Petunjuk Compact Power RO7676EA Rowenta

Tampilkan panduan gratisRowenta Compact Power RO7676EA di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Rowenta Compact Power RO7676EA lainnya.

2.
2
1
CLICK
CLICK
2
PUSH
1
2
PUSH
1
MAX
MAX
1
2
ON
OFF
1
2
EN Depending on model / FR Selon modèle / DE Je nach Modell / NL Afhankelijk van het model / IT Secondo i modelli / ES Según modelo / PT Consoante
o modelo / EL ανάλογα με το μοντέλο / TR Modele göre / RU В зависимости от модели / UK Залежно від моделі / HK 視型號而定/ TH ตามรุ่น / ID
Tergantung pada model / MS Bergantung kepada model / VI
Theo mu / KO 모델에 따라 다름 / PL W zaleności od typu / CS Podle modelu / HU
Modelltől függőe
n / SK V závislosti od modelu / RO Ovisno o modelu / BG в зависимост от модела / SR U zavisnosti od modela / HR Ovisno o mo delu
/ BS Ovisno o modelu / SL Odvisno od modela / ET Sõltuvalt mudelist / LV Atbilstoši modelim / LT Pagal modelį /
AR / FA.
*
*
www.rowenta.com - www.tefal.com - www.moulinex.com
1.1.
2.
3.
4.
5.
6.
www.rowenta.com - www.tefal.com - www.moulinex.com
CLICK
EASY BRUSH
CLICK
1
2
EN Depending on model / FR Selon modèle / DE Je nach Modell / NL Afhankelijk van het model /IT Secondo i modelli / ES Según modelo / PT Consoante o modelo / EL ανάλογα με το μοντέλο
/ TR Modele göre / RU В зависимости от модели / UK Залежно від моделі / HK 型號而定/ TH ตามรุ่น/ ID Tergantung pada model / MS Bergantung kepada model / VI
Theo mu / KO 모델
따라 다름 / PL W zaleności od typu / CS Podle modelu / HU Modelltől füg
en / SK V závislosti od modelu / RO Ovisno o modelu / BG в зависимост от модела / SR U zavisnosti od modela
/ HR Ovisno o mo delu / BS Ovisno o modelu / SL Odvisno od modela / ET Sõltuvalt mudelist / LV Atbilstoši modelim / LT Pagal modelį /
AR / FA
*
EN Please read carefully the «Safety and use instructions» booklet before rst use / FR Veuillez lire attentivement le
livret “Consignes de sécuriet d’utilisation“ avant la première utilisation / DE Lesen Sie vor dem erstmaligen
Gebrauch aufmerksam die Broschüre „Sicherheits- und Bedienungshinweise“ durch / NL Gelieve vóór het eerste
gebruik aandachtig het boekje met de veiligheids- en gebruiksvoorschriften door te nemen / IT Leggere con
attenzione il libretto «Norme di sicur
ezza e d’uso» al primo utilizzo / ES Lea detenidamente el libro «Instrucciones de
seguridad y de uso» antes de utilizar el aparato por primera vez / PT Leia atentamente o manual «Instruções de
segurança e utilização» antes da primeira utilização / EL Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο «Οδηγίες ασφαλείας και
χρήσης» πριν από την πρώτη χρήση / TR İlk kullanımdan önce «Güvenlik ve kullanım talimatları» kitap
çığını dikkatlice
okuyun / RU Перед первым использованием внимательно прочитайте инструкцию «Меры безопасности и
правила использования» / UK Перед першим використанням уважно прочитайте посібник «Правила техніки
безпеки та рекомендації щодо використання» / HK 使 /
TH กรุณาอ่านหนังสือ»คู่มือความปลอดภัยและการใช้งา» ก่อนการใช้งานครั้งแรก / MS Sila baca dengan teliti lampiran
“Panduan kesela
matan dan penggunaan” sebelum menggunakan pada kali pertama / ID Baca buklet «Petunjuk
keselamatan dan penggunaan» secara cermat sebelum penggunaan pertama» / VI
Vui lòng đọc k cun «Hướng
dn S dng và Bin pháp An toàn» trước khi s dng ln đầu
/ KO 처음 사용하기 , 제품 사용과 관련된 «안전
수칙» 책자를 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다 / PL Przed pierwszym użyciem proszę uważnie przeczytać broszurę
„Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i ytkowania
/ CS Před prvním použitím si, prosím, pečlivě prostudujte
„Bezpečnostní pokyny pro použití/ HU Az első használat előtt
gyelmesen olvassa el a „Biztonsági előírások és
használati útmutató című fejezetet / SK Pred prvým použitím si pozorne prečítajte „Bezpečnostné odporúčania a
použitie“ / RO Înainte de prima utilizare, citiţi cu atenţie manualul „Instrucţiuni de siguranţă şi de utilizare / BG Моля,
прочетете внимателно книжката «Препоръки за безопасност и употреба» преди първоначална употреба /
SR Pre prve upotrebe, pažl
jivo pročitajte “Bezbednosno I uputstvo za upotrebu / HR Molimo da prije prve uporabe
pažljivo pročitate priručnik „Sigurnosne upute / BS Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte knjižicu “Sigurnosne upute
/ SL Pred prvo uporabo natančno preberite «Navodila za varno uporabo» / ET Palun lugege enne esimest korda
kasutamist hoolikalt ohutus- ja kasutusjuhendit / LV Pirms izmantojat ierīci pirmoreiz, lūdzu
rūpīgi izlasiet brošūru
«Norādījumi par drošību un lietošanu» / LT Atidžiai perskaitykite knygelę „Saugos ir naudojimo reikalavimai“ prieš
naudodami įrengipirmą kar/
« »
AR / « » FA
EN For further usage information / FR Pour plus d’informations sur l’utilisation / DE Weitere Informationen zur
Bedienung / NL Voor meer informatie over het gebruik / IT Per maggiori informazioni sull’utilizzo / ES Para obtener
s información sobre su uso / PT Para obter mais informações sobre a utilização / EL Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση / TR Kullam hakkında daha fazla bilgi için / RU Для п
олучения более
подробной информации об эксплуатации / UK Для отримання детальнішої інформації щодо експлуатації /
HK 更多關於使用的資訊: / TH ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน:/ ID Untuk informasi penggunaan lebih lanjut
/ MS Maklumat untuk kegunaan lanjut / VI
Để biết thêm thông tin v cách s dng: / KO 자세 사용 :
/ PL Więcej informacji na temat korzystania z urządzenia / CS Pro ce informao použití / HU A használatr
a
vonatkozó további információk / SK Pre ďalšie informácie o používa/ RO Pentru mai multe informaţii privind
utilizarea / BG За още информация относно употребата / SR Za ve informacija o upotrebi / HR Za više
informacija o upotrebi / BS Za više informacija o upotrebi / SL Več informacij o uporabi / ET Täiendava teabe
saamiseks kasutamise kohta / LV ai iegūtu vairāk informācijas par lietošanu / LT Daugiau informaci
jos apie
naudojimą /
AR / FA
EN Depending on model / FR Selon modèle / DE Je nach Modell / NL Afhankelijk van het model / IT Secondo i modelli / ES Según modelo / PT Consoante
o modelo / EL ανάλογα με το μοντέλο / TR Modele göre / RU В зависимости от модели / UK Залежно від моделі / HK 視型號而定/ TH ตามรุ่น / ID
Tergantung pada model / MS Bergantung kepada model / VI
Theo mu / KO 모델에 따라 다름 / PL W zaleności od typu / CS Podle modelu / HU
Modelltől függ
ően / SK V závislosti od modelu / RO Ovisno o modelu / BG в зависимост от модела / SR U zavisnosti od modela / HR Ovisno o mo delu
/ BS Ovisno o modelu / SL Odvisno od modela / ET Sõltuvalt mudelist / LV Atbilstoši modelim / LT Pagal modelį /
AR / FA.
*
D
F
H
A
B
E
C
G
CBA
BA
C
D
ED
FED
G
C
**
**
FED
*
*
*
*
G H
*
1X MONTH
1X MOIS
1X YEAR
1X AN

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Compact Power RO7676EA Rowenta?

Ajukan pertanyaan anda mengenai Rowenta Compact Power RO7676EA di sini kepada pemilik produk lainnya. Sampaikan dekripsi yang jelas dan singkat tentang masalah dan pertanyaan anda. Semakin jelas penjelasan masalahnya, semakin mudah bagi pemilik Rowenta Compact Power RO7676EA lainnya untuk menyediakan jawaban terbaik.

spesifikasi produk

Brand Rowenta
Model Compact Power RO7676EA
Produk Pengisap Debu
EAN 3221614001734
Bahasa Belanda, Jerman, Perancis, Spanyol, Italia, Portugis, Polandia, Rumania, Turki, Slowakia, Yunani, Hongaria, Slovenia, Cina, Kroasia, Bahasa Indonesia, Ukraina
Kelompok produk Pengisap Debu
Jenis berkas PDF
Daya
Daya masukan maksimal 750W
Daya bervariasi
Konsumsi listrik tahunan 28kWj
- A
Performa
Tingkat kebisingan 67dB
Jumlah tahapan penyaringan udara 2
Radius pengoperasian 11m
- A
- A
Membersihkan permukaan Bare floor, Carpet, Hard floor
Penggunaan secara tepat Rumah
Metode pemisahan kotoran Topan
Penyaringan udara penghisap debu -
- A
Filter perlindungan motor
Desain
Tipe Vakum silinder
Jenis kontainer debu Tanpa tas
Kapasitas debu 2.5
Warna produk Black, Brown
Bahan tabung Logam
Material roda Plastik
Tipe pembersihan Kering
Tipe tabung Teleskopis
Ergonomik
Panjang kabel 8.4m
Jumlah pegangan 1
Bantuan peletakan/penyimpanan
Tombol on/off
Isi kemasan
Mini brush, Parquet brush, Hard floor brush
Berat dan dimensi
Berat 9365g
Panjang 300mm
Lebar 435mm
Tinggi 333mm
Berat (tanpa aksesoris) -g
Panjang kemasan 380mm
Lebar kemasan 570mm
Tinggi kemasan 358mm
Berat kemasan 10865g
Fitur lainnya
Perlindungan sisi
Data logistik
Jumlah karton per kontainer intermodal (20 kaki) 360buah
Jumlah karton per kontainer intermodal (40 kaki) 756buah
Jumlah karton per kontainer intermodal (40 kaki, HC 882buah
Lebar palet 800mm
Panjang palet 1200mm
Tinggi palet 2282mm
Berat palet 281760g
Jumlah karton per susunan 4
Jumlah lapisan per palet 6
Jumlah per palet 24buah