Petunjuk SWV3011S Philips

SWV3011S Philips

Di sebelah kanan Anda bisa menemukan petunjuk SWV3011S Philips. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Anda, silakan beri tahu kami di akhir laman ini.

Brand
Philips
Model
SWV3011S
Produk
EAN
8712581495343
Bahasa
Inggris, Kroasia, Bahasa Indonesia
Jenis berkas
PDF
Situs
http://www.philips.com/global
English
1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep
it for future reference.
 WARNING: Do not use this appliance
near water.
 When the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use since the
proximity of water presents a risk, even
when the appliance is switched off.
 WARNING: Do not use
this appliance near bathtubs,
showers, basins or other vessels
containing water.
 Always unplug the appliance after use.
 If the appliance overheats, it switches
off automatically. Unplug the appliance
and let it cool down for a few minutes.
Before you switch the appliance on
again, check the grilles to make sure
WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
 If the mains cord is damaged, you must
have it replaced by Philips, a service
centre authorised by Philips or similarly
TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWRDYRLGD
hazard.
 This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
 For additional protection, we advise
you to install a residual current device
(RCD) in the electrical circuit that
supplies the bathroom. This RCD
must have a rated residual operating
current not higher than 30mA. Ask your
installer for advice.
 Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric
shock.
 Never block the air grilles.
 Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated
on the appliance corresponds to the local power voltage.
 Do not use the appliance for any other purpose than described in
this manual.
 'RQRWXVHWKHDSSOLDQFHRQDUWLÀFLDOKDLU
 When the appliance is connected to the power, never leave it
unattended.
 Never use any accessories or parts from other manufacturers
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\UHFRPPHQG,I\RXXVHVXFK
accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
 Do not wind the mains cord round the appliance.
 Wait until the appliance has cooled down before you store it.
Noise Level: Lc = 85dB [A]
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
This appliance complies with all standards regarding electromagnetic
ÀHOGV(0),IKDQGOHGSURSHUO\DQGDFFRUGLQJWRWKHLQVWUXFWLRQV
LQWKLVXVHUPDQXDOWKHDSSOLDQFHLVVDIHWRXVHEDVHGRQVFLHQWLÀF
evidence available today.
Environment
Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
when this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product
LWPHDQVWKHSURGXFWLVFRYHUHGE\WKH(XURSHDQ'LUHFWLYH(8
Please inform yourself about the local separate collection system for
electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
products with your normal household waste. The correct disposal of
your old product will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health.
 ,QWURGXFWLRQ
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
The ActiveCare dryer has a unique and innovative new sensor
technology called the TempPrecision sensor. This technology has been
VSHFLÀFDOO\GHVLJQHGWRSURWHFW\RXUKDLUIURPRYHUKHDWLQJDQGLV
much gentler on the scalp than conventional dryers. The TempPrecision
sensor is an infrared sensor, that
measures the temperature of your hair
while drying it and will ensure that it
never overheats your hair and scalp. This
gives advanced protection to the hair
from overheating the hair and the scalp
and therefore keeps your hair healthier
and shinier.
We’ve already turned the sensor on so
you can enjoy maximum protection right
from the start.
 'U\\RXUKDLU
1 Connect the plug to a power supply socket.
 For precise drying, attach the nozzle ( ) onto the hairdryer. The
QR]]OHHQDEOHV\RXWRGLUHFWWKHDLUÁRZVWUDLJKWDWWKHEUXVKRU
comb with which you are styling your hair.
 To enhance volume for curls and bouncy style, attach the diffuser
(
) onto the hairdryer. To disconnect the attachment, pull it off
the hairdryer.
 You are recommended to use the styling nozzle ( ) only for
styling and use the Thermoprotect heat setting for this purpose.
2 0DNHVXUHWKHVHQVRUVZLWFK ) is on so that you are guaranteed
to have protection from overheating the hair.
3 $GMXVWWKHDLUÁRZVZLWFK ) and temperature switch ( ) to
suitable positions.
switch settings function
Temperature
Quick dry
Dry shower-wet hair quickly
Thermoprotect
Provides the optimal drying
temperature and gives additional
protection from overheating the
hair
Gently dry the hair
$LUÁRZ
6WURQJDLUÁRZDQGIDVWGU\LQJ
*HQWOHDLUÁRZDQGVW\OLQJ
Switch
» 7KH/('
) will always light up when the sensor is switched
on.
4 Press the cool shot button ( IRUFRRODLUÁRZWRÀ[\RXUVW\OH
5 The appliance is equipped with ion function, which provides
additional shine and reduces frizz.
» When the function is on, a special odor may be smelt. It is
normal and caused by the ions which are generated.
 To turn the ion function on or off, slide the IONIC switch
(
) to or .
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance by damp cloth.
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop (
).
5 Remove the concentrator or diffuser before you clean the appliance.
 *XDUDQWHHDQGVHUYLFH
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHRUFRQWDFWWKH3KLOLSV&RQVXPHU&DUH
Center in your country.The phone number is in the worldwide
JXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR&RQVXPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\
go to your local Philips dealer.
ǎȇǸǰǭǽǾǷǵ
 ǏǭdzǺǻ
ǜǽDzDZǵDZǭǵǴǼǻǸǴǯǭǿDzȀǽDzDZǭǼǽǻȄDzǿDzǿDzǯǺǵǹǭǿDzǸǺǻǿǻǯǭ
ǽȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻǴǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌǵǰǻǴǭǼǭǴDzǿDzǴǭǾǼǽǭǯǷǭǯǮȇDZDzȆDz
 ǜǝǒǑǠǜǝǒǓǑǒǚǕǒǚDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǮǸǵǴǻDZǻǯǻDZǭ
 ǍǷǻȀǽDzDZȇǿǾDzǵǴǼǻǸǴǯǭǯǮǭǺȌǿǭǾǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭǰǻǵǴǷǸȋȄǯǭǶǿDz
ǻǿǷǻǺǿǭǷǿǭǎǸǵǴǻǾǿǿǭDZǻǯǻDZǭǯǻDZǵDZǻǽǵǾǷDZǻǽǵ
ǷǻǰǭǿǻȀǽDzDZȇǿǺDzǽǭǮǻǿǵ
 ǜǝǒǑǠǜǝǒǓǑǒǚǕǒǚDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǮǸǵǴǻ
DZǻǯǭǺǵDZȀȅǻǯDzǹǵǯǷǵǵǸǵǾȇDZǻǯDzǾǯǻDZǭ
 ǞǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭǯǵǺǭǰǵǵǴǷǸȋȄǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǻǿ
ǷǻǺǿǭǷǿǭ
 ǜǽǵǼǽDzǰǽȌǯǭǺDzȀǽDzDZȇǿǾDzǵǴǷǸȋȄǯǭǭǯǿǻǹǭǿǵȄǺǻǕǴǷǸȋȄDzǿDz
ȀǽDzDZǭǵǰǻǻǾǿǭǯDzǿDzDZǭǵǴǾǿǵǯǭǺȌǷǻǸǷǻǹǵǺȀǿǵǜǽDzDZǵDZǭ
ǯǷǸȋȄǵǿDzǻǿǺǻǯǻȀǽDzDZǭǼǽǻǯDzǽDzǿDzDZǭǸǵǽDzȅDzǿǷǵǿDzǺDzǾǭ
ǴǭDZǽȇǾǿDzǺǵǾǼȀȂǷǻǾǹǵǵDZǽ
 ǞǻǰǸDzDZǼǽDzDZǻǿǯǽǭǿȌǯǭǺDzǺǭǻǼǭǾǺǻǾǿǼǽǵǼǻǯǽDzDZǭǯ
ǴǭȂǽǭǺǯǭȆǵȌǷǭǮDzǸǿǻǶǿǽȌǮǯǭDZǭǮȇDZDzǾǹDzǺDzǺǻǿ3KLOLSV
ǻǿǻǽǵǴǵǽǭǺǻǿ3KLOLSVǾDzǽǯǵǴǵǸǵǷǯǭǸǵȁǵȃǵǽǭǺǿDzȂǺǵǷ
 ǟǻǴǵȀǽDzDZǹǻdzDzDZǭǾDzǵǴǼǻǸǴǯǭǻǿDZDzȃǭǺǭǯȇǴǽǭǾǿǺǭDZǰǻDZǵǺǵ
ǵǻǿȂǻǽǭǾǺǭǹǭǸDzǺǵȁǵǴǵȄDzǾǷǵǯȇǴǼǽǵȌǿǵȌǵǸǵȀǹǾǿǯDzǺǵ
ǺDzDZǻǾǿǭǿȇȃǵǵǸǵǮDzǴǻǼǵǿǵǼǻǴǺǭǺǵȌǭǷǻǾǭǵǺǾǿǽȀǷǿǵǽǭǺǵ
ǴǭǮDzǴǻǼǭǾǺǭȀǼǻǿǽDzǮǭǺǭȀǽDzDZǭǵǾǭǼǻDZǺǭǮǸȋDZDzǺǵDzǾȃDzǸ
ǰǭǽǭǺǿǵǽǭǺDzǺǭǮDzǴǻǼǭǾǺǭȀǼǻǿǽDzǮǭǵǭǷǻǾǭǵǹǽǭǴȌǾǺDzǺǵ
DzǯDzǺǿȀǭǸǺǵǿDzǻǼǭǾǺǻǾǿǵǚDzǼǻǴǯǻǸȌǯǭǶǿDzǺǭDZDzȃǭDZǭǾǵǵǰǽǭȌǿ
ǾȀǽDzDZǭǚDzǼǻǴǯǻǸȌǯǭǶǿDzǺǭDZDzȃǭDZǭǵǴǯȇǽȅǯǭǿǼǻȄǵǾǿǯǭǺDzǵǸǵ
ǼǻDZDZǽȇdzǷǭǺǭȀǽDzDZǭǮDzǴǺǭDZǴǻǽ
 ǔǭDZǻǼȇǸǺǵǿDzǸǺǭǴǭȆǵǿǭǯǵǾȇǯDzǿǯǭǹDzDZǭǵǺǾǿǭǸǵǽǭǿDzǯ
DzǸDzǷǿǽǻǴǭȂǽǭǺǯǭȆǭǿǭǹǽDzdzǭǺǭǮǭǺȌǿǭDZDzȁDzǷǿǺǻǿǻǷǻǯǭ
ǴǭȆǵǿǭ5&'ǟǭǴǵ5&'ǿǽȌǮǯǭDZǭDzǾǺǻǹǵǺǭǸDzǺǽǭǮǻǿDzǺ
ǿǻǷǺǭȀǿDzȄǷǭǺDzǼǻǯDzȄDzǻǿP$ǛǮȇǽǺDzǿDzǾDzǴǭǾȇǯDzǿǷȇǹ
ǷǯǭǸǵȁǵȃǵǽǭǺDzǸDzǷǿǽǻǿDzȂǺǵǷ
 ǔǭǵǴǮȌǰǯǭǺDzǺǭǿǻǷǻǯȀDZǭǽǺDzǼȇȂǭǶǿDzǹDzǿǭǸǺǵǼǽDzDZǹDzǿǵǼǽDzǴ
ǽDzȅDzǿǷǵǿDzǴǭǯȇǴDZȀȂ
 ǚǵǷǻǰǭǺDzǮǸǻǷǵǽǭǶǿDzǼǽǵǿǻǷǭǺǭǯȇǴDZȀȂǼǽDzǴǽDzȅDzǿǷǭǿǭ
 ǜǽDzDZǵDZǭǯǷǸȋȄǵǿDzȀǽDzDZǭǯǷǻǺǿǭǷǿǭǼǽǻǯDzǽDzǿDzDZǭǸǵ
ǼǻǾǻȄDzǺǻǿǻǯȇǽȂȀȀǽDzDZǭǺǭǼǽDzdzDzǺǵDzǻǿǰǻǯǭǽȌǺǭǿǻǯǭǺǭ
ǹDzǾǿǺǭǿǭDzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǭǹǽDzdzǭ
 ǚDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǴǭȃDzǸǵǽǭǴǸǵȄǺǵǻǿȀǷǭǴǭǺǻǿǻǯǿǻǯǭ
ǽȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻ
 ǚDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǺǭǵǴǷȀǾǿǯDzǺǭǷǻǾǭ
 ǚǵǷǻǰǭǺDzǻǾǿǭǯȌǶǿDzȀǽDzDZǭǮDzǴǺǭDZǴǻǽǷǻǰǭǿǻDzǯǷǸȋȄDzǺǯ
DzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǭǿǭǹǽDzdzǭ
 ǚǵǷǻǰǭǺDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzǭǷǾDzǾǻǭǽǵǵǸǵȄǭǾǿǵǻǿDZǽȀǰǵ
ǼǽǻǵǴǯǻDZǵǿDzǸǵǵǸǵǿǭǷǵǯǭǷǻǵǿǻǺDzǾǭǾǼDzȃǵǭǸǺǻǼǽDzǼǻǽȇȄǯǭǺǵ
ǻǿ3KLOLSVǜǽǵǵǴǼǻǸǴǯǭǺDzǺǭǿǭǷǵǯǭǭǷǾDzǾǻǭǽǵǵǸǵȄǭǾǿǵǯǭȅǭǿǭ
ǰǭǽǭǺȃǵȌǾǿǭǯǭǺDzǯǭǸǵDZǺǭ
 ǚDzǺǭǯǵǯǭǶǿDzǴǭȂǽǭǺǯǭȆǵȌǷǭǮDzǸǻǷǻǸǻȀǽDzDZǭ
 ǕǴȄǭǷǭǶǿDzȀǽDzDZǭDZǭǵǴǾǿǵǺDzǼǽDzDZǵDZǭǰǻǼǽǵǮDzǽDzǿDz
ǚǵǯǻǺǭȅȀǹǭ/F G%>$@
ǒǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺǵǵǴǸȇȄǯǭǺǵȌ(0)
ǟǻǴǵȀǽDzDZDzǯǾȇǻǿǯDzǿǾǿǯǵDzǾǯǾǵȄǷǵǾǿǭǺDZǭǽǿǵǼǻǻǿǺǻȅDzǺǵDzǺǭ
DzǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺǵǿDzǵǴǸȇȄǯǭǺǵȌ(0)ǍǷǻǾDzȀǼǻǿǽDzǮȌǯǭǼǽǭǯǵǸǺǻ
ǵǾȇǰǸǭǾǺǻȀǷǭǴǭǺǵȌǿǭǯǿǻǯǭǽȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻǴǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌȀǽDzDZȇǿ
DzǮDzǴǻǼǭǾDzǺǴǭǵǴǼǻǸǴǯǭǺDzǾǼǻǽDzDZǺǭǸǵȄǺǵǿDzDZǻǾDzǰǭǺǭȀȄǺǵȁǭǷǿǵ
ǛǷǻǸǺǭǾǽDzDZǭ
ǜǽǻDZȀǷǿȇǿDzǽǭǴǽǭǮǻǿDzǺǵǼǽǻǵǴǯDzDZDzǺǻǿǯǵǾǻǷǻǷǭȄDzǾǿǯDzǺǵ
ǹǭǿDzǽǵǭǸǵǵǷǻǹǼǻǺDzǺǿǵǷǻǵǿǻǹǻǰǭǿDZǭǮȇDZǭǿǽDzȃǵǷǸǵǽǭǺǵ
ǵǵǴǼǻǸǴǯǭǺǵǼǻǯǿǻǽǺǻ
ǗǻǰǭǿǻǷȇǹǵǴDZDzǸǵDzǿǻDzǼǽǵǷǭȄDzǺǴǭDZǽǭǾǷǭǺǾǵǹǯǻǸǺǭǷǻǺǿDzǶǺDzǽ
ǴǭǻǿǼǭDZȇȃǵǿǻǯǭǻǴǺǭȄǭǯǭȄDzǵǴDZDzǸǵDzǿǻǻǿǰǻǯǭǽȌǺǭDzǯǽǻǼDzǶǾǷǭǿǭ
DZǵǽDzǷǿǵǯǭ(8
ǛǾǯDzDZǻǹDzǿDzǾDzǻǿǺǻǾǺǻǹDzǾǿǺǭǿǭǾǵǾǿDzǹǭǴǭǽǭǴDZDzǸǺǻǾȇǮǵǽǭǺDz
ǺǭǻǿǼǭDZȇȃǵǴǭDzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǵǿDzǵDzǸDzǷǿǽǻǺǺǵǿDzǼǽǻDZȀǷǿǵ
ǞȇǻǮǽǭǴȌǯǭǶǿDzǾDzǾǹDzǾǿǺǵǿDzǽǭǴǼǻǽDzDZǮǵǵǺDzǵǴȂǯȇǽǸȌǶǿDz
ǾǿǭǽǵǿDzǾǵǼǽǻDZȀǷǿǵǾǻǮǵǷǺǻǯDzǺǵǿDzǮǵǿǻǯǵǻǿǼǭDZȇȃǵ
ǜǽǭǯǵǸǺǵȌǿǺǭȄǵǺǺǭǵǴȂǯȇǽǸȌǺDzǺǭǾǿǭǽǻǿǻǵǴDZDzǸǵDzȆDzǾǼǻǹǻǰǺDz
ǴǭǻǿǾǿǽǭǺȌǯǭǺDzǿǻǺǭǼǻǿDzǺȃǵǭǸǺǵǻǿǽǵȃǭǿDzǸǺǵǼǻǾǸDzDZǾǿǯǵȌǴǭ
ǻǷǻǸǺǭǿǭǾǽDzDZǭǵȄǻǯDzȅǷǻǿǻǴDZǽǭǯDz
 ǏȇǯDzDZDzǺǵDz
ǜǻǴDZǽǭǯȌǯǭǹDzǯǵǴǭǼǻǷȀǼǷǭǿǭǵDZǻǮǽDzDZǻȅǸǵǼǽǵ3KLOLSVǔǭDZǭǾDz
ǯȇǴǼǻǸǴǯǭǿDzǻǿǼǻDZDZǽȇdzǷǭǿǭǷǻȌǿǻ3KLOLSVǼǽDzDZǸǭǰǭǽDzǰǵǾǿǽǵǽǭǶǿDz
ǼǽǻDZȀǷǿǭǾǵǺǭZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
ǞDzȅǻǭǽȇǿ$FWLYH&DUHǵǹǭǺǻǯǭȀǺǵǷǭǸǺǭǵǵǺǻǯǭȃǵǻǺǺǭ
ǿDzȂǺǻǸǻǰǵȌǺǭDZǭǿȄǵǷǭǺǭǽDzȄDzǺDZǭǿȄǵǷ7HPS3UHFLVLRQǟǭǴǵ
ǿDzȂǺǻǸǻǰǵȌDzǾǼDzȃǵǭǸǺǻǽǭǴǽǭǮǻǿDzǺǭDZǭǼǽDzDZǼǭǴǯǭǷǻǾǭǿǭǻǿ
ǼǽDzǰǽȌǯǭǺDzǵDzǹǺǻǰǻǼǻǺDzdzǺǭǷȇǹǷǻdzǭǿǭǺǭǰǸǭǯǭǿǭǯǾǽǭǯǺDzǺǵDz
ǾǻǮǵǷǺǻǯDzǺǵǿDzǾDzȅǻǭǽǵǑǭǿȄǵǷȇǿ
7HPS3UHFLVLRQDzǵǺȁǽǭȄDzǽǯDzǺDZǭǿȄǵǷ
ǷǻǶǿǻǵǴǹDzǽǯǭǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǿǭǺǭ
ǷǻǾǭǿǭǼǻǯǽDzǹDzǺǭǾȀȅDzǺDzǿǻǵ
ǰǭǽǭǺǿǵǽǭȄDzǺǵǷǻǰǭǺȌǹǭDZǭ
ǼǽDzǰǽDzDzǿDzǷǻǾǭǿǭǵǸǵǾǷǭǸǼǭǾǵǟǻǯǭ
ǯǵDZǭǯǭǾȇǯȇǽȅDzǺǻǼǽDzDZǼǭǴǯǭǺDzǺǭ
ǷǻǾǭǿǭǵǾǷǭǸǼǭǻǿǼǽDzǰǽȌǯǭǺDz
ǼǻǹǭǰǭǶǷǵDZǭǴǭǼǭǴǵǿDzǷǻǾǭǿǭǾǵ
ǼǻǴDZǽǭǯǭǵǮǸDzǾǿȌȆǭ
ǚǵDzǯDzȄDzǾǹDzǯǷǸȋȄǵǸǵDZǭǿȄǵǷǭǴǭDZǭ
ǹǻdzDzǿDzDZǭǾDzǽǭDZǯǭǿDzǺǭǹǭǷǾǵǹǭǸǺǭ
ǴǭȆǵǿǭǻǿǾǭǹǻǿǻǺǭȄǭǸǻ
 ǞȀȅDzǺDzǺǭǷǻǾǭǿǭ
1 ǏǷǸȋȄDzǿDzȆDzǼǾDzǸǭǯǷǻǺǿǭǷǿǭ
 ǔǭǼǽDzȃǵǴǺǻǵǴǾȀȅǭǯǭǺDzǼǻǾǿǭǯDzǿDzǺǭǷǽǭǶǺǵǷǭ )
ǺǭǾDzȅǻǭǽǭǚǭǷǽǭǶǺǵǷȇǿǯǵǼǻǴǯǻǸȌǯǭDZǭǺǭǾǻȄǯǭǿDz
ǯȇǴDZȀȅǺǭǿǭǾǿǽȀȌDZǵǽDzǷǿǺǻǷȇǹȄDzǿǷǭǿǭǵǸǵǰǽDzǮDzǺǭǾǷǻǵǿǻ
ǻȁǻǽǹȌǿDzǷǻǾǭǿǭǾǵ
 ǔǭDZǭǼǻǾǿǵǰǺDzǿDzǼǻDZǻǮȇǽǻǮDzǹǴǭǷȇDZǽǵȃǵǵǵǰǽǵǯǵ
ǼǽǵȄDzǾǷǵǼǻǾǿǭǯDzǿDzDZǵȁȀǴǻǽǭ
ǺǭǾDzȅǻǭǽǭǔǭDZǭǹǭȂǺDzǿDz
ǼǽǵǾǿǭǯǷǭǿǭǵǴDZȇǽǼǭǶǿDzȌǻǿǾDzȅǻǭǽǭ
 ǜǽDzǼǻǽȇȄǵǿDzǸǺǻDzDZǭǵǴǼǻǸǴǯǭǿDzǺǭǷǽǭǶǺǵǷǭǴǭǻȁǻǽǹȌǺDz
(
ǾǭǹǻǷǻǰǭǿǻǻȁǻǽǹȌǿDzǼǽǵȄDzǾǷǭǵǯǿǭǷȇǯǾǸȀȄǭǶDZǭ
ǵǴǼǻǸǴǯǭǿDzǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǺǭǿǭǺǭǾǿǽǻǶǷǭ7KHUPRSURWHFW
2 ǠǯDzǽDzǿDzǾDzȄDzǼǽDzǯǷǸȋȄǯǭǿDzǸȌǿǺǭDZǭǿȄǵǷǭ DzǯǷǸȋȄDzǺ
ǷǻDzǿǻǰǭǽǭǺǿǵǽǭǴǭȆǵǿǭǺǭǯǭȅǭǿǭǷǻǾǭǻǿǼǽDzǰǽȌǯǭǺDz
3 ǜǻǾǿǭǯDzǿDzǼǽDzǯǷǸȋȄǯǭǿDzǸȌǴǭǯȇǴDZȀȅǺǭǾǿǽȀȌ ǵ
ǼǽDzǯǷǸȋȄǯǭǿDzǸȌǴǭǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
ǯǼǻDZȂǻDZȌȆǻǿǻǼǻǸǻdzDzǺǵDz
ǷǻǹȀǿǭǿǻǽ ǺǭǾǿǽǻǶǷǵ ȁȀǺǷȃǵȌ
ǟDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
ǎȇǽǴǻǾȀȅDzǺDz
ǎȇǽǴǻǾȀȅDzǺDzǺǭǷǻǾǭǹǻǷǽǭ
ǾǸDzDZDZȀȅǭ
ǟDzǽǹǻǴǭȆǵǿǭ
ǛǾǵǰȀǽȌǯǭǻǼǿǵǹǭǸǺǭǿǭ
ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǺǭǾȀȅDzǺDzǵ
DZǭǯǭDZǻǼȇǸǺǵǿDzǸǺǭǴǭȆǵǿǭǺǭ
ǷǻǾǭǿǭǻǿǼǽDzǰǽȌǯǭǺDz
ǚDzdzǺǻǾȀȅDzǺDzǺǭǷǻǾǭǿǭ
ǏȇǴDZȀȅǺǭ
ǾǿǽȀȌ
ǞǵǸǺǭǯȇǴDZȀȅǺǭǾǿǽȀȌǵǮȇǽǴǻ
ǾȀȅDzǺDz
ǚDzdzǺǭǯȇǴDZȀȅǺǭǾǿǽȀȌǵ
ǻȁǻǽǹȌǺDz
ǜǽDzǯǷǸȋȄǯǭǿDzǸȌ
» ǞǯDzǿǻDZǵǻDZǺǵȌǿǵǺDZǵǷǭǿǻǽ
ȆDzǾǯDzǿǵǯǵǺǭǰǵǷǻǰǭǿǻ
DZǭǿȄǵǷȇǿDzǯǷǸȋȄDzǺ
4 ǚǭǿǵǾǺDzǿDzǮȀǿǻǺǭǴǭȂǸǭDZǺǭǾǿǽȀȌ ( ǷǻǶǿǻǯǵDZǭǯǭȂǸǭDZDzǺ
ǯȇǴDZȀȅDzǺǼǻǿǻǷǴǭȁǵǷǾǵǽǭǺDzǺǭǼǽǵȄDzǾǷǭǿǭ
5 ǠǽDzDZȇǿǵǹǭȁȀǺǷȃǵȌǴǭǶǻǺǵǴǵǽǭǺDzǷǻȌǿǻǼǽǵDZǭǯǭ
DZǻǼȇǸǺǵǿDzǸDzǺǮǸȌǾȇǷǵǺǭǹǭǸȌǯǭǺǭǷȇǾǯǭǺDzǿǻ
» ǗǻǰǭǿǻȁȀǺǷȃǵȌǿǭDzǯǷǸȋȄDzǺǭǹǻdzDzDZǭǾDzȀǾDzǿǵ
ǾǼDzȃǵȁǵȄǺǭǹǵǽǵǴǹǭǟǻǯǭDzǺǻǽǹǭǸǺǻǵDzǼǽDzDZǵǴǯǵǷǭǺǻǻǿ
ǰDzǺDzǽǵǽǭǺǵǿDzǶǻǺǵ
 ǔǭǯǷǸȋȄǯǭǺDzǵǸǵǵǴǷǸȋȄǯǭǺDzǺǭȁȀǺǷȃǵȌǿǭǴǭǶǻǺǵǴǵǽǭǺDz
ǼǸȇǴǺDzǿDzǼǽDzǯǷǸȋȄǯǭǿDzǸȌ,21,&
ǯǼǻǸǻdzDzǺǵDz ǵǸǵ .
ǞǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭ
1 ǕǴǷǸȋȄDzǿDzȀǽDzDZǭǵǵǴǯDzDZDzǿDzȆDzǼǾDzǸǭǻǿǷǻǺǿǭǷǿǭ
2 ǛǾǿǭǯDzǿDzȀǽDzDZǭǯȇǽȂȀǿǻǼǸǻȀǾǿǻǶȄǵǯǭǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿDZǻǷǭǿǻǾDz
ǻȂǸǭDZǵ
3 ǜǻȄǵǾǿDzǿDzȀǽDzDZǭǾǯǸǭdzǺǭǷȇǽǼǭ
4 ǜǽǵǮDzǽDzǿDzǰǻǺǭǮDzǴǻǼǭǾǺǻǵǾȀȂǻǹȌǾǿǻǮDzǴǼǽǭȂǙǻdzDzǿDz
ǾȇȆǻDZǭǰǻǻǷǭȄǵǿDzǺǭȂǭǸǷǭǿǭǴǭǻǷǭȄǯǭǺDz
).
5 ǞǯǭǸDzǿDzǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽǭǵǸǵDZǵȁȀǴǻǽǭǼǽDzDZǵDZǭǼǻȄǵǾǿǯǭǿDz
ȀǽDzDZǭ
 ǐǭǽǭǺȃǵȌǵǾDzǽǯǵǴ
ǍǷǻǾDzǺȀdzDZǭDzǿDzǻǿǵǺȁǻǽǹǭȃǵȌǺǭǼǽǵǹDzǽǴǭǴǭǹȌǺǭǺǭǼǽǵǾǿǭǯǷǭ
ǵǸǵǵǹǭǿDzǼǽǻǮǸDzǹǼǻǾDzǿDzǿDzȀDzǮǾǭǶǿǭǺǭ3KLOLSVǺǭǭDZǽDzǾZZZ
SKLOLSVFRPZHOFRPHǵǸǵǾDzǾǯȇǽdzDzǿDzǾǣDzǺǿȇǽǭǴǭǻǮǾǸȀdzǯǭǺDzǺǭ
ǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸǵǺǭ3KLOLSVǯȇǯǯǭȅǭǿǭǾǿǽǭǺǭǟDzǸDzȁǻǺǺǵȌǹȀǺǻǹDzǽȆDz
ǺǭǹDzǽǵǿDzǯǹDzdzDZȀǺǭǽǻDZǺǭǿǭǰǭǽǭǺȃǵǻǺǺǭǷǭǽǿǭǍǷǻǯȇǯǯǭȅǭǿǭ
ǾǿǽǭǺǭǺȌǹǭǣDzǺǿȇǽǴǭǻǮǾǸȀdzǯǭǺDzǺǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸǵǻǮȇǽǺDzǿDzǾDz
ǷȇǹǹDzǾǿǺǵȌǿȇǽǰǻǯDzȃǺǭȀǽDzDZǵǺǭ3KLOLSV
ćHåWLQD
 'ţOHçLWpLQIRUPDFH
3ŏHGSRXçLWtPWRKRWRSŏtVWURMHVLSHĈOLYĖSŏHĈWĖWHWXWRXçLYDWHOVNRX
SŏtUXĈNXDXVFKRYHMWHMLSUREXGRXFtSRXçLWt
 9$529É1Ì1HSRXçtYHMWHWHQWRSŏtVWURMYEOt]NRVWLYRG\
 3RNXGMHSŏtVWURMSRXçtYiQYNRXSHOQĖRGSRMWHSRSRXçLWtMHKR
VtřRYRX]iVWUĈNX]H]iVXYN\QHERřEOt]NRVWYRG\
SŏHGVWDYXMHUL]LNRLYSŏtSDGĖçHMHSŏtVWURMY\SQXWî
 9$529É1Ì1HSRXçtYHMWHSŏtVWURMYEOt]NRVWLYDQ
VSUFKXP\YDGHOQHERMLQîFKQiGREVYRGRX
 3RSRXçLWtSŏtVWURMYçG\RGSRMWH]HVtWĖ
 3RNXGVHSŏtVWURMSŏHKŏHMHDXWRPDWLFN\VHY\SQH2GSRMWHSŏtVWURM
DQHFKWHKRQĖNROLNPLQXWY\FKODGQRXW1HçSŏtVWURM]QRYX]DSQHWH
SŏHVYĖGĈWHVHçHPŏtçN\YVWXSXDYîVWXSXY]GXFKXQHMVRXEORNRYiQ\
QDSŏtNODGSUDFKHPYODV\DSRG
 3RNXGE\E\OSRåNR]HQQDSiMHFtNDEHOPXVtMHKRYîPĖQXSURYpVW
VSROHĈQRVW3KLOLSVDXWRUL]RYDQîVHUYLVVSROHĈQRVWL3KLOLSVQHER
REGREQĖNYDOLÀNRYDQtSUDFRYQtFLDE\VHSŏHGHåORPRçQpPX
QHEH]SHĈt
 'ĖWLRGOHWYĖNXDRVRE\VRPH]HQîPLI\]LFNîPLVP\VORYîPLQHER
GXåHYQtPLVFKRSQRVWPLQHERQHGRVWDWNHP]NXåHQRVWtD]QDORVWt
PRKRXWHQWRSŏtVWURMSRXçtYDWYSŏtSDGĖçHMVRXSRGGRKOHGHP
QHERE\O\SRXĈHQ\REH]SHĈQpPSRXçtYiQtSŏtVWURMHDFKiSRX
UL]LNDNWHUiPRKRXKUR]LW'ĖWLVLVSŏtVWURMHPQHVPtKUiWćLåWĖQtD
XçLYDWHOVNRX~GUçEXQHVPtSURYiGĖWGĖWLEH]GR]RUX
 -DNRGRGDWHĈQRXRFKUDQXGRSRUXĈXMHPHLQVWDORYDWGRHOHNWULFNpKR
REYRGXNRXSHOQ\SURXGRYîFKUiQLĈ-PHQRYLWî]E\WNRYîSURYR]Qt
SURXGWRKRWRSURXGRYpKRFKUiQLĈHQHVPtEîWY\ååtQHçP$9tFH
LQIRUPDFtYiPSRVN\WQHHOHNWULNiŏ
 1HYNOiGHMWHNRYRYpSŏHGPĖW\GRPŏtçHNSURYVWXSDYîVWXS
Y]GXFKX3ŏHGHMGHWHWDN~UD]XHOHNWULFNîPSURXGHP
 0ŏtçN\SURYVWXSY]GXFKXXGUçXMWHWUYDOHYROQp
 3ŏHG]DSRMHQtPSŏtVWURMHVHXMLVWĖWH]GDQDSĖWtXYHGHQpQDSŏtVWURML
RGSRYtGiPtVWQtPXQDSĖWt
 1HSRXçtYHMWHSŏtVWURMSURMLQp~ĈHO\QHçXYHGHQpYWpWRSŏtUXĈFH
 3ŏtVWURMQHSRXçtYHMWHQDXPĖOpYODV\
 -HOLSŏtVWURMSŏLSRMHQNQDSiMHQtQLNG\MHMQHSRQHFKiYHMWHEH]
dozoru.
 1LNG\QHSRXçtYHMWHSŏtVOXåHQVWYtQHERGtO\RGMLQîFKYîUREFţQHER
WDNRYpNWHUpQHE\O\GRSRUXĈHQ\VSROHĈQRVWt3KLOLSV3RXçLMHWHOL
WDNRYpSŏtVOXåHQVWYtQHERGtO\SR]EîYi]iUXNDSODWQRVWL
 1HQDYtMHMWHQDSiMHFtNDEHORNRORSŏtVWURMH
 3ŏHGXORçHQtPSŏtVWURMHSRĈNHMWHDç]FHODY\FKODGQH
Hladina hluku: Lc = 85 dB [A]
(OHNWURPDJQHWLFNiSROH(03
7HQWRSŏtVWURMVSROHĈQRVWL3KLOLSVRGSRYtGiYåHPQRUPiPWîNDMtFtPVH
HOHNWURPDJQHWLFNîFKSROt(033RNXGMHVSUiYQĖSRXçtYiQYVRXODGX
VSRN\Q\XYHGHQîPLYWpWRXçLYDWHOVNpSŏtUXĈFHMHMHKRSRXçLWtSRGOH
GRVXGGRVWXSQîFKYĖGHFNîFKSR]QDWNţEH]SHĈQp
æLYRWQtSURVWŏHGt
9îUREHNMHQDYUçHQDY\UREHQ]Y\VRFHNYDOLWQtKRPDWHULiOX
DVRXĈiVWtNWHUpO]HUHF\NORYDWD]QRYXSRXçtYDW
3RNXGMHYîUREHNR]QDĈHQWtPWRV\PEROHPSŏHåNUWQXWpKRNRQWHMQHUX
]QDPHQiWRçHYîUREHNSRGOpKiHYURSVNpVPĖUQLFL(8
=MLVWĖWHVLLQIRUPDFHRPtVWQtPV\VWpPXVEĖUXWŏtGĖQpKRRGSDGX
HOHNWULFNîFKDHOHNWURQLFNîFKYîURENţ
3RVWXSXMWHSRGOHPtVWQtFKQDŏt]HQtDQHOLNYLGXMWHVWDUpYîUREN\VSROX
VEĖçQîPNRPXQiOQtPRGSDGHP6SUiYQRXOLNYLGDFtVWDUpKRYîURENX
SRPţçHWHSŏHGHMtWPRçQîPQHJDWLYQtPGRSDGţPQDçLYRWQtSURVWŏHGt
DOLGVNp]GUDYt
 ÔYRG
*UDWXOXMHPHNQiNXSXDYtWiPHYiVPH]LXçLYDWHOLYîURENţVSROHĈQRVWL
3KLOLSV&KFHWHOLY\XçtYDWYåHFKYîKRGSRGSRU\QDEt]HQpVSROHĈQRVWt
3KLOLSV]DUHJLVWUXMWHVYţMYîUREHNQD
VWUiQNiFKZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
9\VRXåHĈYODVţ$FWLYH&DUHMHY\EDYHQ
XQLNiWQtDLQRYDWLYQtWHFKQRORJLtVHQ]RUX
TempPrecision. Tato technologie byla
QDYUçHQDWDNDE\FKUiQLODYDåHYODV\
SŏHGSŏHKŏiWtPDFKRYDODVHNQLP
åHWUQĖMLQHçEĖçQpY\VRXåHĈHYODVţ
6HQ]RU7HPS3UHFLVLRQMHLQIUDĈHUYHQî
VHQ]RUNWHUîSŏLY\VRXåHQtPĖŏtWHSORWX
YDåLFKYODVţD]DUXĈtçHSŏtVWURMQLNG\
QHSŏHKŏHMHYDåHYODV\QHERSRNRçNX
7tPWR]SţVREHPFKUiQtYODV\DSRNRçNX
OpSHSŏHGSŏHKŏiWtPDWDNXGUçXMHYDåHYODV\]GUDYpDOHVNOp
6HQ]RUXçMH]DSQXWîWDNçHVLPţçHWHKQHGRG]DĈiWNXSRXçtYiQt
SŏtVWURMHXçtYDWPD[LPiOQtRFKUDQXYODVţ
 9\VRXåHQtYODVţ
1 3ŏLSRMWH]iVWUĈNXNQDSiMHFt]iVXYFH
 &KFHWHOLGRViKQRXWGRNRQDOpKRY\VXåHQtSŏLSHYQĖWHQD
Y\VRXåHĈNRQFRYNX
.RQFRYNDXPRçŀXMHQDVPĖURYDWSURXG
Y]GXFKXSŏtPRQDNDUWiĈQHERKŏHEHQNWHUîP~ĈHVXSUDYXMHWH
 3UR]YĖWåHQtREMHPXNDGHŏtDY]GXåQpYOQ\SŏLSHYQĖWHQD
Y\VRXåHĈGLIX]pU
&KFHWHOLQiVWDYHFRGSRMLWVWiKQĖWHMHM
]Y\VRXåHĈH
 'RSRUXĈXMHPHDE\VWHSRXçtYDOLNRQFRYNX ) pouze pro
~SUDYXYODVţDSŏLWRPSRXçtYDOLWHFKQRORJLL7KHUPRSURWHFW
2 =NRQWUROXMWH]GDMHSŏHStQDĈVHQ]RUX ]DSQXWîD]DUXĈXMH
RFKUDQXSŏHGSŏHKŏiWtPYODVţ
3 1DVWDYWHSŏHStQDĈSURXGXY]GXFKX DSŏHStQDĈWHSORW\ ) do
YKRGQpSRORK\
SŏHSQRXW
QDVWDYHQt
funkce
Teplota
5\FKOpY\VRXåHQt
5\FKOpY\VRXåHQtYODVţYOKNîFK
ze sprchy
Thermoprotect
7HSHOQiRFKUDQD
3RVN\WXMHRSWLPiOQtWHSORWX
Y\VRXåHQtDSRVN\WXMH
GRGDWHĈQRXRFKUDQXYODVţ
SŏHGSŏHKŏiWtP
-HPQpY\VRXåHQtYODVţ
Proud vzduchu
6LOQîSURXGY]GXFKXDU\FKOp
Y\VRXåHQt
-HPQîSURXGY]GXFKXDVW\OLQJ
3ŏHSQRXW
» .RQWUROND/('
( VHUR]VYtWtNG\ç]DSQHWHVHQ]RU
4 6WLVNQĖWHWODĈtWNR&RROVKRW ( SURFKODGQîSURXGY]GXFKX
YKRGQîSUR]SHYQĖQt~ĈHVX
5 3ŏtVWURMMHY\EDYHQIXQNFtLRQL]DFHNWHUiSRVN\WXMHGRGDWHĈQîOHVND
UHGXNXMH]DFXFKiQtYODVţ
» -HOLIXQNFHDNWLYRYiQDPţçHWHFtWLW]YOiåWQtYţQL9]QLNi
YGţVOHGNXJHQHURYiQtLRQWţDMGHRQRUPiOQtMHY
 )XQNFLLRQL]DFH]DSQHWHĈLY\SQHWHSRVXQXWtPY\StQDĈH,21,&
(
) do polohy nebo .
3RSRXçLWt
1 9\SQĖWHSŏtVWURMDRGSRMWHMHM]HVtWĖ
2 3RORçWHMHMQDçiUXY]GRUQîSRYUFKGRNXGQHY\FKODGQH
3 3ŏtVWURMĈLVWĖWHYOKNîPKDGŏtNHP
4 6NODGXMWHMHMQDEH]SHĈQpPVXFKpPDEH]SUDåQpPPtVWĖ3ŏtVWURMO]H
]DYĖVLW]D]iYĖVQRXVP\ĈNX
).
5 3ŏHGĈLåWĖQtPSŏtVWURMHVHMPĖWHNRQFRYNXQHERGLIX]pU
 =iUXNDDVHUYLV
3RNXGE\VWHPĖOLMDNîNROLYSUREOpPQDSŏVYîPĖQRXQiVWDYFHQHER
SRNXGSRWŏHEXMHWHMDNpNROLLQIRUPDFHQDYåWLYWHZHERYRXVWUiQNX
VSROHĈQRVWL3KLOLSVZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHQHERNRQWDNWXMWH
VWŏHGLVNRSpĈHR]iND]QtN\VSROHĈQRVWL3KLOLSVYHYDåt]HPL7HOHIRQQt
ĈtVORQDMGHWHY]iUXĈQtPOLVWXVFHORVYĖWRYRXSODWQRVWt3RNXGVHYHYDåt
]HPLVWŏHGLVNRSpĈHR]iND]QtN\VSROHĈQRVWL3KLOLSVQHQDFKi]tREUDřWH
VHQDPtVWQtKRSURGHMFHYîURENţ3KLOLSV
Eesti
1 Tähtis
(QQHVHDGPHNDVXWDPLVWOXJHJHVHGDNDVXWXVMXKHQGLWKRROLNDOWMDKRLGNH
see edaspidiseks alles.
 HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
 Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke pistik kohe pistikupesast
välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka
väljalülitatud seadme korral.
 HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vannide,
duššide, basseinide või teiste vettsisaldavate anumate
läheduses.
 Võtke seade alati pärast kasutamist vooluvõrgust välja.
 Ülekuumenemisel lülitub seade automaatselt välja. Lülitage seade
YRROXY}UJXVWYlOMDMDODVNHP}QHGPLQXWLGMDKWXGD(QQHNXLOOLWDWH
seadme uuesti sisse, kontrollige, ega õhuavad pole ebemete, juuste
vms ummistunud.
 Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb
lasta toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses
Y}LVDPDVXJXVWNYDOLÀNDWVLRRQLRPDYDOLVLNXO
 Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning
füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad
kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud
juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega
seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi
seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
 Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi paigaldada
rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD) rakendusvool ei
tohi ületada 30 mA. Küsige elektrikult nõu.
 (OHNWULO||JLlUDKRLGPLVHNVlUJHVLVHVWDJH}KXDYDYDKHOWVHDGPHVVH
metallesemeid.
 Ärge kunagi katke õhuavasid kinni.
 (QQHVHDGPHVLVVHOOLWDPLVWNRQWUROOLJHNDVVHDGPHOHPlUJLWXGSLQJH
vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
 Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud
otstarbeks.
 Ärge rakendage seadet kunstjuustel.
 Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
 Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi,
mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Selliste tarvikute või osade
kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
 Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
 (QQHKRLXNRKWDSDQHNXWODVNHVHDGPHOWlLHOLNXOWPDKDMDKWXGD
0UDWDVH/F G%$
(OHNWURPDJQHWLOLVHGYlOMDG(0)
6HHVHDGHYDVWDEN}LNLGHOHHOHNWURPDJQHWLOLVLYlOMX(0)NlVLWOHYDWHOH
standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale
kasutusjuhendile vastavalt, on seda tänapäeval käibelolevate teaduslike
teooriate järgi ohutu kasutada.
.HVNNRQG
Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest
materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning
uuesti kasutada.
Kui toote külge on kinnitatud selline läbikriipsutatud prügikasti sümbol,
VLLVNHKWLEWRRWHOH(XURRSDGLUHNWLLY(/
Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi
kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.
Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelge vanu
tooteid koos olmeprügiga. Vana toote õige kõrvaldamine aitab vältida
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
 7XWYXVWXV
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava
tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode
YHHELVDLGLOZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
$FWLYH&DUHI||QLORQDLQXODDGQHMDLQQRYDWLLYQH7HPS3UHFLVLRQQLPHOLQH
VHQVRUWHKQRORRJLD6HHWHKQRORRJLDRQYlOMDW||WDWXGQLLHWVHHNDLWVHNV
teie juukseid ülekuumenemise eest ja
avaldaks palju õrnemat mõju peanahale
NXLWDYDOLVHGI||QLG7HPS3UHFLVLRQL
sensor on infrapunasensor, mis
mõõdab juuste kuivatamise ajal nende
temperatuuri ning tagab selle, et teie
juuksed ega peanahk ei kuumene üle.
See pakub lisakaitset, nii et teie juuksed
ja peanahk ei kuumene üle, ning niiviisi
on juuksed tervemad ja läikivamad.
0HROHPHVHQVRULMXEDVLVVHOOLWDQXG
nii et saate nautida maksimaalset kaitset
juba algusest peale.
 -XXVWHNXLYDWDPLQH
1 Sisestage pistik elektrivõrgu seinakontakti.
 Täppiskuivatamiseks kinnitage otsak ( I||QLNOJH2WVDN
võimaldab suunata õhuvoo otse harjale või kammile, millega
juukseid koolutatakse.
 Lokkidele või vetruvatele lokkidele kohevuse andmiseks kinnitage
difuuser (
I||QLNOJH2WVDNXlUDY}WPLVHNVW}PPDNHVHH
I||QLNOMHVWlUD
 Soovitame kasutada koolutamisotsakut ( ) ainult koolutamiseks ja
kasutada selleks ette nähtud termokaitse seadistust.
2 Veenduge, et sensori lüliti ( ) on sisse lülitatud, nii et juuste
ülekuumenemise vastane kaitse oleks kindlustatud.
3 Reguleerige õhuvoolu lüliti ( ) ja temperatuurilüliti ( ) sobivasse
asendisse.
lüliti seaded funktsioon
Temperatuur
Kiire kuivatamine
Kuivatage märjad juuksed kiiresti
termokaitse
Tagab optimaalse
kuivatustemperatuuri ning
lisakaitse juuste ülekuumutamise
eest
Kuivatage juukseid õrnalt
Õhuvoog
Tugev õhuvoog ja kiire
kuivatamine
Õrn õhuvoog ja soengu
kujundamine
Lüliti
» /('WXOL
) põleb, kui sensor on sisse lülitatud.
4 -DKHGD}KXYRRJDVRHQJXÀNVHHULPLVHNVYDMXWDJHMDKHGD}KXYRR
nuppu
( ).
5 Seade on varustatud ioonivoo funktsiooniga, mis annab juustele
täiendava läike ja vähendab sassiminekut.
» Kui funktsioon on sisse lülitatud, võib erituda iseloomulikku lõhna.
See on normaalne nähtus, mida põhjustavad toodetavad ioonid.
 Ionisaatori sisse või välja lülitamiseks seadke ionisaatori liugurlüliti
kas asendisse
või ( ).
Pärast kasutamist
1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
2 Asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
3 Puhastage seade niiske lapiga.
4 Hoiustage see ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Selle võite ka
riputusaasa (
) abil üles riputada.
5 (QQHVHDGPHSXKDVWDPLVWHHPDOGDJH}KXYRRNRRQGDMDY}LGLIIXXVHU
 *DUDQWLLMDKRROGXV
Kui vajate teavet, nt mõne tarviku vahetamise kohta, aga ka probleemide
korral, külastage palun Philipsi veebisaiti
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHY}LY}WNHKHQGXVWRPDULLJL3KLOLSVL
klienditeeninduskeskusega. Telefoninumbri leiate ülemaailmselt
JDUDQWLLOHKHOW.XLWHLHULLJLVHLROHNOLHQGLWHHQLQGXVNHVNXVWS||UGXJH
Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.
Hrvatski
 9DçQR
3ULMHNRULåWHQMDDSDUDWDSDçOMLYRSURĈLWDMWHRYDMNRULVQLĈNLSULUXĈQLNL
VSUHPLWHJD]DEXGXĂHSRWUHEH
 832=25(1-(2YDMDSDUDWQHPRMWHNRULVWLWLEOL]XYRGH
 .DGDDSDUDWNRULVWLWHXNXSDRQLFLLVNRSĈDMWHJDQDNRQNRULåWHQMDMHU
EOL]LQDYRGHSUHGVWDYOMDRSDVQRVWĈDNLNDGDMHDSDUDW
LVNOMXĈHQ
 832=25(1-($SDUDWQHPRMWHNRULVWLWLEOL]XNDGD
tuševa, umivaonika ili posuda s vodom.
 $SDUDWREDYH]QRLVNRSĈDMWHQDNRQNRULåWHQMD
 $NRVHDSDUDWSUHJULMHDXWRPDWVNLĂHVHLVNOMXĈLWL,VNOMXĈLWHDSDUDW
te ga nekoliko minuta ostavite da se ohladi. Prije no što ponovo
XNOMXĈLWHDSDUDWSURYMHULWHUHåHWNHNDNRELVWHVHXYMHULOLGDQLVX
blokirane nakupinama prašine, kose itd.
 $NRMHNDEHO]DQDSDMDQMHRåWHĂHQPRUDJD]DPLMHQLWLWYUWND3KLOLSV
RYODåWHQL3KLOLSVVHUYLVQLFHQWDULOLQHNDGUXJDNYDOLÀFLUDQDRVREDNDNR
bi se izbjegle opasne situacije.
 Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe
VDVPDQMHQLPÀ]LĈNLPLOLPHQWDOQLPVSRVREQRVWLPDWHRVREHNRMH
nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom
LOLGDVXSULPLOLXSXWHXYH]LUXNRYDQMDDSDUDWRPQDVLJXUDQQDĈLQWH
UD]XPLMXPRJXĂHRSDVQRVWL'MHFDVHQHVPLMXLJUDWLDSDUDWRP$NR
QLVXSRGQDG]RURPGMHFDQHVPLMXĈLVWLWLDSDUDWLOLJDRGUçDYDWL
 Kao dodatnu zaštitu savjetujemo montiranje zaštitne strujne sklopke
(RCD) u strujni krug koji opskrbljuje kupaonicu. Ta sklopka mora
LPDWLSUHRVWDOXUDGQXHOHNWULĈQXHQHUJLMXNRMDQHSUHOD]LP$
6DYMHW]DWUDçLWHRGPRQWDçHUD
 Nemojte umetati metalne predmete u rešetke za propuštanje zraka
kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara.
 Nikada ne blokirajte rešetke za propuštanje zraka.
 3ULMHQRåWRSULNOMXĈLWHDSDUDWSURYMHULWHRGJRYDUDOLPUHçQLQDSRQ
QDYHGHQQDDSDUDWXQDSRQXORNDOQHHOHNWULĈQHPUHçH
 $SDUDWNRULVWLWHLVNOMXĈLYR]DVYUKXRSLVDQXXRYLPXSXWDPD
 Nemojte koristiti aparat na umjetnoj kosi.
 'RNMHDSDUDWSULNOMXĈHQQDQDSDMDQMHQLNDGDJDQHPRMWHRVWDYOMDWL
bez nadzora.
 1LNDGDQHPRMWHNRULVWLWLGRGDWNHLOLGLMHORYHGUXJLKSURL]YRČDĈDLOL
SURL]YRČDĈDNRMHWYUWND3KLOLSVQLMHL]ULĈLWRSUHSRUXĈLOD$NRNRULVWLWH
takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
 Kabel za napajanje nemojte omotavati oko aparata.
 3ULMHSRKUDQHSULĈHNDMWHGDVHDSDUDWRKODGL
Razina buke: Lc = 85 dB [A]
(OHNWURPDJQHWVNDSROMD(0)
2YDMDSDUDWVXNODGDQMHVYLPVWDQGDUGLPDNRMLVHWLĈXHOHNWURPDJQHWVNLK
SROMD(0)$NRDSDUDWRPUXNXMHWHLVSUDYQRLXVNODGXVXSXWDPDX
RYRPNRULVQLĈNRPSULUXĈQLNXSUHPDGRVWXSQLP]QDQVWYHQLPGRND]LPD
DSDUDWĂHELWLVLJXUDQ]DNRULåWHQMH
2NROLå
Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i
komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.
NDGDMHQDSURL]YRGXSULND]DQVLPEROSUHNULçHQHNDQWH]DRWSDG]QDĈL
GDMHSURL]YRGREXKYDĂHQHXURSVNRPGLUHNWLYRP(8
5DVSLWDMWHVHRORNDOQLPSURSLVLPDRRGODJDQMXHOHNWULĈQLKLHOHNWURQLĈNLK
proizvoda u zaseban otpad.
3ULGUçDYDMWHVHORNDOQLKSURSLVD6WDUHXUHČDMHQHPRMWHRGODJDWLX
RELĈDQNXĂDQVNLRWSDG3UDYLOQLPRGODJDQMHPVWDURJSURL]YRGDXRWSDG
SULGRQRVLWHVSUMHĈDYDQMXSRWHQFLMDOQRQHJDWLYQLKSRVOMHGLFD]DRNROLåL
ljudsko zdravlje.
 8YRG
ćHVWLWDPRYDPQDNXSQMLLGREURGRåOLX3KLOLSV.DNRELVWHSRWSXQR
iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
Sušilo za kosu ActiveCare ima jedinstvenu i inovativnu novu tehnologiju
senzora – TempPrecision senzor. Ova tehnologija posebno je dizajnirana
]D]DåWLWXNRVHRGSUHJULMDYDQMDLPQRJRMHQMHçQLMD]DNRçXJODYH
od standardnih sušila. TempPrecision
senzor je infracrveni senzor koji mjeri
temperaturu kose tijekom sušenja te
VSUMHĈDYDSUHNRPMHUQR]DJULMDYDQMHNRVH
LNRçHJODYH3UXçDQDSUHGQX]DåWLWXRG
SUHJULMDYDQMDNRVHLNRçHJODYHWHWDNR
RGUçDYDNRVX]GUDYLMRPLVMDMQLMRP
6HQ]RUVPRYHĂXNOMXĈLOLWDNRGDPRçHWH
XçLYDWLXPDNVLPDOQRM]DåWLWLRGVDPRJ
SRĈHWND
 6XåHQMHNRVH
1 8PHWQLWHXWLNDĈXXWLĈQLFX
 =DSUHFL]QRVXåHQMHSULĈYUVWLWHXVPMHULYDĈ ) na sušilo za kosu.
8VPMHULYDĈYDPRPRJXĂDYDXVPMHUDYDQMH]UDNDL]UDYQRQDĈHWNX
LOLĈHåDOMNRMLPREOLNXMHWHNRVX
 $NRçHOLWHEXMQLMHXYRMNHLERJDWXIUL]XUXSULĈYUVWLWHQDVWDYDN
za volumen (
) na sušilo za kosu. Kako biste odvojili nastavak,
povucite ga sa sušila za kosu.
 .RULåWHQMHXVPMHULYDĈD]DREOLNRYDQMH SUHSRUXĈXMHVHVDPR
za oblikovanje, a za tu svrhu treba koristiti postavku temperature
Thermoprotect.
2 3D]LWHGDSUHNLGDĈVHQ]RUD EXGHXNOMXĈHQNDNRELVWHLPDOL
]DMDPĈHQX]DåWLWXRGSUHJULMDYDQMDNRVH
3 3ULODJRGLWHSUHNLGDĈ]DSURWRN]UDND LSUHNLGDĈ]DWHPSHUDWXUX
(
QDRGJRYDUDMXĂHSRORçDMH
» $/(' PLQGLJYLOiJtWDPLNRUD]pU]pNHOʼnEHYDQNDSFVROYD
4 $IUL]XUDU|J]tWpVpKH]V]NVpJHVKLGHJOpJiUDPKR]Q\RPMDPHJD
KLGHJOHYHJʼnIRNR]DWJRPERW
( ).
5 $NpV]OpNLRQL]iOyIXQNFLyYDOUHQGHONH]LNPHO\WRYiEELFVLOORJiVWDG
pVNLVLPtWMDDKDMDW
» %HNDSFVROWIXQNFLyPHOOHWWHVHWOHJMHOOHJ]HWHVV]DJpUH]KHWʼn(]D
V]DJWHOMHVHQQRUPiOLVMHOHQVpJDWHUPHOʼnGʼnLRQRNRNR]]iN
 $]LRQL]iOyIXQNFLyEHpVNLNDSFVROiViKR]iOOtWVDD],21,&
(ionos) (
NDSFVROyW vagy helyzetbe.
$KDV]QiODWRWN|YHWʼnHQ
1 .DSFVROMDNLDNpV]OpNHWpVDFVDWODNR]yGXJyWK~]]DNLDIDOLDOM]DWEyO
2 +HO\H]]HDNpV]OpNHWHJ\KʼniOOyIHOOHWUHDPtJD]NLQHPKťO
3 $NpV]OpNHWHJ\QHGYHVUXKiYDOWLV]WtWVD
4 $NpV]OpNHWV]iUD]pVSRUWyOPHQWHVKHO\HQWiUROMD$NpV]OpND]
DNDV]WyKXURNUD
IJJHV]WYHLVWiUROKDWy
5 $NpV]OpNPHJWLV]WtWiVDHOʼnWWWiYRODV]ťNtWʼnI~YyFVʼnWYDJ\D
GLII~]RUW
 -yWiOOiVpVV]HUYL]
+DLQIRUPiFLyUDYDQV]NVpJHSOHJ\WDUWR]pNFVHUpMpYHONDSFVRODWEDQ
YDJ\YDODPLO\HQSUREOpPDPHUOIHODKDV]QiODWVRUiQOiWRJDVVRQHOD
3KLOLSVKRQODSMiUDZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHYDJ\IRUGXOMRQD]DGRWW
RUV]iJ3KLOLSVYHYʼnV]ROJiODWiKR]$WHOHIRQV]iPRWDYLOiJV]HUWHpUYpQ\HV
JDUDQFLDOHYpOHQWDOiOMD+DRUV]iJiEDQQHPPťN|GLNLO\HQYHYʼnV]ROJiODW
IRUGXOMRQD3KLOLSVKHO\LV]DN]OHWpKH]
ʙǭǴǭʚȅǭ
 ǙǭʜȈǴDZȈǭʚǼǭǽǭǿ
ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǸDZǭǺǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǾȈǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺʞǾʘǭȀǸȈʖȈǺǹʞʘǵȌǿ
ǻʘȈǼȅȈʖȈʚȈǴdzʣǺDzǮǻǸǭȅǭʘǿǭǭǺȈʘǿǭǹǭʘʞǽǭǸȈǽDzǿȒǺDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
ʜȅȒǺǾǭʘǿǭǼʘǻǶȈʚȈǴ
 ǍǎǍǖǘǍʙǨǔǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈǾȀDZȈʚdzǭǺȈǺDZǭǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
 ǓȀȈǺǭǿȈǺǮʥǸǹDzDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȈǼǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺʘʞǽǭǸDZȈ
ǽǻǴDzǿǷǭDZǭǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴǞDzǮDzǮȒʘʞǽǭǸDZȈʚʥȅȒǽȒǸǰDzǺǷʜǶȒǺDZDzDZDz
ǾȀʖǭdzǭʘȈǺǻǽǺǭǸǭǾȀȈʘǭȀȒǼǿȒǮǻǸȈǼDzǾDzǼǿDzǸDzDZȒ
 ǍǎǍǖǘǍʙǨǔʗʞǽǭǸDZȈǯǭǺǺǭDZȀȅǮǭǾǾDzǶǺǺDzǹDzǾDz
ǾȀǹDzǺǿǻǸǿȈǽȈǸʖǭǺǮǭǾʘǭǴǭǿǿǭǽDZȈʚdzǭǺȈǺDZǭ
ʘǻǸDZǭǺǮǭʚȈǴ
 ǜǭǶDZǭǸǭǺȈǼǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺʘʞǽǭǸDZȈǿǻǷǷʥǴȒǺDzǺ
ǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
 ʗǭǿǿȈʘȈǴȈǼǷDzǿǾDzʘʞǽǭǸǭǯǿǻǹǭǿǿȈǿʜǽDZDzʥȅDzDZȒʗʞǽǭǸDZȈ
ǿǻǷʥǴȒǺDzǺǭdzȈǽǭǿȈǼǮȒǽǺDzȅDzǹǵǺȀǿǮǻǶȈǾȀȈǿȈʚȈǴʗʞǽǭǸDZȈ
ʘǭǶǿǭDZǭǺǿǻǷʘǭʘǻǾǭǽǭǸDZȈǺDZǭǭȀǭǿǻǽȈǺǿDzǷǾDzǽȒǼǻǺȈʚ
ǹǭǹȈʘǼDzǺȅǭȅǼDzǺǺDzǹDzǾDzǿǮǴǭǿǿǭǽǹDzǺdzǭǮȈǸȈǼʘǭǸǹǭʖǭǺȈǺ
ǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ
 ʗȀǭǿǾȈǹȈǴǭʘȈǹDZǭǺʖǭǺǮǻǸǾǭʘǭȀȒǼǿȒdzǭʖDZǭǶǻǽȈǺǭǸǹǭȀȈ
ʜȅȒǺǻǺȈǿDzǷ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺDZǭ3KLOLSVǹǭʘʞǸDZǭʖǭǺʘȈǴǹDzǿ
ǻǽǿǭǸȈʖȈǺDZǭǺDzǹDzǾDzǮȒǸȒǷǿȒǹǭǹǭǺDZǭǽǭȀȈǾǿȈǽȀȈǷDzǽDzǷ
 ǎǭʘȈǸǭȀǭǾǿȈǺDZǭǮǻǸǾǭǺDzǹDzǾDzʘʞǽǭǸDZȈʘǭȀȒǼǾȒǴǿʜǽDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
ǿȀǽǭǸȈǺʞǾʘǭȀǸǭǽǭǸʖǭǺǮǻǸǾǭdzʣǺDzǮǭǶǸǭǺȈǾǿȈʘǭȀȒǼǿDzǽDZȒ
ǿʜǾȒǺǾDzǮʞǸʘʞǽǭǸDZȈdzʣǺDzǻDZǭǺdzǻʖǭǽȈdzǭǾǿǭʖȈǮǭǸǭǸǭǽdzʣǺDz
DZDzǺDzǾDzǴȀǺDzǹDzǾDzǭʘȈǸǻǶʘǭǮȒǸDzǿǿDzǽȒǷDzǹȌǮǻǸǹǭǾǭǿʣdzȒǽǵǮDzǾȒ
ǹDzǺǮȒǸȒǹȒdzǻʘǭDZǭǹDZǭǽǼǭǶDZǭǸǭǺǭǭǸǭDZȈǎǭǸǭǸǭǽʘʞǽǭǸǹDzǺ
ǻǶǺǭǹǭȀȈǷDzǽDzǷǎǭǸǭǸǭǽǿǭǴǭǸǭȀDZȈdzʣǺDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺȈʚǷʜǿȀȒǺ
ǮǭʘȈǸǭȀǾȈǴǻǽȈǺDZǭǹǭȀȈǷDzǽDzǷ
 ʗǻǾȈǹȅǭʘǭȀȒǼǾȒǴDZȒǷʜȅȒǺǯǭǺǺǭǺȈʚȊǸDzǷǿǽdzDzǸȒǾȒǺDzʘǭȀȒǼǾȒǴDZȒǷ
ǹǭʘǾǭǿȈǺDZǭʥȅȒǽȒǸȀʘʞǽǭǸȈǺǻǽǺǭǿȀʞǾȈǺȈǸǭDZȈǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈʚ
ǹʥǸȅDzǽǸDzǺǰDzǺdzʞǹȈǾǿǻǰȈǹǍǹʣǺȒǺDzǺǭǾǼǭȀȈǷDzǽDzǷ
ǛǽǺǭǿȀȅȈǹDzǺǷDzʚDzǾȒʚȒǴ
 ǪǸDzǷǿǽǿǻǰȈǾǻʘǼǭȀȈʜȅȒǺǭȀǭǷȒǽȒǼȅȈʖǭǿȈǺǿǻǽǸǭǽʖǭǿDzǹȒǽ
ǴǭǿǿǭǽDZȈǾǭǸǹǭʚȈǴ
 ǒȅȀǭʘȈǿǿǭǭȀǭǷȒǽȒǼȅȈʖǭǿȈǺǿǻǽǸǭǽDZȈǮʥǰDzǹDzʚȒǴ
 ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǾǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǺDZǭǷʥǽǾDzǿȒǸǰDzǺǷDzǽǺDzȀdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ
ǷDzǽǺDzȀǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzǿȒǺȒǺǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ
 ʗʞǽǭǸDZȈǻǾȈǺʞǾʘǭȀǸȈʘǿǭǷʥǽǾDzǿȒǸǹDzǰDzǺǮǭǾʘǭǹǭʘǾǭǿǿǭǽʖǭ
ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
 ʗʞǽǭǸDZȈdzǭǾǭǺDZȈȅǭȅʘǭǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
 ǝǻǴDzǿǷǭʖǭʘǻǾȈǸȈǼǿʞǽʖǭǺDZǭʘʞǽǭǸDZȈDzȅȀǭʘȈǿǿǭʘǭDZǭʖǭǸǭȀǾȈǴ
ʘǭǸDZȈǽǹǭʚȈǴ
 ǎǭǾʘǭʥǺDZȒǽȀȅȒǸDzǽȅȈʖǭǽʖǭǺǺDzǹDzǾDz3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǿȈ
ʞǾȈǺǮǭʖǭǺʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈ
ǮǻǸǹǭʚȈǴǛǺDZǭǶʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒ
ǼǭǶDZǭǸǭǺǾǭʚȈǴʘʞǽǭǸDZȈʚǷDzǼȒǸDZȒǰȒʥǴǷʜȅȒǺdzǻȌDZȈ
 ʗȀǭǿǾȈǹȈǺʘʞǽǭǸʖǭǻǽǭǹǭʚȈǴ
 ʗʞǽǭǸDZȈdzǵǺǭǼʘǻȌǿȈǺǺȈʚǭǸDZȈǺDZǭǻǺȈʚǾʣǸǾȀȈʖǭǺȈǺǷʜǿȒʚȒǴ
ǥȀȈǸDZDzʚǰDzǶȒDZDzʚǰDzǶDZȒǮǭʘȈǸǭȀȅDzǰȒ DZǎ>$@
ǪǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʧǽȒǾǿDzǽǪǙʦ
ǎʞǸʘʞǽǭǸȊǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʥǽȒǾǿDzǽǰDz(0)ʘǭǿȈǾǿȈǮǭǽǸȈʘ
ǾǿǭǺDZǭǽǿǿǭǽʖǭǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzDZȒǚʞǾʘǭȀǸȈʘǿǭǷʥǽǾDzǿȒǸǰDzǺDZDzǶdzʣǺDz
ʞʘȈǼǿȈʘǻǸDZǭǺȈǸʖǭǺdzǭʖDZǭǶDZǭʘʞǽǭǸDZȈǼǭǶDZǭǸǭǺȀʘǭǴȒǽǰȒʖȈǸȈǹǵ
DZʣǸDzǸDZDzǽǺDzǰȒǴȒǺDZDzʘǭȀȒǼǾȒǴǮǻǸȈǼǿǭǮȈǸǭDZȈ
ʙǻǽȅǭʘǭǺǻǽǿǭ
ǎʞǸʥǺȒǹʘǭǶǿǭʥʚDZDzǼʘǭǶǿǭǼǭǶDZǭǸǭǺȀʖǭǮǻǸǭǿȈǺdzǻʖǭǽȈ
ǾǭǼǭǸȈǹǭǿDzǽǵǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZDzǺdzǭǾǭǸʖǭǺ
ʥǺȒǹǰDzǻǾȈʜǾǿȒǾȈǴȈǸʖǭǺDZʥʚǰDzǸDzǷǿȒʘǻʘȈǾǾDzǮDzǿȒǺȒʚǮDzǸǰȒǾȒ
dzǭǼǾȈǽȈǸʖǭǺǮǻǸǾǭǮʞǸ³ʥǺȒǹǰDz(8DzȀǽǻǼǭǸȈʘǺʞǾʘǭȀȈ
ʘǻǸDZǭǺȈǸǭDZȈDZDzǰDzǺǾʥǴ
ǪǸDzǷǿǽdzʣǺDzȊǸDzǷǿǽǻǺDZȈʘǮʞǶȈǹDZǭǽDZȈʘǻʘȈǾʘǭǸǭʘǿȈǽȀdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ
DzǽDzdzDzǸDzǽȒǹDzǺǿǭǺȈǾȈǼǭǸȈʚȈǴ
ǓDzǽǰȒǸȒǷǿȒDzǽDzdzDzǸDzǽDZȒǾǭʘǿǭǼDzǾǷȒǽǰDzǺǮʞǶȈǹDZǭǽDZȈʣDZDzǼǷȒʘǻʘȈǾʘǭ
ʘǻǾǼǭǶdzDzǷDzǸǭʘǿȈǽȀȈʚȈǴDZȈʥǿȒǺDzǹȒǴǒǾǷȒǽǰDzǺʥǺȒǹDZȒʘǻʘȈǾʘǭ
DZʞǽȈǾǿǭǾǿǭȀʘǻǽȅǭʖǭǺǻǽǿǭǹDzǺǭDZǭǹDZDzǺǾǭȀǸȈʖȈǺǭǷDzǽȒʣǾDzǽǿǵȋ
ǹʜǹǷȒǺDZȒǰȒǺȒʚǭǸDZȈǺǭǸȀʖǭǷʥǹDzǷǿDzǾDzDZȒ
 ǗȒǽȒǾǼDz
ǞǭǿȈǼǭǸʖǭǺȈʚȈǴʘʞǿǿȈǮǻǸǾȈǺdzʣǺDz3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǻȅ
ǷDzǸDZȒʚȒǴ3KLOLSVʞǾȈǺǭǿȈǺʘǻǸDZǭȀDZȈǿǻǸȈʘǼǭǶDZǭǸǭǺȀʜȅȒǺʥǺȒǹDZȒ
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHǿǻǽǭǮȈǺDZǭǿȒǽǷDzʚȒǴ
$FWLYH&DUHǷDzǼǿȒǽȀʘʞǽǭǸȈǺDZǭ7HPS3UHFLVLRQǾDzǺǾǻǽȈDZDzǼǭǿǭǸǭǿȈǺ
ǮȒǽDzǰDzǶdzʣǺDzǵǺǺǻǯǭȃǵȌǸȈʘdzǭʚǭǾDzǺǾǻǽǸȈʘǿDzȂǺǻǸǻǰǵȌǮǭǽǎʞǸ
ǿDzȂǺǻǸǻǰǵȌȅǭȅȈʚȈǴDZȈǷʜǶȒǼǷDzǿȀDZDzǺʘǻǽʖǭȀʜȅȒǺdzǭǾǭǸʖǭǺdzʣǺDz
ʘǭǸȈǼǿȈǷDzǼǿȒǽȀʘʞǽǭǸDZǭǽȈǺǭʘǭǽǭʖǭǺDZǭǮǭǾǿDzǽȒǾȒʜȅȒǺdzʞǹǾǭʘ
7HPS3UHFLVLRQ²ȅǭȅǿȈǷDzǼǿȒǽǰDzǺDZDzǻǺȈʚǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǾȈǺʥǸȅDzǼ
ȅǭȅǼDzǺǮǭǾǿDzǽȒǾȒǺǷʜǶȒǼʘǭǸȀDZǭǺ
ʘǻǽʖǭǶǿȈǺǵǺȁǽǭʘȈǴȈǸǾʣȀǸDzǸȒǾDzǺǾǻǽ
ǛǺȈʚȅǭȅǼDzǺǮǭǾǿDzǽȒǾȒǺǷʜǶȒǼ
ʘǭǸȀDZǭǺʘǻǽʖǭȀǹʜǹǷȒǺDZȒǰȒDzǽDzǷȅDz
ǾǻǺDZȈʘǿǭǺȅǭȅȈʚȈǴʣǽDZǭǶȈǹǾǭȀʣǽȒ
dzȈǸǿȈǽǮǻǸȈǼǿʞǽǭDZȈ
ǞDzǺǾǻǽDZȈǴǭȀȈǿǿǭǺʘǻǾȈǼdzȒǮDzǽDZȒǷ
ǾǻǺDZȈʘǿǭǺdzǻʖǭǽȈʘǻǽʖǭȀǹʜǹǷȒǺDZȒǰȒǺ
ǮȒǽDZDzǺʘǻǸDZǭǺǭǿȈǺǮǻǸǭǾȈǴ
 ǥǭȅǿȈǷDzǼǿȒǽȀ
1 ǥǿDzǼǾDzǸȉDZȒǷʞȅǿȈǽǻǴDzǿǷǭʖǭ
ʘǻǾȈʚȈǴ
 ǓǭʘǾȈǸǭǼǷDzǼǿȒǽȀʜȅȒǺǾǭǼǿǭǹǭǺȈ ȅǭȅǷDzǼǿȒǽǰȒȅǷDz
ǿǭʖȈʚȈǴǥǭȅǿȈǾʣǺDZDzǼdzǭǿʘǭǺDZǭǾǭǼǿǭǹǭǭȀǭǭʖȈǺȈǺ
ǿȒǷDzǸDzǶǿǭǽǭʘʘǭǮǭʖȈǿǿǭȀǹʜǹǷȒǺDZȒǰȒǺǮDzǽDzDZȒ
 ǥǭȅǿȈǾDzǽȒǼǼDzǸȒDzǿȒǼǮʞǶǽǭǸǭǽDZȈʚǷʥǸDzǹȒǺǭǽǿǿȈǽȀʜȅȒǺ
DZǵȁȁȀǴǻǽDZȈ
ȅǭȅǷDzǼǿȒǽǰȒȅǷDzǻǽǺǭǿȈʚȈǴʗǻǾȈǹȅǭ
ǮʥǸȅDzǷǿȒǭdzȈǽǭǿȀʜȅȒǺǻǺȈȅǭȅǷDzǼǿȒǽǰȒȅǿDzǺǾȀȈǽȈǼ
ǭǸȈʚȈǴ
 ǞʣǺDZDzȀǾǭǼǿǭǹǭǾȈǺ ǿDzǷǾʣǺDZDzȀʜȅȒǺʘǻǸDZǭǺȈǼ
7KHUPRSURWHFWʘȈǴDZȈǽȀǼǭǽǭǹDzǿǽȒǺǿDzǷʥǴǹǭʘǾǭǿȈǺDZǭ
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀʞǾȈǺȈǸǭDZȈ
2 ǥǭȅȈʚȈǴǷʜǶȒǼʘǭǸǹǭȀȈʜȅȒǺǾDzǺǾǻǽʘǻǾʘȈȅȈǺȈʚ ȒǾǷDz
ʘǻǾȈǸʖǭǺȈǺǭǷʥǴdzDzǿǷȒǴȒʚȒǴ
3 ǍȀǭǭʖȈǺȈʘǻǾʘȈȅȈǺ dzʣǺDzǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭʘǻǾʘȈȅȈǺ )
ǿǵȒǾǿȒǷʜǶǰDzǻǽǺǭǿȈʚȈǴ
ʘǻǾȀ ǼǭǽǭǹDzǿǽǸDzǽȒ ȁȀǺǷȃǵȌ
ǟDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
ǓȈǸDZǭǹǷDzǼǿȒǽȀ
ǨǸʖǭǸȅǭȅǿȈdzȈǸDZǭǹǷDzǼǿȒǽȀ
ǟDzǽǹǻʘǻǽʖǭȀ
ǗDzǼǿȒǽȀʜȅȒǺǻʚǿǭǶǸȈ
ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǹDzǺʘǭǹǿǭǹǭǾȈǴ
DzǿȒǼȅǭȅʘǭǷʜȋDZDzǺʘǻǾȈǹȅǭ
ʘǻǽʖǭǺȈǾǮDzǽDzDZȒ
ǥǭȅǿȈdzʞǹǾǭʘǷDzǼǿȒǽȀ
ǍȀǭǭʖȈǺȈ
ǗʜȅǿȒǭȀǭǭʖȈǺȈdzʣǺDz
dzȈǸDZǭǹǷDzǼǿȒǽȀ
ǓǭǶǭȀǭǭʖȈǹȈdzʣǺDzʜǸǰȒǸDzȀ
ʗǻǾȀ
» ǞDzǺǾǻǽʘǻǾȈǸȈǼǿʞǽʖǭǺDZǭʣǽDZǭǶȈǹdzǭǽȈʘDZǵǻDZȈ dzǭǺȈǼ
ǿʞǽǭDZȈ
4 ǥǭȅǿȈǾǭǸʘȈǺǭȀǭǭʖȈǺȈǹDzǺǾʣǺDZDzȀʜȅȒǺǾǭǸʘȈǺǭȀǭdzȒǮDzǽDzǿȒǺ
ǿʜǶǹDzǺȒ
( ǮǭǾȈʚȈǴ
5 ʗʞǽǭǸDZǭʖȈǵǻǺȁȀǺǷȃǵȌǾȈȅǭȅǿȈdzȈǸǿȈǽǭǿȈǼǮʞǶǽǭȅǭȅǿȈ
ǿDzǰȒǾǿDzǶDZȒ
prebacivanje postavke funkcija
Temperatura
Brzo sušenje
Brzo sušenje netom oprane kose
Thermoprotect
3UXçDRSWLPDOQXWHPSHUDWXUX
sušenja i dodatnu zaštitu od
pregrijavanja kose
1MHçQRVXåLWHNRVX
Protok zraka
Jako strujanje zraka i brzo sušenje
Blago strujanje zraka i oblikovanje
8NOMXĈLYDQMH
» /('
LQGLNDWRUXYLMHNĂHVYLMHWOLWLGRNMHVHQ]RUXNOMXĈHQ
4 Pritisnite gumb ( ]DKODGDQ]UDNNRMLĂHXĈYUVWLWLIUL]XUX
5 $SDUDWLPDIXQNFLMX]DVWYDUDQMHLRQDNRMDSUXçDGRGDWQLVMDML
VPDQMXMHVWDWLĈNLHOHNWULFLWHW
» .DGDMHIXQNFLMDXNOMXĈHQDPRçGDĂHVHRVMHWLWLVSHFLÀĈDQPLULV7R
je normalno i nastaje stvaranjem iona.
 =DXNOMXĈLYDQMHLOLLVNOMXĈLYDQMHIXQNFLMH]DVWYDUDQMHLRQDSRVWDYLWH
SUHNLGDĈ,21,&
) na ili .
Nakon korištenja:
1 ,VNOMXĈLWHDSDUDWLLVNRSĈDMWHJD
2 Stavite ga na površinu otpornu na toplinu dok se ne ohladi.
3 2ĈLVWLWHDSDUDWYODçQRPNUSRP
4 ćXYDMWHJDQDVLJXUQRPLVXKRPPMHVWXJGMHQHPDSUDåLQH0RçHWH
JDLREMHVLWLNRULVWHĂLSHWOMX]DYMHåDQMH
).
5 3ULMHĈLåĂHQMDDSDUDWDVNLQLWHXVPMHULYDĈLOLQDVWDYDN]DYROXPHQ
4 Jamstvo i servis
Ako trebate informacije o zamjeni nastavaka ili ako imate problem,
SRVMHWLWHZHEVWUDQLFXWYUWNH3KLOLSVZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHLOLVH
REUDWLWHFHQWUX]DSRWURåDĈHWYUWNH3KLOLSVXVYRMRMGUçDYL7HOHIRQVNL
EURMQDOD]LVHXPHČXQDURGQRPMDPVWYHQRPOLVWX$NRXYDåRMGUçDYLQH
SRVWRMLFHQWDU]DSRWURåDĈHREUDWLWHVHORNDOQRPSURGDYDĈXSURL]YRGD
tvrtke Philips.
0DJ\DU
 )RQWRV
$NpV]OpNHOVʼnKDV]QiODWDHOʼnWWÀJ\HOPHVHQROYDVVDHODIHOKDV]QiOyL
Np]LN|Q\YHWpVʼnUL]]HPHJNpVʼnEELKDV]QiODWUD
 ),*<(/0(=7(7e66RKDQHKDV]QiOMDDNpV]OpNHWYt]N|]HOpEHQ
 +DIUGʼnV]REiEDQKDV]QiOMDDNpV]OpNHWKDV]QiODWXWiQK~]]DNL
DFVDWODNR]yGXJyWDIDOLDOM]DWEyOPLYHODYt]PpJ
NLNDSFVROWNpV]OpNHVHWpQLVYHV]pO\IRUUiVWMHOHQW
 ),*<(/0(=7(7e66RKDQHKDV]QiOMDDNpV]OpNHW
IUGʼnNiG]XKDQ\]yPRVGyNDJ\OyYDJ\HJ\pE
IRO\DGpNNDOWHOLHGpQ\N|]HOpEHQ
 +DV]QiODWXWiQPLQGLJK~]]DNLGXJyWD]DOM]DWEyO
 7~OKHYOpVHVHWpQDNpV]OpNDXWRPDWLNXVDQNLNDSFVRO+~]]D
NLDNpV]OpNFVDWODNR]yGXJyMiWDIDOLDOM]DWEyOpVQpKiQ\SHUFLJ
KDJ\MDKťOQL0LHOʼnWW~MUDEHNDSFVROQiDNpV]OpNHWHOOHQʼnUL]]HD
V]HOOʼn]ʼnUiFVRWKRJ\KDMV]|V]VWEQHPDNDGiO\R]]DHDOHYHJʼn
iUDPOiViW
 +DDKiOy]DWLNiEHOPHJKLEiVRGRWWDNRFNi]DWRNHONHUOpVH
pUGHNpEHQD]WHJ\3KLOLSVV]DNV]HUYL]EHQYDJ\KLYDWDORV
V]DNV]HUYL]EHQNLNHOOFVHUpOQL
 $NpV]OpNHWpYHQIHOOLJ\HUPHNHNLOOHWYHFV|NNHQWÀ]LNDL
pU]pNHOpVLYDJ\V]HOOHPLNpSHVVpJHNNHOUHQGHONH]ʼnYDJ\DNpV]OpN
PťN|GWHWpVpEHQMiUDWODQV]HPpO\HNLVKDV]QiOKDWMiNDPHQQ\LEHQ
H]WIHOJ\HOHWPHOOHWWWHV]LNLOOHWYHLVPHULNDNpV]OpNEL]WRQViJRV
PťN|GWHWpVpQHNPyGMiWpVD]D]]DOMiUyYHV]pO\HNHW1HHQJHGMH
KRJ\J\HUPHNHNMiWVV]DQDNDNpV]OpNNHO*\HUPHNHNIHOJ\HOHW
QpONOQHPWLV]WtWKDWMiNDNpV]OpNHWpVQHPYpJH]KHWQHNIHOKDV]QiOyL
NDUEDQWDUWiVWUDMWD
 $PpJQDJ\REEYpGHOHPpUGHNpEHQDMiQORWWHJ\KLEDiUDP
YpGʼnNDSFVROy5&'EHpStWpVHDIUGʼnV]REiWHOOiWyiUDPN|UEH(]
DNDSFVROyPD[P$QpYOHJHVKLEDiUDPRWQHPOpSKHWLW~O7RYiEEL
WDQiFVRWV]DNHPEHUWʼnONDSKDW
 $]iUDPWpVYHV]pO\pQHNHONHUOpVHpUGHNpEHQQHKHO\H]]HQ
IpPWiUJ\DWDOHYHJʼnUiFVRNED
 6RKDQHIHGMHOHDOHYHJʼnEHPHQHWLUiFVRW
 0LHOʼnWWFVDWODNR]WDWQiDNpV]OpNHWHOOHQʼnUL]]HKRJ\D]D]RQ
IHOWQWHWHWWIHV]OWVpJPHJHJ\H]LNHDKHO\LKiOy]DWLIHV]OWVpJJHO
 &VDNDNp]LN|Q\YEHQPHJKDWiUR]RWWUHQGHOWHWpVV]HULQWKDV]QiOMDD
NpV]OpNHW
 1HKDV]QiOMDDNpV]OpNHWPťKDMKR]YDJ\SDUyNiKR]
 +DDNpV]OpNFVDWODNR]WDWYDYDQDIHV]OWVpJKH]VRKDQHKDJ\MDD]W
IHOJ\HOHWQpONO
 1HKDV]QiOMRQPiVJ\iUWyWyOV]iUPD]yYDJ\D3KLOLSViOWDOMyYiQHP
KDJ\RWWWDUWR]pNRWYDJ\DONDWUpV]W(OOHQNH]ʼnHVHWEHQDJDUDQFLD
pUYpQ\pWYHV]WL
 1HWHNHUMHDKiOy]DWLFVDWODNR]yNiEHOWDNpV]OpNN|Up
 0LHOʼnWWHOWHQQpYiUMDPHJDPtJDNpV]OpNOHKťO
Zajszint: Lc=85 dB [A]
(OHNWURPiJQHVHVPH]ʼnN(0)
$NpV]OpNPHJIHOHOD]HOHNWURPiJQHVHVPH]ʼnNUH(0)YRQDWNR]y
V]DEYiQ\RNQDN$PHQQ\LEHQDKDV]QiODWL~WPXWDWyEDQIRJODOWDNQDN
PHJIHOHOʼnHQ]HPHOWHWLNDWXGRPiQ\PDLiOOiVDV]HULQWDNpV]OpN
EL]WRQViJRV
.|UQ\H]HWYpGHOHP
(]DWHUPpNNLYiOyPLQʼnVpJťDQ\DJRNpVDONDWUpV]HN
IHOKDV]QiOiViYDONpV]OWDPHO\HN~MUDKDV]QRVtWKDWyNpV~MUD
IHOKDV]QiOKDWyN
$WHUPpNKH]NDSFVROyGyiWK~]RWWNHUHNHVNXNDV]LPEyOXPD]WMHOHQWL
KRJ\DWHUPpNUHYRQDWNR]LND(8HXUySDLLUiQ\HOY
7iMpNR]yGMRQD]HOHNWURPRVpVHOHNWURQLNXVWHUPpNHNV]HOHNWtY
KXOODGpNNpQWW|UWpQʼnJ\ťMWpVpQHNKHO\LIHOWpWHOHLUʼnO
&VHOHNHGMHQDKHO\LV]DEiO\R]iVRNQDNPHJIHOHOʼnHQpVDNLVHOHMWH]HWW
NpV]OpNHNHWJ\ťMWVHHONO|QtWYHDODNRVViJLKXOODGpNWyO$]HOKDV]QiOW
WHUPpNPHJIHOHOʼnKXOODGpNNH]HOpVHVHJtWVpJHWQ\~MWDN|UQ\H]HWWHOpV
D]HPEHULHJpV]VpJJHONDSFVRODWRVHVHWOHJHVQHJDWtYN|YHWNH]PpQ\HN
PHJHOʼn]pVpEHQ
 %HYH]HWpV
.|V]|QMNKRJ\3KLOLSVWHUPpNHWYiViUROWpVGY|]|OMND3KLOLSV
YLOiJiEDQ$3KLOLSViOWDOEL]WRVtWRWWWiPRJDWiVWHOMHVN|Uť
LJpQ\EHYpWHOpKH]UHJLV]WUiOMDDWHUPpNHWDZZZ3KLOLSVFRPZHOFRPH
FtPHQ
$]$FWLYH&DUHKDMV]iUtWyHJ\HGOiOOypVLQQRYDWtYWHFKQROyJLiWKDV]QiO
7HPS3UHFLVLRQpU]pNHOʼnYHOPťN|GLN(]WDWHFKQROyJLiWNLIHMH]HWWHQ
DKDMW~OPHOHJHGpVpQHNPHJDNDGiO\R]iViUDIHMOHV]WHWWpNNLDPL
VRNNDONtPpOHWHVHEEDIHMEʼnUK|]
PLQWDKDJ\RPiQ\RVWHFKQROyJLiN
$7HPS3UHFLVLRQHJ\LQIUDY|U|V
pU]pNHOʼnDPLV]iUtWiVN|]EHQPpULKDMD
KʼnPpUVpNOHWpWpVJRQGRVNRGLNDUUyO
KRJ\KDMDpVIHMEʼnUHQHPHOHJHGMHQ
IHOW~OViJRVDQ0LYHOPHJDNDGiO\R]]DD
KDMpVDIHMEʼnUW~OPHOHJHGpVpWPDJDV
IRN~YpGHOPHWQ\~MWDPLiOWDOKDMD
HJpV]VpJHVHEEpVIpQ\HVHEEOHV]
$]pU]pNHOʼnPiUEHYDQNDSFVROYDtJ\
KDMDDNH]GHWHNWʼnOPD[LPiOLVYpGHOPHW
pOYH]
 +DMV]iUtWiV
1 &VDWODNR]WDVVDDGXJDV]WDWiSFVDWODNR]yDOM]DWED
 $SUHFt]KDMV]iUtWiVpUGHNpEHQFVDWODNR]WDVVDDI~YyFV|YHW ) a
KDMV]iUtWyUD$I~YyFVʼnYHODOpJiUDPRWN|]YHWOHQODNHIpUHYDJ\
IpVťUHLUiQ\tWKDWMDDPHOO\HOKDMiWIRUPi]]D
 $G~VtWyGLII~]RU FVDWODNR]WDWiVDDKDMV]iUtWyUDPHJQ|YHOL
DKDMPHQQ\LVpJpWOHQ\ťJ|]ʼnHQKXOOiPRVViWpYHD]W/HV]HUHOpV
K~]]DOHDWDUWR]pNRWDKDMV]iUtWyUyO
 $KDMIRUPi]yI~YyFV|YHW FVDNKDMIRUPi]iVKR]KDV]QiOMDpV
iOOtWVDEHKR]]iD7KHUPRSURWHFWKʼnEHiOOtWiVW
2 (OOHQʼnUL]]HKRJ\D]pU]pNHOʼnNDSFVROyMD EHYDQQ\RPYDtJ\KDMD
EL]WRVDQYpGYHOHV]DW~OPHOHJHGpVHOOHQ
3 ÉOOtWVDDOpJiUDPNDSFVROyW pVDKʼnPpUVpNOHWNDSFVROyW )
PHJIHOHOʼnKHO\]HWEH
NDSFVROy EHiOOtWiVRN IXQNFLy
+ʼnPpUVpNOHW
*\RUVV]iUtWiV
$YL]HVKDMV]iUtWiVDSLOODQDWRN
alatt
Thermoprotect
2SWLPiOLVV]iUtWiVLKʼnPpUVpNOHWHW
EL]WRVtWHPHOOHWWPHJYpGLDKDMDWD
W~OPHOHJHGpVWʼnO
*\HQJpGKDMV]iUtWiV
/pJiUDPOiV
(UʼnVOpJiUDPDJ\RUVV]iUtWiVKR]
*\HQJHOpJiUDPpVIRUPi]iV
.DSFVROy
» ǎʞǸȁȀǺǷȃǵȌʘǻǾȈǸʖǭǺDZǭDzǽDzǷȅDzǵȒǾȅȈʖȀȈǹʜǹǷȒǺǎʞǸ
ǵǻǺDZǭǽʣǾDzǽȒǺDzǺǼǭǶDZǭǮǻǸǭDZȈdzʣǺDzʘǭǸȈǼǿȈdzǭʖDZǭǶǮǻǸȈǼ
DzǾDzǼǿDzǸDzDZȒ
 ǕǻǺȁȀǺǷȃǵȌǾȈǺʘǻǾȀǺDzǹDzǾDzǾʥǺDZȒǽȀʜȅȒǺǕǛǚǑǨʗ
ǭȀȈǾǿȈǽȈǼʘǻǾʘȈȅǿȈ
) ǺDzǹDzǾDz ʘǭǸǼȈǺǭǷDzǸǿȒǽȒʚȒǴ
ǜǭǶDZǭǸǭǺʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺ
1 ʗʞǽǭǸDZȈʥȅȒǽȒǼǽǻǴDzǿǷǭDZǭǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
2 ǛǺȈʣǮDZDzǺǾȀȈʖǭǺȅǭȈǾǿȈʘʘǭǿʥǴȒǹDZȒǮDzǿǷDzʘǻǶȈʚȈǴ
3 ʗʞǽǭǸDZȈDZȈǹʘȈǸȅʜǮDzǽDzǷǼDzǺǿǭǴǭǸǭʚȈǴ
4 ʗʞǽǭǸDZȈȅǭʚȈdzǻʘʘʞǽʖǭʘdzʣǺDzʘǭȀȒǼǾȒǴdzDzǽDZDzǾǭʘǿǭʚȈǴǛǺȈ
ȒǸǹDzǰȒǺDzǺ
ȒǸȒǼʘǻȋʖǭDZǭǮǻǸǭDZȈ
5 ʗʞǽǭǸDZȈǿǭǴǭǽǿȀǭǸDZȈǺDZǭǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽDZȈǺDzDZǵȁȁȀǴǻǽDZȈǭǸȈǼ
ǿǭǾǿǭʚȈǴ
 ǗDzǼȒǸDZȒǷdzʥǺDzʚȈǴǹDzǿǷʧǽǾDzǿȀ
ǒǰDzǽʘǻǾȈǹȅǭǮʥǸȅDzǷǿȒǭȀȈǾǿȈǽȀǿȀǽǭǸȈǭʘǼǭǽǭǿǭǸȀǷDzǽDzǷǮǻǸǾǭ
ǺDzǹDzǾDzʘǭǺDZǭǶDZǭǮȒǽʘǵȈǺDZȈʘǿȀȈǺDZǭǾǭ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺȈʚ
ZZZSKLOLSVFRPǯDzǮǿǻǽǭǮȈǺǭǷȒǽȒʚȒǴǺDzǹDzǾDzDzǸȒʚȒǴDZDzǰȒ3KLOLSV
ǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽDZȈʘǻǸDZǭȀǻǽǿǭǸȈʖȈǹDzǺȂǭǮǭǽǸǭǾȈʚȈǴǛǺȈʚǿDzǸDzȁǻǺ
ǺʥǹȒǽȒǺDZʜǺǵDzdzʜǴȒǮǻǶȈǺȅǭǮDzǽȒǸDzǿȒǺǷDzǼȒǸDZȒǷǷȒǿǭǼȅǭǾȈǺǭǺǭǸȀʖǭ
ǮǻǸǭDZȈǒǰDzǽDzǸȒʚȒǴDZDzǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽʖǭʘǻǸDZǭȀǷʥǽǾDzǿȀǻǽǿǭǸȈʖȈ
ǮǻǸǹǭǾǭǻǺDZǭdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺȈʚDZǵǸDzǽȒǺDzǮǭǽȈʚȈǴ
/LHWXYLåNDL
 6YDUEX
3ULHåSUDGĒGDPLQDXGRWLSULHWDLVĀDWLGçLDLSHUVNDLW\NLWHåĪYDUWRWRMR
YDGRYĀLUVDXJRNLWHMĪQHVMRJDOLSULUHLNWLDWHLW\MH
 ĩ63đ-,0$6QHQDXGRNLWHåLRSULHWDLVRQHWROLYDQGHQV
 1DXGRGDPLSULHWDLVĀYRQLRMHLåNDUWRSRQDXGRMLPR
LåWUDXNLWHNLåWXNĀLåHOHNWURVOL]GR$UWLHVDQWLVYDQGXR
NHOLĀJUĒVPĔQHWLUWDGDNDLSULHWDLVDV\UDLåMXQJWDV
 3(563đ-,0$6QHQDXGRNLWHSULHWDLVRåDOLDYRQLRVGXåR
NULDXNOĒVDUNLWŧLQGŧSULSLOG\WŧYDQGHQV
 %DLJĔQDXGRWLEşWLQDLLåMXQNLWHSULHWDLVĀLåPDLWLQLPR
tinklo.
 .DLSULHWDLVDVSHUNDLVWDMLVLåVLMXQJLDDXWRPDWLåNDL,åMXQNLWHDSDUDWĀLå
HOHNWURVOL]GRLUSDOLNLWHMĪNHOLRPVPLQXWĒPVNDGDWYĒVWŧ3ULHåYĒO
ĪMXQJGDPLSULHWDLVĀSDWLNULQNLWHDUJURWHOĒVQHXçNLPåWRVSşNHOLDLV
plaukais ir pan.
 -HLSDçHLVWDVPDLWLQLPRODLGDVMĪWXULSDNHLVWLÅ3KLOLSV´GDUEXRWRMDL
Å3KLOLSV´ĪJDOLRWDVLVWHFKQLQĒVSULHçLşURVFHQWUDVDUEDNLWLSDQDåLRV
NYDOLÀNDFLMRVVSHFLDOLVWDLNLWDLSN\ODSDYRMXV
 äĪSULHWDLVĀJDOLQDXGRWLPHWŧLUY\UHVQLYDLNDLEHLDVPHQ\VNXULŧ
À]LQLDLMXWLPRLUSURWLQLDLJHEĒMLPDL\UDVLOSQHVQLDUEDQHWXULQWLHML
SDWLUWLHVLUçLQLŧVXVĀO\JDNDGMLHEXVLåPRN\WLVDXJLDLQDXGRWLV
SULHWDLVXLUSULçLşULPLVLHNLDQWXçWLNULQWLMRJMLHVDXJLDLQDXGRWŧ
SULHWDLVĀLUVXSDçLQGLQWLVXVXVLMXVLDLVSDYRMDLV9DLNDLQHJDOLçDLVWLVX
åLXRSULHWDLVX9DO\WLLUWDLV\WLSULHWDLVRYDLNDLEHVXDXJXVLŧMŧSULHçLşURV
negali.
 'ĒOSDSLOGRPRVDXJXPRSDWDULDPHHOHNWURVJUDQGLQĒMHNXULD
WLHNLDPDVPDLWLQLPDVYRQLDLĪUHQJWLOLHNDPRVLRVVURYĒVĪWDLVĀ5&'
äLR5&'QRPLQDOLOLHNDPRMLGDUELQĒVURYĒWXULEşWLQHGLGHVQĒNDLS
P$3DWDULPRNUHLSNLWĒVĪPRQWXRWRMĀ
 .DGLåYHQJWXPĒWHHOHNWURVVPşJLRĪRURĪOHLGLPRJURWHOHVQHNLåNLWH
PHWDOLQLŧGDLNWŧ
 1LHNDGDQHXçGHQNLWHRURĪOHLGLPRJURWHOLŧ
 3ULHåĪMXQJGDPLSULHWDLVĀĪVLWLNLQNLWHNDGDQWSULHWDLVRQXURG\WDĪWDPSD
DWLWLQNDYLHWLQĔWLQNORĪWDPSĀ
 Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove.
 Nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams.
 3ULMXQJĔSULHWDLVĀSULHPDLWLQLPRWLQNORQHSDOLNLWHMREHSULHçLşURV
 1HQDXGRNLWHMRNLŧSULHGŧDUGDOLŧSDJDPLQWŧNLWŧEHQGURYLŧDUED
QHUHNRPHQGXRMDPŧÅ3KLOLSV´-HLQDXGRVLWHWRNLXVSULHGXVDUEDGDOLV
QHEHJDOLRVMşVŧJDUDQWLMD
 1HY\QLRNLWHSULHWDLVRĪPDLWLQLPRODLGĀ
 3ULHåSDGĒGDPLĪODLN\PRYLHWĀOHLVNLWHSULHWDLVXLDWYĒVWL
Triukšmo lygis: Lc = 85 dB [A]
(OHNWURPDJQHWLQLDLODXNDL(0)
äLVSULHWDLVDVDWLWLQNDYLVXVHOHNWURPDJQHWLQLŧODXNŧ(0)VWDQGDUWXV
Tinkamai pagal šiame naudotojo vadove pateiktus nurodymus
eksploatuojamas prietaisas, remiantis dabartine moksline informacija, yra
saugus naudoti.
$SOLQNRVDXJD
*DPLQ\VVXNXUWDVLUSDJDPLQWDVQDXGRMDQWDXNåWRVNRN\EĒV
PHGçLDJDVLUNRPSRQHQWXVNXULXRVJDOLPDSHUGLUEWLLUQDXGRWL
pakartotinai.
MHLPDWRWHSHUEUDXNWRVåLXNåOLŧGĒçĒVVXUDWXNDLVVLPEROĪSULWYLUWLQWĀSULH
JDPLQLRWDLUHLåNLDNDGJDPLQLXLJDOLRMD(XURSRVGLUHNW\YD(%
6XçLQRNLWHNRNLDWDLNRPDYLHWLQĒDWVNLUDHOHNWURVLUHOHNWURQLQLŧJDPLQLŧ
surinkimo sistema.
/DLN\NLWĒVQXVWDW\WŧYLHWLQLŧWDLV\NOLŧLUQHLåPHVNLWHVHQŧJDPLQLŧVX
NLWRPLVEXLWLQĒPLVDWOLHNRPLV7LQNDPDVVHQRJDPLQLRLåPHWLPDVSDGHGD
LåYHQJWLJDOLPŧQHLJLDPŧSDGDULQLŧDSOLQNDLLUçPRQLŧVYHLNDWDL
 ĩYDGDV
6YHLNLQDPHĪVLJLMXVÅ3KLOLSV´JDPLQĪLUVYHLNLDWY\NĔ-HLQRULWHSDVLQDXGRWL
Å3KLOLSV´VLşORPDSDJDOEDXçUHJLVWUXRNLWHVDYRJDPLQĪDGUHVX
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
Å$FWLYH&DUH´GçLRYLQWXYHQDXGRMDPDXQLNDOLLUQDXMRYLåNDMXWLNOLR
WHFKQRORJLMDYDGLQDPDÅ7HPS3UHFLVLRQ´MXWLNOLXäLWHFKQRORJLMDEXYR
VSHFLDOLDLVXNXUWDVLHNLDQWDSVDXJRWLMşVŧSODXNXVQXRSHUNDLWLPR
LUMLGDXJåYHOQLDXYHLNLDJDOYRVRGĀQHLĪSUDVWLQLDLGçLRYLQWXYDL
Å7HPS3UHFLVLRQ´MXWLNOLV\UD
LQIUDUDXGRQŧMŧVSLQGXOLŧMXWLNOLV
PDWXRMDQWLVMşVŧSODXNŧWHPSHUDWşUĀ
MXRVGçLRYLQDQWLUVDXJDQWLVSODXNXV
LUJDOYRVRGĀQXRSHUNDLWLPR7DL
papildomai apsaugos plaukus ir galvos
RGĀQXRSHUNDLWLPRLUSDGĒVLåODLN\WL
VYHLNHVQLXVEHLODELDXVSLQGLQĈLXVSODXNXV
0HVMDXĪMXQJĒPHMXWLNOĪWRGĒOJDOLWH
PĒJDXWLVPDNVLPDOLDDSVDXJDQXRSDW
SUDGçLŧ
 3ODXNŧGçLRYLQLPDV
1 ĩNLåNLWHNLåWXNĀĪPDLWLQLPROL]GĀ
 .UXRSåĈLDPGçLRYLQLPXLSULHGçLRYLQWXYRSULMXQNLWHDQWJDOĪ
(
$QWJDOLVOHLGçLDQXNUHLSWLRURVUDXWĀWLHVLDLĪåHSHWĪDUEDåXNDV
NXULDLVGDURWHåXNXRVHQĀ
 1RUĒGDPLVXNXUWLGLGHVQHVJDUEDQDVLUVWDQJUŧVWLOLŧSULMXQNLWH
åHSHWĪ
SULHGçLRYLQWXYR1RUĒGDPLQXLPWLSULHGĀWUDXNLWHMĪ
QXRSODXNŧGçLRYLQWXYR
 0RGHOLDYLPRDQWJDOĪ ) rekomenduojama naudoti tik
PRGHOLDYLPXLåLDPWLNVOXLQDXGRNLWHåLOXPRVDSVDXJRVQXVWDW\PĀ
2 ĩVLWLNLQNLWHNDGMXWLNOLRMXQJLNOLV \UDĪMXQJWDVWDPNDGMşVŧSODXNDL
EşWŧVDXJRPLQXRSHUNDLWLPR
3 3DNRUHJXRNLWHRURVUDXWRMXQJLNOĪ LUWHPSHUDWşURVMXQJLNOĪ
(
ĪWLQNDPDVSDGĒWLV
jungiklis nustatymai funkcija
7HPSHUDWşUD
*UHLWDVLVGçLRYLQLPDV
*UHLWDLLåGçLRYLQNLWHåODSLXV
plaukus
Šilumos apsauga
8çWLNULQDPDRSWLPDOL
GçLRYLQLPRWHPSHUDWşUDLU
SDSLOGRPDSODXNŧDSVDXJD
nuo perkaitinimo
äYHOQLDLGçLRYLQNLWHSODXNXV
2URVURYĒ
Stiprus oro srautas ir greitas
GçLRYLQLPDV
Švelnus oro srautas ir
modeliavimas
Jungiklis
» .DLMXWLNOLV\UDĪMXQJWDVYLVDGDĪVLçLHEV/('
).
4 3DVSDXVNLWHYĒVDXVRURVUDXWRP\JWXNĀ ( MHLQRULWHYĒVLXRUR
VUDXWXXçÀNVXRWLåXNXRVHQĀ
5 3ULHWDLVHĪUHQJWDMRQŧIXQNFLMDVXWHLNLDQWLSDSLOGRPRçYLOJHVQLRLU
VXPDçLQDQWLJDUEDQRMLPĀVL
» 9HLNLDQWåLDLIXQNFLMDLJDOLWHSDMXVWLVSHFLÀQĪNYDSĀ7DLQRUPDOX
.YDSDVVXVLGDURGĒOMRQŧJHQHUDFLMRV
 1RUĒGDPLĪMXQJWLDUEDLåMXQJWLMRQL]DYLPRIXQNFLMĀQXVWDW\NLWH
,21,&MXQJLNOĪ
) ties arba .
Po naudojimo:
1 3ULHWDLVĀLåMXQNLWHLUDWMXQNLWHQXRPDLWLQLPRWLQNOR
2 3DGĒNLWHMĪDQWNDUåĈLXLDWVSDUDXVSDYLUåLDXVNROMLVDWYĒV
3 3ULHWDLVĀYDO\NLWHGUĒJQDåOXRVWH
4 /DLN\NLWHMĪVDXJLRMHLUVDXVRMHYLHWRMHNXULRMHQĒUDGXONLŧ7DLSSDW
JDOLWHMĪODLN\WLSDNDELQĔXçSDNDELQLPRNLOSRV
).
5 3ULHåYDO\GDPLSULHWDLVĀQXLPNLWHDQWJDOĪDUEDVNODLG\WXYĀ
Register your product and get support at
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
+3
(1 8VHUPDQXDO
BG ǝȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻǴǭ
ǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌ
CS 3ŏtUXĈNDSURXçLYDWHOH
(7 .DVXWXVMXKHQG
HR .RULVQLĈNLSULUXĈQLN
HU )HOKDV]QiOyLNp]LN|Q\Y
KK
ʙǻǸDZǭǺȀȅȈǺȈʜǺʠǾʚǭǾȈ
LT 9DUWRWRMRYDGRYDV
LV /LHWRWüMDURNDVJUüPDWD
PL ,QVWUXNFMDREVãXJL
RO 0DQXDOGHXWLOL]DUH
RU ǝȀǷǻǯǻDZǾǿǯǻǼǻǸȉǴǻǯǭǿDzǸȌ
SK 3UtUXĈNDXçtYDWHĸD
SL 8SRUDEQLåNLSULURĈQLN
SR .RULVQLĈNLSULUXĈQLN
UK ǜǻǾȒǮǺǵǷǷǻǽǵǾǿȀǯǭȄǭ
a
b
c
d
e
f
g
h
9
6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
.RQLQNOLMNH3KLOLSV(OHFWURQLFV19
$OOULJKWVUHVHUYHG


Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang SWV3011S Philips?

Αν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το \Philips SWV3011S"

Beli produk terkait: