalle vetämällä
  molemmista päistä ja antamalla johdon
  liukua varovasti johtokelalle.
  HU
  1. Csatlakoztassa az egeret számítógépe
  egy szabad USB portjára. Az eszközt
  az operációs rendszer magától felismeri
  és telepíti.
  2. Ha a kábelt a kívánt hosszúságúra
  szeretné beállítani, fogja meg szorosan
  az egéren és az USB porton lévő kábelt
  és egyszerre húzza ki. A kábelcsévélő
  magától pattan be a helyére.
  3. A kábel felcsévéléséhez húzza a kábel
  mindkét végét, és engedje belecsúszni a
  kábelcsévélőbe.
  NO
  1. Koble musen til en ledig USB-port på
  datamaskinen. Operativsystemet fi nner
  og installerer enheten automatisk.
  2. Hold fast kabelen på musen og USB-
  pluggen mens du drar den ut til ønsket
  lengde. Kabelspolen låser seg av seg
  selv.
  3. Når du skal rulle inn igjen kabelen, drar
  du i begge ender og lar kabelen gli
  forsiktig inn i spolen.
  CONNECTION ADJUSTING THE CABLE LENGTH RETRACTING THE CABLE
  1 2 3
  A
  B
MINNIT Speed-Link

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang MINNIT Speed-Link?

Jumlah pertanyaan: 0

Ajukan pertanyaan anda mengenai Speed-Link MINNIT di sini kepada pemilik produk lainnya. Sampaikan dekripsi yang jelas dan singkat tentang masalah dan pertanyaan anda. Semakin jelas penjelasan masalahnya, semakin mudah bagi pemilik Speed-Link MINNIT lainnya untuk menyediakan jawaban terbaik.

Tampilkan panduan gratisSpeed-Link MINNIT di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Speed-Link MINNIT lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini

spesifikasi produk

Umum
Brand Speed-Link
Model MINNIT
Produk Tetikus
EAN 4027301108453, 4027301129373, 4027301321074, 4027301361667, 4027301363166, 4027301379730, 4027301514353, 4027301727661, 4027301953930
Bahasa Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Pools, Deens, Grieks, Frans, Hongaars, Nederlands, Noors
Jenis berkas PDF
Mouse
Antarmuka alat RF Nirkabel
Jumlah tombol 3
Teknologi pendeteksi gerakan Optikal
Tujuan Kantor
Penggunaan yang direkomendasikan Notebook
Pengulir Ya
Resolusi gerakan 1200 DPI
Jenis penggulir Roda
Pita frekuensi 2.4 GHz
Jumlah roda gulir 1
Ergonomik
Rentang jaringan nirkabel 8 m
Pasang dan Pakai Ya
Data pemaketan
Antarmuka penerima sinyal nirkabel USB Type-A
Jenis penerima sinyal Receiver nano
Desain
Warna produk Black,Green
Faktor bentuk Ambidextrous
Pewarnaan permukaan Monoton
Fitur lainnya
Jumlah produk yang disertakan 1 buah
Daya
Sumber daya Baterai
Teknologi baterai Alkali
Jumlah baterai yang didukung 1
Jenis baterai AAA
Berat dan dimensi
Panjang 49 mm
Lebar 85 mm
Tinggi 29 mm
Berat - g

petunjuk.co.id

Mencari panduan? petunjuk.co.id menjamin anda untuk menemukan panduan yang anda cari dalam waktu singkat. Database kami memuat lebih dari 1 juta panduan PDF untuk lebih dari 10,000 merek. Setiap hari kami menambahkan panduan terbaru sehingga anda akan selalu menemukan produk yang anda cari. Sangat mudah: hanya dengan mengetikkan nama merek dan tipe produk dalam kotak penelusuran dan anda akan melihat secara instan panduan yang anda pilih secara online dengan gratis.

petunjuk.co.id

© Hak Cipta 2021 petunjuk.co.id. Hak Cipta Dilindungi.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.