Petunjuk Daily Collection HR2603 Philips

Daily Collection HR2603 Philips

Tampilkan panduan gratisPhilips%Daily Collection HR2603 di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik PhilipsDaily Collection HR2603 lainnya.

Brand
Philips
Model
Daily Collection HR2603
Produk
EAN
8710103906759
Bahasa
Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Italia, Swedia, Portugis, Denmark, Norwegia, Finlandia, Turki, Bahasa Indonesia, Arab
Jenis berkas
PDF
Situs
http://www.philips.com/global
English
1 Overview (Fig. 1)
Plastic blender jar (HR2603/
HR2604/HR2607 only)
Tumbler (HR2603/HR2604/
HR2605 only)
a
Plastic blender jar lid
j
Tumbler lid
b
Plastic blender jar
k
Sealing ring
l
Tumbler jar
Glass blender jar (HR2605/
HR2606/HR2616 only)
Main unit
c
Glass blender jar lid
m
Sealing ring
d
Sealing ring
n
Blade unit
e
Glass blender jar
o
Built-in safety lock
Multi-chopper
p
Motor unit
f
Multi-chopper lid
q
Speed 1 button: for normal
speed blending
g
Multi-chopper
r
Speed 2 button: for full speed
blending
h
Sealing ring
i
Extra blade unit for multi-chopper
2 Before first use
Thoroughly clean the parts that will come in contact with food before you use
the appliance for the rst time (see Fig. 6).
If you nd unpleasant smell during the rst use, this is normal.
3 Application
Note:
Do not exceed the maximum quantities and processing times indicated
in the Fig. 2.
Do not operate the appliance for more than 60 seconds (for blender
jar and tumbler) or 30 seconds (for multi-chopper) at a time when
processing heavy loads and let it cool down to room temperature for next
operation.
Never ll all the accessories with ingredients hotter than 60°C.
When you blend thick puree, start with slower speed 1 for a short time
to enable the soft start turning and gradually switch to full speed 2 for
powerful cutting and blending.
Always add liquids together with solid ingredients in the jar and tumbler
for better blending result. Never blend only solid ingredients.
Follow the locking mark direction to securely lock the accessory onto the
base before blending.
Handle the glass jar with caution, since the glass jar can get slippery with
wet surface.
Ensure the sealing ring is properly placed in the blade unit to avoid
spillage and leakage before use.
Do not blend with carbonated liquid.
Using the blender (Fig. 3)
Note: Never overll the blender jar above the maximum level indication
(0.6 liters) to avoid spillage.
The blender is intended for:
Blending uids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, mixed drinks,
shakes.
Mixing soft ingredients, e.g. pancake batter or mayonnaise.
Pureeing cooked ingredients, e.g. for vegetable soups.
Using the tumbler (HR2603/HR2604/HR2605 only)
(Fig. 4)
Note: Never overll the tumbler above the maximum level indication
(0.6 liters) to avoid spillage.
Make your smoothies or shakes directly with the tumbler. Remove the blade
unit and attach the tumbler lid. Then you can bring the tumbler out and drink
directly by the lid.
Using the multi-chopper (Fig. 5)
Note:
Do not ll the multi-chopper beyond the maximum indication. See the
table for the advised quantities.
You can order the multi-chopper as an extra accessory from your Philips
dealer.
The multi-chopper accessory comes with an extra blade unit. This allows
you to process separately raw ingredients (meat/garlic/onion) with one
blade unit and cooked/fresh ingredients (cooked vegetable/fruits) with
the extra blade unit.
The multi-chopper is intended for
Chopping ingredients like onion, garlic, herbs, meat, etc.
Grinding dry ingredients such as peppercorns, sesame seeds, rice, wheat,
coconut esh, nuts (shelled), coee beans, dried soy beans, dried peas,
cheese, breadcrumbs, etc.
4 Motor overheat protection
This appliance is equipped with overheat protection. If the appliance overheats,
it switches o automatically. Unplug the appliance and let it cool down for
30 minutes. Then put the mains plug back into the power outlet and switch on
the appliance again. Please contact your Philips dealer or an authorized Philips
service center if the overheat protection is activated too often.
Dansk
1 Overblik (Fig. 1)
Blenderglas af plastik (kun
HR2603/HR2604/HR2607)
Beholder (kun HR2603/HR2604/
HR2605)
a
Låg til blenderglas af plastik
j
Låg til beholder
b
Blenderglas af plastik
k
Tætningsring
l
Beholderglas
Blenderbeholder af glas (kun
HR2605/HR2606/HR2616)
Hovedenhed
c
Låg til blenderbeholder af
glas
m
Tætningsring
d
Tætningsring
n
Knivenhed
e
Blenderglas af glas
o
Indbygget sikkerhedslås
Multi-hakker
p
Motorenhed
f
Låg til multi-hakker
q
Hastighedsknap 1: til blendning ved
normal hastighed
g
Multi-hakker
r
Hastighedsknap 2: til blendning ved
fuld hastighed
h
Tætningsring
i
Ekstra knivenhed til multi-
hakker
2 Før første brug
Sørg for at rengøre de dele, der kommer i berøring med mad, inden du bruger
apparatet for første gang (se Fig. 6).
Det er normalt, hvis du oplever en ubehagelig lugt første gang, du tager den i
brug.
3 Program
Bemærk:
Undgå at overskride de angivne mængder og tilberedningstider angivet
i Fig. 2.
Lad ikke apparatet køre i mere end 60 sekunder (for blenderglas
og beholder) eller 30 sekunder (for multihakker) ad gangen, når du
behandler større mængder, og lad det køle ned til stuetemperatur, før det
bruges igen.
Fyld aldrig tilbehøret med ingredienser, der er varmere end 60°C.
Når du blender tyk puré, skal du starte ved lav hastighed 1 i kort tid for
at aktivere blød opstart og gradvist skifte til fuld hastighed 2 til eektiv
klipning og blendning.
Tilsæt altid væsker sammen med de faste ingredienser i blenderglasset
og beholderen for at opnå et bedre resultat. Du må aldrig udelukkende
blende faste ingredienser.
Følg retningen for låsemærket for at låse tilbehøret fast på basisenheden,
inden du blender.
Håndter blenderglasset med forsigtighed, da blenderglasset kan blive
glat, når overaden bliver våd.
Sørg for, at tætningsringen er placeret korrekt på knivenheden for at
undgå spild og lækage før brug.
Undlad at blende med kulsyreholdige væsker.
Brug af blenderen (Fig. 3)
Bemærk: Fyld aldrig blenderglasset til over det angivne maksimale niveau
(0,6 liter), så du undgår, at indholdet yder over.
Blenderen er beregnet til:
Blendning af ydende ingredienser, f.eks. mejeriprodukter, sauce,
frugtjuice, miksede drinks og shakes.
Mixning af bløde ingredienser, f.eks. pandekagedej eller mayonnaise.
Purering af kogte ingredienser, f.eks. grøntsagssupper.
Brug af beholderen (kun HR2603/HR2604/HR2605)
(Fig. 4)
Bemærk: Fyld aldrig beholderen til over det angivne maksimale niveau
(0,6 liter), så du undgår, at indholdet yder over.
Lav smoothies eller shakes direkte i bægeret. Fjern knivenheden, og fastgør
låget til beholderen. Derefter kan du tage beholderen ud og drikke direkte fra
låget.
Brug af multi-hakkeren (Fig. 5)
Bemærk:
Fyld aldrig multihakkeren over maksimummærket. Se de anbefalede
mængder i tabellen.
Du kan bestille multi-hakkeren fra din Philips-forhandler som ekstra
tilbehør.
Tilbehøret til multihakkeren leveres med en ekstra knivenhed. Dette gør
det muligt at behandle rå ingredienser separat (kød/hvidløg/løg) med én
knivenhed og tilberedte/friske ingredienser (tilberedte grøntsager/frugt)
med den ekstra knivenhed.
Multi-hakkeren er beregnet til
At hakke ingredienser som f.eks. løg, hvidløg, urter, kød osv.
At male tørre ingredienser som peberkorn, sesamfrø, ris, hvede,
kokosnød, nødder (uden skal), kaebønner, tørrede sojabønner, tørrede
ærter, ost, brødkrummer osv.
4 Beskyttelse mod overophedning af
motor
Dette apparat er udstyret med en overophedningssikring. Hvis apparatet
bliver overophedet, slukker det automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten, og
lad apparatet køle af i 30 minutter. Sæt derefter stikket i stikkontakten igen, og
tænd for apparatet igen. Kontakt din lokale Philips-forhandler eller dit lokale
Philips kundecenter, hvis overophedningssikringen aktiveres for ofte.
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 034 68722
Deutsch
1 Übersicht (Abb. 1)
Kunststomixbecher (nur
HR2603/HR2604/HR2607)
Trinkbecher (HR2603/HR2604/
HR2605)
a
Deckel für
Kunststomixbehälter
j
Deckel für Becher
b
Kunststomixbehälter
k
Dichtungsring
l
Becherbehälter
Glasmixbecher (nur HR2605/
HR2606/HR2616)
Hauptgerät
c
Deckel für Glasmixbecher
m
Dichtungsring
d
Dichtungsring
n
Messereinheit
e
Glasmixbecher
o
Integrierte Sicherheitssperre
Multi-Zerkleinerer
p
Motoreinheit
f
Deckel für Multi-Zerkleinerer
q
Taste "Geschwindigkeit 1": für
normale Mixgeschwindigkeit
g
Multi-Zerkleinerer
r
Taste "Geschwindigkeit 2": für volle
Mixgeschwindigkeit
h
Dichtungsring
i
Zusätzliche Messereinheit
für Multi-Zerkleinerer
2 Vor dem ersten Gebrauch
Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts gründlich alle Teile, die mit
Lebensmitteln in Kontakt kommen (siehe Abb. 6).
Wenn Sie während des ersten Einsatzes einen unangenehmen Geruch
feststellen, ist dies normal.
3 Anwendung
Hinweis:
Überschreiten Sie nicht die Mengen und Verarbeitungszeiten wie
angegeben in Abb. 2.
Lassen Sie das Gerät beim Verarbeiten großer Mengen nicht länger als
60 Sekunden (für Mixbehälter und Becher) bzw. 30 Sekunden (für Multi-
Zerkleinrer) in einem Arbeitsgang laufen, und lassen Sie es zur nächsten
Inbetriebnahme auf Raumtemperatur abkühlen.
Füllen Sie kein Zubehör mit Zutaten in den Mixbehälter, die heißer als
60°C sind.
Wenn Sie grobes Püree mixen, beginnen Sie für eine kurze Zeit mit
der langsamen Geschwindigkeit 1, um den sanften Start zu aktivieren,
und gehen Sie dann Stück für Stück auf die volle Geschwindigkeit 2 für
leistungsstarkes Schneiden und Mixen.
Füllen Sie stets Flüssigkeiten mit festen Zutaten in den Behälter und
Becher, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Mixen Sie niemals nur feste
Zutaten.
Folgen Sie der Sperrmarkierungsrichtung, um das Zubehör vor dem
Mixen sicher an der Gerätebasis zu befestigen.
Bedienen Sie den Glasbehälter vorsichtig, da er auf einer nassen
Oberäche rutschig werden kann.
Stellen Sie sicher, dass der Dichtungsring richtig in der Messereinheit
sitzt, um ein Auslaufen vor dem Gebrauch zu vermeiden.
Verwenden Sie den Mixer nicht mit kohlensäurehaltigen Flüssigkeiten.
Verwenden des Mixers (Abb. 3)
Hinweis: Um ein Auslaufen von Zutaten zu verhindern, füllen Sie den
Mixbehälter nicht über die maximale Füllstandsmarkierung hinaus (0,6 Liter).
Der Mixer ist geeignet zum:
Mixen von Flüssigkeiten, z. B. Milchprodukte, Soßen, Obstsäfte,
Mixgetränke, Milchshakes.
Mischen weicher Zutaten, z. B. Pfannkuchenteig und Mayonnaise.
Pürieren gekochter Zutaten, z. B. für Gemüsesuppen.
Verwenden des Bechers (nur HR2603/HR2604/HR2605)
(Abb. 4)
Hinweis: Um ein Auslaufen von Zutaten zu verhindern, füllen Sie den Becher
nicht über die maximale Füllstandsmarkierung hinaus (0,6 Liter).
Bereiten Sie Ihre eigenen Smoothies oder Shakes direkt mit dem Trinkbecher
zu. Entfernen Sie die Messereinheit, und bringen Sie den Deckel des Bechers
an. Dann können Sie den Becher mitnehmen und direkt über den Deckel
trinken.
Verwenden des Zerkleinerers (Abb. 5)
Hinweis:
Befüllen Sie den Multi-Zerkleinerer nicht über die maximale Füllmenge
hinaus. Die empfohlenen Mengen entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Sie können bei Ihrem Philips Händler einen Multi-Zerkleinerer als
Zubehör bestellen.
Das Zubehör für den Multi-Zerkleinrer umfasst eine zusätzliche
Messereinheit. So können Sie rohe Zutaten (z. B. Fleisch, Knoblauch oder
Zwiebeln) mit einer Messereinheit und davon getrennt gekochte oder
frische Zutaten (z. B. gekochtes Gemüse oder Obst) mit der zusätzlichen
Messereinheit zerkleinern.
Der Multi-Zerkleinerer ist für Folgendes geeignet:
Zerkleinerung von Zutaten wie Zwiebeln, Knoblauch, Kräutern, Fleisch
usw.
Mahlen von trockenen Zutaten wie Pfeerkörnern, Sesam, Reis, Weizen,
Kokosnusseisch, geschälten Nüssen, Kaeebohnen, Sojabohnen,
getrockneten Erbsen, Hartkäse, Semmelbröseln usw.
4 Überhitzungsschutz für den Motor
Dieses Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz. Bei Überhitzung
wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, und lassen Sie das Gerät 30 Minuten lang abkühlen. Stecken Sie
anschließend den Stecker wieder in die Steckdose, und schalten Sie das Gerät
erneut ein. Wird der Überhitzungsschutz zu häug aktiviert, wenden Sie sich
bitte an Ihren Philips Händler oder ein autorisiertes Philips Service-Center.
Español
1 Vista general (Fig. 1)
Jarra de plástico de la batidora
(solo modelos HR2603,
HR2604 y HR2607)
Vaso portátil (solo modelos HR2603,
HR2604 y HR2605)
a
Tapa de la jarra de plástico
de la batidora
j
Tapa del vaso portátil
b
Jarra de plástico de la
batidora
k
Junta
l
Jarra del vaso portátil
Jarra de cristal de la batidora
(solo modelos HR2605,
HR2606 y HR2616)
Unidad principal
c
Tapa de la jarra de cristal de
la batidora
m
Junta
d
Junta
n
Unidad de cuchillas
e
Jarra de cristal de la batidora
o
Bloqueo de seguridad incorporado
Picadora múltiple
p
Unidad motora
f
Tapa de la picadora múltiple
q
Botón de velocidad 1: para batir a
una velocidad normal
g
Picadora múltiple
r
Botón de velocidad 2: para batir a
máxima velocidad
h
Junta
i
Unidad de cuchillas para la
picadora múltiple
2 Antes del primer uso
Lave bien las piezas que vayan a estar en contacto con los alimentos antes
de usar el aparato por primera vez (consulte la Fig. 6).
Si nota un olor desagradable durante el primer uso, se trata de algo normal.
3 Aplicación
Nota:
No supere las cantidades y los tiempos de procesado indicados en la
Fig. 2.
No utilice el aparato durante más de 60 segundos (para la jarra de la
batidora y el vaso portátil) o 30 segundos (para la picadora múltiple)
cuando procese cantidades grandes y deje que se enfríe a temperatura
ambiente antes de volver a utilizarlo.
No llene nunca todos los accesorios con ingredientes a más de 60°C de
temperatura.
Cuando bata puré grueso, comience con la velocidad reducida 1
durante un corto periodo de tiempo para que el aparato empiece a
girar suavemente y, gradualmente, cambie a la velocidad máxima 2 para
cortar y batir con mayor intensidad.
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
AR
FA
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
IT Manuale utente
ID Buku Petunjuk Pengguna
HR2603, HR2604
HR2605, HR2606
HR2607, HR2616
Para obtener mejores resultados, añada siempre líquidos junto a los
ingredientes sólidos en la jarra y el vaso portátil. Nunca bata solamente
ingredientes sólidos.
Preste atención a la dirección de la marca de bloqueo para jar
rmemente el accesorio a la base antes de empezar a batir.
Manipule la jarra de cristal con cuidado, ya que puede estar resbaladiza
debido al contacto con la supercie mojada.
Asegúrese de que la junta se ha colocado correctamente en la unidad de
cuchillas para evitar derrames y fugas antes del uso.
No bata líquidos carbonatados.
Uso de la batidora (Fig. 3)
Nota: No llene nunca la jarra de la batidora por encima de la indicación de
nivel máximo (0,6 litros) para evitar derrames.
La batidora está diseñada para:
Batir líquidos, por ejemplo: productos lácteos, salsas, zumos de fruta,
mezclas de bebidas, batidos.
Mezclar ingredientes blandos, por ejemplo, masa para tortitas o
mayonesa.
Hacer puré de ingredientes cocidos, como por ejemplo sopas de
verduras.
Uso del vaso portátil (solo modelos HR2603, HR2604 y
HR2605) (Fig. 4)
Nota: No llene nunca el vaso portátil por encima de la indicación de nivel
máximo (0,6 litros) para evitar derrames.
Prepare batidos o smoothies directamente con el vaso portátil. Quite la
unidad de cuchillas y coloque la tapa del vaso portátil. Así podrá sacar el vaso
portátil y beber directamente a través de la tapa.
Uso de la picadora múltiple (Fig. 5)
Nota:
No llene la picadora múltiple por encima de la indicación máxima.
Consulte la tabla para conocer las cantidades recomendadas.
Puede solicitar la picadora múltiple como un accesorio adicional a su
distribuidor de Philips.
El accesorio de picadora múltiple incluye una unidad de cuchillas
adicional. De este modo, podrá procesar por separado ingredientes
crudos (carne/ajo/cebolla) con una unidad de cuchillas e ingredientes
cocidos/frescos (verduras cocidas/fruta) con la otra unidad de cuchillas.
La picadora múltiple se ha diseñado para
Picar ingredientes como cebolla, ajo, hierbas, carne, etc.
Moler ingredientes secos como granos de pimienta, semillas de sésamo,
arroz, trigo, pulpa de coco, frutos secos (pelados), granos de café, granos
de soja secos, guisantes secos, queso, para rallar pan, etc.
4 Protección contra el
sobrecalentamiento del motor
Este aparato está equipado con protección contra el sobrecalentamiento. Si
el aparato se calienta en exceso, se apaga automáticamente. Desenchufe el
aparato y deje que se enfríe durante 30 minutos. A continuación, enchúfelo
de nuevo a la toma de corriente y vuelva a encenderlo. Si la protección contra
el sobrecalentamiento se activa con demasiada frecuencia, póngase en
contacto con su distribuidor Philips o con un centro de servicio autorizado
por Philips.
Suomi
1 Yleiskuvaus (kuva 1)
Tehosekoittimen muovikannu
(vain mallit HR2603/HR2604/
HR2607)
Juomalasi (vain HR2603/HR2604/
HR2605)
a
Tehosekoittimen
muovikannun kansi
j
Juomalasin kansi
b
Tehosekoittimen
muovikannu
k
Tiiviste
l
Juomalasikannu
Tehosekoittimen lasikannu
(vain HR2605/HR2606/
HR2616)
Päälaite
c
Tehosekoittimen lasikannun
kansi
m
Tiiviste
d
Tiiviste
n
Teräyksikkö
e
Tehosekoittimen lasikannu
o
Sisäänrakennettu turvakytkin
Teholeikkuri
p
Runko
f
Teholeikkurin kansi
q
Nopeuspainike 1: normaali
sekoitusnopeus
g
Teholeikkuri
r
Nopeuspainike 2: nopea
sekoitusnopeus
h
Tiiviste
i
Lisäteräyksikkö
teholeikkuriin
2 Ennen käyttöönottoa
Puhdista hyvin kaikki ruoan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen laitteen
käyttöönottoa (ks. kuva 6.)
Epämiellyttävä haju ensimmäisellä käyttökerralla on normaalia.
3 Käyttö
Huomautus:
Älä ylitä määriä ja valmistusaikoja, jotka on annettu kuvassa 2.
Käytä laitetta enintään 60 sekuntia (sekoituskannu ja juomalasi) tai
30 sekuntia (teholeikkuri) kerrallaan, kun sekoitat suuria määriä, ja anna
laitteen jäähtyä huoneenlämpöön ennen seuraavaa käyttöä.
Älä koskaan laita kannuun aineksia, joiden lämpötila on yli 60 °C.
Kun sekoitat paksua sosetta, sekoita ensin vähän aikaa hitaalla
nopeudella (1), jolloin tehosekoitin käynnistyy hitaasti. Siirry vähitellen
täyteen nopeuteen (2), joka on tarkoitettu tehokkaaseen leikkaamiseen
ja sekoittamiseen.
Aineet sekoittuvat parhaiten, kun lisäät aina nesteet kannuun tai
juomalasiin samaan aikaan kiinteiden ainesten kanssa. Älä koskaan
sekoita vain kiinteitä aineksia.
Lukitse kannu runkoon lukitusmerkintöjen suuntaisesti ennen
sekoittamista.
Käsittele lasikannua varovasti, sillä se muuttuu liukkaaksi märällä pinnalla.
Voit välttää roiskeet ja vuodot varmistamalla ennen käyttöä, että tiiviste
on kunnolla paikallaan teräyksikössä.
Älä sekoita hiilihapollista nestettä.
Sekoittimen käyttäminen (kuva 3)
Huomautus: vältä roiskumista täyttämällä sekoitinkannu vain merkittyyn
enimmäisrajaan (0,6 litraa) asti.
Tehosekoittimen käyttötarkoitukset
Nesteiden, kuten maitotuotteiden, kastikkeiden, hedelmämehujen,
juomien ja pirtelöiden sekoittaminen.
Kevyiden aineiden, kuten ohukaistaikinan tai majoneesin sekoittaminen.
Keitettyjen ruoka-aineiden, kuten kasvissosekeittojen, soseuttaminen.
Juomalasin käyttäminen (vain HR2603/HR2604/
HR2605) (kuva 4)
Huomautus: vältä roiskumista täyttämällä juomalasi vain merkittyyn
enimmäisrajaan (0,6 litraa) asti.
Voit valmistaa smoothieita tai pirtelöitä suoraan tehosekoittimen juomalasiin.
Irrota teräyksikkö ja kiinnitä juomalasin kansi. Voit ottaa juomalasin mukaasi ja
juoda kannen reiästä.
Teholeikkurin käyttäminen (kuva 5)
Huomautus:
Älä täytä teholeikkuria yli enimmäistäyttörajan. Katso taulukosta
suositeltavat määrät.
Voit tilata teholeikkurin lisävarusteena Philips-jälleenmyyjältä.
Teholeikkurin lisävarusteisiin kuuluu lisäteräyksikkö. Voit hienontaa raa’at
ainekset (liha/valkosipuli/sipuli) yhdellä teräyksiköllä ja kypsät/tuoreet
ainekset (kypsennetyt vihannekset/hedelmät) toisella teräyksiköllä.
Teholeikkurin käyttötarkoitukset
Ruoka-aineiden, kuten sipulin, valkosipulin, yrttien tai lihan
hienontaminen.
Kuivien aineiden, kuten kokonaisten pippurien, seesaminsiemenien,
riisin, vehnän, kookospähkinän hedelmälihan, pähkinöiden (kuorittujen),
kahvipapujen, kuivattujen soijapapujen, kuivattujen herneiden, juuston ja
kuivien leivänpalojen hienontaminen.
4 Moottorin ylikuumenemissuoja
Tässä laitteessa on ylikuumenemissuoja. Jos laite kuumenee liikaa, virta
katkeaa automaattisesti. Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä
30 minuuttia. Liitä sitten pistoke takaisin pistorasiaan ja käynnistä laite
uudelleen. Jos ylikuumenemissuoja katkaisee laitteesta virran toistuvasti, ota
yhteys Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
1
2
(MAX)
(MAX)
30 sec200 g
30 sec200 ml
400 ml
30 sec
30 sec
30 sec
* 6 Pulse
(speed 2)
* 2-5 Pulse
(speed 1)
* 2-5 Pulse
(speed 1)
360 ml
240 g
200 g
250 ml
30 sec200 g +
30 sec
200 ml
30 sec
200 g
250 ml
2x2x2 cm
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
60 g
20 - 100 g
20 - 100 g
30 sec
30 sec
30 sec
30 sec
30 sec
30 sec
10 sec
20 - 30 sec
30 g
4
1
1
2
3
4
1
2
5
3
3
1
2
2
5
7
4
6
7
5
1
2
3
4
5
<60°C
2
1
1
2
1
6
1
2
2
6
3
1
2
2
6
1/2
1
4
2
3
EN
DA
DE
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
AR
FA
* 6 Pulses (Speed 2)
* 6 impulser (hastighed 2)
* 6 Impulse (Geschwindigkeit 2)
* 6 pulsaciones (velocidad 2)
* 6 pulssia (nopeus 2)
* 6 impulsions (vitesse 2)
* 6 impulsi (Velocità 2)
* 6 pulsen (snelheid 2)
* Seks pulser (hastighet 2)
* 6 impulsos (velocidade 2)
* 6 pulseringar (hastighet 2)
* 6 Darbe (Hız 2)
(2 )  6 *
(2 )  6 *
* 6 Pulse
(speed 2)
1
14
15
16
18
17
9
8
4
13
3
2
HR2603
HR2604
HR2607
6
7
5
HR2605
HR2606
HR2616
10
12
HR2603
HR2604
HR2605
11
Philips
Pelumat
HR2603
220-240V~ 50-60Hz 350W
Diimpor oleh:
PT Philips Indonesia Commercial
Gedung Cibis Nine Lantai 10
Jl. T.B. Simatupang No. 2 RT. 001 RW. 005
Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12560 – Indonesia
Negara Pembuat: Cina
No. Reg.: I.19.PIC1.02400.0319

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Daily Collection HR2603 Philips?

Ajukan pertanyaan anda mengenai Philips Daily Collection HR2603 di sini kepada pemilik produk lainnya. Sampaikan dekripsi yang jelas dan singkat tentang masalah dan pertanyaan anda. Semakin jelas penjelasan masalahnya, semakin mudah bagi pemilik Philipsitem% lainnya untuk menyediakan jawaban terbaik.

Beli produk terkait:

spesifikasi produk

Daya
Konsumsi daya (rata-rata)   350 W
Berat dan dimensi
Berat   1.14 g
Material
Bahan pisau Baja Antikarat
Bahan teko SAN
Fitur
Botol kapasitas 1
Dimensi (LxPxT) 108 x 108 x 334 mm
Desain
Negara asal Cina
Detail teknis
Kecepatan perputaran blender (maks) 21 RPM