HP8270 Philips

Petunjuk HP8270 Philips

(1)
 • English
  1 Important
  Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
  for future reference.
   WARNING: Do not use this appliance
  near water.
   When the appliance is used in a
  bathroom, unplug it after use since
  the proximity of water presents a risk,
  even when the appliance is switched
  off.
   WARNING: Do not use this appliance
  near bathtubs, showers, basins
  or other vessels containing
  water.
   Always unplug the appliance
  after use.
   If the appliance overheats, it switches
  off automatically. Unplug the appliance
  and let it cool down for a few minutes.
  Before you switch the appliance on
  again, check the grilles to make sure
  WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
   If the mains cord is damaged, you
  must have it replaced by Philips, a
  service centre authorised by Philips or
  VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
  avoid a hazard.
   This appliance can be used by
  children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical,
  sensory or mental capabilities or
  lack of experience and knowledge
  if they have been given supervision
  or instruction concerning use of
  the appliance in a safe way and
  understand the hazards involved.
  Children shall not play with the
  appliance. Cleaning and user
  maintenance shall not be made by
  children without supervision.
   For additional protection, we advise
  you to install a residual current device
  (RCD) in the electrical circuit that
  supplies the bathroom. This RCD
  must have a rated residual operating
  current not higher than 30mA. Ask
  your installer for advice.
   Do not insert metal objects into the
  air grilles to avoid electric shock.
   Never block the air grilles.
   Before you connect the appliance,
  ensure that the voltage indicated on
  the appliance corresponds to the local
  power voltage.
   Do not use the appliance for any
  other purpose than described in this
  manual.
   'RQRWXVHWKHDSSOLDQFHRQDUWLÀFLDO
  hair.
   When the appliance is connected to
  the power, never leave it unattended.
   Never use any accessories or
  parts from other manufacturers
  RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
  recommend. If you use such
  accessories or parts, your guarantee
  becomes invalid.
   Do not wind the mains cord round
  the appliance.
   Wait until the appliance has cooled
  down before you store it.
  Noise Level: Lc = 85dB [A]
  (OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
  This Philips appliance complies with all applicable standards and
  UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
  Environment
  Your product is designed and manufactured with high quality
  materials and components, which can be recycled and reused.
  when this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it
  means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU.
  Please inform yourself about the local separate collection system for
  electrical and electronic products.
  Please act according to your local rules and do not dispose of your old
  products with your normal household waste. The correct disposal of
  your old product will help prevent potential negative consequences for
  the environment and human health.
   ,QWURGXFWLRQ
  Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
  EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
  www.philips.com/welcome.
  The ActiveCare dryer has a unique and innovative new sensor
  technology called the TempPrecision sensor. This technology has been
  VSHFLÀFDOO\GHVLJQHGWRSURWHFW\RXUKDLUIURPRYHUKHDWLQJDQGLVPXFK
  gentler on the scalp than conventional dryers. The TempPrecision sensor
  is an infrared sensor, that measures the
  temperature of your hair while drying it
  and will ensure that it never overheats
  your hair and scalp. This gives advanced
  protection to the hair from overheating
  the hair and the scalp and therefore
  keeps your hair healthier and shinier.
  We’ve already turned the sensor on so
  you can enjoy maximum protection right
  from the start.
   'U\\RXUKDLU
  1 Connect the plug to a power supply socket.
   For precise drying, attach the nozzle ( ) onto the hairdryer. The
  QR]]OHHQDEOHV\RXWRGLUHFWWKHDLUÁRZVWUDLJKWDWWKHEUXVKRU
  comb with which you are styling your hair.
   To enhance volume for curls and bouncy style, attach the diffuser
  (
  ) onto the hairdryer. To disconnect the attachment, pull it off
  the hairdryer.
   You are recommended to use the styling nozzle ( ) only for
  styling and use the Thermoprotect heat setting for this purpose.
  2 Make sure the sensor switch ( ) is on so that you are guaranteed to
  have protection from overheating the hair.
  3 $GMXVWWKHDLUÁRZVZLWFK ) and temperature switch ( ) to
  suitable positions.
  switch settings function
  Temperature
  Quick dry
  Dry shower-wet hair quickly
  Thermopro-
  tect
  Provides the optimal drying
  temperature and gives additional
  protection from overheating
  the hair
  Gently dry the hair
  $LUÁRZ
  6WURQJDLUÁRZDQGIDVWGU\LQJ
  *HQWOHDLUÁRZDQGVW\OLQJ
  Switch
  » The LED ( ) will always light up when the sensor is switched on.
  4 Press the cool shot button ( IRUFRRODLUÁRZWRÀ[\RXUVW\OH
  5 The appliance is equipped with ion function, which provides
  additional shine and reduces frizz.
  » When the function is on, a special odor may be smelt. It is normal
  and caused by the ions which are generated.
   To turn the ion function on or off, slide the IONIC switch
  (
  ) to or .
  After use:
  1 Switch off the appliance and unplug it.
  2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
  3 Clean the appliance by damp cloth.
  4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
  the hanging loop (
  ).
  5 Remove the concentrator or diffuser before you clean the appliance.
   *XDUDQWHHDQGVHUYLFH
  If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
  you have a problem, please visit the Philips website at
  www.philips.com/welcome or contact the Philips Consumer Care
  Center in your country.The phone number is in the worldwide
  JXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR&RQVXPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\
  go to your local Philips dealer.
  ǎȇǸǰǭǽǾǷǵ
  1 ǏǭdzǺǻ
  ǜǽDzDZǵDZǭǵǴǼǻǸǴǯǭǿDzȀǽDzDZǭǼǽǻȄDzǿDzǿDzǯǺǵǹǭǿDzǸǺǻǿǻǯǭ
  ǽȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻǴǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌǵǰǻǴǭǼǭǴDzǿDzǴǭǾǼǽǭǯǷǭǯǮȇDZDzȆDz
   ǜǝǒǑǠǜǝǒǓǑǒǚǕǒǚDz
  ǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǮǸǵǴǻDZǻǯǻDZǭ
   ǍǷǻȀǽDzDZȇǿǾDzǵǴǼǻǸǴǯǭǯǮǭǺȌǿǭ
  ǾǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭǰǻǵǴǷǸȋȄǯǭǶǿDzǻǿ
  ǷǻǺǿǭǷǿǭǎǸǵǴǻǾǿǿǭDZǻǯǻDZǭǯǻDZǵ
  DZǻǽǵǾǷDZǻǽǵǷǻǰǭǿǻȀǽDzDZȇǿǺDz
  ǽǭǮǻǿǵ
   ǜǝǒǑǠǜǝǒǓǑǒǚǕǒǚDz
  ǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǮǸǵǴǻDZǻǯǭǺǵ
  DZȀȅǻǯDzǹǵǯǷǵǵǸǵǾȇDZǻǯDzǾ
  ǯǻDZǭ
   ǞǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭǯǵǺǭǰǵ
  ǵǴǷǸȋȄǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǻǿǷǻǺǿǭǷǿǭ
   ǜǽǵǼǽDzǰǽȌǯǭǺDzȀǽDzDZȇǿǾDzǵǴǷǸȋȄǯǭ
  ǭǯǿǻǹǭǿǵȄǺǻǕǴǷǸȋȄDzǿDzȀǽDzDZǭǵ
  ǰǻǻǾǿǭǯDzǿDzDZǭǵǴǾǿǵǯǭǺȌǷǻǸǷǻ
  ǹǵǺȀǿǵǜǽDzDZǵDZǭǯǷǸȋȄǵǿDzǻǿǺǻǯǻ
  ȀǽDzDZǭǼǽǻǯDzǽDzǿDzDZǭǸǵǽDzȅDzǿǷǵǿDz
  ǺDzǾǭǴǭDZǽȇǾǿDzǺǵǾǼȀȂǷǻǾǹǵǵDZǽ
   ǞǻǰǸDzDZǼǽDzDZǻǿǯǽǭǿȌǯǭǺDz
  ǺǭǻǼǭǾǺǻǾǿǼǽǵǼǻǯǽDzDZǭǯ
  ǴǭȂǽǭǺǯǭȆǵȌǷǭǮDzǸǿǻǶǿǽȌǮǯǭDZǭ
  ǮȇDZDzǾǹDzǺDzǺǻǿ3KLOLSVǻǿǻǽǵǴǵǽǭǺ
  ǻǿ3KLOLSVǾDzǽǯǵǴǵǸǵǷǯǭǸǵȁǵȃǵǽǭǺ
  ǿDzȂǺǵǷ
   ǟǻǴǵȀǽDzDZǹǻdzDzDZǭǾDzǵǴǼǻǸǴǯǭ
  ǻǿDZDzȃǭǺǭǯȇǴǽǭǾǿǺǭDZǰǻDZǵǺǵ
  ǵǻǿȂǻǽǭǾǺǭǹǭǸDzǺǵȁǵǴǵȄDzǾǷǵ
  ǯȇǴǼǽǵȌǿǵȌǵǸǵȀǹǾǿǯDzǺǵ
  ǺDzDZǻǾǿǭǿȇȃǵǵǸǵǮDzǴǻǼǵǿǵ
  ǼǻǴǺǭǺǵȌǭǷǻǾǭǵǺǾǿǽȀǷǿǵǽǭǺǵǴǭ
  ǮDzǴǻǼǭǾǺǭȀǼǻǿǽDzǮǭǺǭȀǽDzDZǭǵǾǭ
  ǼǻDZǺǭǮǸȋDZDzǺǵDzǾȃDzǸǰǭǽǭǺǿǵǽǭǺDz
  ǺǭǮDzǴǻǼǭǾǺǭȀǼǻǿǽDzǮǭǵǭǷǻǾǭǵǹ
  ǽǭǴȌǾǺDzǺǵDzǯDzǺǿȀǭǸǺǵǿDzǻǼǭǾǺǻǾǿǵ
  ǚDzǼǻǴǯǻǸȌǯǭǶǿDzǺǭDZDzȃǭDZǭǾǵ
  ǵǰǽǭȌǿǾȀǽDzDZǭǚDzǼǻǴǯǻǸȌǯǭǶǿDzǺǭ
  DZDzȃǭDZǭǵǴǯȇǽȅǯǭǿǼǻȄǵǾǿǯǭǺDzǵǸǵ
  ǼǻDZDZǽȇdzǷǭǺǭȀǽDzDZǭǮDzǴǺǭDZǴǻǽ
   ǔǭDZǻǼȇǸǺǵǿDzǸǺǭǴǭȆǵǿǭǯǵ
  ǾȇǯDzǿǯǭǹDzDZǭǵǺǾǿǭǸǵǽǭǿDzǯ
  DzǸDzǷǿǽǻǴǭȂǽǭǺǯǭȆǭǿǭǹǽDzdzǭǺǭ
  ǮǭǺȌǿǭDZDzȁDzǷǿǺǻǿǻǷǻǯǭǴǭȆǵǿǭ
  5&'ǟǭǴǵ5&'ǿǽȌǮǯǭDZǭDzǾ
  ǺǻǹǵǺǭǸDzǺǽǭǮǻǿDzǺǿǻǷǺǭȀǿDzȄǷǭ
  ǺDzǼǻǯDzȄDzǻǿP$ǛǮȇǽǺDzǿDz
  ǾDzǴǭǾȇǯDzǿǷȇǹǷǯǭǸǵȁǵȃǵǽǭǺ
  DzǸDzǷǿǽǻǿDzȂǺǵǷ
   ǔǭǵǴǮȌǰǯǭǺDzǺǭǿǻǷǻǯȀDZǭǽǺDz
  ǼȇȂǭǶǿDzǹDzǿǭǸǺǵǼǽDzDZǹDzǿǵǼǽDzǴ
  ǽDzȅDzǿǷǵǿDzǴǭǯȇǴDZȀȂ
   ǚǵǷǻǰǭǺDzǮǸǻǷǵǽǭǶǿDzǼǽǵǿǻǷǭǺǭ
  ǯȇǴDZȀȂǼǽDzǴǽDzȅDzǿǷǭǿǭ
   ǜǽDzDZǵDZǭǯǷǸȋȄǵǿDzȀǽDzDZǭ
  ǯǷǻǺǿǭǷǿǭǼǽǻǯDzǽDzǿDzDZǭǸǵ
  ǼǻǾǻȄDzǺǻǿǻǯȇǽȂȀȀǽDzDZǭ
  ǺǭǼǽDzdzDzǺǵDzǻǿǰǻǯǭǽȌǺǭǿǻǯǭǺǭ
  ǹDzǾǿǺǭǿǭDzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǭǹǽDzdzǭ
   ǚDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǴǭȃDzǸǵ
  ǽǭǴǸǵȄǺǵǻǿȀǷǭǴǭǺǻǿǻǯǿǻǯǭ
  ǽȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻ
   ǚDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǺǭǵǴǷȀǾǿǯDzǺǭ
  ǷǻǾǭ
   ǚǵǷǻǰǭǺDzǻǾǿǭǯȌǶǿDzȀǽDzDZǭ
  ǮDzǴǺǭDZǴǻǽǷǻǰǭǿǻDzǯǷǸȋȄDzǺǯ
  DzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǭǿǭǹǽDzdzǭ
   ǚǵǷǻǰǭǺDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzǭǷǾDzǾǻǭǽǵ
  ǵǸǵȄǭǾǿǵǻǿDZǽȀǰǵǼǽǻǵǴǯǻDZǵǿDzǸǵ
  ǵǸǵǿǭǷǵǯǭǷǻǵǿǻǺDzǾǭǾǼDzȃǵǭǸǺǻ
  ǼǽDzǼǻǽȇȄǯǭǺǵǻǿ3KLOLSVǜǽǵ
  ǵǴǼǻǸǴǯǭǺDzǺǭǿǭǷǵǯǭǭǷǾDzǾǻǭǽǵ
  ǵǸǵȄǭǾǿǵǯǭȅǭǿǭǰǭǽǭǺȃǵȌǾǿǭǯǭ
  ǺDzǯǭǸǵDZǺǭ
   ǚDzǺǭǯǵǯǭǶǿDzǴǭȂǽǭǺǯǭȆǵȌǷǭǮDzǸ
  ǻǷǻǸǻȀǽDzDZǭ
   ǕǴȄǭǷǭǶǿDzȀǽDzDZǭDZǭǵǴǾǿǵǺDzǼǽDzDZǵ
  DZǭǰǻǼǽǵǮDzǽDzǿDz
  ǚǵǯǻǺǭȅȀǹǭ/F G%>$@
  ǒǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺǵǵǴǸȇȄǯǭǺǵȌ(0)
  ǟǻǴǵȀǽDzDZǺǭ3KLOLSVDzǯǾȇǻǿǯDzǿǾǿǯǵDzǾǺǻǽǹǭǿǵǯǺǭǿǭȀǽDzDZǮǭ
  ǵǯǾǵȄǷǵDZDzǶǾǿǯǭȆǵǾǿǭǺDZǭǽǿǵǾǯȇǽǴǭǺǵǾǵǴǸǭǰǭǺDzǿǻǺǭ
  DzǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺǵǵǴǸȇȄǯǭǺǵȌ
  ǛǷǻǸǺǭǾǽDzDZǭ
  ǜǽǻDZȀǷǿȇǿDzǽǭǴǽǭǮǻǿDzǺǵǼǽǻǵǴǯDzDZDzǺǻǿǯǵǾǻǷǻǷǭȄDzǾǿǯDzǺǵ
  ǹǭǿDzǽǵǭǸǵǵǷǻǹǼǻǺDzǺǿǵǷǻǵǿǻǹǻǰǭǿDZǭǮȇDZǭǿǽDzȃǵǷǸǵǽǭǺǵ
  ǵǵǴǼǻǸǴǯǭǺǵǼǻǯǿǻǽǺǻ
  ǗǻǰǭǿǻǷȇǹǵǴDZDzǸǵDzǿǻDzǼǽǵǷǭȄDzǺǴǭDZǽǭǾǷǭǺǾǵǹǯǻǸǺǭǷǻǺǿDzǶǺDzǽ
  ǴǭǻǿǼǭDZȇȃǵǿǻǯǭǻǴǺǭȄǭǯǭȄDzǵǴDZDzǸǵDzǿǻǻǿǰǻǯǭǽȌǺǭDzǯǽǻǼDzǶǾǷǭǿǭ
  DZǵǽDzǷǿǵǯǭ(8
  ǛǾǯDzDZǻǹDzǿDzǾDzǻǿǺǻǾǺǻǹDzǾǿǺǭǿǭǾǵǾǿDzǹǭǴǭǽǭǴDZDzǸǺǻǾȇǮǵǽǭǺDzǺǭ
  ǻǿǼǭDZȇȃǵǴǭDzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǵǿDzǵDzǸDzǷǿǽǻǺǺǵǿDzǼǽǻDZȀǷǿǵ
  ǞȇǻǮǽǭǴȌǯǭǶǿDzǾDzǾǹDzǾǿǺǵǿDzǽǭǴǼǻǽDzDZǮǵǵǺDzǵǴȂǯȇǽǸȌǶǿDz
  ǾǿǭǽǵǿDzǾǵǼǽǻDZȀǷǿǵǾǻǮǵǷǺǻǯDzǺǵǿDzǮǵǿǻǯǵǻǿǼǭDZȇȃǵǜǽǭǯǵǸǺǵȌǿ
  ǺǭȄǵǺǺǭǵǴȂǯȇǽǸȌǺDzǺǭǾǿǭǽǻǿǻǵǴDZDzǸǵDzȆDzǾǼǻǹǻǰǺDzǴǭ
  ǻǿǾǿǽǭǺȌǯǭǺDzǿǻǺǭǼǻǿDzǺȃǵǭǸǺǵǻǿǽǵȃǭǿDzǸǺǵǼǻǾǸDzDZǾǿǯǵȌǴǭ
  ǻǷǻǸǺǭǿǭǾǽDzDZǭǵȄǻǯDzȅǷǻǿǻǴDZǽǭǯDz
   ǏȇǯDzDZDzǺǵDz
  ǜǻǴDZǽǭǯȌǯǭǹDzǯǵǴǭǼǻǷȀǼǷǭǿǭǵDZǻǮǽDzDZǻȅǸǵǼǽǵ3KLOLSVǔǭDZǭǾDz
  ǯȇǴǼǻǸǴǯǭǿDzǻǿǼǻDZDZǽȇdzǷǭǿǭǷǻȌǿǻ3KLOLSVǼǽDzDZǸǭǰǭǽDzǰǵǾǿǽǵǽǭǶǿDz
  ǼǽǻDZȀǷǿǭǾǵǺǭZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
  ǞDzȅǻǭǽȇǿ$FWLYH&DUHǵǹǭǺǻǯǭȀǺǵǷǭǸǺǭǵǵǺǻǯǭȃǵǻǺǺǭǿDzȂǺǻǸǻǰǵȌ
  ǺǭDZǭǿȄǵǷǭǺǭǽDzȄDzǺDZǭǿȄǵǷ7HPS3UHFLVLRQǟǭǴǵǿDzȂǺǻǸǻǰǵȌDz
  ǾǼDzȃǵǭǸǺǻǽǭǴǽǭǮǻǿDzǺǭDZǭǼǽDzDZǼǭǴǯǭǷǻǾǭǿǭǻǿǼǽDzǰǽȌǯǭǺDzǵDz
  ǹǺǻǰǻǼǻǺDzdzǺǭǷȇǹǷǻdzǭǿǭǺǭǰǸǭǯǭǿǭǯǾǽǭǯǺDzǺǵDzǾǻǮǵǷǺǻǯDzǺǵǿDz
  ǾDzȅǻǭǽǵǑǭǿȄǵǷȇǿ7HPS3UHFLVLRQDz
  ǵǺȁǽǭȄDzǽǯDzǺDZǭǿȄǵǷǷǻǶǿǻǵǴǹDzǽǯǭ
  ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǿǭǺǭǷǻǾǭǿǭǼǻǯǽDzǹDzǺǭ
  ǾȀȅDzǺDzǿǻǵǰǭǽǭǺǿǵǽǭȄDzǺǵǷǻǰǭǺȌǹǭ
  DZǭǼǽDzǰǽDzDzǿDzǷǻǾǭǿǭǵǸǵǾǷǭǸǼǭǾǵ
  ǟǻǯǭǯǵDZǭǯǭǾȇǯȇǽȅDzǺǻǼǽDzDZǼǭǴǯǭǺDz
  ǺǭǷǻǾǭǿǭǵǾǷǭǸǼǭǻǿǼǽDzǰǽȌǯǭǺDz
  ǼǻǹǭǰǭǶǷǵDZǭǴǭǼǭǴǵǿDzǷǻǾǭǿǭǾǵ
  ǼǻǴDZǽǭǯǭǵǮǸDzǾǿȌȆǭ
  ǚǵDzǯDzȄDzǾǹDzǯǷǸȋȄǵǸǵDZǭǿȄǵǷǭǴǭDZǭ
  ǹǻdzDzǿDzDZǭǾDzǽǭDZǯǭǿDzǺǭǹǭǷǾǵǹǭǸǺǭ
  ǴǭȆǵǿǭǻǿǾǭǹǻǿǻǺǭȄǭǸǻ
   ǞȀȅDzǺDzǺǭǷǻǾǭǿǭ
  1 ǏǷǸȋȄDzǿDzȆDzǼǾDzǸǭǯǷǻǺǿǭǷǿǭ
   ǔǭǼǽDzȃǵǴǺǻǵǴǾȀȅǭǯǭǺDzǼǻǾǿǭǯDzǿDzǺǭǷǽǭǶǺǵǷǭ )
  ǺǭǾDzȅǻǭǽǭǚǭǷǽǭǶǺǵǷȇǿǯǵǼǻǴǯǻǸȌǯǭDZǭǺǭǾǻȄǯǭǿDz
  ǯȇǴDZȀȅǺǭǿǭǾǿǽȀȌDZǵǽDzǷǿǺǻǷȇǹȄDzǿǷǭǿǭǵǸǵǰǽDzǮDzǺǭǾǷǻǵǿǻ
  ǻȁǻǽǹȌǿDzǷǻǾǭǿǭǾǵ
   ǔǭDZǭǼǻǾǿǵǰǺDzǿDzǼǻDZǻǮȇǽǻǮDzǹǴǭǷȇDZǽǵȃǵǵǵǰǽǵǯǵ
  ǼǽǵȄDzǾǷǵǼǻǾǿǭǯDzǿDzDZǵȁȀǴǻǽǭ
  ǺǭǾDzȅǻǭǽǭǔǭDZǭǹǭȂǺDzǿDz
  ǼǽǵǾǿǭǯǷǭǿǭǵǴDZȇǽǼǭǶǿDzȌǻǿǾDzȅǻǭǽǭ
   ǜǽDzǼǻǽȇȄǵǿDzǸǺǻDzDZǭǵǴǼǻǸǴǯǭǿDzǺǭǷǽǭǶǺǵǷǭǴǭǻȁǻǽǹȌǺDz
  (
  ǾǭǹǻǷǻǰǭǿǻǻȁǻǽǹȌǿDzǼǽǵȄDzǾǷǭǵǯǿǭǷȇǯǾǸȀȄǭǶDZǭ
  ǵǴǼǻǸǴǯǭǿDzǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǺǭǿǭǺǭǾǿǽǻǶǷǭ7KHUPRSURWHFW
  2 ǠǯDzǽDzǿDzǾDzȄDzǼǽDzǯǷǸȋȄǯǭǿDzǸȌǿǺǭDZǭǿȄǵǷǭ DzǯǷǸȋȄDzǺǷǻDzǿǻ
  ǰǭǽǭǺǿǵǽǭǴǭȆǵǿǭǺǭǯǭȅǭǿǭǷǻǾǭǻǿǼǽDzǰǽȌǯǭǺDz
  3 ǜǻǾǿǭǯDzǿDzǼǽDzǯǷǸȋȄǯǭǿDzǸȌǴǭǯȇǴDZȀȅǺǭǾǿǽȀȌ ǵ
  ǼǽDzǯǷǸȋȄǯǭǿDzǸȌǴǭǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
  ǯǼǻDZȂǻDZȌȆǻǿǻǼǻǸǻdzDzǺǵDz
  ǷǻǹȀǿǭǿǻǽ ǺǭǾǿǽǻǶǷǵ ȁȀǺǷȃǵȌ
  ǟDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
  ǎȇǽǴǻǾȀȅDzǺDz
  ǎȇǽǴǻǾȀȅDzǺDzǺǭǷǻǾǭǹǻǷǽǭ
  ǾǸDzDZDZȀȅǭ
  ǟDzǽǹǻǴǭȆǵǿǭ
  ǛǾǵǰȀǽȌǯǭǻǼǿǵǹǭǸǺǭǿǭ
  ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǺǭǾȀȅDzǺDzǵ
  DZǭǯǭDZǻǼȇǸǺǵǿDzǸǺǭǴǭȆǵǿǭǺǭ
  ǷǻǾǭǿǭǻǿǼǽDzǰǽȌǯǭǺDz
  ǚDzdzǺǻǾȀȅDzǺDzǺǭǷǻǾǭǿǭ
  ǏȇǴDZȀȅǺǭ
  ǾǿǽȀȌ
  ǞǵǸǺǭǯȇǴDZȀȅǺǭǾǿǽȀȌǵǮȇǽǴǻ
  ǾȀȅDzǺDz
  ǚDzdzǺǭǯȇǴDZȀȅǺǭǾǿǽȀȌǵ
  ǻȁǻǽǹȌǺDz
  ǜǽDzǯǷǸȋȄǯǭǿDzǸȌ
  » ǞǯDzǿǻDZǵǻDZǺǵȌǿǵǺDZǵǷǭǿǻǽ
  ȆDzǾǯDzǿǵǯǵǺǭǰǵǷǻǰǭǿǻ
  DZǭǿȄǵǷȇǿDzǯǷǸȋȄDzǺ
  4 ǚǭǿǵǾǺDzǿDzǮȀǿǻǺǭǴǭȂǸǭDZǺǭǾǿǽȀȌ ( ǷǻǶǿǻǯǵDZǭǯǭȂǸǭDZDzǺ
  ǯȇǴDZȀȅDzǺǼǻǿǻǷǴǭȁǵǷǾǵǽǭǺDzǺǭǼǽǵȄDzǾǷǭǿǭ
  5 ǠǽDzDZȇǿǵǹǭȁȀǺǷȃǵȌǴǭǶǻǺǵǴǵǽǭǺDzǷǻȌǿǻǼǽǵDZǭǯǭ
  DZǻǼȇǸǺǵǿDzǸDzǺǮǸȌǾȇǷǵǺǭǹǭǸȌǯǭǺǭǷȇǾǯǭǺDzǿǻ
  » ǗǻǰǭǿǻȁȀǺǷȃǵȌǿǭDzǯǷǸȋȄDzǺǭǹǻdzDzDZǭǾDzȀǾDzǿǵ
  ǾǼDzȃǵȁǵȄǺǭǹǵǽǵǴǹǭǟǻǯǭDzǺǻǽǹǭǸǺǻǵDzǼǽDzDZǵǴǯǵǷǭǺǻǻǿ
  ǰDzǺDzǽǵǽǭǺǵǿDzǶǻǺǵ
   ǔǭǯǷǸȋȄǯǭǺDzǵǸǵǵǴǷǸȋȄǯǭǺDzǺǭȁȀǺǷȃǵȌǿǭǴǭǶǻǺǵǴǵǽǭǺDz
  ǼǸȇǴǺDzǿDzǼǽDzǯǷǸȋȄǯǭǿDzǸȌ,21,&
  ǯǼǻǸǻdzDzǺǵDz ǵǸǵ .
  ǞǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭ
  1 ǕǴǷǸȋȄDzǿDzȀǽDzDZǭǵǵǴǯDzDZDzǿDzȆDzǼǾDzǸǭǻǿǷǻǺǿǭǷǿǭ
  2 ǛǾǿǭǯDzǿDzȀǽDzDZǭǯȇǽȂȀǿǻǼǸǻȀǾǿǻǶȄǵǯǭǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿDZǻǷǭǿǻǾDz
  ǻȂǸǭDZǵ
  3 ǜǻȄǵǾǿDzǿDzȀǽDzDZǭǾǯǸǭdzǺǭǷȇǽǼǭ
  4 ǜǽǵǮDzǽDzǿDzǰǻǺǭǮDzǴǻǼǭǾǺǻǵǾȀȂǻǹȌǾǿǻǮDzǴǼǽǭȂǙǻdzDzǿDz
  ǾȇȆǻDZǭǰǻǻǷǭȄǵǿDzǺǭȂǭǸǷǭǿǭǴǭǻǷǭȄǯǭǺDz
  ).
  5 ǞǯǭǸDzǿDzǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽǭǵǸǵDZǵȁȀǴǻǽǭǼǽDzDZǵDZǭǼǻȄǵǾǿǯǭǿDz
  ȀǽDzDZǭ
   ǐǭǽǭǺȃǵȌǵǾDzǽǯǵǴ
  ǍǷǻǾDzǺȀdzDZǭDzǿDzǻǿǵǺȁǻǽǹǭȃǵȌǺǭǼǽǵǹDzǽǴǭǴǭǹȌǺǭǺǭǼǽǵǾǿǭǯǷǭ
  ǵǸǵǵǹǭǿDzǼǽǻǮǸDzǹǼǻǾDzǿDzǿDzȀDzǮǾǭǶǿǭǺǭ3KLOLSVǺǭǭDZǽDzǾZZZ
  SKLOLSVFRPZHOFRPHǵǸǵǾDzǾǯȇǽdzDzǿDzǾǣDzǺǿȇǽǭǴǭǻǮǾǸȀdzǯǭǺDzǺǭ
  ǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸǵǺǭ3KLOLSVǯȇǯǯǭȅǭǿǭǾǿǽǭǺǭǟDzǸDzȁǻǺǺǵȌǹȀǺǻǹDzǽȆDz
  ǺǭǹDzǽǵǿDzǯǹDzdzDZȀǺǭǽǻDZǺǭǿǭǰǭǽǭǺȃǵǻǺǺǭǷǭǽǿǭǍǷǻǯȇǯǯǭȅǭǿǭ
  ǾǿǽǭǺǭǺȌǹǭǣDzǺǿȇǽǴǭǻǮǾǸȀdzǯǭǺDzǺǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸǵǻǮȇǽǺDzǿDzǾDz
  ǷȇǹǹDzǾǿǺǵȌǿȇǽǰǻǯDzȃǺǭȀǽDzDZǵǺǭ3KLOLSV
  ćHåWLQD
  1 'ţOHçLWpLQIRUPDFH
  3ŏHGSRXçLWtPWRKRWRSŏtVWURMHVLSHĈOLYĖSŏHĈWĖWHWXWRXçLYDWHOVNRX
  SŏtUXĈNXDXVFKRYHMWHMLSUREXGRXFtSRXçLWt
   9$529É1Ì1HSRXçtYHMWHWHQWR
  SŏtVWURMYEOt]NRVWLYRG\
   3RNXGMHSŏtVWURMSRXçtYiQYNRXSHOQĖ
  RGSRMWHSRSRXçLWtMHKRVtřRYRX
  ]iVWUĈNX]H]iVXYN\QHERřEOt]NRVW
  YRG\SŏHGVWDYXMHUL]LNRLYSŏtSDGĖçH
  MHSŏtVWURMY\SQXWî
   9$529É1Ì1HSRXçtYHMWH
  SŏtVWURMYEOt]NRVWLYDQVSUFK
  XP\YDGHOQHERMLQîFKQiGRE
  s vodou.
   3RSRXçLWtSŏtVWURMYçG\RGSRMWH]HVtWĖ
   3RNXGVHSŏtVWURMSŏHKŏHMHDXWRPDWLFN\
  VHY\SQH2GSRMWHSŏtVWURMDQHFKWH
  KRQĖNROLNPLQXWY\FKODGQRXW1Hç
  SŏtVWURM]QRYX]DSQHWHSŏHVYĖGĈWHVH
  çHPŏtçN\YVWXSXDYîVWXSXY]GXFKX
  QHMVRXEORNRYiQ\QDSŏtNODGSUDFKHP
  vlasy apod.
   3RNXGE\E\OSRåNR]HQQDSiMHFtNDEHO
  PXVtMHKRYîPĖQXSURYpVWVSROHĈQRVW
  3KLOLSVDXWRUL]RYDQîVHUYLVVSROHĈQRVWL
  3KLOLSVQHERREGREQĖNYDOLÀNRYDQt
  SUDFRYQtFLDE\VHSŏHGHåORPRçQpPX
  QHEH]SHĈt
   'ĖWLRGOHWYĖNXDRVRE\
  VRPH]HQîPLI\]LFNîPLVP\VORYîPL
  QHERGXåHYQtPLVFKRSQRVWPLQHER
  QHGRVWDWNHP]NXåHQRVWtD]QDORVWt
  PRKRXWHQWRSŏtVWURMSRXçtYDW
  YSŏtSDGĖçHMVRXSRGGRKOHGHPQHER
  E\O\SRXĈHQ\REH]SHĈQpPSRXçtYiQt
  SŏtVWURMHDFKiSRXUL]LNDNWHUiPRKRX
  KUR]LW'ĖWLVLVSŏtVWURMHPQHVPtKUiW
  ćLåWĖQtDXçLYDWHOVNRX~GUçEXQHVPt
  SURYiGĖWGĖWLEH]GR]RUX
   -DNRGRGDWHĈQRXRFKUDQX
  GRSRUXĈXMHPHLQVWDORYDWGR
  HOHNWULFNpKRREYRGXNRXSHOQ\
  SURXGRYîFKUiQLĈ-PHQRYLWî]E\WNRYî
  SURYR]QtSURXGWRKRWRSURXGRYpKR
  FKUiQLĈHQHVPtEîWY\ååtQHçP$
  9tFHLQIRUPDFtYiPSRVN\WQH
  HOHNWULNiŏ
   1HYNOiGHMWHNRYRYpSŏHGPĖW\GR
  PŏtçHNSURYVWXSDYîVWXSY]GXFKX
  3ŏHGHMGHWHWDN~UD]XHOHNWULFNîP
  proudem.
   0ŏtçN\SURYVWXSY]GXFKXXGUçXMWH
  WUYDOHYROQp
   3ŏHG]DSRMHQtPSŏtVWURMHVHXMLVWĖWH
  ]GDQDSĖWtXYHGHQpQDSŏtVWURML
  RGSRYtGiPtVWQtPXQDSĖWt
   1HSRXçtYHMWHSŏtVWURMSURMLQp~ĈHO\
  QHçXYHGHQpYWpWRSŏtUXĈFH
   3ŏtVWURMQHSRXçtYHMWHQDXPĖOpYODV\
   -HOLSŏtVWURMSŏLSRMHQNQDSiMHQtQLNG\
  MHMQHSRQHFKiYHMWHEH]GR]RUX
   1LNG\QHSRXçtYHMWHSŏtVOXåHQVWYtQHER
  GtO\RGMLQîFKYîUREFţQHERWDNRYp
  NWHUpQHE\O\GRSRUXĈHQ\VSROHĈQRVWt
  3KLOLSV3RXçLMHWHOLWDNRYpSŏtVOXåHQVWYt
  QHERGtO\SR]EîYi]iUXNDSODWQRVWL
   1HQDYtMHMWHQDSiMHFtNDEHORNROR
  SŏtVWURMH
   3ŏHGXORçHQtPSŏtVWURMHSRĈNHMWHDç
  zcela vychladne.
  Hladina hluku: Lc = 85 dB [A]
  (OHNWURPDJQHWLFNiSROH(03
  7HQWRSŏtVWURM3KLOLSVRGSRYtGiYåHPSODWQîPQRUPiPDSŏHGSLVţP
  WîNDMtFtPVHHOHNWURPDJQHWLFNîFKSROt
  æLYRWQtSURVWŏHGt
  9îUREHNMHQDYUçHQDY\UREHQ]Y\VRFHNYDOLWQtKRPDWHULiOX
  DVRXĈiVWtNWHUpO]HUHF\NORYDWD]QRYXSRXçtYDW
  3RNXGMHYîUREHNR]QDĈHQWtPWRV\PEROHPSŏHåNUWQXWpKRNRQWHMQHUX
  ]QDPHQiWRçHYîUREHNSRGOpKiHYURSVNpVPĖUQLFL(8
  =MLVWĖWHVLLQIRUPDFHRPtVWQtPV\VWpPXVEĖUXWŏtGĖQpKRRGSDGX
  HOHNWULFNîFKDHOHNWURQLFNîFKYîURENţ
  3RVWXSXMWHSRGOHPtVWQtFKQDŏt]HQtDQHOLNYLGXMWHVWDUpYîUREN\VSROX
  VEĖçQîPNRPXQiOQtPRGSDGHP6SUiYQRXOLNYLGDFtVWDUpKRYîURENX
  SRPţçHWHSŏHGHMtWPRçQîPQHJDWLYQtPGRSDGţPQDçLYRWQtSURVWŏHGt
  DOLGVNp]GUDYt
   ÔYRG
  *UDWXOXMHPHNQiNXSXDYtWiPHYiVPH]LXçLYDWHOLYîURENţVSROHĈQRVWL
  3KLOLSV&KFHWHOLY\XçtYDWYåHFKYîKRGSRGSRU\QDEt]HQpVSROHĈQRVWt
  3KLOLSV]DUHJLVWUXMWHVYţMYîUREHNQD
  VWUiQNiFKZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
  9\VRXåHĈYODVţ$FWLYH&DUHMHY\EDYHQ
  XQLNiWQtDLQRYDWLYQtWHFKQRORJLtVHQ]RUX
  TempPrecision. Tato technologie byla
  QDYUçHQDWDNDE\FKUiQLODYDåHYODV\
  SŏHGSŏHKŏiWtPDFKRYDODVHNQLP
  åHWUQĖMLQHçEĖçQpY\VRXåHĈHYODVţ
  6HQ]RU7HPS3UHFLVLRQMHLQIUDĈHUYHQî
  VHQ]RUNWHUîSŏLY\VRXåHQtPĖŏtWHSORWX
  YDåLFKYODVţD]DUXĈtçHSŏtVWURMQLNG\
  QHSŏHKŏHMHYDåHYODV\QHERSRNRçNX
  7tPWR]SţVREHPFKUiQtYODV\DSRNRçNX
  OpSHSŏHGSŏHKŏiWtPDWDNXGUçXMHYDåHYODV\]GUDYpDOHVNOp
  6HQ]RUXçMH]DSQXWîWDNçHVLPţçHWHKQHGRG]DĈiWNXSRXçtYiQt
  SŏtVWURMHXçtYDWPD[LPiOQtRFKUDQXYODVţ
   9\VRXåHQtYODVţ
  1 3ŏLSRMWH]iVWUĈNXNQDSiMHFt]iVXYFH
   &KFHWHOLGRViKQRXWGRNRQDOpKRY\VXåHQtSŏLSHYQĖWHQD
  Y\VRXåHĈNRQFRYNX .RQFRYNDXPRçŀXMHQDVPĖURYDWSURXG
  Y]GXFKXSŏtPRQDNDUWiĈQHERKŏHEHQNWHUîP~ĈHVXSUDYXMHWH
   3UR]YĖWåHQtREMHPXNDGHŏtDY]GXåQpYOQ\SŏLSHYQĖWHQD
  Y\VRXåHĈGLIX]pU
  &KFHWHOLQiVWDYHFRGSRMLWVWiKQĖWHMHM
  ]Y\VRXåHĈH
   'RSRUXĈXMHPHDE\VWHSRXçtYDOLNRQFRYNX SRX]HSUR~SUDYX
  YODVţDSŏLWRPSRXçtYDOLWHFKQRORJLL7KHUPRSURWHFW
  2 =NRQWUROXMWH]GDMHSŏHStQDĈVHQ]RUX ]DSQXWîD]DUXĈXMH
  RFKUDQXSŏHGSŏHKŏiWtPYODVţ
  3 1DVWDYWHSŏHStQDĈSURXGXY]GXFKX DSŏHStQDĈWHSORW\ ) do
  YKRGQpSRORK\
  SŏHSQRXW
  QDVWDYHQt
  funkce
  Teplota
  5\FKOpY\VRXåHQt
  5\FKOpY\VRXåHQtYODVţYOKNîFK
  ze sprchy
  Thermoprotect
  7HSHOQiRFKUDQD
  3RVN\WXMHRSWLPiOQtWHSORWX
  Y\VRXåHQtDSRVN\WXMH
  GRGDWHĈQRXRFKUDQXYODVţ
  SŏHGSŏHKŏiWtP
  -HPQpY\VRXåHQtYODVţ
  Proud vzduchu
  6LOQîSURXGY]GXFKXDU\FKOp
  Y\VRXåHQt
  -HPQîSURXGY]GXFKXDVW\OLQJ
  3ŏHSQRXW
  » Kontrolka LED
  ( VHUR]VYtWtNG\ç]DSQHWHVHQ]RU
  4 6WLVNQĖWHWODĈtWNR&RROVKRW ( SURFKODGQîSURXGY]GXFKX
  YKRGQîSUR]SHYQĖQt~ĈHVX
  5 3ŏtVWURMMHY\EDYHQIXQNFtLRQL]DFHNWHUiSRVN\WXMHGRGDWHĈQîOHVND
  UHGXNXMH]DFXFKiQtYODVţ
  » -HOLIXQNFHDNWLYRYiQDPţçHWHFtWLW]YOiåWQtYţQL9]QLNiYGţVOHGNX
  JHQHURYiQtLRQWţDMGHRQRUPiOQtMHY
   )XQNFLLRQL]DFH]DSQHWHĈLY\SQHWHSRVXQXWtPY\StQDĈH,21,&
  (
  ) do polohy nebo .
  3RSRXçLWt
  1 9\SQĖWHSŏtVWURMDRGSRMWHMHM]HVtWĖ
  2 3RORçWHMHMQDçiUXY]GRUQîSRYUFKGRNXGQHY\FKODGQH
  3 3ŏtVWURMĈLVWĖWHYOKNîPKDGŏtNHP
  4 6NODGXMWHMHMQDEH]SHĈQpPVXFKpPDEH]SUDåQpPPtVWĖ3ŏtVWURMO]H
  ]DYĖVLW]D]iYĖVQRXVP\ĈNX
  ).
  5 3ŏHGĈLåWĖQtPSŏtVWURMHVHMPĖWHNRQFRYNXQHERGLIX]pU
   =iUXNDDVHUYLV
  3RNXGE\VWHPĖOLMDNîNROLYSUREOpPQDSŏVYîPĖQRXQiVWDYFHQHER
  SRNXGSRWŏHEXMHWHMDNpNROLLQIRUPDFHQDYåWLYWHZHERYRXVWUiQNX
  VSROHĈQRVWL3KLOLSVZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHQHERNRQWDNWXMWH
  VWŏHGLVNRSpĈHR]iND]QtN\VSROHĈQRVWL3KLOLSVYHYDåt]HPL7HOHIRQQtĈtVOR
  QDMGHWHY]iUXĈQtPOLVWXVFHORVYĖWRYRXSODWQRVWt3RNXGVHYHYDåt]HPL
  VWŏHGLVNRSpĈHR]iND]QtN\VSROHĈQRVWL3KLOLSVQHQDFKi]tREUDřWHVHQD
  PtVWQtKRSURGHMFHYîURENţ3KLOLSV
  Eesti
  1 Tähtis
  Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke
  see edaspidiseks alles.
   HOIATUS: ärge kasutage seda seadet
  vee läheduses.
   Pärast seadme kasutamist vannitoas
  võtke pistik kohe pistikupesast välja,
  kuna vee lähedus kujutab endast ohtu
  ka väljalülitatud seadme korral.
   HOIATUS: ärge kasutage seda seadet
  vannide, duššide, basseinide
  või teiste vettsisaldavate
  anumate läheduses.
   Võtke seade alati pärast
  kasutamist vooluvõrgust välja.
   Ülekuumenemisel lülitub seade
  automaatselt välja. Lülitage seade
  vooluvõrgust välja ja laske mõned
  minutid jahtuda. Enne kui lülitate
  seadme uuesti sisse, kontrollige, ega
  õhuavad pole ebemete, juuste vms
  ummistunud.
   Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike
  olukordade vältimiseks tuleb lasta
  toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi
  volitatud hoolduskeskuses või
  VDPDVXJXVWNYDOLÀNDWVLRRQLRPDYDO
  isikul.
   Seda seadet võivad kasutada lapsed
  alates 8. eluaastast ning füüsiliste
  puuete ja vaimuhäiretega isikud või
  isikud, kellel puuduvad kogemused
  ja teadmised, kui neid valvatakse või
  neile on antud juhendid seadme ohutu
  kasutamise kohta ja nad mõistavad
  sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi
  seadmega mängida. Lapsed ei tohi
  seadet ilma järelevalveta puhastada
  ega hooldada.
   Täiendavaks kaitseks soovitame
  vannitoa elektrisüsteemi
  paigaldada rikkevoolukaitsme
  (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD)
  rakendusvool ei tohi ületada 30 mA.
  Küsige elektrikult nõu.
   Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge
  sisestage õhuava vahelt seadmesse
  metallesemeid.
   Ärge kunagi katke õhuavasid kinni.
   Enne seadme sisselülitamist kontrollige,
  kas seadmele märgitud pinge vastab
  kohaliku elektrivõrgu pingele.
   Ärge kasutage seadet muuks, kui selles
  kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
   Ärge rakendage seadet kunstjuustel.
   Ärge jätke kunagi elektrivõrku
  ühendatud seadet järelevalveta.
   Ärge kunagi kasutage teiste tootjate
  poolt tehtud tarvikuid või osi, mida
  Philips ei ole eriliselt soovitanud.
  Selliste tarvikute või osade kasutamisel
  kaotab garantii kehtivuse.
   Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
   Enne hoiukohta panekut laske seadmel
  täielikult maha jahtuda.
  Müratase: Lc = 85 dB (A)
  (OHNWURPDJQHWLOLVHGYlOMDG(0)
  See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste
  väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.
  .HVNNRQG
  Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest
  materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning
  uuesti kasutada.
  Kui toote külge on kinnitatud selline läbikriipsutatud prügikasti sümbol,
  siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2012/19/EL.
  Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi
  kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.
  Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelge vanu
  tooteid koos olmeprügiga. Vana toote õige kõrvaldamine aitab vältida
  võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
   7XWYXVWXV
  Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava
  tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode
  veebisaidil www.philips.com/welcome.
  ActiveCare föönil on ainulaadne ja innovatiivne TempPrecision-
  nimeline sensortehnoloogia. See tehnoloogia on välja töötatud nii,
  et see kaitseks teie juukseid ülekuumenemise eest ja avaldaks palju
  õrnemat mõju peanahale kui tavalised
  föönid. TempPrecisioni sensor on
  infrapunasensor, mis mõõdab juuste
  kuivatamise ajal nende temperatuuri ning
  tagab selle, et teie juuksed ega peanahk
  ei kuumene üle. See pakub lisakaitset, nii
  et teie juuksed ja peanahk ei kuumene
  üle, ning niiviisi on juuksed tervemad ja
  läikivamad.
  Me oleme sensori juba sisse lülitanud, nii
  et saate nautida maksimaalset kaitset juba
  algusest peale.
   -XXVWHNXLYDWDPLQH
  1 Sisestage pistik elektrivõrgu seinakontakti.
   Täppiskuivatamiseks kinnitage otsak ( ) fööni külge. Otsak
  võimaldab suunata õhuvoo otse harjale või kammile, millega
  juukseid koolutatakse.
   Lokkidele või vetruvatele lokkidele kohevuse andmiseks kinnitage
  difuuser (
  ) fööni külge. Otsaku äravõtmiseks tõmmake see
  fööni küljest ära.
   Soovitame kasutada koolutamisotsakut ( ) ainult koolutamiseks ja
  kasutada selleks ette nähtud termokaitse seadistust.
  2 Veenduge, et sensori lüliti ( ) on sisse lülitatud, nii et juuste
  ülekuumenemise vastane kaitse oleks kindlustatud.
  3 Reguleerige õhuvoolu lüliti ( ) ja temperatuurilüliti ( ) sobivasse
  asendisse.
  lüliti seaded funktsioon
  Temperatuur
  Kiire kuivatamine
  Kuivatage märjad juuksed kiiresti
  termokaitse
  Tagab optimaalse
  kuivatustemperatuuri ning
  lisakaitse juuste ülekuumutamise
  eest
  Kuivatage juukseid õrnalt
  Õhuvoog
  Tugev õhuvoog ja kiire
  kuivatamine
  Õrn õhuvoog ja soengu
  kujundamine
  Lüliti
  » LED-tuli (
  ) põleb, kui sensor on sisse lülitatud.
  4 -DKHGD}KXYRRJDVRHQJXÀNVHHULPLVHNVYDMXWDJHMDKHGD}KXYRR
  nuppu
  ( ).
  5 Seade on varustatud ioonivoo funktsiooniga, mis annab juustele
  täiendava läike ja vähendab sassiminekut.
  » Kui funktsioon on sisse lülitatud, võib erituda iseloomulikku lõhna.
  See on normaalne nähtus, mida põhjustavad toodetavad ioonid.
   Ionisaatori sisse või välja lülitamiseks seadke ionisaatori liugurlüliti
  kas asendisse
  või ( ).
  Pärast kasutamist
  1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
  2 Asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
  3 Puhastage seade niiske lapiga.
  4 Hoiustage see ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Selle võite ka
  riputusaasa (
  ) abil üles riputada.
  5 Enne seadme puhastamist eemaldage õhuvoo koondaja või diffuuser.
   *DUDQWLLMDKRROGXV
  Kui vajate teavet, nt mõne tarviku vahetamise kohta, aga ka probleemide
  korral, külastage palun Philipsi veebisaiti
  www.philips.com/welcome või võtke ühendust oma riigi Philipsi
  klienditeeninduskeskusega. Telefoninumbri leiate ülemaailmselt
  garantiilehelt. Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge
  Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.
  Hrvatski
  1 9DçQR
  3ULMHNRULåWHQMDDSDUDWDSDçOMLYRSURĈLWDMWHRYDMNRULVQLĈNLSULUXĈQLNL
  VSUHPLWHJD]DEXGXĂHSRWUHEH
   UPOZORENJE: Ovaj aparat nemojte
  koristiti blizu vode.
   Kada aparat koristite u kupaonici,
  LVNRSĈDMWHJDQDNRQNRULåWHQMDMHU
  EOL]LQDYRGHSUHGVWDYOMDRSDVQRVWĈDNL
  NDGDMHDSDUDWLVNOMXĈHQ
   UPOZORENJE: Aparat
  nemojte koristiti blizu kada,
  tuševa, umivaonika ili posuda s
  vodom.
   $SDUDWREDYH]QRLVNRSĈDMWHQDNRQ
  korištenja.
   Ako se aparat pregrije, automatski
  ĂHVHLVNOMXĈLWL,VNOMXĈLWHDSDUDWWHJD
  nekoliko minuta ostavite da se ohladi.
  3ULMHQRåWRSRQRYRXNOMXĈLWHDSDUDW
  provjerite rešetke kako biste se uvjerili
  da nisu blokirane nakupinama prašine,
  kose itd.
   $NRMHNDEHO]DQDSDMDQMHRåWHĂHQ
  mora ga zamijeniti tvrtka Philips,
  ovlašteni Philips servisni centar ili neka
  GUXJDNYDOLÀFLUDQDRVREDNDNRELVH
  izbjegle opasne situacije.
   Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad
  8 godina starosti i osobe sa smanjenim
  À]LĈNLPLOLPHQWDOQLPVSRVREQRVWLPD
  te osobe koje nemaju dovoljno
  iskustva i znanja, pod uvjetom da su
  pod nadzorom ili da su primili upute
  u vezi rukovanja aparatom na siguran
  QDĈLQWHUD]XPLMXPRJXĂHRSDVQRVWL
  Djeca se ne smiju igrati aparatom. Ako
  nisu pod nadzorom, djeca ne smiju
  ĈLVWLWLDSDUDWLOLJDRGUçDYDWL
   Kao dodatnu zaštitu savjetujemo
  montiranje zaštitne strujne sklopke
  (RCD) u strujni krug koji opskrbljuje
  kupaonicu. Ta sklopka mora imati
  SUHRVWDOXUDGQXHOHNWULĈQXHQHUJLMX
  NRMDQHSUHOD]LP$6DYMHW]DWUDçLWH
  RGPRQWDçHUD
   Nemojte umetati metalne predmete
  u rešetke za propuštanje zraka kako
  biste izbjegli opasnost od strujnog
  udara.
   Nikada ne blokirajte rešetke za
  propuštanje zraka.
   3ULMHQRåWRSULNOMXĈLWHDSDUDW
  SURYMHULWHRGJRYDUDOLPUHçQLQDSRQ
  naveden na aparatu naponu lokalne
  HOHNWULĈQHPUHçH
   $SDUDWNRULVWLWHLVNOMXĈLYR]DVYUKX
  opisanu u ovim uputama.
   Nemojte koristiti aparat na umjetnoj
  kosi.
   'RNMHDSDUDWSULNOMXĈHQQDQDSDMDQMH
  nikada ga nemojte ostavljati bez
  nadzora.
   Nikada nemojte koristiti dodatke
  LOLGLMHORYHGUXJLKSURL]YRČDĈDLOL
  SURL]YRČDĈDNRMHWYUWND3KLOLSVQLMH
  L]ULĈLWRSUHSRUXĈLOD$NRNRULVWLWH
  takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo
  prestaje vrijediti.
   Kabel za napajanje nemojte omotavati
  oko aparata.
   3ULMHSRKUDQHSULĈHNDMWHGDVHDSDUDW
  ohladi.
  Razina buke: Lc = 85 dB [A]
  (OHNWURPDJQHWVNDSROMD(0)
  Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i
  SURSLVLPDNRMLVHWLĈXL]ORçHQRVWLHOHNWURPDJQHWVNLPSROMLPD
  2NROLå
  Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i
  komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.
  NDGDMHQDSURL]YRGXSULND]DQVLPEROSUHNULçHQHNDQWH]DRWSDG]QDĈL
  GDMHSURL]YRGREXKYDĂHQHXURSVNRPGLUHNWLYRP(8
  5DVSLWDMWHVHRORNDOQLPSURSLVLPDRRGODJDQMXHOHNWULĈQLKLHOHNWURQLĈNLK
  proizvoda u zaseban otpad.
  3ULGUçDYDMWHVHORNDOQLKSURSLVD6WDUHXUHČDMHQHPRMWHRGODJDWLX
  RELĈDQNXĂDQVNLRWSDG3UDYLOQLPRGODJDQMHPVWDURJSURL]YRGDXRWSDG
  SULGRQRVLWHVSUMHĈDYDQMXSRWHQFLMDOQRQHJDWLYQLKSRVOMHGLFD]DRNROLåL
  ljudsko zdravlje.
   8YRG
  ćHVWLWDPRYDPQDNXSQMLLGREURGRåOLX3KLOLSV.DNRELVWHSRWSXQR
  iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na
  www.philips.com/welcome.
  Sušilo za kosu ActiveCare ima jedinstvenu i inovativnu novu tehnologiju
  senzora – TempPrecision senzor. Ova tehnologija posebno je dizajnirana
  ]D]DåWLWXNRVHRGSUHJULMDYDQMDLPQRJRMHQMHçQLMD]DNRçXJODYH
  od standardnih sušila. TempPrecision
  senzor je infracrveni senzor koji mjeri
  temperaturu kose tijekom sušenja te
  VSUMHĈDYDSUHNRPMHUQR]DJULMDYDQMHNRVH
  LNRçHJODYH3UXçDQDSUHGQX]DåWLWXRG
  SUHJULMDYDQMDNRVHLNRçHJODYHWHWDNR
  RGUçDYDNRVX]GUDYLMRPLVMDMQLMRP
  6HQ]RUVPRYHĂXNOMXĈLOLWDNRGDPRçHWH
  XçLYDWLXPDNVLPDOQRM]DåWLWLRGVDPRJ
  SRĈHWND
   6XåHQMHNRVH
  1 8PHWQLWHXWLNDĈXXWLĈQLFX
   =DSUHFL]QRVXåHQMHSULĈYUVWLWHXVPMHULYDĈ ) na sušilo za kosu.
  8VPMHULYDĈYDPRPRJXĂDYDXVPMHUDYDQMH]UDNDL]UDYQRQDĈHWNX
  LOLĈHåDOMNRMLPREOLNXMHWHNRVX
   $NRçHOLWHEXMQLMHXYRMNHLERJDWXIUL]XUXSULĈYUVWLWHQDVWDYDN
  za volumen (
  ) na sušilo za kosu. Kako biste odvojili nastavak,
  povucite ga sa sušila za kosu.
   .RULåWHQMHXVPMHULYDĈD]DREOLNRYDQMH SUHSRUXĈXMHVHVDPR
  za oblikovanje, a za tu svrhu treba koristiti postavku temperature
  Thermoprotect.
  2 3D]LWHGDSUHNLGDĈVHQ]RUD EXGHXNOMXĈHQNDNRELVWHLPDOL
  ]DMDPĈHQX]DåWLWXRGSUHJULMDYDQMDNRVH
  3 3ULODJRGLWHSUHNLGDĈ]DSURWRN]UDND LSUHNLGDĈ]DWHPSHUDWXUX
  (
  QDRGJRYDUDMXĂHSRORçDMH
  prebacivanje postavke funkcija
  Temperatura
  Brzo sušenje
  Brzo sušenje netom oprane kose
  Thermoprotect
  3UXçDRSWLPDOQXWHPSHUDWXUX
  sušenja i dodatnu zaštitu od
  pregrijavanja kose
  1MHçQRVXåLWHNRVX
  Protok zraka
  Jako strujanje zraka i brzo sušenje
  Blago strujanje zraka i oblikovanje
  8NOMXĈLYDQMH
  » LED (
  LQGLNDWRUXYLMHNĂHVYLMHWOLWLGRNMHVHQ]RUXNOMXĈHQ
  4 Pritisnite gumb ( ]DKODGDQ]UDNNRMLĂHXĈYUVWLWLIUL]XUX
  5 $SDUDWLPDIXQNFLMX]DVWYDUDQMHLRQDNRMDSUXçDGRGDWQLVMDML
  VPDQMXMHVWDWLĈNLHOHNWULFLWHW
  » .DGDMHIXQNFLMDXNOMXĈHQDPRçGDĂHVHRVMHWLWLVSHFLÀĈDQPLULV7R
  je normalno i nastaje stvaranjem iona.
   =DXNOMXĈLYDQMHLOLLVNOMXĈLYDQMHIXQNFLMH]DVWYDUDQMHLRQDSRVWDYLWH
  SUHNLGDĈ,21,&
  ) na ili .
  Nakon korištenja:
  1 ,VNOMXĈLWHDSDUDWLLVNRSĈDMWHJD
  2 Stavite ga na površinu otpornu na toplinu dok se ne ohladi.
  3 2ĈLVWLWHDSDUDWYODçQRPNUSRP
  4 ćXYDMWHJDQDVLJXUQRPLVXKRPPMHVWXJGMHQHPDSUDåLQH0RçHWH
  JDLREMHVLWLNRULVWHĂLSHWOMX]DYMHåDQMH
  ).
  5 3ULMHĈLåĂHQMDDSDUDWDVNLQLWHXVPMHULYDĈLOLQDVWDYDN]DYROXPHQ
  4 Jamstvo i servis
  Ako trebate informacije o zamjeni nastavaka ili ako imate problem,
  posjetite web-stranicu tvrtke Philips www.philips.com/welcome ili se
  REUDWLWHFHQWUX]DSRWURåDĈHWYUWNH3KLOLSVXVYRMRMGUçDYL7HOHIRQVNL
  EURMQDOD]LVHXPHČXQDURGQRPMDPVWYHQRPOLVWX$NRXYDåRMGUçDYLQH
  SRVWRMLFHQWDU]DSRWURåDĈHREUDWLWHVHORNDOQRPSURGDYDĈXSURL]YRGD
  tvrtke Philips.
   ǍǎǍǖǘǍʙǨǔǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈǾȀDZȈʚ
  dzǭǺȈǺDZǭǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
   ǓȀȈǺǭǿȈǺǮʥǸǹDzDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȈǼ
  ǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺʘʞǽǭǸDZȈ
  ǽǻǴDzǿǷǭDZǭǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴǞDzǮDzǮȒ
  ʘʞǽǭǸDZȈʚʥȅȒǽȒǸǰDzǺǷʜǶȒǺDZDzDZDzǾȀʖǭ
  dzǭʘȈǺǻǽǺǭǸǭǾȀȈʘǭȀȒǼǿȒǮǻǸȈǼ
  DzǾDzǼǿDzǸDzDZȒ
   ǍǎǍǖǘǍʙǨǔʗʞǽǭǸDZȈǯǭǺǺǭ
  DZȀȅǮǭǾǾDzǶǺǺDzǹDzǾDz
  ǾȀǹDzǺǿǻǸǿȈǽȈǸʖǭǺǮǭǾʘǭ
  ǴǭǿǿǭǽDZȈʚdzǭǺȈǺDZǭ
  ʘǻǸDZǭǺǮǭʚȈǴ
   ǜǭǶDZǭǸǭǺȈǼǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺ
  ʘʞǽǭǸDZȈǿǻǷǷʥǴȒǺDzǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
   ʗǭǿǿȈʘȈǴȈǼǷDzǿǾDzʘʞǽǭǸǭǯǿǻǹǭǿǿȈ
  ǿʜǽDZDzʥȅDzDZȒʗʞǽǭǸDZȈǿǻǷʥǴȒǺDzǺ
  ǭdzȈǽǭǿȈǼǮȒǽǺDzȅDzǹǵǺȀǿǮǻǶȈ
  ǾȀȈǿȈʚȈǴʗʞǽǭǸDZȈʘǭǶǿǭDZǭǺǿǻǷʘǭ
  ʘǻǾǭǽǭǸDZȈǺDZǭǭȀǭǿǻǽȈǺǿDzǷǾDzǽȒǼ
  ǻǺȈʚǹǭǹȈʘǼDzǺȅǭȅǼDzǺǺDzǹDzǾDz
  ǿǮǴǭǿǿǭǽǹDzǺdzǭǮȈǸȈǼʘǭǸǹǭʖǭǺȈǺ
  ǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ
   ʗȀǭǿǾȈǹȈǴǭʘȈǹDZǭǺʖǭǺǮǻǸǾǭ
  ʘǭȀȒǼǿȒdzǭʖDZǭǶǻǽȈǺǭǸǹǭȀȈʜȅȒǺ
  ǻǺȈǿDzǷ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺDZǭ
  3KLOLSVǹǭʘʞǸDZǭʖǭǺʘȈǴǹDzǿ
  ǻǽǿǭǸȈʖȈǺDZǭǺDzǹDzǾDzǮȒǸȒǷǿȒ
  ǹǭǹǭǺDZǭǽǭȀȈǾǿȈǽȀȈǷDzǽDzǷ
   ǎǭʘȈǸǭȀǭǾǿȈǺDZǭǮǻǸǾǭǺDzǹDzǾDz
  ʘʞǽǭǸDZȈʘǭȀȒǼǾȒǴǿʜǽDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
  ǿȀǽǭǸȈǺʞǾʘǭȀǸǭǽǭǸʖǭǺǮǻǸǾǭdzʣǺDz
  ǮǭǶǸǭǺȈǾǿȈʘǭȀȒǼǿDzǽDZȒǿʜǾȒǺǾDz
  ǮʞǸʘʞǽǭǸDZȈdzʣǺDzǻDZǭǺdzǻʖǭǽȈ
  dzǭǾǿǭʖȈǮǭǸǭǸǭǽdzʣǺDzDZDzǺDzǾDzǴȀ
  ǺDzǹDzǾDzǭʘȈǸǻǶʘǭǮȒǸDzǿǿDzǽȒǷDzǹȌ
  ǮǻǸǹǭǾǭǿʣdzȒǽǵǮDzǾȒǹDzǺǮȒǸȒǹȒdzǻʘ
  ǭDZǭǹDZǭǽǼǭǶDZǭǸǭǺǭǭǸǭDZȈǎǭǸǭǸǭǽ
  ʘʞǽǭǸǹDzǺǻǶǺǭǹǭȀȈǷDzǽDzǷǎǭǸǭǸǭǽ
  ǿǭǴǭǸǭȀDZȈdzʣǺDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺȈʚ
  ǷʜǿȀȒǺǮǭʘȈǸǭȀǾȈǴǻǽȈǺDZǭǹǭȀȈ
  ǷDzǽDzǷ
   ʗǻǾȈǹȅǭʘǭȀȒǼǾȒǴDZȒǷʜȅȒǺǯǭǺǺǭǺȈʚ
  ȊǸDzǷǿǽdzDzǸȒǾȒǺDzʘǭȀȒǼǾȒǴDZȒǷ
  ǹǭʘǾǭǿȈǺDZǭʥȅȒǽȒǸȀʘʞǽǭǸȈǺ
  ǻǽǺǭǿȀʞǾȈǺȈǸǭDZȈǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈʚ
  ǹʥǸȅDzǽǸDzǺǰDzǺdzʞǹȈǾǿǻǰȈǹǍ
  ǹʣǺȒǺDzǺǭǾǼǭȀȈǷDzǽDzǷǛǽǺǭǿȀȅȈǹDzǺ
  ǷDzʚDzǾȒʚȒǴ
   ǪǸDzǷǿǽǿǻǰȈǾǻʘǼǭȀȈʜȅȒǺǭȀǭǷȒǽȒǼ
  ȅȈʖǭǿȈǺǿǻǽǸǭǽʖǭǿDzǹȒǽǴǭǿǿǭǽDZȈ
  ǾǭǸǹǭʚȈǴ
   ǒȅȀǭʘȈǿǿǭǭȀǭǷȒǽȒǼȅȈʖǭǿȈǺ
  ǿǻǽǸǭǽDZȈǮʥǰDzǹDzʚȒǴ
   ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǾǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǺDZǭ
  ǷʥǽǾDzǿȒǸǰDzǺǷDzǽǺDzȀdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ
  ǷDzǽǺDzȀǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzǿȒǺȒǺǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ
   ʗʞǽǭǸDZȈǻǾȈǺʞǾʘǭȀǸȈʘǿǭ
  ǷʥǽǾDzǿȒǸǹDzǰDzǺǮǭǾʘǭǹǭʘǾǭǿǿǭǽʖǭ
  ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
   ʗʞǽǭǸDZȈdzǭǾǭǺDZȈȅǭȅʘǭ
  ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
   ǝǻǴDzǿǷǭʖǭʘǻǾȈǸȈǼǿʞǽʖǭǺDZǭ
  ʘʞǽǭǸDZȈDzȅȀǭʘȈǿǿǭʘǭDZǭʖǭǸǭȀǾȈǴ
  ʘǭǸDZȈǽǹǭʚȈǴ
   ǎǭǾʘǭʥǺDZȒǽȀȅȒǸDzǽȅȈʖǭǽʖǭǺǺDzǹDzǾDz
  3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǿȈʞǾȈǺǮǭʖǭǺ
  ʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒ
  ǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǮǻǸǹǭʚȈǴǛǺDZǭǶ
  ʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒ
  ǼǭǶDZǭǸǭǺǾǭʚȈǴʘʞǽǭǸDZȈʚǷDzǼȒǸDZȒǰȒʥǴ
  ǷʜȅȒǺdzǻȌDZȈ
   ʗȀǭǿǾȈǹȈǺʘʞǽǭǸʖǭǻǽǭǹǭʚȈǴ
   ʗʞǽǭǸDZȈdzǵǺǭǼʘǻȌǿȈǺǺȈʚǭǸDZȈǺDZǭ
  ǻǺȈʚǾʣǸǾȀȈʖǭǺȈǺǷʜǿȒʚȒǴ
  ǥȀȈǸDZDzʚǰDzǶȒDZDzʚǰDzǶDZȒǮǭʘȈǸǭȀȅDzǰȒ DZǎ>$@
  ǪǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʧǽȒǾǿDzǽǪǙʦ
  ǛǾȈ3KLOLSVʘʞǽǭǸȈȊǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʥǽȒǾǿDzǽǰDzʘǭǿȈǾǿȈǮǭǽǸȈʘ
  ʘǻǸDZǭǺȈǾǿǭʖȈǾǿǭǺDZǭǽǿǿǭǽǹDzǺDzǽDzdzDzǸDzǽǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzDZȒ
  ʙǻǽȅǭʘǭǺǻǽǿǭ
  ǎʞǸʥǺȒǹʘǭǶǿǭʥʚDZDzǼʘǭǶǿǭǼǭǶDZǭǸǭǺȀʖǭǮǻǸǭǿȈǺdzǻʖǭǽȈ
  ǾǭǼǭǸȈǹǭǿDzǽǵǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZDzǺdzǭǾǭǸʖǭǺ
  ʥǺȒǹǰDzǻǾȈʜǾǿȒǾȈǴȈǸʖǭǺDZʥʚǰDzǸDzǷǿȒʘǻʘȈǾǾDzǮDzǿȒǺȒʚǮDzǸǰȒǾȒ
  dzǭǼǾȈǽȈǸʖǭǺǮǻǸǾǭǮʞǸ³ʥǺȒǹǰDz(8DzȀǽǻǼǭǸȈʘǺʞǾʘǭȀȈ
  ʘǻǸDZǭǺȈǸǭDZȈDZDzǰDzǺǾʥǴ
  ǪǸDzǷǿǽdzʣǺDzȊǸDzǷǿǽǻǺDZȈʘǮʞǶȈǹDZǭǽDZȈʘǻʘȈǾʘǭǸǭʘǿȈǽȀdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ
  DzǽDzdzDzǸDzǽȒǹDzǺǿǭǺȈǾȈǼǭǸȈʚȈǴ
  ǓDzǽǰȒǸȒǷǿȒDzǽDzdzDzǸDzǽDZȒǾǭʘǿǭǼDzǾǷȒǽǰDzǺǮʞǶȈǹDZǭǽDZȈʣDZDzǼǷȒʘǻʘȈǾʘǭ
  ʘǻǾǼǭǶdzDzǷDzǸǭʘǿȈǽȀȈʚȈǴDZȈʥǿȒǺDzǹȒǴǒǾǷȒǽǰDzǺʥǺȒǹDZȒʘǻʘȈǾʘǭ
  DZʞǽȈǾǿǭǾǿǭȀʘǻǽȅǭʖǭǺǻǽǿǭǹDzǺǭDZǭǹDZDzǺǾǭȀǸȈʖȈǺǭǷDzǽȒʣǾDzǽǿǵȋ
  ǹʜǹǷȒǺDZȒǰȒǺȒʚǭǸDZȈǺǭǸȀʖǭǷʥǹDzǷǿDzǾDzDZȒ
   ǗȒǽȒǾǼDz
  ǞǭǿȈǼǭǸʖǭǺȈʚȈǴʘʞǿǿȈǮǻǸǾȈǺdzʣǺDz3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǻȅ
  ǷDzǸDZȒʚȒǴ3KLOLSVʞǾȈǺǭǿȈǺʘǻǸDZǭȀDZȈǿǻǸȈʘǼǭǶDZǭǸǭǺȀʜȅȒǺʥǺȒǹDZȒ
  ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHǿǻǽǭǮȈǺDZǭǿȒǽǷDzʚȒǴ
  $FWLYH&DUHǷDzǼǿȒǽȀʘʞǽǭǸȈǺDZǭ7HPS3UHFLVLRQǾDzǺǾǻǽȈDZDzǼǭǿǭǸǭǿȈǺ
  ǮȒǽDzǰDzǶdzʣǺDzǵǺǺǻǯǭȃǵȌǸȈʘdzǭʚǭǾDzǺǾǻǽǸȈʘǿDzȂǺǻǸǻǰǵȌǮǭǽǎʞǸ
  ǿDzȂǺǻǸǻǰǵȌȅǭȅȈʚȈǴDZȈǷʜǶȒǼǷDzǿȀDZDzǺʘǻǽʖǭȀʜȅȒǺdzǭǾǭǸʖǭǺdzʣǺDz
  ʘǭǸȈǼǿȈǷDzǼǿȒǽȀʘʞǽǭǸDZǭǽȈǺǭʘǭǽǭʖǭǺDZǭǮǭǾǿDzǽȒǾȒʜȅȒǺdzʞǹǾǭʘ
  7HPS3UHFLVLRQ²ȅǭȅǿȈǷDzǼǿȒǽǰDzǺDZDzǻǺȈʚǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǾȈǺʥǸȅDzǼ
  ȅǭȅǼDzǺǮǭǾǿDzǽȒǾȒǺǷʜǶȒǼʘǭǸȀDZǭǺ
  ʘǻǽʖǭǶǿȈǺǵǺȁǽǭʘȈǴȈǸǾʣȀǸDzǸȒǾDzǺǾǻǽ
  ǛǺȈʚȅǭȅǼDzǺǮǭǾǿDzǽȒǾȒǺǷʜǶȒǼ
  ʘǭǸȀDZǭǺʘǻǽʖǭȀǹʜǹǷȒǺDZȒǰȒDzǽDzǷȅDz
  ǾǻǺDZȈʘǿǭǺȅǭȅȈʚȈǴʣǽDZǭǶȈǹǾǭȀʣǽȒ
  dzȈǸǿȈǽǮǻǸȈǼǿʞǽǭDZȈ
  ǞDzǺǾǻǽDZȈǴǭȀȈǿǿǭǺʘǻǾȈǼdzȒǮDzǽDZȒǷ
  ǾǻǺDZȈʘǿǭǺdzǻʖǭǽȈʘǻǽʖǭȀǹʜǹǷȒǺDZȒǰȒǺ
  ǮȒǽDZDzǺʘǻǸDZǭǺǭǿȈǺǮǻǸǭǾȈǴ
   ǥǭȅǿȈǷDzǼǿȒǽȀ
  1 ǥǿDzǼǾDzǸȉDZȒǷʞȅǿȈǽǻǴDzǿǷǭʖǭ
  ʘǻǾȈʚȈǴ
   ǓǭʘǾȈǸǭǼǷDzǼǿȒǽȀʜȅȒǺǾǭǼǿǭǹǭǺȈ ȅǭȅǷDzǼǿȒǽǰȒȅǷDz
  ǿǭʖȈʚȈǴǥǭȅǿȈǾʣǺDZDzǼdzǭǿʘǭǺDZǭǾǭǼǿǭǹǭǭȀǭǭʖȈǺȈǺ
  ǿȒǷDzǸDzǶǿǭǽǭʘʘǭǮǭʖȈǿǿǭȀǹʜǹǷȒǺDZȒǰȒǺǮDzǽDzDZȒ
   ǥǭȅǿȈǾDzǽȒǼǼDzǸȒDzǿȒǼǮʞǶǽǭǸǭǽDZȈʚǷʥǸDzǹȒǺǭǽǿǿȈǽȀʜȅȒǺ
  DZǵȁȁȀǴǻǽDZȈ
  ȅǭȅǷDzǼǿȒǽǰȒȅǷDzǻǽǺǭǿȈʚȈǴʗǻǾȈǹȅǭ
  ǮʥǸȅDzǷǿȒǭdzȈǽǭǿȀʜȅȒǺǻǺȈȅǭȅǷDzǼǿȒǽǰȒȅǿDzǺǾȀȈǽȈǼǭǸȈʚȈǴ
   ǞʣǺDZDzȀǾǭǼǿǭǹǭǾȈǺ ǿDzǷǾʣǺDZDzȀʜȅȒǺʘǻǸDZǭǺȈǼ
  7KHUPRSURWHFWʘȈǴDZȈǽȀǼǭǽǭǹDzǿǽȒǺǿDzǷʥǴǹǭʘǾǭǿȈǺDZǭ
  ǼǭǶDZǭǸǭǺȀʞǾȈǺȈǸǭDZȈ
  2 ǥǭȅȈʚȈǴǷʜǶȒǼʘǭǸǹǭȀȈʜȅȒǺǾDzǺǾǻǽʘǻǾʘȈȅȈǺȈʚ ȒǾǷDz
  ʘǻǾȈǸʖǭǺȈǺǭǷʥǴdzDzǿǷȒǴȒʚȒǴ
  3 ǍȀǭǭʖȈǺȈʘǻǾʘȈȅȈǺ dzʣǺDzǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭʘǻǾʘȈȅȈǺ )
  ǿǵȒǾǿȒǷʜǶǰDzǻǽǺǭǿȈʚȈǴ
  ʘǻǾȀ ǼǭǽǭǹDzǿǽǸDzǽȒ ȁȀǺǷȃǵȌ
  ǟDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
  ǓȈǸDZǭǹǷDzǼǿȒǽȀ
  ǨǸʖǭǸȅǭȅǿȈdzȈǸDZǭǹǷDzǼǿȒǽȀ
  ǟDzǽǹǻʘǻǽʖǭȀ
  ǗDzǼǿȒǽȀʜȅȒǺǻʚǿǭǶǸȈ
  ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǹDzǺʘǭǹǿǭǹǭǾȈǴ
  DzǿȒǼȅǭȅʘǭǷʜȋDZDzǺʘǻǾȈǹȅǭ
  ʘǻǽʖǭǺȈǾǮDzǽDzDZȒ
  ǥǭȅǿȈdzʞǹǾǭʘǷDzǼǿȒǽȀ
  ǍȀǭǭʖȈǺȈ
  ǗʜȅǿȒǭȀǭǭʖȈǺȈdzʣǺDz
  dzȈǸDZǭǹǷDzǼǿȒǽȀ
  ǓǭǶǭȀǭǭʖȈǹȈdzʣǺDzʜǸǰȒǸDzȀ
  ʗǻǾȀ
  » ǞDzǺǾǻǽʘǻǾȈǸȈǼǿʞǽʖǭǺDZǭʣǽDZǭǶȈǹdzǭǽȈʘDZǵǻDZȈ dzǭǺȈǼ
  ǿʞǽǭDZȈ
  4 ǥǭȅǿȈǾǭǸʘȈǺǭȀǭǭʖȈǺȈǹDzǺǾʣǺDZDzȀʜȅȒǺǾǭǸʘȈǺǭȀǭdzȒǮDzǽDzǿȒǺ
  ǿʜǶǹDzǺȒ
  ( ǮǭǾȈʚȈǴ
  5 ʗʞǽǭǸDZǭʖȈǵǻǺȁȀǺǷȃǵȌǾȈȅǭȅǿȈdzȈǸǿȈǽǭǿȈǼǮʞǶǽǭȅǭȅǿȈ
  ǿDzǰȒǾǿDzǶDZȒ
  » ǎʞǸȁȀǺǷȃǵȌʘǻǾȈǸʖǭǺDZǭDzǽDzǷȅDzǵȒǾȅȈʖȀȈǹʜǹǷȒǺǎʞǸ
  ǵǻǺDZǭǽʣǾDzǽȒǺDzǺǼǭǶDZǭǮǻǸǭDZȈdzʣǺDzʘǭǸȈǼǿȈdzǭʖDZǭǶǮǻǸȈǼ
  DzǾDzǼǿDzǸDzDZȒ
   ǕǻǺȁȀǺǷȃǵȌǾȈǺʘǻǾȀǺDzǹDzǾDzǾʥǺDZȒǽȀʜȅȒǺǕǛǚǑǨʗ
  ǭȀȈǾǿȈǽȈǼʘǻǾʘȈȅǿȈ
  ) ǺDzǹDzǾDz ʘǭǸǼȈǺǭǷDzǸǿȒǽȒʚȒǴ
  ǜǭǶDZǭǸǭǺʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺ
  1 ʗʞǽǭǸDZȈʥȅȒǽȒǼǽǻǴDzǿǷǭDZǭǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
  2 ǛǺȈʣǮDZDzǺǾȀȈʖǭǺȅǭȈǾǿȈʘʘǭǿʥǴȒǹDZȒǮDzǿǷDzʘǻǶȈʚȈǴ
  3 ʗʞǽǭǸDZȈDZȈǹʘȈǸȅʜǮDzǽDzǷǼDzǺǿǭǴǭǸǭʚȈǴ
  4 ʗʞǽǭǸDZȈȅǭʚȈdzǻʘʘʞǽʖǭʘdzʣǺDzʘǭȀȒǼǾȒǴdzDzǽDZDzǾǭʘǿǭʚȈǴǛǺȈ
  ȒǸǹDzǰȒǺDzǺ
  ȒǸȒǼʘǻȋʖǭDZǭǮǻǸǭDZȈ
  5 ʗʞǽǭǸDZȈǿǭǴǭǽǿȀǭǸDZȈǺDZǭǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽDZȈǺDzDZǵȁȁȀǴǻǽDZȈǭǸȈǼ
  ǿǭǾǿǭʚȈǴ
   ǗDzǼȒǸDZȒǷdzʥǺDzʚȈǴǹDzǿǷʧǽǾDzǿȀ
  ǒǰDzǽʘǻǾȈǹȅǭǮʥǸȅDzǷǿȒǭȀȈǾǿȈǽȀǿȀǽǭǸȈǭʘǼǭǽǭǿǭǸȀǷDzǽDzǷǮǻǸǾǭ
  ǺDzǹDzǾDzʘǭǺDZǭǶDZǭǮȒǽʘǵȈǺDZȈʘǿȀȈǺDZǭǾǭ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺȈʚ
  ZZZSKLOLSVFRPǯDzǮǿǻǽǭǮȈǺǭǷȒǽȒʚȒǴǺDzǹDzǾDzDzǸȒʚȒǴDZDzǰȒ3KLOLSV
  ǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽDZȈʘǻǸDZǭȀǻǽǿǭǸȈʖȈǹDzǺȂǭǮǭǽǸǭǾȈʚȈǴǛǺȈʚǿDzǸDzȁǻǺ
  ǺʥǹȒǽȒǺDZʜǺǵDzdzʜǴȒǮǻǶȈǺȅǭǮDzǽȒǸDzǿȒǺǷDzǼȒǸDZȒǷǷȒǿǭǼȅǭǾȈǺǭǺǭǸȀʖǭ
  ǮǻǸǭDZȈǒǰDzǽDzǸȒʚȒǴDZDzǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽʖǭʘǻǸDZǭȀǷʥǽǾDzǿȀǻǽǿǭǸȈʖȈ
  ǮǻǸǹǭǾǭǻǺDZǭdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺȈʚDZǵǸDzǽȒǺDzǮǭǽȈʚȈǴ
  ǟʞǽǹȈǾǿȈʘʘǭdzDzǿǿȒǸȒǷǿDzǽǰDzǭǽǺǭǸʖǭǺ
  ʤǺDZȒǽȀȅȒ´ǡǵǸǵǼǾǗǻǺǾȉȋǹDzǽǘǭǶȁǾǿǭǶǸǎǏµǟȀǾǾDzǺDZǵDzǼDzǺ
  ǍǑǑǽǭȂǿDzǺǚǵDZDzǽǸǭǺDZȈ
  ǝDzǾDzǶdzʣǺDzǗDzDZDzǺDZȒǷǛDZǭʘǿDzǽǽǵǿǻǽǵȌǾȈǺǭǵǹǼǻǽǿǿǭȀȅȈ
  ©ǡǵǸǵǼǾªǓǥʗǝDzǾDzǶǙʣǾǷDzȀʘǭǸǭǾȈǞDzǽǰDzǶǙǭǷDzDzǯǷʥȅDzǾȒʜǶ
  ǿDzǸ
  ʗǭǴǭʘǾǿǭǺǝDzǾǼȀǮǸǵǷǭǾȈǺDZǭǾǭǿȈǼǭǸȈǺʖǭǺǿǭȀǭǽʖǭʘǭǿȈǾǿȈ
  ȅǭʖȈǹDZǭǽDZȈʘǭǮȈǸDZǭǶǿȈǺǴǭʚDZȈǿʞǸʖǭ©ǡǵǸǵǼǾǗǭǴǭȂǾǿǭǺªǓǥǞ
  ǙǭǺǭǾǷʥȅDzǾȒǍǷDzʚǾDzǍǸǹǭǿȈʘǭǸǭǾȈʗǭǴǭʘǾǿǭǺǿDzǸ
  
  0DJ\DU
  1 )RQWRV
  $NpV]OpNHOVʼnKDV]QiODWDHOʼnWWÀJ\HOPHVHQROYDVVDHODIHOKDV]QiOyL
  Np]LN|Q\YHWpVʼnUL]]HPHJNpVʼnEELKDV]QiODWUD
   ),*<(/0(=7(7e66RKDQHKDV]QiOMD
  DNpV]OpNHWYt]N|]HOpEHQ
   +DIUGʼnV]REiEDQKDV]QiOMDD
  NpV]OpNHWKDV]QiODWXWiQK~]]DNLD
  FVDWODNR]yGXJyWDIDOLDOM]DWEyOPLYHOD
  Yt]PpJNLNDSFVROWNpV]OpNHVHWpQLV
  YHV]pO\IRUUiVWMHOHQW
   FIGYELMEZTETÉS: Soha
  QHKDV]QiOMDDNpV]OpNHW
  IUGʼnNiG]XKDQ\]y
  PRVGyNDJ\OyYDJ\HJ\pE
  IRO\DGpNNDOWHOLHGpQ\N|]HOpEHQ
   +DV]QiODWXWiQPLQGLJK~]]DNLGXJyW
  D]DOM]DWEyO
   7~OKHYOpVHVHWpQDNpV]OpN
  DXWRPDWLNXVDQNLNDSFVRO+~]]DNL
  DNpV]OpNFVDWODNR]yGXJyMiWDIDOL
  DOM]DWEyOpVQpKiQ\SHUFLJKDJ\MDKťOQL
  0LHOʼnWW~MUDEHNDSFVROQiDNpV]OpNHW
  HOOHQʼnUL]]HDV]HOOʼn]ʼnUiFVRWKRJ\KDM
  V]|V]VWEQHPDNDGiO\R]]DHDOHYHJʼn
  iUDPOiViW
   +DDKiOy]DWLNiEHOPHJKLEiVRGRWW
  DNRFNi]DWRNHONHUOpVHpUGHNpEHQ
  azt egy Philips szakszervizben, vagy
  KLYDWDORVV]DNV]HUYL]EHQNLNHOOFVHUpOQL
   $NpV]OpNHWpYHQIHOOLJ\HUPHNHN
  LOOHWYHFV|NNHQWÀ]LNDLpU]pNHOpVLYDJ\
  V]HOOHPLNpSHVVpJHNNHOUHQGHONH]ʼn
  YDJ\DNpV]OpNPťN|GWHWpVpEHQ
  MiUDWODQV]HPpO\HNLVKDV]QiOKDWMiN
  amennyiben ezt felügyelet mellett
  WHV]LNLOOHWYHLVPHULNDNpV]OpN
  EL]WRQViJRVPťN|GWHWpVpQHNPyGMiW
  pVD]D]]DOMiUyYHV]pO\HNHW1H
  HQJHGMHKRJ\J\HUPHNHNMiWVV]DQDN
  DNpV]OpNNHO*\HUPHNHNIHOJ\HOHW
  QpONOQHPWLV]WtWKDWMiNDNpV]OpNHW
  pVQHPYpJH]KHWQHNIHOKDV]QiOyL
  NDUEDQWDUWiVWUDMWD
   $PpJQDJ\REEYpGHOHPpUGHNpEHQ
  DMiQORWWHJ\KLEDiUDPYpGʼnNDSFVROy
  5&'EHpStWpVHDIUGʼnV]REiWHOOiWy
  iUDPN|UEH(]DNDSFVROyPD[P$
  QpYOHJHVKLEDiUDPRWQHPOpSKHWLW~O
  7RYiEELWDQiFVRWV]DNHPEHUWʼnONDSKDW
   $]iUDPWpVYHV]pO\pQHNHONHUOpVH
  pUGHNpEHQQHKHO\H]]HQIpPWiUJ\DWD
  OHYHJʼnUiFVRNED
   6RKDQHIHGMHOHDOHYHJʼnEHPHQHWL
  UiFVRW
   0LHOʼnWWFVDWODNR]WDWQiDNpV]OpNHW
  HOOHQʼnUL]]HKRJ\D]D]RQIHOWQWHWHWW
  IHV]OWVpJPHJHJ\H]LNHDKHO\LKiOy]DWL
  IHV]OWVpJJHO
   &VDNDNp]LN|Q\YEHQPHJKDWiUR]RWW
  UHQGHOWHWpVV]HULQWKDV]QiOMDD
  NpV]OpNHW
   1HKDV]QiOMDDNpV]OpNHWPťKDMKR]
  YDJ\SDUyNiKR]
   +DDNpV]OpNFVDWODNR]WDWYDYDQ
  DIHV]OWVpJKH]VRKDQHKDJ\MDD]W
  IHOJ\HOHWQpONO
   1HKDV]QiOMRQPiVJ\iUWyWyOV]iUPD]y
  YDJ\D3KLOLSViOWDOMyYiQHPKDJ\RWW
  WDUWR]pNRWYDJ\DONDWUpV]W(OOHQNH]ʼn
  HVHWEHQDJDUDQFLDpUYpQ\pWYHV]WL
   1HWHNHUMHDKiOy]DWLFVDWODNR]yNiEHOW
  DNpV]OpNN|Up
   0LHOʼnWWHOWHQQpYiUMDPHJDPtJD
  NpV]OpNOHKťO
  Zajszint: Lc=85 dB [A]
  (OHNWURPiJQHVHVPH]ʼnN(0)
  (]D3KLOLSVNpV]OpND]HOHNWURPiJQHVHVWHUHNUHpUYpQ\HV|VV]HV
  YRQDWNR]yV]DEYiQ\QDNpVHOʼntUiVQDNPHJIHOHO
  .|UQ\H]HWYpGHOHP
  (]DWHUPpNNLYiOyPLQʼnVpJťDQ\DJRNpVDONDWUpV]HN
  IHOKDV]QiOiViYDONpV]OWDPHO\HN~MUDKDV]QRVtWKDWyNpV~MUD
  IHOKDV]QiOKDWyN
  $WHUPpNKH]NDSFVROyGyiWK~]RWWNHUHNHVNXNDV]LPEyOXPD]WMHOHQWL
  KRJ\DWHUPpNUHYRQDWNR]LND(8HXUySDLLUiQ\HOY
  7iMpNR]yGMRQD]HOHNWURPRVpVHOHNWURQLNXVWHUPpNHNV]HOHNWtY
  KXOODGpNNpQWW|UWpQʼnJ\ťMWpVpQHNKHO\LIHOWpWHOHLUʼnO
  &VHOHNHGMHQDKHO\LV]DEiO\R]iVRNQDNPHJIHOHOʼnHQpVDNLVHOHMWH]HWW
  NpV]OpNHNHWJ\ťMWVHHONO|QtWYHDODNRVViJLKXOODGpNWyO$]HOKDV]QiOW
  WHUPpNPHJIHOHOʼnKXOODGpNNH]HOpVHVHJtWVpJHWQ\~MWDN|UQ\H]HWWHOpV
  D]HPEHULHJpV]VpJJHONDSFVRODWRVHVHWOHJHVQHJDWtYN|YHWNH]PpQ\HN
  PHJHOʼn]pVpEHQ
   %HYH]HWpV
  .|V]|QMNKRJ\3KLOLSVWHUPpNHWYiViUROWpVGY|]|OMND3KLOLSV
  YLOiJiEDQ$3KLOLSViOWDOEL]WRVtWRWWWiPRJDWiVWHOMHVN|Uť
  LJpQ\EHYpWHOpKH]UHJLV]WUiOMDDWHUPpNHWDZZZ3KLOLSVFRPZHOFRPH
  FtPHQ
  $]$FWLYH&DUHKDMV]iUtWyHJ\HGOiOOypVLQQRYDWtYWHFKQROyJLiWKDV]QiO
  7HPS3UHFLVLRQpU]pNHOʼnYHOPťN|GLN(]WDWHFKQROyJLiWNLIHMH]HWWHQ
  DKDMW~OPHOHJHGpVpQHNPHJDNDGiO\R]iViUDIHMOHV]WHWWpNNLDPL
  VRNNDONtPpOHWHVHEEDIHMEʼnUK|]
  PLQWDKDJ\RPiQ\RVWHFKQROyJLiN
  A TempPrecision egy infravörös
  pU]pNHOʼnDPLV]iUtWiVN|]EHQPpULKDMD
  KʼnPpUVpNOHWpWpVJRQGRVNRGLNDUUyO
  KRJ\KDMDpVIHMEʼnUHQHPHOHJHGMHQ
  IHOW~OViJRVDQ0LYHOPHJDNDGiO\R]]DD
  KDMpVDIHMEʼnUW~OPHOHJHGpVpWPDJDV
  IRN~YpGHOPHWQ\~MWDPLiOWDOKDMD
  HJpV]VpJHVHEEpVIpQ\HVHEEOHV]
  $]pU]pNHOʼnPiUEHYDQNDSFVROYDtJ\
  KDMDDNH]GHWHNWʼnOPD[LPiOLVYpGHOPHW
  pOYH]
   +DMV]iUtWiV
  1 &VDWODNR]WDVVDDGXJDV]WDWiSFVDWODNR]yDOM]DWED
   $SUHFt]KDMV]iUtWiVpUGHNpEHQFVDWODNR]WDVVDDI~YyFV|YHW ) a
  KDMV]iUtWyUD$I~YyFVʼnYHODOpJiUDPRWN|]YHWOHQODNHIpUHYDJ\
  IpVťUHLUiQ\tWKDWMDDPHOO\HOKDMiWIRUPi]]D
   $G~VtWyGLII~]RU FVDWODNR]WDWiVDDKDMV]iUtWyUDPHJQ|YHOL
  DKDMPHQQ\LVpJpWOHQ\ťJ|]ʼnHQKXOOiPRVViWpYHD]W/HV]HUHOpV
  K~]]DOHDWDUWR]pNRWDKDMV]iUtWyUyO
   $KDMIRUPi]yI~YyFV|YHW FVDNKDMIRUPi]iVKR]KDV]QiOMDpV
  iOOtWVDEHKR]]iD7KHUPRSURWHFWKʼnEHiOOtWiVW
  2 (OOHQʼnUL]]HKRJ\D]pU]pNHOʼnNDSFVROyMD EHYDQQ\RPYDtJ\KDMD
  EL]WRVDQYpGYHOHV]DW~OPHOHJHGpVHOOHQ
  3 ÉOOtWVDDOpJiUDPNDSFVROyW pVDKʼnPpUVpNOHWNDSFVROyW )
  PHJIHOHOʼnKHO\]HWEH
  NDSFVROy EHiOOtWiVRN IXQNFLy
  +ʼnPpUVpNOHW
  *\RUVV]iUtWiV
  $YL]HVKDMV]iUtWiVDSLOODQDWRN
  alatt
  Thermoprotect
  2SWLPiOLVV]iUtWiVLKʼnPpUVpNOHWHW
  EL]WRVtWHPHOOHWWPHJYpGLDKDMDWD
  W~OPHOHJHGpVWʼnO
  *\HQJpGKDMV]iUtWiV
  /pJiUDPOiV
  (UʼnVOpJiUDPDJ\RUVV]iUtWiVKR]
  *\HQJHOpJiUDPpVIRUPi]iV
  .DSFVROy
  » A LED ( PLQGLJYLOiJtWDPLNRUD]pU]pNHOʼnEHYDQNDSFVROYD
  4 $IUL]XUDU|J]tWpVpKH]V]NVpJHVKLGHJOpJiUDPKR]Q\RPMDPHJD
  KLGHJOHYHJʼnIRNR]DWJRPERW
  ( ).
  5 $NpV]OpNLRQL]iOyIXQNFLyYDOUHQGHONH]LNPHO\WRYiEELFVLOORJiVWDG
  pVNLVLPtWMDDKDMDW
  » %HNDSFVROWIXQNFLyPHOOHWWHVHWOHJMHOOHJ]HWHVV]DJpUH]KHWʼn(]D
  V]DJWHOMHVHQQRUPiOLVMHOHQVpJDWHUPHOʼnGʼnLRQRNRNR]]iN
   $]LRQL]iOyIXQNFLyEHpVNLNDSFVROiViKR]iOOtWVDD],21,&
  (ionos) (
  NDSFVROyW vagy helyzetbe.
  $KDV]QiODWRWN|YHWʼnHQ
  1 .DSFVROMDNLDNpV]OpNHWpVDFVDWODNR]yGXJyWK~]]DNLDIDOLDOM]DWEyO
  2 +HO\H]]HDNpV]OpNHWHJ\KʼniOOyIHOOHWUHDPtJD]NLQHPKťO
  3 $NpV]OpNHWHJ\QHGYHVUXKiYDOWLV]WtWVD
  4 $NpV]OpNHWV]iUD]pVSRUWyOPHQWHVKHO\HQWiUROMD$NpV]OpND]
  DNDV]WyKXURNUD
  IJJHV]WYHLVWiUROKDWy
  5 $NpV]OpNPHJWLV]WtWiVDHOʼnWWWiYRODV]ťNtWʼnI~YyFVʼnWYDJ\D
  GLII~]RUW
   -yWiOOiVpVV]HUYL]
  +DLQIRUPiFLyUDYDQV]NVpJHSOHJ\WDUWR]pNFVHUpMpYHONDSFVRODWEDQ
  YDJ\YDODPLO\HQSUREOpPDPHUOIHODKDV]QiODWVRUiQOiWRJDVVRQHOD
  3KLOLSVKRQODSMiUDZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHYDJ\IRUGXOMRQD]DGRWW
  RUV]iJ3KLOLSVYHYʼnV]ROJiODWiKR]$WHOHIRQV]iPRWDYLOiJV]HUWHpUYpQ\HV
  JDUDQFLDOHYpOHQWDOiOMD+DRUV]iJiEDQQHPPťN|GLNLO\HQYHYʼnV]ROJiODW
  IRUGXOMRQD3KLOLSVKHO\LV]DN]OHWpKH]
  ʙǭǴǭʚȅǭ
  ǥǭȅǷDzǼǿȒǽǰȒȅ
   ǙǭʜȈǴDZȈǭʚǼǭǽǭǿ
  ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǸDZǭǺǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǾȈǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺʞǾʘǭȀǸȈʖȈǺǹʞʘǵȌǿ
  ǻʘȈǼȅȈʖȈʚȈǴdzʣǺDzǮǻǸǭȅǭʘǿǭǭǺȈʘǿǭǹǭʘʞǽǭǸȈǽDzǿȒǺDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
  ʜȅȒǺǾǭʘǿǭǼʘǻǶȈʚȈǴ
  ǫǽǸǵȃǻǼǽǵǺǵǹǭȋȆDzDzǼǽDzǿDzǺǴǵǵǯǻǿǺǻȅDzǺǵǵǿǻǯǭǽǭ
  ǼǽǵǻǮǽDzǿDzǺǺǻǰǻǺǭǿDzǽǽǵǿǻǽǵǵǝDzǾǼȀǮǸǵǷǵǗǭǴǭȂǾǿǭǺǟǛǛ
  ©ǡǵǸǵǼǾǗǭǴǭȂǾǿǭǺªȀǸǙǭǺǭǾǭǍǻȁǵǾǍǸǹǭǿȈ
  ǗǭǴǭȂǾǿǭǺǿDzǸ
  /LHWXYLåNDL
  1 6YDUEX
  3ULHåSUDGĒGDPLQDXGRWLSULHWDLVĀDWLGçLDLSHUVNDLW\NLWHåĪYDUWRWRMR
  YDGRYĀLUVDXJRNLWHMĪQHVMRJDOLSULUHLNWLDWHLW\MH
   ĩ63đ-,0$6QHQDXGRNLWHåLRSULHWDLVR
  netoli vandens.
   1DXGRGDPLSULHWDLVĀYRQLRMHLåNDUWR
  SRQDXGRMLPRLåWUDXNLWHNLåWXNĀLå
  HOHNWURVOL]GR$UWLHVDQWLVYDQGXRNHOLĀ
  JUĒVPĔQHWLUWDGDNDLSULHWDLVDV\UD
  išjungtas.
   3(563đ-,0$6QHQDXGRNLWHSULHWDLVR
  åDOLDYRQLRVGXåRNULDXNOĒVDU
  NLWŧLQGŧSULSLOG\WŧYDQGHQV
   %DLJĔQDXGRWLEşWLQDLLåMXQNLWH
  SULHWDLVĀLåPDLWLQLPRWLQNOR
   Kai prietaisas perkaista, jis išsijungia
  DXWRPDWLåNDL,åMXQNLWHDSDUDWĀLå
  HOHNWURVOL]GRLUSDOLNLWHMĪNHOLRPV
  PLQXWĒPVNDGDWYĒVWŧ3ULHåYĒO
  ĪMXQJGDPLSULHWDLVĀSDWLNULQNLWHDU
  JURWHOĒVQHXçNLPåWRVSşNHOLDLVSODXNDLV
  ir pan.
   -HLSDçHLVWDVPDLWLQLPRODLGDVMĪWXUL
  SDNHLVWLÅ3KLOLSV´GDUEXRWRMDLÅ3KLOLSV´
  ĪJDOLRWDVLVWHFKQLQĒVSULHçLşURV
  FHQWUDVDUEDNLWLSDQDåLRVNYDOLÀNDFLMRV
  specialistai, kitaip kyla pavojus.
   äĪSULHWDLVĀJDOLQDXGRWLPHWŧLU
  Y\UHVQLYDLNDLEHLDVPHQ\VNXULŧ
  À]LQLDLMXWLPRLUSURWLQLDLJHEĒMLPDL
  yra silpnesni, arba neturintieji patirties
  LUçLQLŧVXVĀO\JDNDGMLHEXVLåPRN\WL
  VDXJLDLQDXGRWLVSULHWDLVXLUSULçLşULPL
  VLHNLDQWXçWLNULQWLMRJMLHVDXJLDL
  QDXGRWŧSULHWDLVĀLUVXSDçLQGLQWLVX
  VXVLMXVLDLVSDYRMDLV9DLNDLQHJDOLçDLVWLVX
  šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti prietaiso
  YDLNDLEHVXDXJXVLŧMŧSULHçLşURVQHJDOL
   'ĒOSDSLOGRPRVDXJXPRSDWDULDPH
  HOHNWURVJUDQGLQĒMHNXULDWLHNLDPDV
  PDLWLQLPDVYRQLDLĪUHQJWLOLHNDPRVLRV
  VURYĒVĪWDLVĀ5&'äLR5&'QRPLQDOL
  OLHNDPRMLGDUELQĒVURYĒWXULEşWL
  QHGLGHVQĒNDLSP$3DWDULPR
  NUHLSNLWĒVĪPRQWXRWRMĀ
   .DGLåYHQJWXPĒWHHOHNWURVVPşJLR
  ĪRURĪOHLGLPRJURWHOHVQHNLåNLWH
  PHWDOLQLŧGDLNWŧ
   1LHNDGDQHXçGHQNLWHRURĪOHLGLPR
  JURWHOLŧ
   3ULHåĪMXQJGDPLSULHWDLVĀĪVLWLNLQNLWHNDG
  DQWSULHWDLVRQXURG\WDĪWDPSDDWLWLQND
  YLHWLQĔWLQNORĪWDPSĀ
   Nenaudokite prietaiso kitais tikslais,
  išskyrus nurodytus šiame vadove.
   Nenaudokite prietaiso dirbtiniams
  plaukams.
   3ULMXQJĔSULHWDLVĀSULHPDLWLQLPRWLQNOR
  QHSDOLNLWHMREHSULHçLşURV
   1HQDXGRNLWHMRNLŧSULHGŧDUGDOLŧ
  SDJDPLQWŧNLWŧEHQGURYLŧDUED
  QHUHNRPHQGXRMDPŧÅ3KLOLSV´-HL
  naudosite tokius priedus arba dalis,
  QHEHJDOLRVMşVŧJDUDQWLMD
   1HY\QLRNLWHSULHWDLVRĪPDLWLQLPRODLGĀ
   3ULHåSDGĒGDPLĪODLN\PRYLHWĀOHLVNLWH
  SULHWDLVXLDWYĒVWL
  Triukšmo lygis: Lc = 85 dB [A]
  (OHNWURPDJQHWLQLDLODXNDL(0)
  Å3KLOLSV´SULHWDLVDVDWLWLQNDYLVXVWDLNRPXVVWDQGDUWXVLUQRUPDVGĒO
  HOHNWURPDJQHWLQLŧODXNŧSRYHLNLR
  $SOLQNRVDXJD
  *DPLQ\VVXNXUWDVLUSDJDPLQWDVQDXGRMDQWDXNåWRVNRN\EĒV
  PHGçLDJDVLUNRPSRQHQWXVNXULXRVJDOLPDSHUGLUEWLLUQDXGRWL
  pakartotinai.
  MHLPDWRWHSHUEUDXNWRVåLXNåOLŧGĒçĒVVXUDWXNDLVVLPEROĪSULWYLUWLQWĀSULH
  gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2012/19/EB.
  6XçLQRNLWHNRNLDWDLNRPDYLHWLQĒDWVNLUDHOHNWURVLUHOHNWURQLQLŧJDPLQLŧ
  surinkimo sistema.
  /DLN\NLWĒVQXVWDW\WŧYLHWLQLŧWDLV\NOLŧLUQHLåPHVNLWHVHQŧJDPLQLŧVX
  NLWRPLVEXLWLQĒPLVDWOLHNRPLV7LQNDPDVVHQRJDPLQLRLåPHWLPDVSDGHGD
  LåYHQJWLJDOLPŧQHLJLDPŧSDGDULQLŧDSOLQNDLLUçPRQLŧVYHLNDWDL
   ĩYDGDV
  6YHLNLQDPHĪVLJLMXVÅ3KLOLSV´JDPLQĪLUVYHLNLDWY\NĔ-HLQRULWHSDVLQDXGRWL
  Å3KLOLSV´VLşORPDSDJDOEDXçUHJLVWUXRNLWHVDYRJDPLQĪDGUHVX
  www.philips.com/welcome.
  Å$FWLYH&DUH´GçLRYLQWXYHQDXGRMDPDXQLNDOLLUQDXMRYLåNDMXWLNOLR
  WHFKQRORJLMDYDGLQDPDÅ7HPS3UHFLVLRQ´MXWLNOLXäLWHFKQRORJLMDEXYR
  VSHFLDOLDLVXNXUWDVLHNLDQWDSVDXJRWLMşVŧSODXNXVQXRSHUNDLWLPRLU
  MLGDXJåYHOQLDXYHLNLDJDOYRVRGĀQHL
  ĪSUDVWLQLDLGçLRYLQWXYDLÅ7HPS3UHFLVLRQ´
  MXWLNOLV\UDLQIUDUDXGRQŧMŧVSLQGXOLŧMXWLNOLV
  PDWXRMDQWLVMşVŧSODXNŧWHPSHUDWşUĀ
  MXRVGçLRYLQDQWLUVDXJDQWLVSODXNXVLU
  JDOYRVRGĀQXRSHUNDLWLPR7DLSDSLOGRPDL
  DSVDXJRVSODXNXVLUJDOYRVRGĀQXR
  SHUNDLWLPRLUSDGĒVLåODLN\WLVYHLNHVQLXV
  EHLODELDXVSLQGLQĈLXVSODXNXV
  0HVMDXĪMXQJĒPHMXWLNOĪWRGĒOJDOLWH
  PĒJDXWLVPDNVLPDOLDDSVDXJDQXRSDW
  SUDGçLŧ
   3ODXNŧGçLRYLQLPDV
  1 ĩNLåNLWHNLåWXNĀĪPDLWLQLPROL]GĀ
   .UXRSåĈLDPGçLRYLQLPXLSULHGçLRYLQWXYRSULMXQNLWHDQWJDOĪ
  (
  $QWJDOLVOHLGçLDQXNUHLSWLRURVUDXWĀWLHVLDLĪåHSHWĪDUEDåXNDV
  NXULDLVGDURWHåXNXRVHQĀ
   1RUĒGDPLVXNXUWLGLGHVQHVJDUEDQDVLUVWDQJUŧVWLOLŧSULMXQNLWH
  åHSHWĪ
  SULHGçLRYLQWXYR1RUĒGDPLQXLPWLSULHGĀWUDXNLWHMĪ
  QXRSODXNŧGçLRYLQWXYR
   0RGHOLDYLPRDQWJDOĪ ) rekomenduojama naudoti tik
  PRGHOLDYLPXLåLDPWLNVOXLQDXGRNLWHåLOXPRVDSVDXJRVQXVWDW\PĀ
  2 ĩVLWLNLQNLWHNDGMXWLNOLRMXQJLNOLV \UDĪMXQJWDVWDPNDGMşVŧSODXNDL
  EşWŧVDXJRPLQXRSHUNDLWLPR
  3 3DNRUHJXRNLWHRURVUDXWRMXQJLNOĪ LUWHPSHUDWşURVMXQJLNOĪ
  (
  ĪWLQNDPDVSDGĒWLV
  jungiklis nustatymai funkcija
  7HPSHUDWşUD
  *UHLWDVLVGçLRYLQLPDV
  *UHLWDLLåGçLRYLQNLWHåODSLXV
  plaukus
  Šilumos apsauga
  8çWLNULQDPDRSWLPDOL
  GçLRYLQLPRWHPSHUDWşUDLU
  SDSLOGRPDSODXNŧDSVDXJD
  nuo perkaitinimo
  äYHOQLDLGçLRYLQNLWHSODXNXV
  2URVURYĒ
  Stiprus oro srautas ir greitas
  GçLRYLQLPDV
  Švelnus oro srautas ir
  modeliavimas
  Jungiklis
  » .DLMXWLNOLV\UDĪMXQJWDVYLVDGDĪVLçLHEV/('
  ).
  4 3DVSDXVNLWHYĒVDXVRURVUDXWRP\JWXNĀ ( MHLQRULWHYĒVLXRUR
  VUDXWXXçÀNVXRWLåXNXRVHQĀ
  5 3ULHWDLVHĪUHQJWDMRQŧIXQNFLMDVXWHLNLDQWLSDSLOGRPRçYLOJHVQLRLU
  VXPDçLQDQWLJDUEDQRMLPĀVL
  » 9HLNLDQWåLDLIXQNFLMDLJDOLWHSDMXVWLVSHFLÀQĪNYDSĀ7DLQRUPDOX
  .YDSDVVXVLGDURGĒOMRQŧJHQHUDFLMRV
   1RUĒGDPLĪMXQJWLDUEDLåMXQJWLMRQL]DYLPRIXQNFLMĀQXVWDW\NLWH
  ,21,&MXQJLNOĪ
  ) ties arba .
  Po naudojimo:
  1 3ULHWDLVĀLåMXQNLWHLUDWMXQNLWHQXRPDLWLQLPRWLQNOR
  2 3DGĒNLWHMĪDQWNDUåĈLXLDWVSDUDXVSDYLUåLDXVNROMLVDWYĒV
  3 3ULHWDLVĀYDO\NLWHGUĒJQDåOXRVWH
  4 /DLN\NLWHMĪVDXJLRMHLUVDXVRMHYLHWRMHNXULRMHQĒUDGXONLŧ7DLSSDW
  JDOLWHMĪODLN\WLSDNDELQĔXçSDNDELQLPRNLOSRV
  ).
  5 3ULHåYDO\GDPLSULHWDLVĀQXLPNLWHDQWJDOĪDUEDVNODLG\WXYĀ
   *DUDQWLMDLUWHFKQLQLVDSWDUQDYLPDV
  3ULUHLNXVLQIRUPDFLMRVSY]GĒOSULHGRSDNHLWLPRDUEDMHLWXULWHSUREOHPŧ
  DSVLODQN\NLWHÅ3KLOLSV´WLQNODS\MHDGUHVX
  ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHDUEDNUHLSNLWĒVĪÅ3KLOLSV´NOLHQWŧDSWDUQDYLPR
  FHQWUĀVDYRåDO\MH7HOHIRQRQXPHUĪUDVLWHYLVDPHSDVDXO\MHJDOLRMDQĈLRV
  JDUDQWLMRVODQNVWLQXNH-HLMşVŧåDO\MHQĒUDNOLHQWŧDSWDUQDYLPRFHQWUR
  NUHLSNLWĒVĪYLHWLQĪÅ3KLOLSV´SODWLQWRMĀ
  /DWYLHåX
  1 6YDUĦJL
  3LUPVLHUĦFHVL]PDQWRåDQDVX]PDQĦJLL]ODVLHWåROLHWRåDQDVLQVWUXNFLMXXQ
  VDJODEüMLHWWRODLYDMDG]ĦEDVJDGĦMXPüYDUĎWXLHVNDWĦWLHVWDMüDUĦWXUSPüN
   %5ĥ',1û-8061HOLHWRMLHWLHUĦFLşGHQV
  WXYXPü
   -DOLHWRMDWLHUĦFLYDQQDVLVWDEüSĎF
  OLHWRåDQDVDWYLHQRMLHWLHUĦFLQR
  HOHNWURWĦNODMRşGHQVWXYXPVLUEĦVWDPV
  SDWWDGMDLHUĦFHLUL]VOĎJWD
  Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  +3
  EN 8VHUPDQXDO
  BG ǝȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻǴǭ
  ǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌ
  CS 3ŏtUXĈNDSURXçLYDWHOH
  ET .DVXWXVMXKHQG
  HR .RULVQLĈNLSULUXĈQLN
  HU )HOKDV]QiOyLNp]LN|Q\Y
  KK
  ʙǻǸDZǭǺȀȅȈǺȈʜǺʠǾʚǭǾȈ
  LT 9DUWRWRMRYDGRYDV
  LV /LHWRWüMDURNDVJUüPDWD
  PL ,QVWUXNFMDREVãXJL
  RO 0DQXDOGHXWLOL]DUH
  RU ǝȀǷǻǯǻDZǾǿǯǻǼǻǸȉǴǻǯǭǿDzǸȌ
  SK 3UtUXĈNDXçtYDWHĸD
  SL 8SRUDEQLåNLSULURĈQLN
  SR .RULVQLĈNLSULUXĈQLN
  UK ǜǻǾȒǮǺǵǷǷǻǽǵǾǿȀǯǭȄǭ
  6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
  .RQLQNOLMNH3KLOLSV19
  $OOULJKWVUHVHUYHG
  
HP8270 Philips

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang HP8270 Philips?

Jumlah pertanyaan: 0

Ajukan pertanyaan anda mengenai Philips HP8270 di sini kepada pemilik produk lainnya. Sampaikan dekripsi yang jelas dan singkat tentang masalah dan pertanyaan anda. Semakin jelas penjelasan masalahnya, semakin mudah bagi pemilik Philips HP8270 lainnya untuk menyediakan jawaban terbaik.

Tampilkan panduan gratisPhilips HP8270 di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Philips HP8270 lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini

spesifikasi produk

Brand Philips
Model HP8270
Produk Pengering rambut
EAN 8710103569053, 8710103579960
Bahasa Bahasa Indonesia, Inggris, Slovenia, Kroasia
Jenis berkas PDF
Performa
Fungsi tiupan dingin
Sistem pemanasan keramik
Fungsi ionic
Jumlah kecepatan 6
Jumlah tingkat pemanasan 6
Tipe motor DC
-
Desain
Panjang kabel 2.5m
Warna produk Gold, White
Dirancang untuk perjalanan -
Jenis gantung Lubang gantungan
Dapat digantung
Daya
Konsumsi daya (rata-rata) 1900W
Daya 1900W
Tegangan masukan AC 110V
Data pemaketan
Jenis kemasan Kotak
Isi kemasan
Kepala pemancar
Kepala pipa konsentrator
Jumlah kepala pipa 1

Produk terkait

Pengering rambut Philips