Petunjuk Viva Collection HR2744 Philips

Tampilkan panduan gratisPhilips Viva Collection HR2744 di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Philips Viva Collection HR2744 lainnya.

- Kim tra xem đin p ghi trên thiết bị c tương ng vi đin p ngun
nơi s dng trưc khi ni thiết bị vi ngun đin.
- Luôn ngắt kết ni thiết bị vi ngun đin trưc khi lắp rp, tho rời, cất
giữ hoặc làm v sinh thiết bị, cũng như khi thiết bị không được gim st.
- Không s dng bất kỳ ph kin hoặc bộ phận nào mà Philips không đặc
bit khuyên dùng. Nếu bạn s dng cc ph kin hoặc bộ phận không
phải của Philips, vic bảo hành sẽ bị mất hiu lực.
- Đ bộ phận động cơ trnh xa ngun nhit, la, hơi ẩm và bi bẩn.
Chú ý
- Luôn đặt thiết bị lên bề mặt phẳng và cân bằng.
- Không s dng my vắt cam qu 10 phút liên tc.
- Thiết bị này được thiết kế ch đ dùng trong gia đnh.
- Không s dng bất kỳ ph kin hoặc bộ phận nào mà Philips không đặc
bit khuyên dùng. Nếu bạn s dng cc ph kin hoặc bộ phận không
phải của Philips, vic bảo hành sẽ bị mất hiu lực.
- Mc độ n: Lc= 72 dB(A)
Điện từ trường (EMF)
Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả cc tiêu chuẩn và quy định hin hành liên
quan đến mc phơi nhiễm đin từ trường.
Tái chế
- Không vt sản phẩm cùng chung vi rc thải gia đnh thông thường khi
ngừng s dng n, mà hãy đem sản phẩm đến đim thu gom chính thc
đ ti chế. Làm như vậy sẽ giúp bảo v môi trường.
Bảo hành và hỗ trợ
Nếu bạn cần hỗ trợ hay đ biết thông tin, vui lòng truy cập
www.philips.com/support hoặc đọc tờ bảo hành toàn cầu riêng lẻ.


 !Philips 


.www.philips.com/welcome  Philips
)1 ( 


 A
 B
 C
 D
 E
 F

.

-  . 
.

- .

-
 Philips 

. Philips 
- . 
-

)( 

   
 
.
- .

- .
- 
.
- 


.
- Philips 


. .
- .


- .


- . 10 
- .

-  Philips  

. .
- )( 72 = Lc :
)EMF( 

 Philips 
.

-   
.  .

 www.philips.com/support  
.



 ! Philips 
 Philips  !
. www.philips.com/welcome
)1 (  
 A
 B
 C
 D
 E
 F

 
.

-  .
.

- .
-  
. Philips  Philips
-   
.
-  


- .
- .
- 
.
-   
. 
-  Philips 
  .
.
- .  

- .
- . 10 
- .
-  Philips 
  . 
.
- )A( Lc= 72 :
)EMF( 
 Philips 
.

-  
 .
.

  www.philips.com/support  
.
User manual
HR2744
Always here to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
1
1
A
B
C
D
E
F
4203.000.7434.1.C

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Viva Collection HR2744 Philips?

Ajukan pertanyaan anda mengenai Philips Viva Collection HR2744 di sini kepada pemilik produk lainnya. Sampaikan dekripsi yang jelas dan singkat tentang masalah dan pertanyaan anda. Semakin jelas penjelasan masalahnya, semakin mudah bagi pemilik Philips Viva Collection HR2744 lainnya untuk menyediakan jawaban terbaik.

spesifikasi produk

Brand Philips
Model Viva Collection HR2744
Produk Juicer
EAN 08710103529613, 8710103529613
Bahasa Inggris, Perancis, Bahasa Indonesia, Arab, Vietnam
Kelompok produk Juicer
Jenis berkas PDF
Fitur
Penyimpanan kabel
Panjang kabel 1.2m
Warna produk Putih
Daya
Tegangan masukan AC 220-240V