Silence Force Cyclonic RO7611 Rowenta

Petunjuk Silence Force Cyclonic RO7611 Rowenta

(1)
 • 2.
  2
  1
  CLICK
  CLICK
  2
  PUSH
  1
  2
  PUSH
  1
  MAX
  MAX
  1
  2
  ON
  OFF
  1
  2
  EN Depending on model / FR Selon modèle / DE Je nach Modell / NL Afhankelijk van het model / IT Secondo i modelli / ES Según modelo / PT Consoante
  o modelo / EL ανάλογα με το μοντέλο / TR Modele göre / RU В зависимости от модели / UK Залежно від моделі / HK 視型號而定/ TH ตามรุ่น / ID
  Tergantung pada model / MS Bergantung kepada model / VI
  Theo mu / KO 모델에 따라 다름 / PL W zaleności od typu / CS Podle modelu / HU
  Modelltől függőe
  n / SK V závislosti od modelu / RO Ovisno o modelu / BG в зависимост от модела / SR U zavisnosti od modela / HR Ovisno o mo delu
  / BS Ovisno o modelu / SL Odvisno od modela / ET Sõltuvalt mudelist / LV Atbilstoši modelim / LT Pagal modelį /
  AR / FA.
  *
  *
  www.rowenta.com - www.tefal.com - www.moulinex.com
  1.1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  www.rowenta.com - www.tefal.com - www.moulinex.com
  CLICK
  EASY BRUSH
  CLICK
  1
  2
  EN Depending on model / FR Selon modèle / DE Je nach Modell / NL Afhankelijk van het model /IT Secondo i modelli / ES Según modelo / PT Consoante o modelo / EL ανάλογα με το μοντέλο
  / TR Modele göre / RU В зависимости от модели / UK Залежно від моделі / HK 型號而定/ TH ตามรุ่น/ ID Tergantung pada model / MS Bergantung kepada model / VI
  Theo mu / KO 모델
  따라 다름 / PL W zaleności od typu / CS Podle modelu / HU Modelltől füg
  en / SK V závislosti od modelu / RO Ovisno o modelu / BG в зависимост от модела / SR U zavisnosti od modela
  / HR Ovisno o mo delu / BS Ovisno o modelu / SL Odvisno od modela / ET Sõltuvalt mudelist / LV Atbilstoši modelim / LT Pagal modelį /
  AR / FA
  *
  EN Please read carefully the «Safety and use instructions» booklet before rst use / FR Veuillez lire attentivement le
  livret “Consignes de sécuriet d’utilisation“ avant la première utilisation / DE Lesen Sie vor dem erstmaligen
  Gebrauch aufmerksam die Broschüre „Sicherheits- und Bedienungshinweise“ durch / NL Gelieve vóór het eerste
  gebruik aandachtig het boekje met de veiligheids- en gebruiksvoorschriften door te nemen / IT Leggere con
  attenzione il libretto «Norme di sicur
  ezza e d’uso» al primo utilizzo / ES Lea detenidamente el libro «Instrucciones de
  seguridad y de uso» antes de utilizar el aparato por primera vez / PT Leia atentamente o manual «Instruções de
  segurança e utilização» antes da primeira utilização / EL Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο «Οδηγίες ασφαλείας και
  χρήσης» πριν από την πρώτη χρήση / TR İlk kullanımdan önce «Güvenlik ve kullanım talimatları» kitap
  çığını dikkatlice
  okuyun / RU Перед первым использованием внимательно прочитайте инструкцию «Меры безопасности и
  правила использования» / UK Перед першим використанням уважно прочитайте посібник «Правила техніки
  безпеки та рекомендації щодо використання» / HK 使 /
  TH กรุณาอ่านหนังสือ»คู่มือความปลอดภัยและการใช้งา» ก่อนการใช้งานครั้งแรก / MS Sila baca dengan teliti lampiran
  “Panduan kesela
  matan dan penggunaan” sebelum menggunakan pada kali pertama / ID Baca buklet «Petunjuk
  keselamatan dan penggunaan» secara cermat sebelum penggunaan pertama» / VI
  Vui lòng đọc k cun «Hướng
  dn S dng và Bin pháp An toàn» trước khi s dng ln đầu
  / KO 처음 사용하기 , 제품 사용과 관련된 «안전
  수칙» 책자를 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다 / PL Przed pierwszym użyciem proszę uważnie przeczytać broszurę
  „Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i ytkowania
  / CS Před prvním použitím si, prosím, pečlivě prostudujte
  „Bezpečnostní pokyny pro použití/ HU Az első használat előtt
  gyelmesen olvassa el a „Biztonsági előírások és
  használati útmutató című fejezetet / SK Pred prvým použitím si pozorne prečítajte „Bezpečnostné odporúčania a
  použitie“ / RO Înainte de prima utilizare, citiţi cu atenţie manualul „Instrucţiuni de siguranţă şi de utilizare / BG Моля,
  прочетете внимателно книжката «Препоръки за безопасност и употреба» преди първоначална употреба /
  SR Pre prve upotrebe, pažl
  jivo pročitajte “Bezbednosno I uputstvo za upotrebu / HR Molimo da prije prve uporabe
  pažljivo pročitate priručnik „Sigurnosne upute / BS Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte knjižicu “Sigurnosne upute
  / SL Pred prvo uporabo natančno preberite «Navodila za varno uporabo» / ET Palun lugege enne esimest korda
  kasutamist hoolikalt ohutus- ja kasutusjuhendit / LV Pirms izmantojat ierīci pirmoreiz, lūdzu
  rūpīgi izlasiet brošūru
  «Norādījumi par drošību un lietošanu» / LT Atidžiai perskaitykite knygelę „Saugos ir naudojimo reikalavimai“ prieš
  naudodami įrengipirmą kar/
  « »
  AR / « » FA
  EN For further usage information / FR Pour plus d’informations sur l’utilisation / DE Weitere Informationen zur
  Bedienung / NL Voor meer informatie over het gebruik / IT Per maggiori informazioni sull’utilizzo / ES Para obtener
  s información sobre su uso / PT Para obter mais informações sobre a utilização / EL Για περισσότερες
  πληροφορίες σχετικά με τη χρήση / TR Kullam hakkında daha fazla bilgi için / RU Для п
  олучения более
  подробной информации об эксплуатации / UK Для отримання детальнішої інформації щодо експлуатації /
  HK 更多關於使用的資訊: / TH ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน:/ ID Untuk informasi penggunaan lebih lanjut
  / MS Maklumat untuk kegunaan lanjut / VI
  Để biết thêm thông tin v cách s dng: / KO 자세 사용 :
  / PL Więcej informacji na temat korzystania z urządzenia / CS Pro ce informao použití / HU A használatr
  a
  vonatkozó további információk / SK Pre ďalšie informácie o používa/ RO Pentru mai multe informaţii privind
  utilizarea / BG За още информация относно употребата / SR Za ve informacija o upotrebi / HR Za više
  informacija o upotrebi / BS Za više informacija o upotrebi / SL Več informacij o uporabi / ET Täiendava teabe
  saamiseks kasutamise kohta / LV ai iegūtu vairāk informācijas par lietošanu / LT Daugiau informaci
  jos apie
  naudojimą /
  AR / FA
  EN Depending on model / FR Selon modèle / DE Je nach Modell / NL Afhankelijk van het model / IT Secondo i modelli / ES Según modelo / PT Consoante
  o modelo / EL ανάλογα με το μοντέλο / TR Modele göre / RU В зависимости от модели / UK Залежно від моделі / HK 視型號而定/ TH ตามรุ่น / ID
  Tergantung pada model / MS Bergantung kepada model / VI
  Theo mu / KO 모델에 따라 다름 / PL W zaleności od typu / CS Podle modelu / HU
  Modelltől függ
  ően / SK V závislosti od modelu / RO Ovisno o modelu / BG в зависимост от модела / SR U zavisnosti od modela / HR Ovisno o mo delu
  / BS Ovisno o modelu / SL Odvisno od modela / ET Sõltuvalt mudelist / LV Atbilstoši modelim / LT Pagal modelį /
  AR / FA.
  *
  D
  F
  H
  A
  B
  E
  C
  G
  CBA
  BA
  C
  D
  ED
  FED
  G
  C
  **
  **
  FED
  *
  *
  *
  *
  G H
  *
  1X MONTH
  1X MOIS
  1X YEAR
  1X AN
Silence Force Cyclonic RO7611 Rowenta

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Silence Force Cyclonic RO7611 Rowenta?

manual_questions_numberofquestions 0

Ajukan pertanyaan anda mengenai Rowenta Silence Force Cyclonic RO7611 di sini kepada pemilik produk lainnya. Sampaikan dekripsi yang jelas dan singkat tentang masalah dan pertanyaan anda. Semakin jelas penjelasan masalahnya, semakin mudah bagi pemilik Rowenta Silence Force Cyclonic RO7611 lainnya untuk menyediakan jawaban terbaik.

Tampilkan panduan gratisRowenta Silence Force Cyclonic RO7611 di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Rowenta Silence Force Cyclonic RO7611 lainnya.

spesifikasi produk

Brand Rowenta
Model Silence Force Cyclonic RO7611
Produk Pengisap Debu
Bahasa Bahasa Indonesia, Belanda, Slowakia, Kroasia, Cina, Slovenia, Hongaria, Yunani, Turki, Jerman, Rumania, Polandia, Portugis, Italia, Spanyol, Perancis, Ukraina
Jenis berkas PDF

Produk terkait

Pengisap Debu Rowenta