Petunjuk Viva Collection HR2744 Philips

Viva Collection HR2744 Philips

Di sebelah kanan Anda bisa menemukan petunjuk Viva Collection HR2744 Philips. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Anda, silakan beri tahu kami di akhir laman ini.

Brand
Philips
Model
Viva Collection HR2744
Produk
EAN
08710103529613, 8710103529613
Bahasa
Inggris, Perancis, Bahasa Indonesia, Arab, Vietnam
Jenis berkas
PDF
Situs
http://www.philips.com/global
- Kim tra xem đin p ghi trên thiết bị c tương ng vi đin p ngun
nơi s dng trưc khi ni thiết bị vi ngun đin.
- Luôn ngắt kết ni thiết bị vi ngun đin trưc khi lắp rp, tho rời, cất
giữ hoặc làm v sinh thiết bị, cũng như khi thiết bị không được gim st.
- Không s dng bất kỳ ph kin hoặc bộ phận nào mà Philips không đặc
bit khuyên dùng. Nếu bạn s dng cc ph kin hoặc bộ phận không
phải của Philips, vic bảo hành sẽ bị mất hiu lực.
- Đ bộ phận động cơ trnh xa ngun nhit, la, hơi ẩm và bi bẩn.
Chú ý
- Luôn đặt thiết bị lên bề mặt phẳng và cân bằng.
- Không s dng my vắt cam qu 10 phút liên tc.
- Thiết bị này được thiết kế ch đ dùng trong gia đnh.
- Không s dng bất kỳ ph kin hoặc bộ phận nào mà Philips không đặc
bit khuyên dùng. Nếu bạn s dng cc ph kin hoặc bộ phận không
phải của Philips, vic bảo hành sẽ bị mất hiu lực.
- Mc độ n: Lc= 72 dB(A)
Điện từ trường (EMF)
Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả cc tiêu chuẩn và quy định hin hành liên
quan đến mc phơi nhiễm đin từ trường.
Tái chế
- Không vt sản phẩm cùng chung vi rc thải gia đnh thông thường khi
ngừng s dng n, mà hãy đem sản phẩm đến đim thu gom chính thc
đ ti chế. Làm như vậy sẽ giúp bảo v môi trường.
Bảo hành và hỗ trợ
Nếu bạn cần hỗ trợ hay đ biết thông tin, vui lòng truy cập
www.philips.com/support hoặc đọc tờ bảo hành toàn cầu riêng lẻ.


 !Philips 


.www.philips.com/welcome  Philips
)1 ( 


 A
 B
 C
 D
 E
 F

.

-  . 
.

- .

-
 Philips 

. Philips 
- . 
-

)( 

   
 
.
- .

- .
- 
.
- 


.
- Philips 


. .
- .


- .


- . 10 
- .

-  Philips  

. .
- )( 72 = Lc :
)EMF( 

 Philips 
.

-   
.  .

 www.philips.com/support  
.



 ! Philips 
 Philips  !
. www.philips.com/welcome
)1 (  
 A
 B
 C
 D
 E
 F

 
.

-  .
.

- .
-  
. Philips  Philips
-   
.
-  


- .
- .
- 
.
-   
. 
-  Philips 
  .
.
- .  

- .
- . 10 
- .
-  Philips 
  . 
.
- )A( Lc= 72 :
)EMF( 
 Philips 
.

-  
 .
.

  www.philips.com/support  
.
User manual
HR2744
Always here to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
1
1
A
B
C
D
E
F
4203.000.7434.1.C

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Viva Collection HR2744 Philips?

Αν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το \Philips Viva Collection HR2744"

Beli produk terkait:

spesifikasi produk

Fitur
Penyimpanan kabel yes
Panjang kabel 1.2 m
Warna produk Putih
Daya
Tegangan masukan AC 220-240 V