Petunjuk Comfort GC1434 Philips

Tampilkan panduan gratisPhilips Comfort GC1434 di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Philips Comfort GC1434 lainnya.

ภาษาไทย
สวนประกอบ (รูปที่ 1)
1 หัวฉีดสเปรย
2 ฝาครอบชองเติมน
3 ปุ่มควบคุมพลังไอน
- CALC CLEAN = ฟงกชั่นขจัดคราบตะกรัน
- = การรีดแหง
- ; = ไอนสูงสุด
- = ไอนเทอรโบ
4 ปุ่มเพิ่มพลังไอน
5 ปุ่มสเปรย
6 ปุ่มปรับอุณหภูมิ
7 สัญญาณไฟแสดงอุณหภูมิ
8 สายไฟ
9 ประเภทแผนความรอน
10 แทงคนที่มีเสนบอกระดับสูงสุด (MAX)
11 แผนความรอน
การใชงาน
การเติมนลงในแทงค
หมายเหตุ: เครื่องของคุณไดรับการออกแบบมาใหใชกับนประปา หากคุณอาศัยอยในพื้นที่ที่นกระดางมาก
อาจเกิดตะกรันสะสมอยางรวดเร็ว ในกรณีนี้ขอแนะนำาใหผสมนกลั่น 50% กับนประปา 50% เพื่อยืดอายุ
การใชงานของเครื่อง
หมายเหตุ: หามใสนหอม, นสมสายชู, แปง, สารขจัดตะกรัน, ผลิตภัณฑสำาหรับการรีดผาหรือสารเคมีอื่นๆ ลง
ในแทงคน
1 ปรับปุ่มควบคุมไอนไปยังตำ�แหนง (ก�รรีดแหง) (รูปที่ 2)
2 เติมนประป�ลงในแทงคนจนถึงระดับสูงสุด (MAX) (รูปที่ 3)
3 ปดฝ�ครอบชองเติมน
การเลือกตั้งคาอุณหภูมิและไอน
ตารางที่ 1
ประเภทของเนื้อผา การตั้งคาอุณหภูมิ การตั้งคาพลังไอน เพิ่มพลังไอน สเปรย
ลินิน MAX
;,
ใช ใช
ผาฝาย
3
;,
ใช ใช
ผาขนสัตว
2
;
ไมใช ใช
ผาไหม
1
ไมใช ไมใช
ผาใยสังเคราะห (เชน
อะคริลิก, ไนลอน, โพลี
อะไมด, โพลีเอสเตอร)
1
ไมใช ไมใช
หมายเหตุ: ตามที่ระบุไวในตารางดานบน อยาใชไอนหรือการเพิ่มพลังไอนที่อุณหภูมิต มิฉะนั้นอาจมีนรอ
นรั่วซึมออกมาจากเตารีด
1 ใหดูต�ร�งที่ 1 เพื่อตั้งปุ่มปรับอุณหภูมิเปนระดับที่เหม�ะสมกับเสื้อผ�ของคุณ (รูปที่ 4)
2 ตั้งเต�รีดขึ้นแลวเสียบปลั๊ก ไฟแสดงอุณหภูมิจะสว�งขึ้นเพื่อแสดงว�เต�รีดกำ�ลังทำ�คว�มรอน (รูปที่ 5)
3 เมื่อไฟแสดงอุณหภูมิดับลง หม�ยถึงเต�รีดมีอุณหภูมิที่เหม�ะสมแลว
4 ใหดูต�ร�งที่ 1 เพื่อเลือกก�รตั้งค�ไอนที่ตรงกับอุณหภูมิที่คุณตั้งค�ไว (รูปที่ 6)
หมายเหตุ: ในการใชไอนเทอรโบ ใหกดปุ่มควบคุมไอนไวในตำาแหนงไอนเทอรโบ อยางตอเนื่อง
คุณสมบัติ
ฟงกชันสเปรย
- กดปุ่มสเปรยเพื่อใหผาที่จะรีดเปยกชื้น ซึ่งชวยใหขจัดรอยยับไดงายยิ่งขึ้น (รูปที่ 7)
ฟงกชั่นเพิ่มพลังไอน
- กดแลวปลอยปุ่มเพิ่มพลังไอนเพื่อเพิ่มพลังไอนในการขจัดรอยยับที่รีดยาก (รูปที่ 8)
ไอนในแนวตั้ง (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
- คุณสามารถใชฟงกชันเพิ่มพลังไอนไดในเมื่อคุณถือเตารีดในแนวตั้ง เพื่อขจัดรอยยับของเสื้อผาที่แขวน ผามาน
ฯลฯ (รูปที่ 9)
การรีดแหง
- ปรับปุ่มควบคุมไอนไปยัง (การรีดแหง) เพื่อการรีดโดยไมใชไอน (รูปที่ 2)
การทำาความสะอาดและบำารุงรักษา
การทำาความสะอาด
1 ปรับปุ่มควบคุมพลังไอนไปที่ตำ�แหนง (ก�รรีดแหง) ถอดปลั๊กออกแลวปลอยใหเต�รีดเย็นลง
(รูปที่ 2)
2 เทนที่คงเหลือในแทงคนออกใหหมด
3 ใชผ�หม�ดชุบนย�ทำ�คว�มสะอ�ด (ชนิดเหลว) ที่ไมมีฤทธิ์กัดกรอนเช็ดตะกรันและคร�บอื่นใดออก
จ�กแผนคว�มรอน
ขอควรระวัง: เพื่อใหแผนคว�มรอนเรียบลื่น ควรหลีกเลี่ยงก�รสัมผัสที่รุนแรงกับโลหะ ไมควรใชแผนใยขัดถู,
นสมส�ยชู หรือส�รเคมีใดๆ ทำ�คว�มสะอ�ดแผนคว�มรอน
หมายเหตุ: ควรลางแทงคนดวยนประปาเปนประจำา โดยเทนออกจากแทงคใหหมดหลังจากการลาง
ฟงกชั่นขจัดคราบตะกรัน
ขอสำาคัญ: เพื่อยืดอายุการใชงานของเครื่องและเพื่อคงประสิทธิภาพการผลิตไอนที่ดีไว
ใหใชฟงกชันขจัดคราบตะกรันทุกสองสัปดาห หากนที่ใชมีความกระดางมาก (คือ มีแผนคร
าบบางๆ หลุดออกมาจากแผนความรอนขณะรีดผา) ใหใชฟงกชันขจัดคราบตะกรันบอยครั้ง
ขึ้น
1 ตรวจดูใหแนใจว�ถอดปลั๊กแลวและปุ่มควบคุมพลังไอนตั้งไวที่ (ก�รรีดแหง) (รูปที่ 2)
2 เติมนลงในแทงคนจนถึงระดับสูงสุด (MAX) (รูปที่ 3)
ห�มเทนสมส�ยชูหรือนย�ขจัดคร�บตะกรันอื่นๆ ลงในแทงคน
3 เสียบปลั๊กเต�รีดและปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ MAX (รูปที่ 10)
4 ถอดปลั๊กไฟออก เมื่อสัญญ�ณไฟแสดงอุณหภูมิดับลง
5 ถือเต�รีดเหนืออ�งล�งมือ กดปุ่มควบคุมไอนไปที่ตำ�แหนงขจัดตะกรันและค�งไว (รูปที่ 11)
6 เขย�เต�รีดเบ�ๆ จนกระทั่งนในแทงคนแหงหมด (รูปที่ 12)
ขอควรระวัง: ระหว�งที่คร�บตะกรันถูกชะล�งออกม� ไอนและนเดือดจะไหลออกม�จ�กแผนคว�มรอน
7 ปรับปุ่มควบคุมไอนกลับไปที่ (ก�รรีดแหง) (รูปที่ 2)
หมายเหตุ: ทำาขั้นตอนขจัดตะกรันซอีกครั้ง หากนที่ออกมาจากแผนความรอนยังมีคราบตะกรันออกมาอีก
หลังจากใชขั้นตอนขจัดคราบตะกรัน
1 เสียบปลั๊กเต�รีด แลวปลอยใหเต�รีดทำ�คว�มรอนจนแผนคว�มรอนแหง
2 ถอดปลั๊กไฟออก เมื่อสัญญ�ณไฟแสดงอุณหภูมิดับลง
3 เลื่อนเต�รีดเบ�ๆ บนผ� เพื่อขจัดคร�บนที่มีบนแผนคว�มรอน
4 ปลอยใหเต�รีดเย็นลงกอนทำ�ก�รจัดเก็บเข�ที่
การจัดเก็บ
1 ถอดปลั๊กเต�รีดและหมุนปุ่มควบคุมไอนไปที่ (ก�รรีดแหง) (รูปที่ 2)
2 มวนส�ยไฟไวรอบๆ ที่เก็บส�ยไฟ และจัดเก็บเต�รีดโดยตั้งไวบนฐ�นเต�รีด (รูปที่ 13)
การแกปญหา
บทนี้ไดรวบรวมปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได หากยังไมสามารถแกไขปญหาตามขอมูลดานลาง โปรดดู
รายการคำาถามที่พบบอยที่ www.philips.com/support หรือติดตอศูนยบริการลูกคาในประเทศของคุณ (ดูรายละเอียดกา
รติดตอจากเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก)
ปญหา สาเหตุที่เปนไปได การแกปญหา
นหยดออกมาจากแผนความ
รอน หรือมีรอยเปยกปรากฏบน
เสื้อผาขณะรีด
ตั้งอุณหภูมิไวที่ระดับ
ตเกินไปสำาหรับการรีดดวย
พลังไอน
ตั้งคาอุณหภูมิการรีดใหเหมาะกับการรีดผาโดย
ใชการรีดดวยพลังไอน ดูตารางที่ 1
คุณไดเติมสารเพิ่มเติมลง
ในแทงคน
ทำาความสะอาดแทงคน และหามเติมนยาชว
ยการรีดผาใดลงในแทงคน
ฟงกชันเพิ่มพลังไอนทำางานผิด
ปกติ (มีนรั่วออกมาจากแผน
ความรอน)
คุณใชฟงกชั่นเพิ่มพลัง
ไอนบอยเกินไปภายใน
ระยะเวลาสั้นๆ
รอซักครกอนใชฟงกชั่นเพิ่มพลังไอนอีกครั้ง
คุณใชฟงกชันเพิ่มพลัง
ไอนที่อุณหภูมิตเกินไป
ตั้งอุณหภูมิการรีดที่สามารถใชฟงกชันเพิ่มพลัง
ไอนได (3 ถึง MAX)
ขณะรีดผา มีคราบตะกรันและ
สิ่งสกปรกหลุดออกมาจากแผน
ความรอน
นกระดางทำาใหคราบตะ
กรันกอตัวขึ้นในแผนทำา
ความรอน
ใชฟงกชันขจัดคราบตะกรัน (ดูบท ‘การทำาความ
สะอาดและการบำารุงรักษา’ ในหัวขอ ‘ฟงกชั่นขจัด
คราบตะกรัน’)
นหยดออกมาจากแผนความ
รอนหลังจากเตารีดเย็นลงหรือ
หลังจากเก็บเตารีด
คุณวางเตารีดในแนว
นอน ในขณะที่ยัง
มีนอยในแทงค
หลังการใชงาน เทนที่อยในแทงคนออก และ
หมุนปุ่มควบคุมไอนไปที่ตำาแหนง ‘แหง’ แลวตั้ง
เตารีดขึ้นบนฐานเตารีด
นรั่วจากฝาครอบชองเติมน คุณใสนในแทงคนมาก
เกินไป
อยาเติมนสูงกวาระดับ MAX ใหเทนที่เกินออก
จากแทงคน
เมื่อฉันกดปุ่มควบคุมพลัง
ไอนไปที่ตำาแหนงไอนเท
อรโบ ปุ่มควบคุมไอนจะกลับ
เขาตำาแหนงเดิม
คุณไมไดปรับปุ่มควบคุม
พลังไอนไปที่ตำาแหนง
ไอนเทอรโบ
ถาคุณตองการใชไอนเทอรโบ คุณตองปรับ
ปุ่มควบคุมพลังไอนใหอยในตำาแหนงไอนเท
อรโบอยางตอเนื่อง ซึ่งไมจำาเปนสำาหรับการตั้งคา
พลังไอนอื่นๆ
TIẾNG VIỆT
Mô t chung (Hnh 1)
1 Đầuphunhơinước
2 Nắpkhechâmnước
3 Nútđiềuchỉnhhơinước
- CALC CLEAN=chứcnăngCalc-Clean
- =ủikhô
- ;=hơinướctiđa
- =hơinướctăngcường
4 Nútphuntăngcườnghơinước
5 Nútphun
6 Númđiềuchỉnhnhiệtđộ
7 Đènbáonhiệtđộ
8 Dâyđiệnnguồn
9 Bảngthôngs
10 NgănchứanướccóchỉbáomứcnướcMAX(Tiđa)
11 Mặtđế
S dng thiết bị
Châm nưc vo ngăn cha nưc
Lưu ý: Thiết bị của bạn được thiết kế để sử dụng với nước máy. Nếu bạn sống tại khu vực có nước rất cứng (có
nhiu muối vô cơ), cặn sẽ tích tụ nhanh. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn trộn 50% nước cất và 50%
nước máy để kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
Lưu ý: Không được cho nước hoa, giấm, chất h vi, chất ty rửa, chất phụ trợ ủi, nước hóa chất ty rửa hay
nhng hóa chất khác vào trong ngăn chứa nước.
1 Đặtnútđiềuchỉnhhơinướcởvịtrí (ủikhô).(Hnh2)
2 ChâmnướcvàongănchứanướcđếnchỉbáoMAX(Tốiđa)(Hnh3).
3 Đngnplchâmnước.
Chọn chế độ nhiệt độ v hơi nưc
Bng 1
Loạivải Càiđặtnhiệtđộ Càiđặthơinước Tăngcườnghơi
nước
Phun
Lanh Tiđa
;,
Có
Cotton
3
;,
Len
2
;
Không
Tơla
1
Không Không
Cácloạivảitnghp(như
acrylic,ni-lông,polyamide,
polyester).
1
Không Không
Lưu ý: Như được chỉ báo ở bng trên, không sử dụng hơi nước hoặc tăng cường hơi nước ở nhiệt độ thấp, nếu
không nước nóng có thể bị rò rỉ từ bàn ủi.
1 Thamkhảobảng1đểxoaynúmđiềuchỉnhnhiệtđộđếncàiđặtthíchhợpcholoạivảicủa
bạn(Hnh4).
2 Đặtbànủidựngđứngvàcmđiệnchobànủi.Đènbáonhiệtđộbậtsángđểchobiếtbànủiđang
nnglên(Hnh5).
3 Khiđènbáonhiệtđộtt,bànủiđãđạtđếnnhiệtđộthíchhợp.
4 Thamkhảobảng1đểchọncàiđặthơinướctươngứngvớinhiệtđộbạnđãchọn(Hnh6).
Lưu ý: Để sử dụng chế độ hơi nước tăng cường , ấn và gi nút điu chỉnh hơi nước đến vị trí hơi nước tăng
cường liên tục.
Đc đim
Chc năng phun
- Bấmnútphunđểlàmẩmđồcầnủi.Làmnhưvậysẽgiúpủiphẳngnhữngnếpnhănkhóủimộtcáchdễ
dàng(Hnh7).
Chc năng tăng cường hơi nưc
- Bấmvàgiữnúttăngcườnghơinướcđểcóđưchơinướctăngcườngmạnhgiúploạibỏcácnếpnhăn
khóủi(Hnh8).
Hơi nưc thẳng đng (Chỉ có ở một số kiu nhất định)
- Bạncũngcóthểsửdngchứcnănghơinướctăngcườngkhigiữbànủivtrthẳngđứngđểlàm
phẳngcácnếpnhăncủaquầnáotreo,mànhcửav.v.(Hnh9).
Ủi khô
- Đặtnútđiềuchỉnhhơinướcvtr (ủikhô)đểủikhôngcóhơinước.(Hnh2)
Vệ sinh v bo dưỡng máy
Vệ sinh
1 Đặtnútđiềuchỉnhhơinướcởvịtrí (ủikhô),rútphíchcmcủabànủivàđểbànủinguội
xuống.(Hnh2)
2 Đổhếtphầnnướccònlạirakhỏingănchứanước.
3 Lausạchcáclớpgỉvàbibnkhỏimặtbànủibngmộtmiếngvảimvàvớimộtchttyra(dạng
lỏng)khôngctínhănmòn.
Chúý:Đểgichomặtđếđượctrơnnhn,bạnnêntránhđểvachạmmạnhvớicácđvậtbngkimloại.
Khôngbaogidngcácmiếngxốpcọra,gimhoặccáchachtkhácđểlàmsạchmặtđế.
Lưu ý: Thường xuyên rửa bnh chứa nước của bàn ủi bằng nước máy. Đổ hết nước trong ngăn chứa nước sau khi
rửa xong.
Chc năng Calc-Clean
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Đ kéo di tuổi thọ của thiết bị v đ duy tr hiệu suất ủi hơi cao,
hy s dng chc năng Calc-Clean hai tun một ln. Nếu nưc máy ở khu vc của bn
rấtcng (nghĩa l các vết bn thoát ra t mt đế trong khi ủi), hy s dng chc năng
Calc-Clean thường xuyên hơn.
1 Đảmbảorngthiếtbịđãrútphíchcmđiệnvànútđiềuchỉnhhơinướcđượcđặtởvịtrí
(ủikhô).(Hnh2)
2 ĐổnướcvàongănchứanướcđếnchỉbáoMAX(Tốiđa).(Hnh3)
Khôngđổgimhoặccácchtlàmsạchcặnkhácvàongănchứanước.
3 CmphíchđiệncủabànủivàđặtnútđiềuchỉnhnhiệtđộđếnvịtríMAX(Tốiđa)(Hnh10).
4 Rútphíchcmđiệnbànủirakhiđènbáonhiệtđộvatt.
5 Gibànủibêntrênbnra.ẤnnútđiềuchỉnhhơinướcđếnvịtríCalc-Cleanvàgi
nút.(Hnh11)
6 Nhẹnhànglcbànủichođếnkhitoànbộnướctrongngănchứanướcchảyrahết(Hnh12).
Chúý:Trongkhicặnthoátrangoài,hơinướcvànướcsôicũngthoátratmặtđế.
7 Đặtnútđiềuchỉnhhơinướctrởlạivịtrí (ủikhô).(Hnh2)
Lưu ý: Lặp lại quá trnh Calc-Clean nếu nước chy ra từ bàn ủi vn còn chứa nhiu chất cặn.
Sau quá trnh Calc-Clean
1 Cmđiệnchobànủi.Đểbànủinnglênđểmặtđếkhô.
2 Rútphíchcmđiệnbànủirakhiđènbáonhiệtđộvatt.
3 Dichuyểnbànủinhẹnhàngtrênmộtmảnhvảiđểloạibỏcácvếtốtrênmặtđế.
4 Đểbànủinguộitrướckhiđemct.
Lưu trữ sữa
1 Rútphíchcmcủabànủivàđặtnútđiềuchỉnhnhiệtđộvềvịtrí (ủikhô).(Hnh2)
2 Cuốndâyđiệnxungquanhngănbảoquảndâyđiệnvàđặtbànủidựngđứng(Hnh13).
Cách khc phc s cố
Chươngnàytómtắtcácscthườnggặpphảivớithiếtbnày.Nếubạnkhôngthểgiảiquyếtđưcvấnđề
saukhithamkhảothôngtindướiđây,vuilòngtruycậpwww.philips.com/supportđểxemdanhsáchcâuhỏi
thườnggặphoặcliênhệvớiTrungtâmChămsócKháchhàngqucgiabạn(xemtờbảohànhtoàncầuđể
biếtchitiếtliênhệ).
Sc Nguyênnhâncóthể Giảipháp
Nướcrỉratừmặtđếhoặc
cácvệtướtxuấthiệntrên
quầnáotrongkhiủi.
Nhiệtđộđưcđặtquá
thấpđểủihơi.
Đặtnhiệtđộủithchhpđểủihơi.Xem
bảng1.
Bạnđãchochấtphgia
vàongănchứanước.
Rửasạchngănchứanướcvàkhôngchobất
kỳchấtphgianàovàongănchứanước.
Chứcnăngtăngcườnghơi
nướchoạtđộngkhông
đúngcách(nướcrỉratừ
mặtđế).
Bạnđãsửdngchức
năngphunhơinướctăng
cườngquánhiềulầntrong
khoảngthờigianngắn.
Đimộtlúctrướckhisửdnglạichứcnăng
tăngcườnghơinước.
Bạnsửdngchứcnăng
tăngcườnghơinước
nhiệtđộquáthấp.
Đặtnhiệtđộủimứccóthểsửdngchức
năngtăngcườnghơinước(3đếnMAX).
Trongkhiủi,chấtgỉvàchất
cặnthoátratừmặtbànủi.
Nướccứngtạothànhcác
lớpgỉmỏngbênmặt
trongcủabànủi.
SửdngchứcnăngCalc-Clean(xemchương
‘Vệsinhvàbảotr’,mc‘chứcnăngCalc-
Clean’).
Nướcrỉratừmặtbànủi
saukhibànủiđãnguội
đihoặcđãđưccấtbảo
quản.
Bànủiđưcđặtvtr
nmngangkhivncòn
nướctrongngănchứa.
Đnướcrakhỏingănchứanướcvàđặtnút
điềuchỉnhhơinướcvtr‘dry’(khô)saukhi
sửdng.Bảoquảnbànủivtrdngđứng.
Nướcrỉratừnắplỗchâm
nước.
Bạnđquánhiềunước
vàongănchứanước.
Khôngđnướcvàongănchứanướcvưt
quáchỉbáoMAX(Tiđa).Đphầnnước
thừarakhỏingănchứanước.
Khitôiấnnútđiềuchỉnh
hơinướcđếnvtrhơi
nướctăngcường,nút
điềuchỉnhhơinướcnhảy
ngưctrlại.
Bạnkhônggiữnútđiều
chỉnhhơinướcvtrhơi
nướctăngcường.
Nếubạnmunsửdngchếđộhơinước
tăngcường,bạnphảigiữnútđiềuchỉnhhơi
nướcvtrhơinướctăngcườngliêntc.
Vớicáccàiđặthơinướckhác,việcnàylà
khôngcầnthiết.
繁體中文
一般說明 (圖 1)
1 噴水噴嘴
2 注水口蓋子
3 蒸氣控制鈕
- CALC CLEAN=除鈣清洗功能
- =乾式熨燙
- ;=最大蒸氣
- =渦輪蒸氣
4 強力蒸氣按鈕
5 噴水按鈕
6 溫度控制設定
7 溫度指示燈
8 電源線
9 機型標籤
10 水箱(附MAX最高水位刻度)
11 底盤
使用本產品
加水至水箱內
注意: 您的產品乃專為搭配自來水使用而設計。如果您居住的地區水質硬度很高,產品可能
會快速累積水垢。在此情況下,我們建議您使用 50% 蒸餾水加 50% 自來水,來延長產品的
使用壽命。
注意: 請勿將香水、醋、澱粉、除水垢劑、熨燙添加劑、化學除垢的水,或其他化學物質加入水
箱中。
1 將蒸氣控制鈕設定到位置 (乾式熨燙)。 (圖 2)
2 將水倒入水箱至 MAX 刻度。 (圖 3)
3 蓋上注水口蓋子。
選取溫度和蒸氣設定
表 1
布料種類 溫度設定 蒸氣設定 強力蒸氣 噴水
亞麻布 MAX
;,
是
3
;,
羊毛
2
;
1
合成纖維(例如壓克力纖
維、尼龍、聚醯胺、聚酯
纖維)。
1
注意: 如上表所示,請勿於低溫使用蒸氣或強力蒸氣,否則熱水會從熨斗漏出。
1 請參考表 1,為您的衣物設定適當的溫度控制設定。 (圖 4)
2 將熨斗直立在其跟部上,並插入插座。當溫度指示燈亮起時,表示熨斗正在進行加熱。
(圖 5)
3 當溫度指示燈熄滅時,表示熨斗已達到正確的溫度。
4 請參考表 1,選擇與所設溫度對應的蒸氣設定。 (圖 6)
注意: 若要使用渦輪蒸氣 ,請按住蒸氣控制鈕,使其持續保持在渦輪蒸氣位置
功能 
噴水功能
- 按下噴水功能來潤溼衣服,幫助您撫平頑強的皺摺。(圖7)
強力蒸氣功能
- 按下並放開強力蒸氣按鈕,便會噴射出強力蒸氣,可熨平衣物上的頑強皺摺。(圖8)
垂直蒸氣熨燙 (限特定機型)
- 當您垂直握住熨斗時,也可以使用強力蒸氣功能,方便您熨平吊掛衣服、窗簾之類的皺
摺。(圖9)
乾式熨燙
- 將蒸氣控制鈕設定在 (乾式熨燙)的位置,即可不使用蒸氣進行熨燙。(圖2)
清潔與維護
清潔
1 將蒸氣控制鈕設定在 (乾式熨燙) 的位置,然後拔掉熨斗插頭,讓它冷卻。 (圖 2)
2 將水箱中剩餘的水倒空。
3 以乾的抹布和非研磨性 (液態) 清潔劑,擦掉底盤上的薄片及其他的沈積物。
警告: 為保持底盤滑順,請避免底盤與金屬物品直接碰觸。禁止使用鋼絲絨、醋或其他的化學物
質清潔底盤。
注意: 定期使用清水沖洗水箱,沖洗後請將水箱內的水倒光。
 除鈣清洗功能
重要事項:為延長產品的使用壽命,並維持良好的蒸氣效能,請每兩週使用一次除鈣清洗功能。
如果居住地的水質非常硬 (亦即在熨燙過程中有小薄片從底盤產生),則必須更頻繁地使用除鈣清
洗功能。
1 請確認產品並未插電,且蒸氣控制鈕設定在 (乾式熨燙) 的位置。 (圖 2)
2 將水倒入水箱至 MAX 刻度。 (圖 3)
切勿在水箱中倒入醋或其他除垢劑。
3 插上熨斗電源,並將溫度控制設定到「MAX」。 (圖 10)
4 溫度指示燈熄滅時,請拔除熨斗的插頭。
5 將熨斗拿到水槽上方,將蒸氣控制鈕推到除鈣清洗位置,並且按住不放。 (圖 11)
6 輕輕搖動熨斗,直到水箱中所有的水都流盡。 (圖 12)
警告: 水垢被沖出來時,蒸氣和滾水也會從底盤流出。
7 將蒸氣控制鈕設定回 (乾式熨燙) 的位置。 (圖 2)
注意: 假如從熨斗內流出的水仍含有水垢,請重複此除鈣清洗程序。
除鈣清洗之後
1 插上熨斗電源。將熨斗加熱,讓底盤變乾。
2 溫度指示燈熄滅時,請拔除熨斗的插頭。
3 將熨斗輕輕地在布上摩擦,把底盤上的水漬擦拭乾淨。
4 收納熨斗之前,請先讓其冷卻。
收納
1 請拔除熨斗插頭,並將蒸氣控制鈕設定在 (乾式熨燙) 的位置。 (圖 2)
2 將電源線捲繞在電源線收納裝置上,並將熨斗直立放置。 (圖 14)
疑難排解
本章概述您使用本產品時最常遇到的問題。如果您無法利用以下資訊解決您遇到的問題,請造訪
www.philips.com/support查看常見問題清單,或聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心(詳
細聯絡資料請參閱全球保證書)。
問題 可能原因 解決方法
熨燙時底盤會滴水,或
是衣物上出現水印。
設定的熨燙溫度太低,無
法進行蒸氣熨燙。
請將溫度設定調至適合蒸氣熨燙的溫
度。請參閱表1。
您已將添加物加進水
箱中。
以水清洗水箱,不要將任何的添加物倒
入水箱中。
強力蒸氣功能無法正常
運作(水從底盤漏出)。
您在非常短的時間內過度
使用強力蒸氣功能。
請先稍待一會兒,再使用強力蒸氣
功能。
您在過低的溫度下使用強
力蒸氣功能。
設定適合使用強力蒸氣功能的溫度
(3到MAX)。
在熨燙過程中會有小
薄片和雜質從底盤
產生。
硬水在底盤內側形成小
薄片。
請使用除鈣清洗功能(請參閱「清潔與
維護」單元的「除鈣清洗功能」一節)。
熨斗冷卻後或在儲藏
時,底盤會滴水。
當熨斗置於水平位置時,
水箱仍然有水。
使用完畢後,請將水箱清空,並將蒸氣
控制鈕調到「Dry」(乾)的位置。將熨
斗直立存放。
注水口的蓋子漏水。 您在水箱中加入過多
的水。
加水時不可超過水箱中的「MAX」刻
度。請將多餘的水倒出水箱。
把蒸氣控制鈕推到渦輪
蒸氣位置後,蒸氣控制
鈕跳回。
您沒有讓蒸氣控制鈕維持
在渦輪蒸氣位置。
若您想要使用渦輪蒸氣,必須讓蒸氣控
制鈕持續維持在渦輪蒸氣位置。其他蒸
氣設定則不需要。
简体中文
基本说明 (图 1)
1 喷雾嘴
2 注水口盖
3 蒸汽控制
- CALC CLEAN=自动除垢功能
- =干熨
- ;=最大蒸汽量
- =增压蒸汽
4 蒸汽喷射按钮
5 喷雾按钮
6 温度旋钮
7 温度指示灯
8 电源线
9 型号铭牌
10 水箱,带最大(MAX)水位标示
11 底板
使用本产品
给水箱注水
注意: 根据设计,您的产品适合使用自来水。如果您所居住的区域水质非常硬,水垢积聚会非常
快。在此情况下,建议将 50% 的蒸馏水和 50% 的自来水混合,以延长产品的使用寿命。
注意: 不要将香水、醋、淀粉、除垢剂、烫衣剂或其他化学品放入水箱。
1 将蒸汽控制旋钮调至 位置(干熨)。 (图 2)
2 将水注入水箱,至最高水位 (MAX)。 (图 3)
3 将注水口盖关闭。
选择温度和蒸汽设定
表 1
面料类型 温度设定 蒸汽设定 蒸汽喷射 喷雾装置
最大
;,
是
3
;,
羊毛
2
;
丝绸
1
合成纤维(如聚丙烯、
尼龙、聚酰胺、聚脂)。
1
注意: 如上表所示,请勿在低温时使用蒸汽或蒸汽束喷射,否则,熨斗可能泄漏热水。
1 参阅表 1,将温度旋钮调至适合衣物的适当设置。 (图 4)
2 将熨斗竖放并插入电源插座。温度指示灯亮起,表示熨斗正在加热。 (图 5)
3 温度指示灯熄灭时,熨斗即已达到适当的温度。
4 参阅表 1,选择与设定温度对应的蒸汽设定。 (图 6)
注意: 要使用增压蒸汽 ,请按住蒸汽控制旋钮,持续保持在增压蒸汽位置
功能 
喷水功能
- 按喷水按钮可湿润要熨烫的衣物。这有助于去除顽固褶皱。(图7)
蒸汽束喷射功能
- 按下然后释放蒸汽喷射按钮可获得强劲的蒸汽喷射,轻松去除顽固皱褶。(图8)
垂直蒸汽 (仅限于特定型号)
- 您可以在竖直握住熨斗时使用蒸汽喷射功能,用于去除悬挂衣物、窗帘上的褶皱。(图9)
干熨
- 将蒸汽控制旋钮调至 (干熨)可进行无蒸汽熨烫。(图2)
清洁和保养
清洁
1 将蒸汽控制旋钮调至 (干熨),拔下熨斗插头,使其冷却。 (图 2)
2 将水箱中的水全部倒出。
3 用湿布和非腐蚀性(液体)清洁剂抹去底板上的水垢和其它沉积物。
注意: 为了保持底板光滑,应避免底板与金属物体碰撞。切勿使用磨砂布、醋或其他化学品清洁
底板。
注意: 定期用自来水冲洗水箱。冲洗后倒空水箱。
 除水垢功能
注意事项:要延长产品的使用寿命并保持良好的蒸汽性能,应每两周使用一次自动除垢功能。 
如果您当地的水硬度很高(即熨烫过程中底板中出现薄片),则需更经常地使用自动除垢功能。
1 确保产品的插头已经拔掉,且蒸汽控制旋钮已调至 (干熨)。 (图 2)
2 向水箱注水,直至最高水位 (MAX)。 (图 3)
请勿将醋或其它除垢剂注入水箱。
3 将熨斗插头插入插座,将温度旋钮调至最 MAX(最高)。 (图 10)
4 当温度指示灯熄灭时,拔下熨斗的电源插头。
5 在水池上方手持熨斗。将蒸汽控制旋钮调至自动除垢位置并按住。 (图 11)
6 轻轻摇动熨斗,直至水箱中的水全部用光。 (图 12)
注意: 水垢冲出时,蒸汽和沸水也会从底板中冲出。
7 将蒸汽控制旋钮调回 (干熨)。 (图 2)
注意: 如果从熨斗中冲出的水仍有水垢颗粒,则应再次使用除水垢功能。
完成除水垢过程后
1 将熨斗插头插入插座。让熨斗加热,使底板干燥。
2 当温度指示灯熄灭时,拔下熨斗的电源插头。
3 将熨斗在一块布上轻轻移动,去除底板上残留的水渍。
4 让熨斗冷却,然后存放好。
存储
1 拔掉熨斗的插头,将蒸汽控制旋钮调至 (干熨)。 (图 2)
2 将电源线绕在电源线存储装置上,将熨斗竖立存放。 (图 13)
故障种类和处理方法
本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题,请访问
www.philips.com/support查阅常见问题列表,或联系您所在国家/地区的客户服务中心(联系详
情,请参阅全球保修卡)。
问题 可能的原因 解决方法
熨烫过程中,底板漏水
或衣物上出现湿点。
设定温度太低,无法进
行蒸汽熨烫。
设定适合蒸汽熨烫的温度。参阅表1。
您在水箱中放入了添
加剂。
漂洗水箱并且不要往水箱内注入任何添
加剂。
蒸汽束喷射功能无法正
常工作(底板漏水)。
您在很短的时间内过于
频繁地使用了蒸汽喷射
功能。
稍等片刻后再使用蒸汽束喷射功能。
您在过低的温度下使用
了蒸汽喷射功能。
将熨烫温度设为可以使用蒸汽喷射功能的
温度(3至最大(MAX))。
在熨烫过程中底板内冒
出水垢和杂质。
硬水会在底板内形成
水垢。
使用自动除垢功能(请参阅“清洁和保
养”一章中的“自动除垢功能”一节)。
熨斗冷却后,或存放期
间,有水从底板漏出。
水箱中还有水,熨斗被
水平放置。
使用后,倒空水箱并将蒸汽控制旋钮调
至“干熨”位置。熨斗应竖立存放。
注水口盖漏水。 水箱装得过满。 切勿让水位超过水箱的最大(MAX)水位
标示。倒掉水箱中多余的水。
将蒸汽控制旋钮按到增
压蒸汽位置时,蒸汽控
制旋钮会跳回。
您未将蒸汽控制旋钮保
持在增压蒸汽位置。
如果要使用增压蒸汽,必须将蒸汽控制旋
钮持续保持在增压蒸汽位置。对于其他蒸
汽设置,则不必这样做。
1
2 3 4 5
6
7 8 9
10 11 12 13
User manual
Petunjuk pengguna
사용 설명서
Manual pengguna
คู่มือผู้ใช้
Hướngdẫnsdng
使用手冊
用户手册
GC1430-
GC1449 series
©2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 000 97494

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Comfort GC1434 Philips?

Ajukan pertanyaan anda mengenai Philips Comfort GC1434 di sini kepada pemilik produk lainnya. Sampaikan dekripsi yang jelas dan singkat tentang masalah dan pertanyaan anda. Semakin jelas penjelasan masalahnya, semakin mudah bagi pemilik Philips Comfort GC1434 lainnya untuk menyediakan jawaban terbaik.

spesifikasi produk

Brand Philips
Model Comfort GC1434
Produk Setrika
EAN 0871010386468
Bahasa Inggris, Cina, Bahasa Indonesia
Kelompok produk Setrika
Jenis berkas PDF
Fitur
Kapasitas tangki air 0.22
Uap terus menerus 25g/men
Kapasitas tangki air 0.22
Uap terus menerus 25g/men
Warna produk Blue, White
Tipe Setrika uap
Fungsi pembersihan kerak
Ujung presisi
Termostat yang dapat diatur
Penguapan terus menerus
Anti-kerak otomatis -
Fungsi semprot
Performa tambahan uap 90g/men
Fungsi peningkat performa uap
Jenis pelat dasar -
Uap bervariasi -
Panjang kabel -m
Mematikan daya secara otomatis -
Fungsi uap vertikal -
Tanpa kabel
Dirancang untuk perjalanan
Ergonomik
Kabel tidak membelit
Daya
Daya 2000W