SMARTSPOT 579974816 Philips

Petunjuk SMARTSPOT 579974816 Philips

(1)
 • 2
  • Defabrikantadviseerteenjuistetoepassingvanverlichtingsarmaturen!Volgénbewaardaaromdezegebruiksaanwijzingvooreen
  veiligeenbetrouwbareinstallatieenwerkingvanhetarmatuur.
  • Schakelaltijdeerstdeelektriciteituitvoorinstallatie,onderhoudofherstelling.
  • Raadpleegbijtwijfelsteedseenvakmanofhetverkooppunt.Leefiniedergevaldelokaleinstallatievoorschriftenna.Zogeven
  bijvoorbeeldbepaaldeinstallatievoorschriftenaandateenverlichtingsartikelmoetwordengeïnstalleerddooreenerkendvakman(b.v.
  Duitsland).
  • Draaisteedsde(klem)schroevenvanalleelektrischeaansluitingenstevigaan,vooraldebevestigingenvande
  12V-laagspanningdraden(indienvantoepassing).
  • Houdbijdeaansluitingvandebedradingdejuistekleureninacht:blauw(N),bruinofzwart(L)enindienbeschermklasseI,
  geelgroen(aardleiding).
  • Onderhoudbinnenverlichtingmeteendrogedoekofborsteltje,gebruikgeenschuur-ofoplosmiddelen.Vermijdvochtopalle
  elektrischeonderdelen.
  • Indienhetarmatuurwordtbevestigdopeenmetalenondergrond,dientdezeondergrondgeaardtezijn,ofverbondentezijnmetde
  aardingvandeelektrischeinstallatie.
  • Gelievedewandlichtenbuitenhetbereikvankinderentemonteren
  • Houdsteedsalletechnischespecificatiesvanuwarmatuurinacht.Raadpleeghiervoordespecifiekvermeldepictogrammenvanhet
  identificatielabelophetarmatuuréndepictogrammendiewordenvermeldindeelAvanuwveiligheidsinstructies.
  •  Verwijderingvanuwoudeproduct.Uwproductisvervaardigdvankwalitatiefhoogwaardigematerialenenonderdelen,welke
  gerecycledenopnieuwgebruiktkunnenworden.Alsuopuwproducteendoorstreepteafvalcontaineropwieltjesziet,betekentditdat
  hetproductvaltonderdeEU-richtlijn2002/96/EC.Wininlichtingeninoverdemanierwaaropelektrischeenelektronischeproducten
  inuwregiogescheidenwordeningezameld.Neembijdeverwijderingvanoudeproductendelokalewetgevinginachtenplaatsdeze
  productennietbijhetgewonehuishoudelijkeafval.Alsuoudeproductencorrectverwijdertvoorkomtunegatievegevolgenvoorhet
  milieuendevolksgezondheid.
  OPGELET:Hierondervindtuechterwelalletekstueleverklaringenmetnumeriekeverwijzingnaarderespectievelijkepictogrammen
  vooraandezegebruiksaanwijzing:
  01- Installeerhetarmatuurenkelbinnenshuis.
  02- Hetarmatuurisnietgeschiktvoormontageindebadkamer,althansnietindeaangegevenzone.
  03- Hetarmatuurisgeschiktvoorbevestiging/plaatsingaan/opnormaalontvlambarematerialen/oppervlakten.Inbouwarmaturen
  mogenondergeenenkelevoorwaardebedektwordenmetisolatiemateriaalofgelijkaardigmateriaal.
  04- Ditartikelisnietgeschiktvoorrechtstreeksebevestigingopontvlambarematerialen.
  05- Hetarmatuurmagafgedektwordenmetisolatiemateriaal.
  06- Hetarmatuurisenkelgeschiktvoorplafondmontage.
  07- Hetarmatuurisenkelgeschiktvoorwandmontage.
  08- Hetarmatuurisgeschiktvoorwand-enplafondmontage.
  09- Respecteersteedsdeminimumafstandtussendelampendeverlichtematerialenzoalsaangegeveninhetpictogram.
  10- IPX1:hetarmatuurisdropwaterdicht.
  11- IPX3:hetarmatuurmagwordenblootgesteldaanregendruppels(vallendedruppelsondereenmaximalehoekvan60°t.o.v.de
   verticaleas).
  12- IPX4:hetarmatuurkanwordenblootgesteldaanwaterprojectiesuitwillekeurigerichting(360°).
  13- IPX5:hetarmatuurisstraalwaterdicht.
  14- IPX7:hetarmatuuriswaterdichtvoorgrondinbouw.
  15- IPX8:biedtbeschermingtegenonderdompelingtotdeaangeduidediepte.
  16- IP5X:hetarmatuurisstofvrij.
  17- IP6X:hetarmatuurisstofdicht.
  18- Vervangonmiddellijkeengebarstenofgebrokenbeschermglasengebruikenkeloriginelewisselstukken.
  19- BeschermklasseI:hetarmatuurisuitgerustmeteenaardklemenmoetduswordengeaard.Sluitdeaardleiding(geelgroeneader)
  aanopdemet -gemarkeerdeklem.
  20- BeschermklasseII:hetarmatuurisdubbelgeïsoleerdenwordtnietopeenaardleidingaangesloten.
  21- BeschermklasseIII:hetverlichtingsarmatuurisenkelgeschiktvoorzeerlageveiligheidsspanning(b.v.12V).
  22- Stripdedraadzoalsaangegeveninhetpictogram.
  23- Zorgervoordatdeaardingsdraadsteedslangerisdandestroomvoerendedraden.
  24- Hetgebruikvandebijgeleverdehittebeschermendekousenisverplichtoverdevolledigegestriptedraadlengte.
  25- Gebruikhittebestendigekabelvoorhetarmatuuraantesluitenophetnet.
  26- Hetarmatuurisenkelgeschiktvooreenvastebevestigingenmagbijgevolgnietwordenaangeslotenaandestroombrondoor
  middelvaneenaansluitsnoer.
  27- X-aansluiting:Indienhetsnoervanhetarmatuurbeschadigdis,danmoetditvervangenwordendooreensnoervanhetzelfde
   type.
  Y-aansluiting:Indienhetsnoervanhetarmatuurbeschadigdis,danmagditenkelvervangenwordendoordefabrikant,zijn
   verdelerofdooreenvakmanenditomrisicostevermijden.
  Z-aansluiting:Hetsnoerkannietvervangenworden.
  28- MAX.…W:gebruikuitsluitendlampenvanhetjuistetypeenoverschrijdnooithetmaximumaangegevenwattage.
  29- Hetarmatuurisuitsluitendgeschiktvoorreectorlamp(en).
  30- HetarmatuurisuitsluitendgeschiktvoorPLCElampen.
  31- HetarmatuurisnietgeschiktvoorPLCElampen.
  32- Enkeleengloeilampmeteendoorsnedevan60mmmaggebruiktworden.Gebruikvoorditarmatuurnooiteengloeilampmeteen
  doorsnedevan45mm.
  33- Enkelgeschiktvooreenglobegloeilampmetdeaangegevendoorsnede.Gebruikvoorditarmatuurnooiteenstandaard
  gloeilamp.
  34- Ditarmatuurisuitsluitendgeschiktvoorkaarslampen.
  35- Gebruikvoorditarmatuurnooit“coolbeam”lampen.
  36- Hetarmatuurisuitsluitendgeschiktvooreenlampmetingebouwdebeschermingofeenlagedruklamp.Eenextrabeschermglas
   isnietnoodzakelijk.
  37- Capsule-enlineairehalogeenlampenmogennietmetdeblotehandwordenaangeraakt.
  38- Hetarmatuurisuitgerustmeteen(smelt)zekering.Indienhetarmatuurnahetvervangenvandelampnietfunctioneert,dientde
   ingebouwdezekeringvervangenteworden.Alshierbijdevasteaansluitbedradingvandeinstallatiekanaangeraaktworden,mag
   ditalleendooreenvakmangebeuren.
  39- Hetarmatuurkanwordengebruiktincombinatiemeteendimmer.DitgeldtnietbijgebruikvanPLCElampen.
   Raadpleegeenvakmanvoordekeuzevanhetjuistetype(vooralbelangrijkbij12V-armaturen).
  40- Hetarmatuurfunctioneertmeteenveiligheidstransformator.Vervangeendefectetransfoenkeldooreentransfometidentieke
   technischespecicaties.Raadpleeghiervooreenvakmanofhetverkooppunt.
  41- Armatuurvoorruwgebruik.
  42- Armatuurmettijd-enlichtinstelmogelijkheden.MinimumenmaximumwordenaangeduidopdepictogramindeelA.
  43- Hetarmatuurmagmaximumop6meterhoogtegeplaatstworden.
  44- Vooreenoptimalewerkingplaatstuhetarmatuuropdehoogteaangeduidophetpictogram.Hetminimumenmaximumbereik
   vandedetectorwordeneveneensvermeldophetpictogramindeelA.
  45- Hetstandaardactievegezichtsveldvandedetecorbestrijktdeopgegevengradenzoalsaangegevenophetpictogram.
  46- Hetarmatuurdientopeenzodanigewijzetewordengemonteerddatdehellingshoekvandelengte-asvandelampnietmeerdan
  4°bedraagtt.o.v.hetgrondvlak.
  47- Letopdatbijdemontagevanhetarmatuurgeenelektrischeleidingene.d.wordendoorboordinmuurofplafond!
  48- Indienhetarmatuuropeencentraaldoosofinbouwdooswordtbevestigd,ishetverplichtomdedooseerstmeteendekselafte
   schermen.(b.v.gebruiktinNederland).
  NL
  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES-DEELB
SMARTSPOT 579974816 Philips

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang SMARTSPOT 579974816 Philips?

manual_questions_numberofquestions 0

Ajukan pertanyaan anda mengenai Philips SMARTSPOT 579974816 di sini kepada pemilik produk lainnya. Sampaikan dekripsi yang jelas dan singkat tentang masalah dan pertanyaan anda. Semakin jelas penjelasan masalahnya, semakin mudah bagi pemilik Philips SMARTSPOT 579974816 lainnya untuk menyediakan jawaban terbaik.

Tampilkan panduan gratisPhilips SMARTSPOT 579974816 di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Philips SMARTSPOT 579974816 lainnya.

spesifikasi produk

Brand Philips
Model SMARTSPOT 579974816
Produk Titik
EAN 8717943753284
Bahasa Belanda, Norwegia, Kroasia, Hongaria, Yunani, Slowakia, Turki, Rumania, Finlandia, Rusia, Inggris, Polandia, Denmark, Portugis, Swedia, Italia, Spanyol, Perancis, Jerman, Ukraina
Jenis berkas PDF
Desain
Cocok untuk ruangan Bedroom, Kitchen, Living room
Gaya penerangan Fungsional
Bentuk plafon Bulat
Warna produk Aluminium
International Protection (IP) code IP21
Kelas proteksi III
Bahan Kerangka Mesin Aluminium
Jenis produk Spot lampu tersembunyi
Lampu
Jenis fitting/tutup -
Suhu warna (max) 2700
Warna cahaya Putih hangat
Bohlam termasuk
Sudut sorotan 40°
Termasuk daya bohlam 7.5W
Termasuk jenis bohlam LED
Sejumlah bohlam 3
LED daya
Voltase rendah ekstra
Tipe bohlam LED
Tegangan bohlam 10.7V
Pengganti daya bohlam (maks) 7.5W
Daya
Tipe sumber daya AC
Tegangan masuk 220-240V
Frekuensi masukan AC 50 - 60Hz
- Dalam ruangan
Ergonomik
Dapat diredupkan
Memutar
Sesuai dengan alat dim pada dinding
Berat dan dimensi
Panjang 119mm
Panjang 119mm
Berat 1556g
Jarak istirahat 63mm
Panjang kompartemen pemasangan 105mm
Lebar kompartemen pemasangan 105mm
Data pemaketan
Tinggi kemasan 274mm
Panjang kemasan 268mm
Panjang kemasan 123mm
Berat kemasan 1980g

Produk terkait

Titik Philips