Petunjuk StraightCare Essential ThermoProtect BHS376 Philips

StraightCare Essential ThermoProtect BHS376 Philips

Di sebelah kanan Anda bisa menemukan petunjuk StraightCare Essential ThermoProtect BHS376 Philips. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Anda, silakan beri tahu kami di akhir laman ini.

Brand
Philips
Model
StraightCare Essential ThermoProtect BHS376
Produk
Bahasa
Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Italia, Swedia, Portugis, Denmark, Norwegia, Finlandia, Turki, Yunani, Cina, Bahasa Indonesia, Arab
Jenis berkas
PDF
Situs
http://www.philips.com/global
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
BHS376
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benet from the support that Philips oers, register
your product at www.philips.com/welcome.
1 Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.
WARNING: Do not use this
appliance near water.
When the appliance is used in
a bathroom, unplug it after use
since the proximity of water
presents a risk, even when the
appliance is switched o.
WARNING: Do not use
this appliance near
bathtubs, showers,
basins or other vessels
containing water.
Always unplug the appliance
after use.
If the main cord is damaged,
you must have it replaced
by Philips, a service centre
authorised by Philips or similarly
qualied persons in order to
avoid a hazard.
This appliance can be used
by children aged from 8 years
and above and persons with
reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of
experience and knowledge
if they have been given
supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand
the hazards involved. Children
shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.
For additional protection, we
advise you to install a residual
current device (RCD) in the
electrical circuit that supplies
the bathroom. This RCD must
have a rated residual operating
current not higher than 30mA.
Ask your installer for advice.
Do not pull on the power cord
after using. Always unplug the
appliance by holding the plug.
Burn hazard. Keep appliance
out of reach from young
children, particularly during use
and cool down.
Before you connect the
appliance, ensure that the
voltage indicated on the
appliance corresponds to the
local power voltage.
Do not use the appliance
for any other purpose than
described in this manual.
Do not use the appliance on
articial hair.
When the appliance is
connected to the power, never
leave it unattended.
Never use any accessories or
parts from other manufacturers
or that Philips does not
specically recommend. If
you use such accessories or
parts, your guarantee becomes
invalid.
Do not wind the main cord
round the appliance.
Wait until the appliance has
cooled down before you store it.
Pay full attention when using
the appliance since it could be
extremely hot. Only hold the
handle as other parts are hot
and avoid contact with the skin.
Always place the appliance with
the stand on a heat-resistant,
stable at surface. The hot
heating plates should never
touch the surface or other
ammable material.
Avoid the main cord from
coming into contact with the
hot parts of the appliance.
Keep the appliance away from
ammable objects and material
when it is switched on.
Never cover the appliance
with anything (e.g. a towel or
clothing) when it is hot.
Only use the appliance on dry
hair.
Do not operate the appliance
with wet hands.
Keep the heating plates clean
and free of dust and styling
products such as mousse,
spray and gel. Never use the
appliance in combination with
styling products.
The heating plates have coating.
This coating might slowly wear
away over time. However, this
does not aect the performance
of the appliance.
Always return the appliance to
a service centre authorized by
Philips for examination or repair.
Repair by unqualied people
could result in an extremely
hazardous situation for the user.
Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic elds.
Recycling
- This symbol means that this product shall not
be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU).
- Follow your country’s rules for the separate
collection of electrical and electronic products. Correct
disposal helps prevent negative consequences for the
environment and human health.
2 Preparation for use
Wash hair with shampoo and conditioner and blow dry it.
Use heat protection product and comb your hair with
large-toothed comb.
Use the straightener only when your hair is dry.
Frequent users are recommended to use heat protection
products when straightening.
Ensure that you select a temperature setting that
is suitable for your hair. Please refer to the below
table. Always select a lower setting when you use the
straightener for the rst time.
Hair Type Temperature Setting
Thick 210° - 230°
Normal 180° - 200°
Fine 160°
3 Straighten your hair
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Slide the closing lock ( d ) to unlock the appliance.
3 Press and hold the button ( c ) until the ready to use
indicator ( b ) lights up and starts blinking.
4 Turn the rheostat wheel ( a ) to select a suitable
temperature setting for your hair.
» When the appliance is heating up, the ready to use
indicator will continue to blink until it is ready for use.
» After about 30 seconds, the appliance is heated up
and ready for use.
5 Comb your hair and take a section that is not wider than
5cm for straightening.
Note: For thicker hair, it is suggested to create more
sections.
6 Place it between the straightening plates ( f ) and press
the handles rmly together.
7 Slide the straightener down the length of the hair slowly
in a single motion (max. 5 seconds) from root to end,
without stopping to prevent overheating.
To create icks, turn the straightener half-circle
inwards ( or outwards ) when it reaches the hair ends
and let the hair glide o the plates.
8 To straighten the rest of your hair, repeat steps 5 to 7.
Note: The appliance is equipped with an auto-shut o
function. After 60 minutes, the appliance switches o
automatically.
After use:
1 Switch o the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance and straightening plates by damp
cloth.
4 Lock the straightening plates ( d ).
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop ( e ).
4 Guarantee and service
If you need information e.g. about replacement of an
attachment or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com/support or contact the Philips
Customer Care Centre in your country (you nd its phone
number in the worldwide guarantee leaet). If there is no
Consumer Care Centre in your country, go to your local
Philips dealer.
Dansk
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil
have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan
du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
1 Vigtigt
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager
apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.
ADVARSEL: Benyt ikke dette
apparat i nærheden af vand.
Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække
stikket ud efter brug, da
vand udgør en risiko, selvom
apparatet er slukket.
ADVARSEL: Brug
ikke dette apparat i
nærheden af badekar,
brusekabiner, kummer
eller andre kar, der indeholder
vand.
Tag altid stikket ud, efter du har
brugt apparatet.
Hvis netledningen er
beskadiget, skal den af
sikkerhedsmæssige årsager
udskiftes af Philips, af et
servicecenter, der er godkendt
af Philips, eller af personer med
tilsvarende kvalikationer.
Dette apparat kan bruges af
børn fra 8 år og opefter og
af personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er
blevet instrueret i sikker brug
af apparatet og forstår de
medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse
må ikke foretages af børn uden
opsyn.
Som en ekstra
sikkerhedsforanstaltning
anbefales det, at installationen
til badeværelset er forsynet med
et HFI-relæ, der ikke overstiger
30mA. Kontakt eventuelt en el-
installatør.
Træk ikke i netledningen efter
brug. Tag altid stikket ud af
stikkontakten ved at holde fast i
stikket.
Fare for forbrænding. Hold
apparatet uden for mindre
børns rækkevidde, navnlig
under brug og nedkøling.
Før du tilslutter apparatet, skal
du sikre dig, at den spænding,
der er angivet på apparatet,
svarer til den lokale spænding.
Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er
beskrevet i vejledningen.
Brug ikke apparatet på kunstigt
hår.
Hold konstant opsyn med
apparatet, når det er sluttet til
stikkontakten.
Brug aldrig tilbehør eller dele
fra andre fabrikanter eller
tilbehør/dele, som ikke specikt
er anbefalet af Philips. Hvis
du anvender en sådan type
tilbehør eller dele, annulleres
garantien.
Du må ikke sno ledningen rundt
om apparatet.
Læg aldrig apparatet væk, før
det er helt afkølet.
Vær meget opmærksom, når du
bruger apparatet, da det kan
være meget varmt. Hold kun i
håndtaget, da de øvrige dele er
varme, og undgå kontakt med
huden.
Placer altid apparatet med
holderen på en varmebestandig,
stabil og jævn overade. De
varme varmepladerikke
berøre overaden eller andre
brændbare materialer.
Netledningen må ikke komme i
kontakt med apparatets varme
dele.
Når apparatet er tændt, skal
det holdes væk fra brændbare
genstande og materialer.
Når apparatet er varmt, må der
ikke lægges noget hen over det
(f.eks. håndklæder eller tøj).
Brug kun apparatet på tørt hår.
Undlad at betjene apparatet
med våde hænder.
Hold varmepladerne rene og fri
for støv og stylingprodukter som
f.eks. mousse, spray og gel. Brug
aldrig apparatet sammen med
stylingprodukter.
Varmepladerne har en
belægning. Denne belægning
slides muligvis væk med
tiden. Dette påvirker dog ikke
apparatets ydeevne.
Reparation og eftersyn af
apparatet skal altid foretages
på et autoriseret Philips-
serviceværksted. Reparation
udført af ukvaliceret personale
kan medføre ekstremt farlige
situationer for brugeren.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
Genbrug
- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke
må bortskaes sammen med almindeligt
husholdningsaald (2012/19/EU).
- Følg dit lands regler for særskilt indsamling af
elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaelse
er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og
menneskers helbred.
2 Klargøring inden brug
Vask håret med shampoo og balsam, og føntør det.
Brug et varmebeskyttende produkt, og red håret med en
bredtandet kam.
Anvender kun glattejernet, når dit hår er tørt.
Hyppige brugere anbefales at anvende
varmebeskyttende produkter ved glatning.
Sørg for at vælge den temperaturindstilling, der passer til
din hårtype. Se venligst nedenstående tabel. Vælg altid
en lavere temperatur, når du anvender glattejernet første
gang.
Hårtype Temperaturindstilling
Tykt 210° - 230°
Normalt 180° - 200°
Fint 160°
3 Glat håret
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Skub låseknappen ( d ) for at låse apparatet op.
3 Hold knappen inde ( c ), indtil klar-indikatoren ( b )
lyser og begynder at blinke.
4 Drej reostat-hjulet a ) for at vælge en passende
temperaturindstilling til dit hår.
» Når apparatet varmer op, fortsætter klar-indikatoren
med at blinke, indtil det er klart til brug.
» Efter ca. 30 sekunder er apparatet opvarmet og klart
til brug.
5 Red dit hår, og tag en hårlok, der ikke er bredere end
5 cm.
Bemærk: Ved kraftigere hår anbefales det at lave ere
hårlokker.
6 Placer den mellem glattepladerne ( f ), og pres
håndtagene godt sammen.
7 Lad glattejernet glide langsomt i hårets retning i én
bevægelse (maks. 5 sekunder) fra rod til spids uden at
stoppe for at undgå overophedning.
For at lave buede spidser skal du dreje glattejernet i en
halv cirkel indad (eller udad), når du når enden af håret,
og lade håret glide af pladerne.
8 For at glatte resten af håret skal du gentage trin 5 til 7.
Bemærk: Apparatet har en automatisk sikkerhedsafbryder.
Efter 60 minutter slukker apparatet automatisk.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overade, der kan tåle varme, mens det
køler ned.
3 Rengør apparatet og glattepladerne med en fugtig klud.
4 Lås glattepladerne fast ( d ).
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen ( e ).
4 Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning
af tilbehør, eller har et problem, kan du besøge Philips’
websted på www.philips.com/support eller kontakte det
lokale Philips-kundecenter (telefonnummeret ndes i
folderen “Worldwide Guarantee”). Hvis der ikke ndes et
kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-
forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips
vollständig nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt
unter www.philips.com/welcome.
1 Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung
sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
WARNUNG: Verwenden Sie
dieses Gerät nicht in der Nähe
von Wasser.
Wenn das Gerät in einem
Badezimmer verwendet
wird, trennen Sie es nach
dem Gebrauch von der
Stromversorgung. Die Nähe
zum Wasser stellt ein Risiko
dar, sogar wenn das Gerät
abgeschaltet ist.
WARNUNG: Verwenden
Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Badewannen,
Duschen, Waschbecken
oder sonstigen Behältern mit
Wasser.
Ziehen Sie nach jedem
Gebrauch den Netzstecker aus
der Steckdose.
Um Gefährdungen zu
vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips
Service-Center, einer von Philips
autorisierten Werkstatt oder
einer ähnlich qualizierten
Person durch ein Original-
Ersatzkabel ersetzt werden.
Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen
mit verringerten physischen,
sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei
der Verwendung beaufsichtigt
werden oder Anweisung zum
sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren
verstanden haben. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und
Wartung darf nicht von Kindern
ohne Aufsicht durchgeführt
werden.
Der Einbau einer
Fehlerstromschutzeinrichtung
in dem Stromkreis, der das
Badezimmer versorgt, bietet
zusätzlichen Schutz. Dieses
Gerät muss über einen
Nennauslösestrom von maximal
30 mA verfügen. Bei Fragen
wenden Sie sich an Ihren
Installateur.
Ziehen Sie nach der
Verwendung nicht am
Netzkabel. Ziehen Sie
stattdessen am Netzstecker,
um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
Verbrennungsgefahr. Bewahren
Sie das Gerät außerhalb der
Reichweite von Kindern auf,
insbesondere während des
Gebrauchs und des Abkühlens.
Bevor Sie das Gerät an eine
Steckdose anschließen,
überprüfen Sie, ob die auf dem
Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung
beschriebene Zwecke.
Verwenden Sie das Gerät nicht
zum Trocknen von Kunsthaar.
Wenn das Gerät an eine
Steckdose angeschlossen ist,
lassen Sie es zu keiner Zeit
unbeaufsichtigt.
Verwenden Sie niemals
Zubehör oder Teile, die von
Drittherstellern stammen bzw.
nicht von Philips empfohlen
werden. Wenn Sie diese(s)
Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht
um das Gerät.
Lassen Sie das Gerät abkühlen,
bevor Sie es wegräumen.
Geben Sie acht bei der
Verwendung des Geräts, da es
äußerst heiß sein könnte. Halten
Sie nur den Gri, da die anderen
Teile heiß sind, und vermeiden
Sie Kontakt mit der Haut.
Stellen Sie das Gerät immer
mit dem Ständer auf eine
hitzebeständige, stabile ebene
Fläche. Die heißen Heizplatten
sollten nie die Oberäche oder
anderes brennbares Material
berühren.
Achten Sie darauf, dass das
Netzkabel nicht mit den heißen
Teilen des Geräts in Berührung
kommt.
Halten Sie das eingeschaltete
Gerät fern von leicht
entzündbaren Gegenständen
und Materialien.
Bedecken Sie das heiße Gerät
niemals mit Handtüchern,
Kleidungsstücken oder anderen
Gegenständen.
Verwenden Sie das Gerät nur an
trockenem Haar.
Bedienen Sie das Gerät nicht
mit nassen Händen.
Halten Sie die Heizplatten
sauber und frei von Staub
sowie von Stylingprodukten,
wie Schaumfestiger, Styling-
Spray, Gel. Verwenden Sie das
Gerät nie in Kombination mit
Stylingprodukten.
Die Heizplatten sind
beschichtet. Diese Beschichtung
nutzt sich im Laufe der Zeit
ab. Dies hat jedoch keinerlei
Einuss auf die Leistung des
Geräts.
Geben Sie das Gerät zur
Überprüfung bzw. Reparatur
stets an ein von Philips
autorisiertes Service-Center.
Eine Reparatur durch
unqualizierte Personen kann
zu einer hohen Gefährdung für
den Verbraucher führen.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Recycling
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann
(2012/19/EU).
1 Altgeräte können kostenlos an geeigneten
Rücknahmestellen abgegeben werden.
2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur
Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können
Schadstoe enthalten, die der Umwelt und der
menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene
Rohstoe können durch ihre Wiederverwertung einen
Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den
zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer
eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt
1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.
Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland:
https://www.stiftung-ear.de/
2 Für den Gebrauch
vorbereiten
Waschen Sie Ihr Haar mit Shampoo und Spülung, und
föhnen Sie es dann trocken.
Verwenden Sie ein Hitzeschutzprodukt, und kämmen Sie
Ihr Haar mit einem grobzinkigen Kamm.
Verwenden Sie den Haarglätter nur, wenn Ihr Haar
trocken ist.
Bei regelmäßiger Benutzung des Haarglätters wird
empfohlen, Hitzeschutzprodukte zu verwenden.
Wählen Sie eine Temperatur aus, die Ihrem Haartyp
entspricht. Weitere Informationen nden Sie in der
nachstehenden Tabelle. Wählen Sie beim ersten
Gebrauch des Haarglätters immer eine niedrige
Temperaturstufe.
Haartyp Temperaturstufe
Dick 210° bis 230°
Normal 180° bis 200°
Fein 160°
3 Haare glätten
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Betätigen Sie die Verriegelungstaste ( d ), um die
Verriegelung des Geräts aufzuheben.
3 Drücken und halten Sie die -Taste ( c ), bis die
Bereitschaftsanzeige ( b ) aueuchtet und zu blinken
beginnt.
4 Drehen Sie die Regelung ( a ), um eine für Ihren Haartyp
geeignete Temperaturstufe auszuwählen.
» Während sich das Gerät erhitzt, blinkt die
Bereitschaftsanzeige so lange weiter, bis das Gerät
einsatzbereit ist.
» Nach etwa 30 Sekunden ist das Gerät aufgeheizt und
einsatzbereit.
5 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie eine höchstens 5 cm
breite Haarsträhne ab.
Hinweis: Es wird empfohlen, dickeres Haar in mehrere
Strähnen zu unterteilen.
6 Legen Sie sie zwischen die Glätterplatten ( f ) und
drücken Sie die Grie fest zusammen.
7 Führen Sie den Haarglätter in einer einzigen Bewegung
(innerhalb von max. 5 Sekunden) ohne Unterbrechung
vom Haaransatz bis zu den Spitzen. So schützen Sie das
Haar vor Überhitzung.
Um Wellen zu stylen, drehen Sie den Haarglätter um
180° nach innen oder außen, wenn Sie die Haarspitzen
erreicht haben und lassen Sie das Haar von den
Platten gleiten.
8 Um Ihr restliches Haar zu glätten, wiederholen Sie die
Schritte 5 bis 7.
Hinweis: Das Gerät ist mit einer automatischen
Abschaltung ausgestattet. Nach 60 Minuten schaltet sich
das Gerät automatisch aus.
Nach der Verwendung:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage,
und lassen Sie es abkühlen.
3 Reinigen Sie das Gerät und die Glätterplatten mit einem
feuchten Tuch.
4 Verriegeln Sie die Glätterplatten ( d ).
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen
und staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an
der Aufhängeöse aufhängen ( e ).
4 Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatz
eines Aufsatzes, oder treten Probleme auf, besuchen Sie die
Philips Website unter www.philips.com/support, oder setzen
Sie sich mit dem Philips Service-Center in Ihrem Land in
Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es
in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich
bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
Ελληνικά
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη
Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που
παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα
www.philips.com/welcome.
1 Σημαντικό
Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή
κοντά σε νερό.
Όταν χρησιμοποιείτε τη
συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετέ
την από την πρίζα μετά τη χρήση
καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί
κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή
είναι απενεργοποιημένη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή
κοντά σε μπανιέρες,
ντουζιέρες, νιπτήρες ή
άλλου είδους δοχεία που
περιέχουν νερό.
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από
την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από ένα
κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο
από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή
κινδύνου.
Αυτή η συσκευή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά από
8 ετών και πάνω και από άτομα
με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές
ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την
προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
της χρήση και κατανοούν τους
ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να παίζουν με τη
συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να
καθαρίζουν και να συντηρούν τη
συσκευή χωρίς επιτήρηση.
Για επιπλέον προστασία, σας
συνιστούμε να εγκαταστήσετε
ένα μηχανισμό προστασίας
από διαρροή ρεύματος (RCD)
στο ηλεκτρικό κύκλωμα που
τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο
μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει
διαβαθμισμένη τιμή παραμένοντος
ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη
από 30mA. Για περαιτέρω
πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον
ηλεκτρολόγο σας.
Μετά τη χρήση, μην τραβάτε
το καλώδιο από την πρίζα. Να
αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από
την πρίζα κρατώντας την από το
βύσμα.
Κίνδυνος εγκαύματος. Κρατήστε
συσκευή μακριά από τα μικρά
παιδιά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια
της χρήσης και αφήστε την να
κρυώσει.
Προτού συνδέσετε τη συσκευή,
βεβαιωθείτε ότι η τάση που
αναγράφεται στη συσκευή
αντιστοιχεί στην τοπική τάση
ρεύματος.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
για κανένα άλλο σκοπό εκτός από
αυτόν που περιγράφεται στο παρόν
εγχειρίδιο.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε
τεχνητά μαλλιά.
Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη
στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς
παρακολούθηση.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ
εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
κατασκευαστές ή που δεν
συνιστώνται ρητά από τη Philips. Εάν
χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα
ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται
άκυρη.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από
τη συσκευή.
Περιμένετε έως ότου κρυώσει η
συσκευή για να την αποθηκεύσετε.
Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή
με πολλή προσοχή, καθώς μπορεί
να αναπτύξει ιδιαίτερα υψηλή
θερμοκρασία. Να κρατάτε μόνο τη
λαβή, καθώς τα υπόλοιπα μέρη είναι
ζεστά, και να αποφεύγετε την επαφή
με την επιδερμίδα.
Να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή
με τη βάση της σε μια επίπεδη,
σταθερή επιφάνεια που είναι
ανθεκτική στη θερμότητα. Οι καυτές
πλάκες δεν πρέπει να έρχονται
σε επαφή με την επιφάνεια ή με
οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό.
Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει
σε επαφή με τα ζεστά μέρη της
συσκευής.
Όταν η συσκευή είναι
ενεργοποιημένη, κρατήστε τη μακριά
από εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά.
Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή με
οτιδήποτε (π.χ. πετσέτα ή ρούχα)
όταν είναι ζεστή.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε
στεγνά μαλλιά.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια.
Να διατηρείτε τις πλάκες της
συσκευής καθαρές, χωρίς σκόνη
και υπολείμματα από προϊόντα
φορμαρίσματος όπως αφρό, σπρέι
και τζελ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ
τη συσκευή σε συνδυασμό με
προϊόντα φορμαρίσματος.
Οι θερμαντικές πλάκες διαθέτουν
επίστρωση. Η επίστρωση μπορεί
να φθαρεί με το πέρασμα του
χρόνου. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό
δεν επηρεάζει την απόδοση της
συσκευής.
Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής,
να απευθύνεστε πάντα σε ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών
της Philips. Η επισκευή από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να
αποβεί άκρως επικίνδυνη για το
χρήστη.
ΗλεκτρομαγνητικάΠεδία(EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Ανακύκλωση
- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν
πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα
του σπιτιού σας (2012/19/EU).
- Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για
την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
2 Προετοιμασίαχρήσης
Λούστε τα μαλλιά σας με σαμπουάν, βάλτε μαλακτική κρέμα και
στεγνώστε τα με το πιστολάκι.
Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν προστασίας από τη θερμότητα και
χτενίστε τα μαλλιά σας με μια χοντρή χτένα.
Χρησιμοποιήστε τον ισιωτή μόνο σε στεγνά μαλλιά.
Αν χρησιμοποιείτε συχνά τη συσκευή, συνιστάται να
χρησιμοποιείτε προϊόντα προστασίας από τη θερμότητα πριν
ισιώσετε τα μαλλιά σας.
Επιλέγετε πάντα μια ρύθμιση θερμοκρασίας κατάλληλη
για τα μαλλιά σας. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.
Αν χρησιμοποιείτε τον ισιωτή μαλλιών για πρώτη φορά,
χρησιμοποιήστε μια χαμηλότερη ρύθμιση.
Τύποςμαλλιών Ρύθμισηθερμοκρασίας
Χοντρή τρίχα
210° - 230°
Κανονική τρίχα
180° - 200°
Λεπτή τρίχα
160°
3 Ισιώστεταμαλλιάσας
1 Βάλτε το βύσμα σε μια υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
2 Σύρετε το κλείδωμα πλακών ( d ) για να ξεκλειδώσετε τη
συσκευή.
3 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ( c ) μέχρι να ανάψει και
να αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία ετοιμότητας για
χρήση ( b ).
4 Γυρίστε το δίσκο του ροοστάτη ( a ) για να επιλέξετε μια
ρύθμιση θερμοκρασίας κατάλληλη για τα μαλλιά σας.
» Μόλις η συσκευή αρχίσει να ζεσταίνεται, η ενδεικτική λυχνία
ετοιμότητας για χρήση θα συνεχίσει να αναβοσβήνει μέχρι η
συσκευή να είναι έτοιμη για χρήση.
» Μετά από 30 δευτερόλεπτα, η συσκευή θερμαίνεται και είναι
έτοιμη για χρήση.
5 Χτενίστε τα μαλλιά σας και πάρτε μια τούφα όχι φαρδύτερη από
5 εκ για ίσιωμα.
Σημείωση:Ανέχετεχοντρήτρίχα,σαςσυμβουλεύουμενα
χωρίσετεταμαλλιάσαςσεπερισσότερεςτούφες.
6 Τοποθετήστε τα ανάμεσα στις πλάκες ισιώματος ( f ) και
πιέστε καλά τις λαβές μεταξύ τους.
7 Σύρετε αργά τον ισιωτή μαλλιών κατά μήκος των μαλλιών σας
με μία κίνηση (μέγ. 5 δευτερόλεπτα) από τις ρίζες ως τις άκρες,
χωρίς να σταματήσετε, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
Για να δημιουργήσετε μύτες, γυρίστε τον ισιωτή 180 μοίρες
προς τα μέσα (ή προς τα έξω) όταν φτάσετε στην άκρη και
αφήστε τα μαλλιά να γλιστρήσουν από τις πλάκες.
8 Για να ισιώσετε τα υπόλοιπα μαλλιά σας, επαναλάβετε τα βήματα
5 έως 7.
Σημείωση:Η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης. Μετά από 60 λεπτά, η συσκευή
απενεργοποιείται αυτόματα.
Μετάτηχρήση:
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.
2 Τοποθετήστε την σε μια θερμοανθεκτική επιφάνεια μέχρι να
κρυώσει.
3 Καθαρίστε τη συσκευή και τις πλάκες ισιώματος με ένα νωπό
πανί.
4 Κλειδώστε τις πλάκες ισιώματος ( d ).
5 Διατηρήστε τη σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από
τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το γαντζάκι
( e ).
4 Εγγύησηκαιεπισκευή
Αν χρειάζεστε πληροφορίες π.χ. για την αντικατάσταση κάποιου
εξαρτήματος ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφθείτε
τον ιστότοπο της Philips στη διεύθυνση www.philips.com/support
ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips
στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο της διεθνούς
εγγύησης). Αν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο
της Philips.
Español
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida
a Philips. Para poder beneciarse por completo de la
asistencia que ofrece Philips, registre el producto en
www.Philips.com/welcome.
1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de
usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el
futuro.
ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua.
Si utiliza el aparato en el cuarto
de baño, desenchúfelo después
de usarlo. La proximidad de
agua representa un riesgo,
aunque el aparato esté
apagado.
ADVERTENCIA: No utilice
este aparato cerca del
agua ni cerca de bañeras,
duchas, cubetas u otros
recipientes que contengan
agua.
Desenchufe siempre el aparato
después de usarlo.
Si el cable de alimentación está
dañado, debe ser sustituido
por Philips o por un centro de
servicio autorizado por Philips,
con el n de evitar situaciones
de peligro.
Este aparato puede ser usado
por niños a partir de ocho años,
por personas con capacidad
física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no
tengan los conocimientos y la
experiencia necesarios siempre
que lo hagan bajo supervisión
o hayan recibido instrucciones
sobre cómo utilizar el aparato
de forma segura y conozcan los
riesgos que conlleva su uso. No
permita que los niños jueguen
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
ID Buku Petunjuk Pengguna
ZH-CN 用户手册
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
f
e
ab
d
c
Specifications are subject to change without notice
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 026 54421

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang StraightCare Essential ThermoProtect BHS376 Philips?

Αν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το \Philips StraightCare Essential ThermoProtect BHS376"

Beli produk terkait: