Daily Collection HR2603 Philips

Petunjuk Daily Collection HR2603 Philips

(2)
 • English
  1 Overview (Fig. 1)
  Plastic blender jar (HR2603/
  HR2604/HR2607 only)
  Tumbler (HR2603/HR2604/
  HR2605 only)
  a
  Plastic blender jar lid
  j
  Tumbler lid
  b
  Plastic blender jar
  k
  Sealing ring
  l
  Tumbler jar
  Glass blender jar (HR2605/
  HR2606/HR2616 only)
  Main unit
  c
  Glass blender jar lid
  m
  Sealing ring
  d
  Sealing ring
  n
  Blade unit
  e
  Glass blender jar
  o
  Built-in safety lock
  Multi-chopper
  p
  Motor unit
  f
  Multi-chopper lid
  q
  Speed 1 button: for normal
  speed blending
  g
  Multi-chopper
  r
  Speed 2 button: for full speed
  blending
  h
  Sealing ring
  i
  Extra blade unit for multi-chopper
  2 Before first use
  Thoroughly clean the parts that will come in contact with food before you use
  the appliance for the rst time (see Fig. 6).
  If you nd unpleasant smell during the rst use, this is normal.
  3 Application
  Note:
  Do not exceed the maximum quantities and processing times indicated
  in the Fig. 2.
  Do not operate the appliance for more than 60 seconds (for blender
  jar and tumbler) or 30 seconds (for multi-chopper) at a time when
  processing heavy loads and let it cool down to room temperature for next
  operation.
  Never ll all the accessories with ingredients hotter than 60°C.
  When you blend thick puree, start with slower speed 1 for a short time
  to enable the soft start turning and gradually switch to full speed 2 for
  powerful cutting and blending.
  Always add liquids together with solid ingredients in the jar and tumbler
  for better blending result. Never blend only solid ingredients.
  Follow the locking mark direction to securely lock the accessory onto the
  base before blending.
  Handle the glass jar with caution, since the glass jar can get slippery with
  wet surface.
  Ensure the sealing ring is properly placed in the blade unit to avoid
  spillage and leakage before use.
  Do not blend with carbonated liquid.
  Using the blender (Fig. 3)
  Note: Never overll the blender jar above the maximum level indication
  (0.6 liters) to avoid spillage.
  The blender is intended for:
  Blending uids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, mixed drinks,
  shakes.
  Mixing soft ingredients, e.g. pancake batter or mayonnaise.
  Pureeing cooked ingredients, e.g. for vegetable soups.
  Using the tumbler (HR2603/HR2604/HR2605 only)
  (Fig. 4)
  Note: Never overll the tumbler above the maximum level indication
  (0.6 liters) to avoid spillage.
  Make your smoothies or shakes directly with the tumbler. Remove the blade
  unit and attach the tumbler lid. Then you can bring the tumbler out and drink
  directly by the lid.
  Using the multi-chopper (Fig. 5)
  Note:
  Do not ll the multi-chopper beyond the maximum indication. See the
  table for the advised quantities.
  You can order the multi-chopper as an extra accessory from your Philips
  dealer.
  The multi-chopper accessory comes with an extra blade unit. This allows
  you to process separately raw ingredients (meat/garlic/onion) with one
  blade unit and cooked/fresh ingredients (cooked vegetable/fruits) with
  the extra blade unit.
  The multi-chopper is intended for
  Chopping ingredients like onion, garlic, herbs, meat, etc.
  Grinding dry ingredients such as peppercorns, sesame seeds, rice, wheat,
  coconut esh, nuts (shelled), coee beans, dried soy beans, dried peas,
  cheese, breadcrumbs, etc.
  4 Motor overheat protection
  This appliance is equipped with overheat protection. If the appliance overheats,
  it switches o automatically. Unplug the appliance and let it cool down for
  30 minutes. Then put the mains plug back into the power outlet and switch on
  the appliance again. Please contact your Philips dealer or an authorized Philips
  service center if the overheat protection is activated too often.
  Dansk
  1 Overblik (Fig. 1)
  Blenderglas af plastik (kun
  HR2603/HR2604/HR2607)
  Beholder (kun HR2603/HR2604/
  HR2605)
  a
  Låg til blenderglas af plastik
  j
  Låg til beholder
  b
  Blenderglas af plastik
  k
  Tætningsring
  l
  Beholderglas
  Blenderbeholder af glas (kun
  HR2605/HR2606/HR2616)
  Hovedenhed
  c
  Låg til blenderbeholder af
  glas
  m
  Tætningsring
  d
  Tætningsring
  n
  Knivenhed
  e
  Blenderglas af glas
  o
  Indbygget sikkerhedslås
  Multi-hakker
  p
  Motorenhed
  f
  Låg til multi-hakker
  q
  Hastighedsknap 1: til blendning ved
  normal hastighed
  g
  Multi-hakker
  r
  Hastighedsknap 2: til blendning ved
  fuld hastighed
  h
  Tætningsring
  i
  Ekstra knivenhed til multi-
  hakker
  2 Før første brug
  Sørg for at rengøre de dele, der kommer i berøring med mad, inden du bruger
  apparatet for første gang (se Fig. 6).
  Det er normalt, hvis du oplever en ubehagelig lugt første gang, du tager den i
  brug.
  3 Program
  Bemærk:
  Undgå at overskride de angivne mængder og tilberedningstider angivet
  i Fig. 2.
  Lad ikke apparatet køre i mere end 60 sekunder (for blenderglas
  og beholder) eller 30 sekunder (for multihakker) ad gangen, når du
  behandler større mængder, og lad det køle ned til stuetemperatur, før det
  bruges igen.
  Fyld aldrig tilbehøret med ingredienser, der er varmere end 60°C.
  Når du blender tyk puré, skal du starte ved lav hastighed 1 i kort tid for
  at aktivere blød opstart og gradvist skifte til fuld hastighed 2 til eektiv
  klipning og blendning.
  Tilsæt altid væsker sammen med de faste ingredienser i blenderglasset
  og beholderen for at opnå et bedre resultat. Du må aldrig udelukkende
  blende faste ingredienser.
  Følg retningen for låsemærket for at låse tilbehøret fast på basisenheden,
  inden du blender.
  Håndter blenderglasset med forsigtighed, da blenderglasset kan blive
  glat, når overaden bliver våd.
  Sørg for, at tætningsringen er placeret korrekt på knivenheden for at
  undgå spild og lækage før brug.
  Undlad at blende med kulsyreholdige væsker.
  Brug af blenderen (Fig. 3)
  Bemærk: Fyld aldrig blenderglasset til over det angivne maksimale niveau
  (0,6 liter), så du undgår, at indholdet yder over.
  Blenderen er beregnet til:
  Blendning af ydende ingredienser, f.eks. mejeriprodukter, sauce,
  frugtjuice, miksede drinks og shakes.
  Mixning af bløde ingredienser, f.eks. pandekagedej eller mayonnaise.
  Purering af kogte ingredienser, f.eks. grøntsagssupper.
  Brug af beholderen (kun HR2603/HR2604/HR2605)
  (Fig. 4)
  Bemærk: Fyld aldrig beholderen til over det angivne maksimale niveau
  (0,6 liter), så du undgår, at indholdet yder over.
  Lav smoothies eller shakes direkte i bægeret. Fjern knivenheden, og fastgør
  låget til beholderen. Derefter kan du tage beholderen ud og drikke direkte fra
  låget.
  Brug af multi-hakkeren (Fig. 5)
  Bemærk:
  Fyld aldrig multihakkeren over maksimummærket. Se de anbefalede
  mængder i tabellen.
  Du kan bestille multi-hakkeren fra din Philips-forhandler som ekstra
  tilbehør.
  Tilbehøret til multihakkeren leveres med en ekstra knivenhed. Dette gør
  det muligt at behandle rå ingredienser separat (kød/hvidløg/løg) med én
  knivenhed og tilberedte/friske ingredienser (tilberedte grøntsager/frugt)
  med den ekstra knivenhed.
  Multi-hakkeren er beregnet til
  At hakke ingredienser som f.eks. løg, hvidløg, urter, kød osv.
  At male tørre ingredienser som peberkorn, sesamfrø, ris, hvede,
  kokosnød, nødder (uden skal), kaebønner, tørrede sojabønner, tørrede
  ærter, ost, brødkrummer osv.
  4 Beskyttelse mod overophedning af
  motor
  Dette apparat er udstyret med en overophedningssikring. Hvis apparatet
  bliver overophedet, slukker det automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten, og
  lad apparatet køle af i 30 minutter. Sæt derefter stikket i stikkontakten igen, og
  tænd for apparatet igen. Kontakt din lokale Philips-forhandler eller dit lokale
  Philips kundecenter, hvis overophedningssikringen aktiveres for ofte.
  © 2019 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  3000 034 68722
  Deutsch
  1 Übersicht (Abb. 1)
  Kunststomixbecher (nur
  HR2603/HR2604/HR2607)
  Trinkbecher (HR2603/HR2604/
  HR2605)
  a
  Deckel für
  Kunststomixbehälter
  j
  Deckel für Becher
  b
  Kunststomixbehälter
  k
  Dichtungsring
  l
  Becherbehälter
  Glasmixbecher (nur HR2605/
  HR2606/HR2616)
  Hauptgerät
  c
  Deckel für Glasmixbecher
  m
  Dichtungsring
  d
  Dichtungsring
  n
  Messereinheit
  e
  Glasmixbecher
  o
  Integrierte Sicherheitssperre
  Multi-Zerkleinerer
  p
  Motoreinheit
  f
  Deckel für Multi-Zerkleinerer
  q
  Taste "Geschwindigkeit 1": für
  normale Mixgeschwindigkeit
  g
  Multi-Zerkleinerer
  r
  Taste "Geschwindigkeit 2": für volle
  Mixgeschwindigkeit
  h
  Dichtungsring
  i
  Zusätzliche Messereinheit
  für Multi-Zerkleinerer
  2 Vor dem ersten Gebrauch
  Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts gründlich alle Teile, die mit
  Lebensmitteln in Kontakt kommen (siehe Abb. 6).
  Wenn Sie während des ersten Einsatzes einen unangenehmen Geruch
  feststellen, ist dies normal.
  3 Anwendung
  Hinweis:
  Überschreiten Sie nicht die Mengen und Verarbeitungszeiten wie
  angegeben in Abb. 2.
  Lassen Sie das Gerät beim Verarbeiten großer Mengen nicht länger als
  60 Sekunden (für Mixbehälter und Becher) bzw. 30 Sekunden (für Multi-
  Zerkleinrer) in einem Arbeitsgang laufen, und lassen Sie es zur nächsten
  Inbetriebnahme auf Raumtemperatur abkühlen.
  Füllen Sie kein Zubehör mit Zutaten in den Mixbehälter, die heißer als
  60°C sind.
  Wenn Sie grobes Püree mixen, beginnen Sie für eine kurze Zeit mit
  der langsamen Geschwindigkeit 1, um den sanften Start zu aktivieren,
  und gehen Sie dann Stück für Stück auf die volle Geschwindigkeit 2 für
  leistungsstarkes Schneiden und Mixen.
  Füllen Sie stets Flüssigkeiten mit festen Zutaten in den Behälter und
  Becher, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Mixen Sie niemals nur feste
  Zutaten.
  Folgen Sie der Sperrmarkierungsrichtung, um das Zubehör vor dem
  Mixen sicher an der Gerätebasis zu befestigen.
  Bedienen Sie den Glasbehälter vorsichtig, da er auf einer nassen
  Oberäche rutschig werden kann.
  Stellen Sie sicher, dass der Dichtungsring richtig in der Messereinheit
  sitzt, um ein Auslaufen vor dem Gebrauch zu vermeiden.
  Verwenden Sie den Mixer nicht mit kohlensäurehaltigen Flüssigkeiten.
  Verwenden des Mixers (Abb. 3)
  Hinweis: Um ein Auslaufen von Zutaten zu verhindern, füllen Sie den
  Mixbehälter nicht über die maximale Füllstandsmarkierung hinaus (0,6 Liter).
  Der Mixer ist geeignet zum:
  Mixen von Flüssigkeiten, z. B. Milchprodukte, Soßen, Obstsäfte,
  Mixgetränke, Milchshakes.
  Mischen weicher Zutaten, z. B. Pfannkuchenteig und Mayonnaise.
  Pürieren gekochter Zutaten, z. B. für Gemüsesuppen.
  Verwenden des Bechers (nur HR2603/HR2604/HR2605)
  (Abb. 4)
  Hinweis: Um ein Auslaufen von Zutaten zu verhindern, füllen Sie den Becher
  nicht über die maximale Füllstandsmarkierung hinaus (0,6 Liter).
  Bereiten Sie Ihre eigenen Smoothies oder Shakes direkt mit dem Trinkbecher
  zu. Entfernen Sie die Messereinheit, und bringen Sie den Deckel des Bechers
  an. Dann können Sie den Becher mitnehmen und direkt über den Deckel
  trinken.
  Verwenden des Zerkleinerers (Abb. 5)
  Hinweis:
  Befüllen Sie den Multi-Zerkleinerer nicht über die maximale Füllmenge
  hinaus. Die empfohlenen Mengen entnehmen Sie bitte der Tabelle.
  Sie können bei Ihrem Philips Händler einen Multi-Zerkleinerer als
  Zubehör bestellen.
  Das Zubehör für den Multi-Zerkleinrer umfasst eine zusätzliche
  Messereinheit. So können Sie rohe Zutaten (z. B. Fleisch, Knoblauch oder
  Zwiebeln) mit einer Messereinheit und davon getrennt gekochte oder
  frische Zutaten (z. B. gekochtes Gemüse oder Obst) mit der zusätzlichen
  Messereinheit zerkleinern.
  Der Multi-Zerkleinerer ist für Folgendes geeignet:
  Zerkleinerung von Zutaten wie Zwiebeln, Knoblauch, Kräutern, Fleisch
  usw.
  Mahlen von trockenen Zutaten wie Pfeerkörnern, Sesam, Reis, Weizen,
  Kokosnusseisch, geschälten Nüssen, Kaeebohnen, Sojabohnen,
  getrockneten Erbsen, Hartkäse, Semmelbröseln usw.
  4 Überhitzungsschutz für den Motor
  Dieses Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz. Bei Überhitzung
  wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie den Stecker aus der
  Steckdose, und lassen Sie das Gerät 30 Minuten lang abkühlen. Stecken Sie
  anschließend den Stecker wieder in die Steckdose, und schalten Sie das Gerät
  erneut ein. Wird der Überhitzungsschutz zu häug aktiviert, wenden Sie sich
  bitte an Ihren Philips Händler oder ein autorisiertes Philips Service-Center.
  Español
  1 Vista general (Fig. 1)
  Jarra de plástico de la batidora
  (solo modelos HR2603,
  HR2604 y HR2607)
  Vaso portátil (solo modelos HR2603,
  HR2604 y HR2605)
  a
  Tapa de la jarra de plástico
  de la batidora
  j
  Tapa del vaso portátil
  b
  Jarra de plástico de la
  batidora
  k
  Junta
  l
  Jarra del vaso portátil
  Jarra de cristal de la batidora
  (solo modelos HR2605,
  HR2606 y HR2616)
  Unidad principal
  c
  Tapa de la jarra de cristal de
  la batidora
  m
  Junta
  d
  Junta
  n
  Unidad de cuchillas
  e
  Jarra de cristal de la batidora
  o
  Bloqueo de seguridad incorporado
  Picadora múltiple
  p
  Unidad motora
  f
  Tapa de la picadora múltiple
  q
  Botón de velocidad 1: para batir a
  una velocidad normal
  g
  Picadora múltiple
  r
  Botón de velocidad 2: para batir a
  máxima velocidad
  h
  Junta
  i
  Unidad de cuchillas para la
  picadora múltiple
  2 Antes del primer uso
  Lave bien las piezas que vayan a estar en contacto con los alimentos antes
  de usar el aparato por primera vez (consulte la Fig. 6).
  Si nota un olor desagradable durante el primer uso, se trata de algo normal.
  3 Aplicación
  Nota:
  No supere las cantidades y los tiempos de procesado indicados en la
  Fig. 2.
  No utilice el aparato durante más de 60 segundos (para la jarra de la
  batidora y el vaso portátil) o 30 segundos (para la picadora múltiple)
  cuando procese cantidades grandes y deje que se enfríe a temperatura
  ambiente antes de volver a utilizarlo.
  No llene nunca todos los accesorios con ingredientes a más de 60°C de
  temperatura.
  Cuando bata puré grueso, comience con la velocidad reducida 1
  durante un corto periodo de tiempo para que el aparato empiece a
  girar suavemente y, gradualmente, cambie a la velocidad máxima 2 para
  cortar y batir con mayor intensidad.
  NL Gebruiksaanwijzing
  NO Brukerhåndbok
  PT Manual do utilizador
  SV Användarhandbok
  TR Kullanım kılavuzu
  AR
  FA
  EN User manual
  DA Brugervejledning
  DE Benutzerhandbuch
  ES Manual del usuario
  FI Käyttöopas
  FR Mode d’emploi
  IT Manuale utente
  ID Buku Petunjuk Pengguna
  HR2603, HR2604
  HR2605, HR2606
  HR2607, HR2616
  Para obtener mejores resultados, añada siempre líquidos junto a los
  ingredientes sólidos en la jarra y el vaso portátil. Nunca bata solamente
  ingredientes sólidos.
  Preste atención a la dirección de la marca de bloqueo para jar
  rmemente el accesorio a la base antes de empezar a batir.
  Manipule la jarra de cristal con cuidado, ya que puede estar resbaladiza
  debido al contacto con la supercie mojada.
  Asegúrese de que la junta se ha colocado correctamente en la unidad de
  cuchillas para evitar derrames y fugas antes del uso.
  No bata líquidos carbonatados.
  Uso de la batidora (Fig. 3)
  Nota: No llene nunca la jarra de la batidora por encima de la indicación de
  nivel máximo (0,6 litros) para evitar derrames.
  La batidora está diseñada para:
  Batir líquidos, por ejemplo: productos lácteos, salsas, zumos de fruta,
  mezclas de bebidas, batidos.
  Mezclar ingredientes blandos, por ejemplo, masa para tortitas o
  mayonesa.
  Hacer puré de ingredientes cocidos, como por ejemplo sopas de
  verduras.
  Uso del vaso portátil (solo modelos HR2603, HR2604 y
  HR2605) (Fig. 4)
  Nota: No llene nunca el vaso portátil por encima de la indicación de nivel
  máximo (0,6 litros) para evitar derrames.
  Prepare batidos o smoothies directamente con el vaso portátil. Quite la
  unidad de cuchillas y coloque la tapa del vaso portátil. Así podrá sacar el vaso
  portátil y beber directamente a través de la tapa.
  Uso de la picadora múltiple (Fig. 5)
  Nota:
  No llene la picadora múltiple por encima de la indicación máxima.
  Consulte la tabla para conocer las cantidades recomendadas.
  Puede solicitar la picadora múltiple como un accesorio adicional a su
  distribuidor de Philips.
  El accesorio de picadora múltiple incluye una unidad de cuchillas
  adicional. De este modo, podrá procesar por separado ingredientes
  crudos (carne/ajo/cebolla) con una unidad de cuchillas e ingredientes
  cocidos/frescos (verduras cocidas/fruta) con la otra unidad de cuchillas.
  La picadora múltiple se ha diseñado para
  Picar ingredientes como cebolla, ajo, hierbas, carne, etc.
  Moler ingredientes secos como granos de pimienta, semillas de sésamo,
  arroz, trigo, pulpa de coco, frutos secos (pelados), granos de café, granos
  de soja secos, guisantes secos, queso, para rallar pan, etc.
  4 Protección contra el
  sobrecalentamiento del motor
  Este aparato está equipado con protección contra el sobrecalentamiento. Si
  el aparato se calienta en exceso, se apaga automáticamente. Desenchufe el
  aparato y deje que se enfríe durante 30 minutos. A continuación, enchúfelo
  de nuevo a la toma de corriente y vuelva a encenderlo. Si la protección contra
  el sobrecalentamiento se activa con demasiada frecuencia, póngase en
  contacto con su distribuidor Philips o con un centro de servicio autorizado
  por Philips.
  Suomi
  1 Yleiskuvaus (kuva 1)
  Tehosekoittimen muovikannu
  (vain mallit HR2603/HR2604/
  HR2607)
  Juomalasi (vain HR2603/HR2604/
  HR2605)
  a
  Tehosekoittimen
  muovikannun kansi
  j
  Juomalasin kansi
  b
  Tehosekoittimen
  muovikannu
  k
  Tiiviste
  l
  Juomalasikannu
  Tehosekoittimen lasikannu
  (vain HR2605/HR2606/
  HR2616)
  Päälaite
  c
  Tehosekoittimen lasikannun
  kansi
  m
  Tiiviste
  d
  Tiiviste
  n
  Teräyksikkö
  e
  Tehosekoittimen lasikannu
  o
  Sisäänrakennettu turvakytkin
  Teholeikkuri
  p
  Runko
  f
  Teholeikkurin kansi
  q
  Nopeuspainike 1: normaali
  sekoitusnopeus
  g
  Teholeikkuri
  r
  Nopeuspainike 2: nopea
  sekoitusnopeus
  h
  Tiiviste
  i
  Lisäteräyksikkö
  teholeikkuriin
  2 Ennen käyttöönottoa
  Puhdista hyvin kaikki ruoan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen laitteen
  käyttöönottoa (ks. kuva 6.)
  Epämiellyttävä haju ensimmäisellä käyttökerralla on normaalia.
  3 Käyttö
  Huomautus:
  Älä ylitä määriä ja valmistusaikoja, jotka on annettu kuvassa 2.
  Käytä laitetta enintään 60 sekuntia (sekoituskannu ja juomalasi) tai
  30 sekuntia (teholeikkuri) kerrallaan, kun sekoitat suuria määriä, ja anna
  laitteen jäähtyä huoneenlämpöön ennen seuraavaa käyttöä.
  Älä koskaan laita kannuun aineksia, joiden lämpötila on yli 60 °C.
  Kun sekoitat paksua sosetta, sekoita ensin vähän aikaa hitaalla
  nopeudella (1), jolloin tehosekoitin käynnistyy hitaasti. Siirry vähitellen
  täyteen nopeuteen (2), joka on tarkoitettu tehokkaaseen leikkaamiseen
  ja sekoittamiseen.
  Aineet sekoittuvat parhaiten, kun lisäät aina nesteet kannuun tai
  juomalasiin samaan aikaan kiinteiden ainesten kanssa. Älä koskaan
  sekoita vain kiinteitä aineksia.
  Lukitse kannu runkoon lukitusmerkintöjen suuntaisesti ennen
  sekoittamista.
  Käsittele lasikannua varovasti, sillä se muuttuu liukkaaksi märällä pinnalla.
  Voit välttää roiskeet ja vuodot varmistamalla ennen käyttöä, että tiiviste
  on kunnolla paikallaan teräyksikössä.
  Älä sekoita hiilihapollista nestettä.
  Sekoittimen käyttäminen (kuva 3)
  Huomautus: vältä roiskumista täyttämällä sekoitinkannu vain merkittyyn
  enimmäisrajaan (0,6 litraa) asti.
  Tehosekoittimen käyttötarkoitukset
  Nesteiden, kuten maitotuotteiden, kastikkeiden, hedelmämehujen,
  juomien ja pirtelöiden sekoittaminen.
  Kevyiden aineiden, kuten ohukaistaikinan tai majoneesin sekoittaminen.
  Keitettyjen ruoka-aineiden, kuten kasvissosekeittojen, soseuttaminen.
  Juomalasin käyttäminen (vain HR2603/HR2604/
  HR2605) (kuva 4)
  Huomautus: vältä roiskumista täyttämällä juomalasi vain merkittyyn
  enimmäisrajaan (0,6 litraa) asti.
  Voit valmistaa smoothieita tai pirtelöitä suoraan tehosekoittimen juomalasiin.
  Irrota teräyksikkö ja kiinnitä juomalasin kansi. Voit ottaa juomalasin mukaasi ja
  juoda kannen reiästä.
  Teholeikkurin käyttäminen (kuva 5)
  Huomautus:
  Älä täytä teholeikkuria yli enimmäistäyttörajan. Katso taulukosta
  suositeltavat määrät.
  Voit tilata teholeikkurin lisävarusteena Philips-jälleenmyyjältä.
  Teholeikkurin lisävarusteisiin kuuluu lisäteräyksikkö. Voit hienontaa raa’at
  ainekset (liha/valkosipuli/sipuli) yhdellä teräyksiköllä ja kypsät/tuoreet
  ainekset (kypsennetyt vihannekset/hedelmät) toisella teräyksiköllä.
  Teholeikkurin käyttötarkoitukset
  Ruoka-aineiden, kuten sipulin, valkosipulin, yrttien tai lihan
  hienontaminen.
  Kuivien aineiden, kuten kokonaisten pippurien, seesaminsiemenien,
  riisin, vehnän, kookospähkinän hedelmälihan, pähkinöiden (kuorittujen),
  kahvipapujen, kuivattujen soijapapujen, kuivattujen herneiden, juuston ja
  kuivien leivänpalojen hienontaminen.
  4 Moottorin ylikuumenemissuoja
  Tässä laitteessa on ylikuumenemissuoja. Jos laite kuumenee liikaa, virta
  katkeaa automaattisesti. Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä
  30 minuuttia. Liitä sitten pistoke takaisin pistorasiaan ja käynnistä laite
  uudelleen. Jos ylikuumenemissuoja katkaisee laitteesta virran toistuvasti, ota
  yhteys Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
  1
  2
  (MAX)
  (MAX)
  30 sec200 g
  30 sec200 ml
  400 ml
  30 sec
  30 sec
  30 sec
  * 6 Pulse
  (speed 2)
  * 2-5 Pulse
  (speed 1)
  * 2-5 Pulse
  (speed 1)
  360 ml
  240 g
  200 g
  250 ml
  30 sec200 g +
  30 sec
  200 ml
  30 sec
  200 g
  250 ml
  2x2x2 cm
  50 g
  50 g
  50 g
  50 g
  50 g
  50 g
  60 g
  20 - 100 g
  20 - 100 g
  30 sec
  30 sec
  30 sec
  30 sec
  30 sec
  30 sec
  10 sec
  20 - 30 sec
  30 g
  4
  1
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  5
  3
  3
  1
  2
  2
  5
  7
  4
  6
  7
  5
  1
  2
  3
  4
  5
  <60°C
  2
  1
  1
  2
  1
  6
  1
  2
  2
  6
  3
  1
  2
  2
  6
  1/2
  1
  4
  2
  3
  EN
  DA
  DE
  ES
  FI
  FR
  IT
  NL
  NO
  PT
  SV
  TR
  AR
  FA
  * 6 Pulses (Speed 2)
  * 6 impulser (hastighed 2)
  * 6 Impulse (Geschwindigkeit 2)
  * 6 pulsaciones (velocidad 2)
  * 6 pulssia (nopeus 2)
  * 6 impulsions (vitesse 2)
  * 6 impulsi (Velocità 2)
  * 6 pulsen (snelheid 2)
  * Seks pulser (hastighet 2)
  * 6 impulsos (velocidade 2)
  * 6 pulseringar (hastighet 2)
  * 6 Darbe (Hız 2)
  (2 )  6 *
  (2 )  6 *
  * 6 Pulse
  (speed 2)
  1
  14
  15
  16
  18
  17
  9
  8
  4
  13
  3
  2
  HR2603
  HR2604
  HR2607
  6
  7
  5
  HR2605
  HR2606
  HR2616
  10
  12
  HR2603
  HR2604
  HR2605
  11
  Philips
  Pelumat
  HR2603
  220-240V~ 50-60Hz 350W
  Diimpor oleh:
  PT Philips Indonesia Commercial
  Gedung Cibis Nine Lantai 10
  Jl. T.B. Simatupang No. 2 RT. 001 RW. 005
  Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu,
  Jakarta Selatan 12560 – Indonesia
  Negara Pembuat: Cina
  No. Reg.: I.19.PIC1.02400.0319
Daily Collection HR2603 Philips

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Daily Collection HR2603 Philips?

Jumlah pertanyaan: 0

Ajukan pertanyaan anda mengenai Philips Daily Collection HR2603 di sini kepada pemilik produk lainnya. Sampaikan dekripsi yang jelas dan singkat tentang masalah dan pertanyaan anda. Semakin jelas penjelasan masalahnya, semakin mudah bagi pemilik Philips Daily Collection HR2603 lainnya untuk menyediakan jawaban terbaik.

Tampilkan panduan gratisPhilips Daily Collection HR2603 di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Philips Daily Collection HR2603 lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini

spesifikasi produk

Brand Philips
Model Daily Collection HR2603
Produk Blender
EAN 8710103906759
Bahasa Bahasa Indonesia, Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Italia, Swedia, Portugis, Denmark, Norwegia, Finlandia, Turki, Arab
Jenis berkas PDF
Daya
Konsumsi daya (rata-rata) 350W
Frekuensi masukan AC 50 - 60Hz
Daya 350W
Sumber daya AC
Tegangan masukan AC 220 - 240V
Berat dan dimensi
Berat 1140g
Panjang 108mm
Lebar 108mm
Tinggi 334mm
Material
Bahan pisau Baja Antikarat
Bahan teko SAN
Bahan Kerangka Mesin Plastik
Bahan dapat didaur ulang 90
Fitur
Botol kapasitas 1
Dimensi (LxPxT) 108 x 108 x 334mm
Desain
Negara asal Cina
Tipe Blender atas meja
Mangkuk dapat dilepas
Warna produk Putih
Panjang kabel 0.85m
Kaki-kaki anti-selip
Mudah dibersihkan
Bagian dapat digunakan pada alat pencuci piring
Aksesori dapat dicuci pada mesin pencuci piring
Detail teknis
Kecepatan perputaran blender (maks) 21RPM
Performa
Kapasitas mangkuk 1
Jumlah kecepatan 2
Kecepatan putaran (min) 21080RPM
Kecepatan putaran (maks) 28520RPM
Fungsi denyut
Tipe kontrol Tombol
Penghancuran es
Teko
Data pemaketan
Jenis kemasan Kotak

Produk terkait

Blender Philips