Petunjuk Viva Collection HR3741 Philips

Viva Collection HR3741 Philips

Di sebelah kanan Anda bisa menemukan petunjuk Viva Collection HR3741 Philips. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Anda, silakan beri tahu kami di akhir laman ini.

Brand
Philips
Model
Viva Collection HR3741
Produk
EAN
0871010380893, 8710103808930
Bahasa
Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Italia, Swedia, Portugis, Denmark, Norwegia, Finlandia, Turki, Yunani, Cina, Bahasa Indonesia,
Jenis berkas
PDF
Situs
http://www.philips.com/global
English
1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance, and save
the user manual for future reference.
Warning
• Do not immerse the motor unit in water nor
rinse it under the tap.
• Before you connect the appliance to
the power, make sure that the voltage
indicated on the bottom of the appliance
corresponds to the local power voltage.
• If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order
to avoid a hazard.
• Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory or metal
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use
of the appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved.
• Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
• This appliance shall not be used by
children. Keep the appliance and its cord
out of reach of children.
• Before you connect the mixer to the mains,
insert the beaters into the mixer.
• Before you switch on the appliance, lower
the beaters into the ingredients.
• Switch off the appliance and disconnect it
from the mains if you leave it unattended
and before you assemble, disassemble and
clean it and before changing accessories or
approaching parts that move in use.
• Do not touch or insert any object on the
gears of the mixer stand, especially when
the appliance is in use.
• Clean the mixer unit, stand and holder with
a moist cloth.
Caution
• Never use any accessories or parts from
other manufacturers or that Philips does
not specifically recommend. If you use
such accessories or parts, your guarantee
becomes invalid.
• This appliance is intended for household
use only.
• Do not exceed the quantities and
processing time indicated in the user
manual.
• Do not process more than one batch
without interruption. Let the appliance cool
down to room temperature before you
continue procsessing.
Note
• Noise level = 86 dB [A]
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Recycling
This symbol means that this product shall not be disposed of with
normal household waste (2012/19/EU).
Follow your country’s rules for the separate collection of electrical
and electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
2 Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully
benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
3 What’s in the box (Fig. 1)
a Turbo button
• Press and hold to reach the maximum speed
b Speed control
• : OFF position
• : speed setting
c Eject button
• Press to release the beaters or dough hooks
d Hole for the beaters and dough hooks
• Hole A: for the beaters and dough hooks with gear a
• Hole B: for the beaters and dough hooks with gear b (of larger
size)
e Driving bowl (HR3745 only)
f Mixer stand (HR3745 only)
g Lever to release the arm of the mixer stand
h Lever to release the mixer
i Mixer unit
j Power cord
k Cord clip
l Two dough hooks
m Two wire beaters (HR3741 only)
n Two strip beaters (HR3740/HR3745 only)
4 Use the appliance (Fig. 2/Fig. 3/
Fig. 4)
Before the first use
Before you use the appliance for the first time, thoroughly clean the parts
that come into contact with food.
Strip beaters/Wire beaters/Dough hooks
Switch on the mixer. Select a proper speed. To avoid splashing, start
mixing at a low speed, and then switch to a higher speed.
Tip
Beaters are for whipping egg white, cream. It can also be used
for mixing cake batter, cookies dough, pancake, waffles, and puff
pastries etc.
Dough hooks are for preparing yeast dough, pasta dough, etc.
Start with speed 1 to prevent splashing. Then slowly increase the
speed.
For best results, use speed 5 for whipping.
Use the Turbo button to get quick access to the maximum speed
Press the spatula against the side of the driving bowl to remove
unmixed ingredients in order to obtain a well-mixed mixture
(HR3745 only).
You can use the mixer with the stand (fig. 2) or without the stand
(fig. 3) (HR3745 only).
For small amount recipe, use the mixer without the stand for the
best result (HR3745 only).
After processing large quantity ingredients or processing ingredients
for a long time, let your mixer cool down for two hours before
starting another operation.
You may need to adjust the amount of liquid to form the dough
according to the humidity and temperature condition.
6
1
2
3
2
3
5
HR3745
1
3
4
5
4
HR3740, HR3741
1
2
3
4
(MAX)
500 ml
X8
750 g
1000 g
6 min 5
5
5
1-5
2 min
3 min
5 min
720 g
5
6
HR3745
HR3745
5 Cleaning (Fig. 6)
Caution
Before you clean the appliance or release any accessory, unplug it.
Clean the beaters, dough hooks, and driving bowl, in warm water with
some washing-up liquid or in a dishwasher.
6 Storage
1 Wind the power cord round the heel of the appliance.
2 Put the beaters, and dough hooks in the driving bowl (HR3745 only).
3 Store the mixer unit, mixer stand, and driving bowl (HR3745 only) in a dry
place away from direct sunlight or other sources of heat.
7 Guarantee and service
If you have a problem, need service, or need information, see
www.philips.com/support or contact the Philips Consumer Care Center
in your country. The phone number is in the worldwide guarantee leaflet.
If there is no Consumer Care Center in your country, go to your local
Philips dealer.
Dansk
1 Vigtigt
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet
tages i brug. Gem brugervejledningen til eventuel senere brug.
Advarsel
• Motorenheden må ikke kommes i vand eller
skylles under vandhanen.
• Før du slutter strøm til apparatet, skal du
kontrollere, at den netspænding, der er
angivet i bunden af apparatet, svarer til den
lokale netspænding.
• Hvis netledningen beskadiges, må den
for at undgå enhver risiko kun udskiftes af
producenten, en autoriseret forhandler eller
en tilsvarende kvaliceret fagmand.
• Apparaterne kan benyttes af personer med
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og viden,
såfremt de er blevet instrueret i sikker brug
af apparatet og forstår de medfølgende
risici.
• Apparatet bør holdes uden for børns
rækkevidde for at sikre, at de ikke kan
komme til at lege med det.
• Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold
apparatet og ledningen uden for børns
rækkevidde.
• Før du sætter mixeren i stikkontakten, skal
du sætte piskerisene i mixeren.
• Før du tænder for apparatet, skal du sænke
piskerisene ned i ingredienserne.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
stikkontakten, når du går fra det, før du
samler det, skiller det ad eller rengør det,
samt før du skifter tilbehør eller kommer
tæt på dele, der bevæger sig under brug og
rengøring.
• Undlad at berøre eller indsætte genstande
i tandhjulene på mixer-holderen, især når
apparatet er i brug.
• Rengør mixerenheden, stativet og holderen
med en fugtig klud.
Forsigtig
• Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
specikt er anbefalet af Philips. Hvis du
anvender en sådan type tilbehør eller dele,
annulleres garantien.
• Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
• De angivne mængder og tilberedningstider i
brugervejledningen må ikke overskrides.
• Undlad at tilberede mere end én portion
uden afbrydelse. Lad apparatet køle ned til
stuetemperatur, inden du fortsætter.
Bemærk
• Støjniveau = 86 dB [A]
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til
elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i
henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at
bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende
tidspunkt.
Genbrug
Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaes
sammen med almindeligt husholdningsaald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaelse er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
2 Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! Få alle fordele af den
support, som Philips tilbyder, ved at registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome
3 Pakkens indhold (Fig. 1)
a Turboknap
• Tryk og hold nede for at øge til den maksimale hastighed
b Hastighedskontrol
• : OFF-position
• : hastighedsindstilling
c Udløserknap
• Tryk for at frigøre piskerisene eller dejkrogene
d Hul til piskerisene og dejkrogene
• Hul A: til piskerisene og dejkrogene med tandhjul a
• Hul B: til piskerisene og dejkrogene med tandhjul b (i større
format)
e Roterende skål (kun HR3745)
f Mixerfod (kun HR3745)
g Håndtag til frigørelse af mixerfodens arm
h Håndtag til frigørelse af mixeren
i Mixerenhed
j Netledning
k Ledningsklemme
l To dejkroge
m To trådpiskeris (kun HR3741)
n To båndpiskeris (kun HR3740/HR3745)
4 Brug af apparatet (Fig. 2/Fig. 3/
Fig. 4)
Før første brug
Før du bruger apparatet for første gang, skal du grundigt rengøre de dele,
der kommer i kontakt med madvarer.
Båndpiskeris/trådpiskeris/dejkroge
Tænd for mixeren. Vælg en passende hastighed. Begynd at mixe ved en
lav hastighed og skift derefter til en højere hastighed for at undgå stænk.
HR3740, HR3741
HR3745
©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4240 002 03062
2
HR3745
5
4
2
1
9
2
1
11
2
1
10
2
6
1
2
8
7
1
3
Tip
Piskerisene er til piskning af f.eks. æggehvider og øde. De kan også
bruges til blanding af kage-, småkage-, pandekage-, vael- og
butterdej osv.
Dejkrogene er til gærdej, pastadej osv.
Start med hastighed 1 for at forhindre sprøjt. Øg derefter hastigheden
langsomt.
De bedste resultater for piskning opnås ved hastighed 5.
Brug turboknappen til hurtigt at opnå maksimal hastighed
Tryk dejskraberen mod den roterende skåls side for at fjerne
ublandede ingredienser, så du opnår en ensartet blanding (kun
HR3745).
Du kan bruge mixeren sammen med stativet (g. 2) eller uden
stativet (g. 3) (kun HR3745).
Opskrifter med ingredienser i små mængder giver de bedste
resultater, hvis du bruger mixeren uden stativ (kun HR3745).
Efter tilberedning af ingredienser i store mængder eller langvarig
tilberedning skal du lade mixeren køle af i to timer, før du tager den i
brug igen.
Du kan være nødt til at justere mængden af væske, du skal bruge til
at forme dejen alt efter luftfugtighed og temperatur.
5 Rengøring (Fig. 6)
Forsigtig
Før du gør apparatet rent eller frigør tilbehøret, skal du tage det ud af
stikkontakten.
Vask piskeris, dejkroge og den roterende skål i varmt vand tilsat lidt
opvaskemiddel – eller i opvaskemaskinen.
6 Opbevaring
1 Rul ledningen rundt om apparatets fod.
2 Placer piskerisene og dejkrogene i den roterende skål (kun HR3745).
3 Opbevar mixerenheden, mixerfoden samt den roterende skål (kun
HR3745) på et tørt sted, hvor ingen af delene udsættes for direkte
sollys eller andre varmekilder.
7 Garanti og service
Hvis du får problemer eller har brug for service eller oplysninger, bedes
du gå ind på www.philips.com/support eller kontakte dit lokale
Philips-kundecenter. Telefonnummeret ndes i folderen ”World-Wide
Guarantee. Hvis der ikke ndes et kundecenter i dit land, bedes du
kontakte din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
1 Wichtige Hinweise
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung
auf.
Achtung
• Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in
Wasser. Spülen Sie sie auch nicht unter
ießendem Wasser ab.
• Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
anschließen, überprüfen Sie, ob die auf
der Unterseite des Geräts angegebene
Spannung mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss
es vom Hersteller, dessen Kundendienst
oder einer ähnlich qualizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.
NO Brukerhåndbok
MS Manual pengguna
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
ZH-S 用户手册
ZH-T 使用手冊
AR
FA
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
ES-AR Manual del usuario
FI yttöopas
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
• Die Geräte können von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder
psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Kenntnis verwendet werden,
wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt
werden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch der Geräte erhalten und die
Gefahren verstanden haben.
• Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit
dem Gerät spielen.
• Dieses Gerät sollte nicht von Kindern
verwendet werden. Halten Sie das
Gerät und das Netzkabel außerhalb der
Reichweite von Kindern.
• Bevor Sie den Mixer an die
Stromversorgung anschließen, setzen Sie
die Quirle in den Mixer ein.
• Bevor Sie das Gerät einschalten, senken Sie
die Quirle in die Zutaten.
• Schalten Sie das Gerät aus, und trennen
Sie es von der Stromversorgung, wenn Sie
das Gerät unbeaufsichtigt lassen, bevor Sie
es zusammensetzen, auseinandernehmen
oder reinigen und bevor Sie Zubehör
austauschen oder Teile anfassen, die sich
bei Gebrauch bewegen.
• Berühren Sie nicht das Getriebe der
Mixerbasis, und setzen Sie keine Objekte
in das Getriebe ein, besonders wenn das
Gerät in Gebrauch ist.
• Reinigen Sie Mixereinheit, Basis und Gri
mit einem feuchten Tuch.
Vorsicht
• Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile,
die von Drittherstellern stammen bzw. nicht
von Philips empfohlen werden. Wenn Sie
diese(s) Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
• Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im
Haushalt bestimmt.
• Überschreiten Sie nicht die in der
Bedienungsanleitung aufgeführten Mengen
und Verarbeitungszeiten.
• Verarbeiten Sie nur eine Portion. Lassen Sie
das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
Hinweis
• Geräuschpegel: Lc = 86 dB [A]
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es
ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
Recycling
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine
ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt
und Gesundheit zu vermeiden.
2 Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.
3 Lieferumfang (Abb. 1)
a Turbotaste
• Gedrückt halten, um die maximale Geschwindigkeit zu erreichen
b Geschwindigkeitsregler
• : Position OFF
• : Geschwindigkeitsstufe
c Auswerfentaste
• Drücken, um die Quirle oder Knethaken zu entfernen
d Önung für Quirle und Knethaken
• Önung A: für Quirle und Knethaken mit Zahnrad a
• Önung B: für Quirle und Knethaken mit Zahnrad b (größer)
e Drehende Schüssel (nur HR3745)
f Mixerbasis (nur HR3745)
g Hebel zur Entriegelung des Arms der Mixerbasis
h Hebel, um den Mixer zu entriegeln
i Mixereinheit
j Netzkabel
k Kabelclip
l Zwei Knethaken
m Zwei Drahtquirle (nur HR3741)
n Zwei Bandquirle (nur HR3740/HR3745)
4 Verwendung des Geräts (Abb. 2/
Abb. 3/Abb. 4)
Vor dem ersten Gebrauch
Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, reinigen Sie die Teile
gründlich, die mit Nahrungsmitteln in Kontakt kommen.
Bandquirle/Drahtquirle/Knethaken
Schalten Sie das Gerät ein. Wählen Sie eine passende Geschwindigkeit
aus. Um Spritzer zu vermeiden, beginnen Sie mit einer langsamen
Geschwindigkeit, und wechseln Sie dann zu einer höheren
Geschwindigkeit.
Tipp
Die Quirle eignen sich zum Schlagen von Eiweiß und Sahne. Sie
können auch zum Mixen von Kuchenteig, Keksteig, Pfannkuchen,
Waeln, Blätterteiggebäck usw. verwendet werden.
Die Knethaken eignen sich zum Zubereiten von Hefeteig, Nudelteig
usw.
Beginnen Sie mit Geschwindigkeitsstufe 1, um Spritzer zu vermeiden.
Erhöhen Sie die Geschwindigkeit dann langsam.
Verwenden Sie für bestmögliche Ergebnisse beim Schlagen
Geschwindigkeitsstufe 5.
Mit der Turbotaste können Sie schnell die maximale Geschwindigkeit
erreichen.
Drücken Sie zum Entfernen nicht vermischter Zutaten mit dem
Teigschaber gegen den Rand der drehenden Schüssel, um eine
gründlich verrührte Mischung zu erhalten (nur HR3745).
Sie können den Mixer mit (Abb. 2) oder ohne die Basis verwenden
(Abb. 3) (nur HR3745).
Verwenden Sie bei Rezepten mit kleinen Mengen für beste
Ergebnisse den Mixer ohne Ständer (nur HR3745).
Lassen Sie Ihren Mixer nach der Verarbeitung großer Mengen sowie
nach einer langen Verarbeitungsdauer 2 Stunden lang abkühlen,
bevor Sie ihn erneut verwenden.
Sie müssen eventuell die Flüssigkeitsmenge anpassen, um den
Teig gemäß der Luftfeuchtigkeits- und Temperaturbedingungen zu
formen.
5 Reinigung (Abb. 6)
Vorsicht
Bevor Sie das Gerät reinigen oder Zubehörteile entfernen, ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose.
Reinigen Sie die Quirle, die Knethaken und die drehende Schüssel in
warmem Spülwasser oder im Geschirrspüler.
1/2
1
a
b
c
e
l
d
f
g
h
i
m n
a
b
A
B
k
j

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Viva Collection HR3741 Philips?

Αν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το \Philips Viva Collection HR3741"

Beli produk terkait:

spesifikasi produk

Fitur
Warna produk Putih
Panjang kabel 1.2 m
Negara asal Cina
Tipe Mixer tangan
Kecepatan bervariasi yes
Turbo yes
Jumlah kecepatan 5
Tipe kontrol Tombol
Tombol on/off yes
Kaki-kaki anti-selip yes
Penyimpanan kabel yes
- 2
Material
Bahan Kerangka Mesin Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Bahan pisau Baja Antikarat
Daya
Daya 450 W
Isi kemasan
Panduan yes

Produk terkait: