Petunjuk GC558 Philips

GC558 Philips

Di sebelah kanan Anda bisa menemukan petunjuk GC558 Philips. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Anda, silakan beri tahu kami di akhir laman ini.

Brand
Philips
Model
GC558
Produk
EAN
0871010384249, 0871010384250
Bahasa
Inggris, Cina, Bahasa Indonesia
Jenis berkas
PDF
Situs
http://www.philips.com/global
简体中文
简介
恭喜您购买了您的产品,欢迎您来到
Philips
大家庭!
为了能充分享受飞利浦提供的支持,请在
www.philips.com/welcome
上注册您的产品。
重要信息
使用本产品前,请仔细阅读随附的重要信息单页和本用户手
册。妥善保管两个文档,以供日后参考。
该款产品仅供家用。对于任何商用、不当使用或不遵照说明使
用产品的情况,制造商均不承担任何责任且不提供保修服务。
危险
-
不要将本产品浸入水或其它液体中,也不要在水龙头下
冲洗。
警告
-
在将产品连接电源之前,请先检查产品所标电压与当地的供
电电压是否相符。
-
如果插头、电源线或产品本身已经明显损坏,或产品曾坠落
或出现渗漏,请勿再使用产品。
-
切勿将产品连接到直流电源。
-
本产品应送往由飞利浦授权的服务中心检查或修理。请不要
尝试自己修理产品,否则产品维修保证书将会无效。
-
如果电源线损坏,为避免危险,必须由飞利浦、飞利浦授权
的服务中心或类似的专职人员来更换。
-
电源接通期间,使用者不得离开。
-
8
岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有
障碍或缺乏相关经验和知识的人士请在他人监督或指导下使
用,以确保他们安全使用,并且让他们明白相关的危害。
-
当完成熨烫、为水箱加水或清空水箱、清洁和冲洗产品以及
短时间离开产品时,请从电源插座上拔下电源插头。
-
将产品和电源线放在儿童接触不到的地方。
-
应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。不要让儿童在无人
监督的情况下进行清洁和保养。
-
产品只能使用带接地线的插座。
-
请勿在产品开启时打开除垢旋钮。打开之前,请先遵循说明
手册建议的冷却时间。
-
如果产品很烫或已连接到电源,将产品放置在表面上时,
切勿让蒸汽喷头接触表面。
-
产品工作期间,切勿让电源线与高温蒸汽接触。
-
水箱注水之后以及使用设备时,水箱须保持封闭。
-
必须将插头插入技术特性与插头相同的电源插座中。
-
产品工作期间,请勿摇晃蒸汽喷头。
警告
-
定期检查电线,防范潜在的危害。
-
使用过程中,请注意从蒸汽挂烫机喷嘴冒出的热蒸汽和
热水。蒸汽和热水可能会导致烫伤。使用本产品时应当心
蒸汽喷射。
-
蒸汽挂烫机蒸汽喷头的喷嘴会变得非常烫,触摸可能会导致
烫伤。
-
注水和清洁时,请拔下设备的电源插头。
-
本产品仅限于家用。
-
切勿在地板上拖拉本产品。
-
切勿将蒸汽挂烫机底座放置在桌面或椅子上,使用过程中,
请将蒸汽挂烫机底座放在地板上。
-
如果蒸汽输送管处于
U
形状态,则蒸汽会在输送管内
冷凝。从而导致蒸汽输出不连贯或蒸汽喷头中滴出水滴。
-
蒸汽可能损坏或导致某些墙体或门褪色。
-
水箱为空时,请勿使用产品。
-
请勿在产品开启时打开除垢旋钮。打开之前,请先遵循说明
手册建议的冷却时间。
-
注意
热水
电磁场 (EMF)
本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。
回收
-
弃置产品时,请不要将它与一般生活垃圾一同丢弃,应将其
交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。
การรับประกันและสนับสนุน
หากคุณต้องการข้อมูลหรือการสนับสนุน โปรดเข้าชมเว็บไซต์ www.philips.com/support
หรืออ่านข้อมูลจากเอกสารแผ่นพับที่แยกเฉพาะ เกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก
Tiếng Việt
Gii thiệu
Chúc mừng bạn đ mua hng v cho mừng bạn đến với Philips! Để có được
lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hy đăng kýsản phẩm tại
www.philips.com/welcome.
Quan trọng
Hy đọc kỹ ti liệu thông tin quan trọng riêng v ti liệu hướng dẫn sử dụng trước
khi sử dụng thiết bị. Hy cất giữ để tiện tham khảo sau ny.
Thiết bị ny đ được thiết kế để chỉ sử dụng trong nh. Đối với bất kỳ hnh vi sử
dụng thương mại, không thích hợp no hoặc không tuân thủ các hướng dẫn, nh
sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm v bảo hnh sẽ không được áp dụng.
Nguy hiểm
- Không nhúng thiết bị vo nước hay bất kỳ chất lỏng no, hoặc rửa dưới vi nước.
Cảnh báo
- Kiểm tra xem điện áp ghi trên thiết bị có tương ng với điện áp ngun nơi sử
dụng trước khi nối thiết bị với ngun điện.
- Không được sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện ngun hoặc chính bản thân
thiết bị có dấu hiệu hư hỏng thể hiện ra bên ngoi, hoặc nếu thiết bị đ bị rơi
hoặc r rỉ.
- Không thể nối trực tiếp thiết bị vo ngun điện.
- Luôn mang thiết bị đến trung tâm dịch vụ được ủy quyền bởi Philips để kiểm
tra hoặc sửa chữa. Không tự tìm cách sửa chữa thiết bị, nếu không chế độ bảo
hnh sẽ mất hiệu lực.
- Nếu dây điện ngun bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo
hnh của Philips, trung tâm bảo hnh do Philips ủy quyền hoặc những nơi có
khả năng v trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Phải luôn để mắt đến thiết bị khi đ cắm điện.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên v những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác
quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kiến thc v kinh nghiệm có thể sử dụng thiết
bị ny nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an
ton v hiểu được các mối nguy hiểm liên quan.
- Khi ủi xong, khi bạn châm nước, khi lau chùi v cả khi không ủi hoặc thậm chí
chỉ rời bn ủi trong chốc lát, hy rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
- Để thiết bị v dây điện ngoi tầm với của trẻ em.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rng chúng không chơi đùa với thiết
bị ny. Không để trẻ em thực hiện việc vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị trừ khi
chúng được giám sát.
- Chỉ nối thiết bị vo ổ cắm điện có dây tiếp đất.
- Không mở núm de-calc khi thiết bị đang BẬT. Lm theo đề xuất hướng dẫn
sử dụng trên thời gian lm lạnh trước khi mở.
- Không đặt thiết bị trên bề mặt với đầu bn ủi hơi chạm vo bề mặt khi thiết
bị nóng hoặc đang nối với ngun điện.
- Không để dây điện tiếp xúc với hơi nước nóng khi thiết bị đang hoạt động.
- Luôn đóng ngăn cha nước sau khi châm nước v trong khi sử dụng thiết bị.
- Chỉ được cắm phích cắm điện vo ổ cắm có cùng các đặc tính kỹ thuật giống
như phích cắm.
- Không được lắc đầu bn ủi hơi trong khi thiết bị cn đang hoạt động.
Chú ý
- Thường xuyên kiểm tra dây điện ngun để phát hiện những hư hỏng có thể
xảy ra.
- Hy thận trọng với hơi nước nóng v nước nóng thoát ra từ lỗ phun hơi trong
khi sử dụng. Hơi nước v nước nóng có thể gây bỏng. Phải cẩn trọng khi sử
dụng thiết bị do có hơi nước thoát ra.
- Lỗ phun hơi trên đầu bn ủi rất nóng v có thể gây bỏng nếu chạm vo.
- Rút phích cắm điện của thiết bị trong khi châm nước v lau chùi.
- Thiết bị ny được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình.
- Không kéo hoặc lê thiết bị trên sn.
- Không đặt mặt bn ủi hơi nước lên mặt bn hoặc ghế m nên đặt trên sn
trong khi đang sử dụng.
- Khi vi xếp thnh hình chữ U, hơi nước ngưng tụ trong vi. Điều ny khiến
hơi nước không đều hoặc nước nhỏ giọt ra khỏi đầu bn ủi.
- Hơi nước có thể gây hư hỏng hoặc lm phai mu bề mặt thnh hoặc cửa thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị khi ngăn cha nước hết nước.
- Không mở núm de-calc khi thiết bị đang BẬT. Lm theo đề xuất hướng dẫn
sử dụng trên thời gian lm lạnh trước khi mở.
-
CHÚ Ý: Nưc nóng!
Điện từ trường (EMF)
Thiết bị Philips ny tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn v quy định hiện hnh liên quan
đến mc phơi nhiễm điện từ trường.
Tái chế
- Không vt sản phẩm cùng chung với rác thải gia đình thông thường khi ngừng
sử dụng nó, m hy đem sản phẩm đến điểm thu gom chính thc để tái chế.
Lm như vậy sẽ giúp bảo vệ môi trường.
- Lm theo các quy định tại quốc gia của bạn đối với việc thu gom riêng các sản
phẩm điện v điện tử. Việc vt bỏ đúng cách sẽ giúp phng tránh các hậu quả
xấu cho môi trường v sc khỏe con người.
Bảo hành và hỗ trợ
Nếu bạn cần hỗ trợ hay để biết thông tin, vui lng truy cập www.philips.com/
support hoặc đọc tờ bảo hnh ton cầu riêng lẻ.
繁體中文
簡介
感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界!
請至
www.philips.com/welcome
註冊您的產品,以獲得飛利浦提供的
完整支援。
重要事項
使用本產品前,請先詳閱個別的重要資訊手冊和使用手冊。請妥善保存這
些文件,以供日後參考。
本產品設計僅供家用。對於任何商業用途、不當使用或未能遵循指示操作
等行為,製造商概不負責,且不適用保固。
危險
-
請勿讓產品浸入水或其他液體中,也不要在水龍頭下沖洗。
警示
-
在您連接電源之前,請檢查本地的電源電壓是否與產品所標示的電源
電壓相符。
-
插頭、電源線或產品本身受損時,或是產品曾摔落或漏電時,請勿
使用。
-
請勿將本產品連接至直流電源。
-
請務必將本產品送回飛利浦授權之服務中心進行檢查或修理。請勿嘗
試自行動手修理,否則產品保固即告失效。
-
如果電源線損壞,必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心,或是具
備相同資格的技師更換,以免發生危險。
-
當本產品連接到電源時,必須有人看顧。
-
本產品可供
8
歲以上孩童、身體官能或心智能力退化者,或是經驗與
使用知識缺乏者使用,但需要有人在旁監督或適當指示如何安全使用
本產品,以及可能遭受的危險。
-
當蒸氣熨燙完畢、為水箱裝水、清空水箱、進行清潔和沖洗,以及離
開本產品
(
即使只是暫時離開
)
時,請將電源插頭從插座拔下。
-
請勿讓兒童接觸產品與電源線。
-
請勿讓孩童將產品當成玩具。若無人在旁監督,不得讓孩童清潔與維
護產品。
-
僅可將產品連接到有接地的電源插座。
-
產品電源開啟時,請勿開啟除鈣旋鈕。請依照使用手冊所建議的冷卻
時間,等待冷卻之後再打開。
-
當產品處於高溫或連接至電源時,將產品放在平面上時請務必注意,
勿讓蒸氣噴頭碰觸到平面。
-
產品運作期間,請勿讓電源線接觸到高溫蒸氣。
-
在水箱加水之後以及使用產品期間,請將水箱保持關閉。
-
插頭必須插入插槽採用相同技術規格的電源插座。
-
產品運作時,切勿搖晃蒸氣噴頭。
注意
-
定期檢查電源線是否受損。
-
產品使用期間,蒸氣噴嘴會冒出高溫蒸氣和熱水,請格外留意。
蒸氣
與熱水可能會造成燙傷。產品使用時會釋放蒸氣,因此請特別小心。
-
蒸氣噴頭的噴嘴可能會變得很燙,如果碰到可能會燙傷。
-
加水及清潔時,請拔除產品插頭。
-
本產品僅供家用。
-
請勿在地板上拖行本產品。
-
在使用期間,請勿將蒸氣機底座放在桌面或椅子上,請將其放在地
板上。
-
如果膠管彎曲成
U
型,會導致蒸氣凝結水滴停留在膠管中。這會造成
蒸氣量不規律或蒸氣噴頭滴水的情況。
-
蒸氣可能會對某些牆壁或門板塗裝造成損傷或褪色。
-
水箱沒水時請勿使用本產品。
-
產品電源開啟時,請勿開啟除鈣旋鈕。請依照使用手冊所建議的冷卻
時間,等待冷卻之後再打開。
-
注意:熱水!
電磁場
(EMF)
本飛利浦產品符合所有電磁場暴露的相關適用標準和法規。
回收
-
本產品使用壽命結束時,請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產
品送至政府指定的回收點或進行回收。此舉能為環保盡一份心力。
-
請遵循您所在國家
/
地區對電氣與電子產品分類收集的規定。正確處理
廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。
保固與支援
如需資訊或支援,請造訪
www.philips.com/support
或另行參閱全球保
證書。
©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 001 11041
-
请遵循您所在国家
/
地区的电器及电子产品分类回收规定。
正确弃置产品有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。
保修和支持
如果您需要信息或支持,请访问
www.philips.com/support
或阅读单独的全球保修卡。
한국어
소개
필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스에서 제공하는 지원 혜택을
받으시려면
www.philips.com/welcome
에서 제품을 등록해 주십시오.
중요함
제품을 사용하기 전에 중요 정보 책자 사용 설명서를 주의 깊게
읽으십시오. 향후 참조할 있도록 책자를 보관해 두십시오.
제품은 가정 전용으로 설계되었습니다. 상업용으로 또는 부적절하게
사용했거나 지침을 준수하지 않았을 경우, 제조사는 어떠한 책임도 지지
않으며 보증이 적용되지 않습니다.
위험
- 제품을 또는 다른 액체에 절대 담그거나 헹구지 마십시오.
경고
-
제품을 전원에 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 사용 지역의
전압이 일치하는지 확인하십시오 .
-
플러그 , 전원 코드 또는 제품 본체에 눈에 띄는 손상이 있거나 제품을
떨어뜨렸거나 물이 새는 경우 사용하지 마십시오 .
-
제품을 DC 전원에 연결하지 마십시오 .
-
검사 또는 수리가 필요한 경우에는 항상 필립스 서비스 지정점으로
문의하십시오 . 품질 보증이 무효화되므로 , 제품을 직접 수리하지
마십시오 .
-
전원 코드가 손상된 경우 , 안전을 위해 필립스 공인 서비스 센터 또는
필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오 .
-
제품이 전원에 연결된 상태에서는 자리를 절대 비우지 마십시오 .
-
8 이상의 아이들과 신체적 , 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과
지식이 풍부하지 않은 성인이 제품을 사용하려면 제품 사용과
관련하여 안전하게 사용할 있도록 지침을 숙지하고 관련 위험을
인식해야 합니다 .
-
스팀 분사를 마쳤을 , 물탱크에 물을 채우거나 버릴 , 제품을
청소하거나 헹굴 , 제품을 사용하다가 잠시라도 자리를 비울 때는
벽면 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오 .
-
제품과 전원 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 .
-
어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 보호자의 감독이 필요합니다 .
어린이가 혼자 제품 청소나 정비를 하지 않도록 하십시오 .
-
제품은 반드시 접지된 벽면 콘센트에 연결하십시오 .
-
제품이 켜지면 석회질 제거 조절기를 열지 마십시오 . 열기 전에
사용 설명서에 나와 있는 제품을 식히는 시간에 대한 권장 사항을
따르십시오 .
-
제품이 뜨겁거나 전원에 연결되어 있을 경우 스티머 헤드를 표면 위에
올려 놓지 마십시오 .
-
스팀기가 작동할 전원 코드가 뜨거운 스팀에 닿지 않게 하십시오 .
-
물탱크를 채운 제품을 사용할 때는 물탱크를 잠그십시오 .
-
플러그와 같은 기술적 특성을 가진 전원 콘센트에만 플러그를 꽂아야
합니다 .
-
제품 작동 중에는 스티머 헤드를 흔들지 마십시오 .
주의
-
전원 코드에 손상 부위가 있는지 정기적으로 점검하십시오 .
-
스티머를 사용하는 동안 노즐에서 뜨거운 스팀이나 뜨거운 물이
있으니 주의하십시오 . 스팀과 뜨거운 물은 화상을 입을 있습니다 .
스팀이 방출되므로 제품 사용 시에는 주의해야 합니다 .
-
스티머 헤드의 노즐은 매우 뜨거워질 있으므로 만질 경우 화상을
입을 수도 있습니다 .
-
주입 세척 시에는 제품의 전원을 분리하십시오 .
-
제품은 가정용입니다 .
-
바닥에서 제품을 끌거나 당기지 마십시오 .
-
사용 스티머를 테이블이나 의자 위에 두지 말고 바닥에 두십시오 .
-
호스가 U 형태로 구부러지면 호스 안쪽에 스팀이 응결되어 고이게
됩니다 . 이로 인해 스티머 헤드에서 스팀이 고르게 분사되지 않거나
물방울이 떨어질 있습니다 .
-
스팀으로 인해 특정 또는 도어 마감이 손상되거나 변색될
있습니다 .
-
물탱크가 비어 있을 때는 제품을 사용하지 마십시오 .
-
제품이 켜지면 석회질 제거 조절기를 열지 마십시오 . 열기 전에
사용 설명서에 나와 있는 제품을 식히는 시간에 대한 권장 사항을
따르십시오 .
-
주의 : 물이 뜨겁습니다 !
EMF(전자기장)
필립스 제품은 EMF(전자기장) 관련된 모든 기준 규정을
준수합니다.
재활용
- 수명이 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된
재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이를 통해 환경 보호에 동참하실
있습니다.
- 해당 국가의 전기/전자 제품 분리 수거 규칙에 따라 버리십시오.
올바른 제품 폐기를 통해 환경 인류의 건강을 유해한 영향으로부터
보호할 있습니다.
보증 지원
보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우,
w
ww.philips.com/support
방문하거나 제품 보증서를 참고하십시오.

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang GC558 Philips?

Αν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το \Philips GC558"

Beli produk terkait:

spesifikasi produk

- 1.6
Ergonomik
Panjang kabel 1.6 m
Fitur
Uap terus menerus 40 g/men
Tangki air dapat dilepas yes
Kapasitas tangki air 1.8
Panjang selang 1.3 m
Panjang kabel 1.6 m
Warna produk Purple, White
Jenis perangkat Penguap kain tegak lurus
Aman untuk semua kain yes
Mematikan daya secara otomatis yes
Uap bervariasi yes
Waktu pemanasan 1 men
Gantungan bawaan yes
Bahan selang Silikon
Isi kemasan
Sikat termasuk yes
Jumlah sikat 1
Sarung tangan pelindung yes
Daya
Daya 2000 W
Tegangan masukan AC 220 - 240 V