Petunjuk PerfectCare GC9222 Philips

Tampilkan panduan gratisPhilips PerfectCare GC9222 di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Philips PerfectCare GC9222 lainnya.

TIẾNG VIỆT
Quan trọng
Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips mới và chào mừng bạn đến
với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy
đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome.
Hãy đọc kỹ tài liệu thông tin quan trọng riêng và tài liệu hướng dẫn sử dụng
trước khi sử dụng thiết bị. Hãy cất giữ để tiện tham khảo sau này.
Nguy hiểm
- Không bao giờ nhúng máy vào nước.
Cnh bo
- Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện, vòi cấp hoặc chính
bản thân thiết bị có biểu hiện hư hỏng rõ ràng, hoặc nếu thiết bị đã
bị rơi hoặc rò rỉ. Để sửa chữa hoặc bảo dưỡng, bạn phải mang thiết bị
đến kiểm tra tại Philips, trung tâm dịch vụ do Philips ủy quyền hoặc bởi
những người có trình độ tương đương.
- Trước khi cắm điện, kiểm tra xem điện áp ghi trên bảng thông số có
tương ng với điện áp ngun hay không
- Không nhúng bàn ủi hoặc bộ tạo hơi nước vào nước.
- Phải luôn để mắt đến thiết bị khi đã cắm điện.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực về thể
chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kiến thc và kinh nghiệm có
thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng
thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan.
Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị. Không để trẻ em thực hiện việc
vệ sinh và bảo dưỡng dành cho người dùng khi không có sự giám sát.
- Để bàn ủi và dây điện ngun ngoài tầm với của trẻ em dưới 8 tuổi khi
thiết bị đang bật hoặc đang nguội xuống.
- Không để dây điện ngun và vòi cấp hơi nước tiếp xúc với mặt đế bàn
ủi khi còn nóng.
- Không sử dụng bất kỳ loại nắp nào khác cho bộ tạo hơi nước ngoài núm
EASY DECALC được cung cấp cùng với thiết bị.
- Chỉ có ở một số kiểu nhất định: Không mở và tháo núm EASY DE-
CALC khi bộ tạo hơi nước đang được sử dụng.
- Nếu hơi nước hoặc những giọt nước nóng thoát ra từ phía dưới núm
EASY DE-CALC khi thiết bị nóng lên, hãy tắt thiết bị và vặn chặt núm
EASY DE-CALC. Nếu hơi nước tiếp tục thoát ra khi thiết bị nóng lên,
hãy tắt thiết bị và liên hệ với trung tâm dịch vụ ủy quyền của Philips.
- Chỉ có ở một số kiểu nhất định: Giá bàn ủi (chân đỡ) có thể rất nóng và
có thể gây bỏng nếu chạm phải. Để bộ phận này nguội xuống trong
5 phút khi thực hiện thay thế hộp.
- THẬN TRỌNG: Bề mặt nóng (Hình 1)
Bề mặt có khả năng bị nóng khi sử dụng (với bàn ủi có ký hiệu nóng trên
thiết bị).
- Chỉ có ở một số kiểu nhất định: Không nên đặt bàn ủi trên chân đế của
nó trong suốt quá trình Calc-Clean. Nước nóng sẽ thoát ra khỏi bàn ủi
cùng với hơi nước.
Chú ý
- Chỉ nối thiết bị vào ổ cắm điện có dây tiếp đất.
- Tháo hết dây điện ngun ra trước khi cắm phích cắm vào ngun điện.
- Luôn đặt và sử dụng bàn ủi và bộ tạo hơi nước trên bề mặt nằm ngang,
bằng phẳng, ổn định và chịu được nhiệt.
- Giá bàn ủi và mặt đế bàn ủi có thể rất nóng và có thể gây bỏng nếu
chạm vào. Nếu bạn muốn di chuyển bộ tạo hơi nước, không sờ vào giá.
- Khi ủi xong, khi lau chùi, khi đổ nước vào hoặc khi tháo nước khỏi ngăn
cha và cả khi không ủi thậm chí chỉ trong chốc lát: hãy dựng đng bàn
ủi trên giá bàn ủi, tắt bàn ủi và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
- Thiết bị này được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình.
Điện từ trường (EMF)
Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định liên quan đến
mc phơi nhiễm từ trường điện.
Môi trường
- Không vt bỏ thiết bị cùng với chất thải gia đình thông thường khi
ngừng sử dụng thiết bị. Hãy đem thiết bị đến điểm thu gom chính thc
để tái chế. Làm như vậy, bạn sẽ giúp bảo vệ môi trường (Hình 2).
Bo hành và hỗ trợ
Nếu bạn cần hỗ trợ hay để biết thông tin, vui lòng truy cập
www.philips.com/support hoặc đọc tờ bảo hành toàn cầu riêng lẻ.
繁體中文
重要事項
恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦!請於 www.philips.com/
welcome 註冊您的產品,以善用飛利浦提供的支援。
使用本產品前,請另行詳閱重要資訊手冊和使用手冊,並保留這兩
份文件以供日後參考。
危險
- 切勿將本產品浸泡於水中。
警示
- 插頭、電線、膠管或產品本身受損時,抑或是產品曾摔落或漏電
時,請勿使用。產品維修事宜請洽詢飛利浦、飛利浦授權之服務
中心,或是具備相同資格的技師進行檢查。
- 連接產品之前,請先檢查機型標籤上所標示的電壓是否與當地的
電源電壓一致。
- 請勿將熨斗或蒸氣製造器浸入水中。
- 當本產品連接到電源時,必須有人看顧。
- 本產品可供 8 歲以上兒童、身體官能或心智能力退化者,
或是經驗與使用知識缺乏者使用,但需要有人在旁監督或適當指
示如何安全使用本產品,以及可能遭受的危險。請勿讓兒童把玩
本產品。若無人在旁監督,不得讓兒童清潔與維護產品。
- 當熨斗的電源開啟或正在冷卻時,請將熨斗和其電源線放在
8 歲以下兒童無法取得之處。
- 請勿讓電源線和膠管靠近接觸熨斗的熱底盤。
- 除產品隨附的簡易除鈣旋鈕之外,請勿在蒸氣製造器上使用其他
保護蓋。
- 僅限特定機型:使用期間請勿從蒸氣製造器上開啟或取下簡易除
鈣旋鈕。
- 產品加熱時,若有蒸氣或熱水滴自簡易除鈣旋鈕下溢漏而出,請
關閉產品電源,然後旋緊簡易除鈣旋鈕。如果蒸氣持續在產品加
熱時漏出,請關閉產品電源,並與飛利浦授權的服務中心聯絡。
- 僅限特定機型:熨斗底座可能會變得很燙,如果碰到可能會燙
傷。請待其冷卻 5 分鐘,再進行濾芯更換。
- 警告:高溫表面 (圖 1)
產品表面溫度於使用期間可能會升高 (標有熱符號的熨斗產品)。
- 限特定機型:除鈣期間,請勿將熨斗直立放置。熱水會與蒸氣一
同從熨斗流出。
警告
- 僅可將產品連接到有接地的電源插座。
- 將電源插頭接上插座之前,先將電源線完全拉出。
- 請在平穩的水平耐熱表面上使用熨斗及蒸氣製造器。
- 熨斗底座和熨斗的底盤可能會變得很燙,如果碰到可能會燙傷。
當您要移動蒸氣製造器時,請勿觸碰底座。
- 當您熨燙完畢、清潔產品、倒乾水箱的水或加水,或者即使是短
暫離開產品時:請將熨斗放回底座並關閉產品電源,同時從插座
拔下電源插頭。
- 本產品僅供家用。
電磁波 (EMF)
本飛利浦產品符合所有電磁波暴露的相關適用標準和法規。
環境保護
- 本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該
產品放置於政府指定的回收站,此舉能為環保盡一份心力。
(圖 2)
保固與支援
如果您需要資訊或支援,請造訪:www.philips.com/support
或另行參閱全球保證書。
简体中文
注意事项
感谢您的惠顾,欢迎光临飞利浦!为了您能充分享受飞利浦提供的
支持,请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。
在使用本产品前,请仔细阅读单独的重要信息手册和用户手册。
妥善保管两个文档,以供日后参考。
危险
- 切勿将产品浸入水中。
警告
- 如果插头、电源线、蒸汽输送管或产品本身已经明显损坏,
或产品曾坠落或出现渗漏,请勿再使用产品。如果电源软线损
坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业
人员更换。
- 连接产品电源前,请检查产品所标示的电压与当地电源电压是否
一致
- 切勿将熨斗或蒸汽发生器浸入水中。
- 接通产品电源后,使用者不得离开。
- 本产品适合由 8 岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精
神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用,但前提是有人对
他们使用本产品进行监督或指导,以确保他们安全使用,并且让
他们明白相关的危害。不得让儿童玩耍本产品。不要让儿童在无
人监督的情况下进行清洁和保养。
- 熨斗已通电或者正在冷却时,应将熨斗及其线缆置于 8 周岁以下
儿童触及不到的地方。
- 切勿让电源线和蒸汽输送管触及高温电熨斗底板。
- 除了产品随附的 EASY DECALC (轻松除水垢) 旋钮之外,
请不要在蒸汽发生器上使用任何其他盖子。
- 仅限于特定型号:使用过程中,切勿从蒸汽发生器上取下或打开
EASY DE-CALC (轻松除水垢) 旋钮。
- 如果本产品加热时蒸汽或热水滴从 EASY DE-CALC (轻松除水垢)
旋钮下溢出,请关闭本产品并拧紧 EASY DE-CALC (轻松除水垢)
旋钮。如果产品加热时蒸汽继续外逸,请关闭产品并联系飞利浦
授权服务中心。
- 仅限于特定型号:熨斗架(支架)会变得非常烫。如不慎接触,
可能引起烫伤。待其冷却 5 分钟后再更换滤芯。
- 注意:表面很烫 (图 1)
表面在使用中容易变得很烫(适用于产品上标有“烫”符号的电熨斗)。
- 仅限于特定型号:除垢过程中,切勿让熨斗竖立。热水将与蒸汽
一道从熨斗中流出。
注意
- 产品只能使用带接地线的插座。
- 将插头接入电源插座之前,请将电源线完全解开。
- 一定要在稳固、平整、水平且隔热的表面上放置和使用熨斗及蒸
汽发生器。
- 熨斗架和底板会达到极高的温度,如不慎触碰会造成烫伤。
如果要移动蒸汽发生器,请勿触摸熨斗架。
- 当完成熨烫、清洁产品、为水箱加水或将水倒出水箱及短时间离
开产品时:请将熨斗放回熨斗架,关闭产品并从电源插座上拔下
电源插头。
- 本产品仅限于家用。
电磁场 (EMF)
本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。
环保
- 弃置产品时,请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起;应将其交
给官方指定的回收点。这样做有利于环保。 (图 2)
保修和支持
如果您需要信息或支持,请访问 www.philips.com/support 或阅读单
独的全球保修卡。
1 2
4239.000.8854.3
重要信息手册
4239_000_8854_3_DFU-Leaflet_A6_v1.indd 1 7/14/14 3:40 PM

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang PerfectCare GC9222 Philips?

Ajukan pertanyaan anda mengenai Philips PerfectCare GC9222 di sini kepada pemilik produk lainnya. Sampaikan dekripsi yang jelas dan singkat tentang masalah dan pertanyaan anda. Semakin jelas penjelasan masalahnya, semakin mudah bagi pemilik Philips PerfectCare GC9222 lainnya untuk menyediakan jawaban terbaik.

spesifikasi produk

Brand Philips
Model PerfectCare GC9222
Produk Setrika
EAN 8710103553250, 871010361968, 8710103619680, 871010362058, 8710103620587, 8710103622147, 8710103623779
Bahasa Inggris, Portugis, Cina, Bahasa Indonesia
Kelompok produk Setrika
Jenis berkas PDF
Fitur
Kapasitas tangki air 1.5
Waktu pemanasan 2men
Performa tambahan uap 300g/men
Kekuatan setrika -W
Tekanan uap maksimal 5.5
Tangki air dapat dilepas
Uap terus menerus 120g/men
Jenis pelat dasar -
Warna produk Blue, White
Fungsi uap vertikal
Sistem anti-kerak
Anti-kerak otomatis
Ujung uap untuk daerah yang sulit dijangkau
Ergonomik
Panjang kabel 1.8m
Penyimpanan kabel
Fitur lainnya
Daya 2400W
Berat dan dimensi
Panjang 283mm
Lebar 263mm
Tinggi 424mm
Berat 5000g