Petunjuk SCF819 Philips AVENT

Tampilkan panduan gratisPhilips AVENT SCF819 di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Philips AVENT SCF819 lainnya.

3000.033.1692.2 (07/2019)
- 󰡳󰅖󱭂󰡳󲄒󰄶
󰝅󲾱󱏊󱂱
󱻔󱭶󲾱
󱻍󱭈󱬋
󰡳󱱶󲾱󱛁󲋷󰡳
󰡳
- 󱞫󲅖󲄕󰡳
- 󱞫󰝫󰨺󱓸󱈛󰆺󰊿
󱿈󰵵󰣀󱈛󰆺󰊿󰆺󰃾󱭂
󰡳󱗣󲀛
- 󱁬󱣳󰕂󰿶󰅖󲉚󰈴󰡳
󲂒󰿶󲂒󱋰
- 󰝫󱞫󰵣󲾱
󱩸
- 󱅯󱡍󱣳󰡳󰙶󱢀󲾱󱞫󰮥

- 󱞫󱬥󰝨󰝨󱿈󲾱
󰿶󱂲󰝨󰿶
AirFree 氣孔嵌件
󲓡󲾿󰁆
󰝅󲾱󰀸󱡓󲅖
󰉹󰁒󱬞󱡓󰝫󰣀󰮥󲅖
󲾱󰇁󰡳󰭥󰀸󱱸󱬞
󰇁󱛊󰡳󲅖󲃎󲾱󱀠󰀸󰈭
󲾭󰿇󲄕󱭇󱬑󰄥󲾮
󰯨󰝫󲾿󱿈
󰝫󰈴󰡳󰾴󰡲󰁆󰆺󰃾󲾱󰃾
󰆠󰝫󰂯󲇿󰡳󰁆󰅖󱿈󱹬󲾱
󰝫󲄒󰄶󰅖󱶸󰨕󱗙󰝦
󰝫󰂯󲇿󰡳󰁆󰅖󲾱󱞫󰨕󱝼󱶸
󱥛󰡳󰁆󲾱󱭬󰝅󱿈󰣀
󱜐󱶸󱬞󰿶󱬥󰐱󰃋󰡳󱡍
󰛃󰟎󲾱󲄒󰄶󱢲󱢽
󱜐󰅖󱿈󱞫󰆺󰃾󱾴󲾱󰨕
󱾴󱗣󲀛󰆺󰊿󰝅󱿈󰆠
󰡳󰵒󲾱󰽆󰆠󰡳󰓒󲾱󱡓
󰌠󱭂󲉚󰡳󰆺󰊿󰵳󰿶󱬥
󱁬󱿈󲕳󱘪󱉧󰡭󰝦󱬞󰬲󰂸󲾱
󱞫󲆐󰝨󰝫󰃾󰧹󰆺
󰃾󲄕󰔶󱄔󰵙󰿶󱡓󱿈󱡍󱄔
󰝫󲾱󱞫󰆺󰊿󱃁󰅖󱿈
󰵵󱘿󲾿󰀸󰝅
󲾱󰵵󱘿󱕏󰜎
󱠲󲾿󰞥󰈡󱰍󰳢󲾱󱞫󰨕
󰡳󱰍󰳢󱯆󰈽󱛿󲾱
󰀸
󰃛󲾿󲅖󲾱󱞫󰝅
󰻅󲾱󰨕󰉹󰁒󲅖󲾱
󱞫󰨕󰀸󲾱󲔺
󰡳󲔭
󰷄󱠽󲾿󰝫󲾱󱞫󱰍󰣀
󱽬󲉚󰈴󱐸󲾱󰻅󰅖
󱈛󰈽󰅯󱤺󱭂󱠻󱻣󲾱󱭬
󱰍󰿽󱡍󱣳󱞫󰒦󱶸󱞫
󰀸󰓒󱋰󰡳

󰣃󲾿󰀸󱭘󰝫
󰢤󰀍󰢤󰀍󱃁
󰢤󰀍󲄒󰄶󱼷󱀠󰀸
󰝅󰝅󱕏󰜎
󰀸󱃁󱡍󰄥󱱸
󱂫󰑂󰴵󰝅󰣃
󰃛󲾿󰞥󰝫󰢤󰀍󰡳󰝅
󲾱󰀸󱡓󰉹
󰁒󲾱󰿶󰣑󱩩󰡳󰀸󰃖
󲄒󰄶󱼷󱀠󰀸󰝅
󰝅󱿐󱰍󰀸
󰝫
支援
󱿐󰣃󱼜󱣕󱜜󲾱󱞫󱬥󱜲
www.philips.com/support。
ภาษาไทย
เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของ
เด็ก
คำ�เตือน!
- เก็บฝ�ครอบให้ห่�งจ�กเด็กเพื่อหลีกเลี่ยงก�รข�ด
อ�ก�ศห�ยใจ
- โปรดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ภ�ยใต้ก�รควบคุมดูแลของ
ผู้ใหญ่เสมอ
- อย่�ใช้จุกนมแทนหัวนมย�ง เพื่อป้องกันอันตร�ย
จ�กก�รสำ�ลัก
- ก�รดูดของเหลวอย่�งต่อเนื่องเป็นเวล�น�นเป็น
ส�เหตุของฟันผุ
- โปรดตรวจสอบอุณหภูมินม/อ�ห�รก่อนป้อน
ท�รกทุกครั้ง
- ไม่แนะนำ�ให้ใช้ไมโครเวฟในก�รอุ่นอ�ห�รหรือ
เครื่องดื่มของลูกน้อย ไมโครเวฟอ�จเปลี่ยนแปลง
คุณภ�พของอ�ห�ร/เครื่องดื่ม และทำ�ล�ยส�ร
อ�ห�รอันทรงคุณค่�บ�งอย่�งและอ�จทำ�ให้
เกิดอุณหภูมิสูงอยู่ภ�ยใน ดังนั้น โปรดใช้คว�ม
ระมัดระวังเป็นพิเศษห�กและเมื่อคุณอุ่นอ�ห�ร
ในไมโครเวฟเมื่ออุ่นของเหลวหรืออ� ห�รใน
ไมโครเวฟ ให้ใส่ภ�ชนะโดยไม่มีวงแหวนเกลียว
อุปกรณ์เสียบช่อง AirFree™ จุกนม และฝ�จุก
นม โปรดคนอ�ห�รที่กำ�ลังอุ่นเพื่อให้คว�มร้อน
กระจ�ยอย่�งทั่วถึงและตรวจสอบอุณหภูมิก่อน
นำ�ม�รับ ประท�น
- เก็บรักษ�ส่วนประกอบทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้ง�นให้
พ้นมือเด็ก
- อย่�ให้เด็กเล่นชิ้นส่วนขน�ดเล็ก หรือเดิน/วิ่ง
ขณะใช้ขวดนมหรือถ้วย
- ห้�มว�งผลิตภัณฑ์ในเต�อบ
- ไม่แนะนำ�ให้ดื่มเครื่องดื่มชนิดอื่นที่ไม่ใช่นมหรือ
น้ำ� เช่น น้ำ�ผลไม้และน้ำ�หว�นปรุงแต่งรสช�ติ
อื่นๆ ห�กมีก�รใช้ ควรผสมให้เจือจ�งและจำ�กัด
ระยะเวล� อย่�ดื่มต่อเนื่อง
- คุณส�ม�รถจัดเก็บน้ำ�นมที่ปั๊มได้ในขวดนม
Philips Avent/ภ�ชนะเก็บน้ำ�นมที่ฆ่�เชื้อแล้ว
และแช่ในตู้เย็นได้น�นสูงสุด 48 ชั่วโมง (ไม่ควร
แช่ที่ประตูตู้เย็น) หรือเก็บในช่องแช่แข็งได้น�น
สูงสุด 3 เดือน ห้�มนำ�น้ำ�นมแม่กลับไปแช่แข็ง
อีกครั้ง หรือใส่น้ำ�นมแม่ที่เพิ่งปั๊มใหม่ลงในน้ำ�นม
ที่แช่แข็งแล้ว
- ทิ้งน้ำ�นมที่เหลือจ�กก�รป้อนนมทุกครั้ง
- ห้�มใช้น้ำ�ย�ทำ�คว�มสะอ�ดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
สูงหรือน้ำ�ย�ทำ�คว�มสะอ�ดที่ฆ่�เชื้อแบคทีเรีย
ห้�มว�งชิ้นส่วนใดก็ต�มของผลิตภัณฑ์ลงบน
พื้นผิวที่เพิ่งทำ�คว�มสะอ�ดด้วยน้ำ�ย�ฆ่�เชื้อ
แบคทีเรีย
- ก�รฆ่�เชื้อและก�รใช้คว�มร้อนสูงอ�จส่งผลต่อ
คุณสมบัติของพล�สติกที่ใช้ผลิต ซึ่งอ�จส่งผล
ทำ�ให้ขน�ดของฝ�ขวดนมเปลี่ยนแปลงได้
- ตรวจสอบจุกนมก่อนใช้ง�นทุกครั้ง และลองดึงจุก
นมไปทุกทิศท�ง
- ให้ทิ้งชิ้นส่วนที่มีร่องรอยชำ�รุดหรือเสียห�ยแม้
เพียงเล็กน้อย
- ห้�มปรับเปลี่ยนแก้ไขตัวผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วน
ใดๆ เพร�ะอ�จทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยใน
ก�รใช้ง�น
อุปกรณ์เสียบช่อง AirFree™
ประโยชน์: อุปกรณ์เสียบช่อง AirFree™ ช่วยให้จุก
นมมีนมอยู่เต็มระหว่�งป้อนนม แม้ว่�ขวดนมจะว�ง
อยู่ในแนวนอน ซึ่งรองรับตำ�แหน่งก�รป้อนนมใน
แนวตั้งสำ�หรับลูกน้อยของคุณเพื่อลดก�รกลืนอ�ก�ศ
เข้�ไป ซึ่งช่วยลดปัญห�ก�รป้อนนมทั่วไป เช่น
ปัญห�เรื่องลมและก�รไหลย้อน (GER)
ก่อนใช้ง�นครั้งแรกและทุกครั้ง: ก�รถอดแยกชิ้นส่วน
ทุกชิ้น ทำ�คว�มสะอ�ดในน้ำ�สบู่อุ่น จ�กนั้นล้�งด้วย
น้ำ�สะอ�ดให้ทั่วถึง ฆ่�เชื้อชิ้นส่วนในน้ำ�เดือดเป็น
เวล� 5 น�ที หรือโดยก�รใช้เครื่องนึ่งฆ่�เชื้อ Philips
Avent เพื่อคว�มสะอ�ดและถูกสุขลักษณะ ระหว่�ง
ที่ฆ่�เชื้อในน้ำ�เดือด ตรวจสอบให้แน่ใจว่�ภ�ชนะ
ต้มมีน้ำ�เพียงพอ และอย่�ให้ขวดหรือชิ้นส่วนอื่นๆ
สัมผัสกับภ�ชนะต้ม ขั้นตอนนี้อ�จทำ�ให้ผลิตภัณฑ์
เปลี่ยนรูปร่�งหรือเสียห�ยแบบแก้ไขไม่ได้ โดยที่
한국어
아기의 안전과 건강을 위한
경고
- 질식의 위험을 방지하기 위하여
뚜껑을 아이의 손이 닿지 않는 곳에
보관하십시오.
- 본 제품은 반드시 성인의 관리 아래
사용하십시오.
- 젖꼭지는 질식 위험이 있기 때문에
절대 젖꼭지를 노리개로 사용하지
마십시오.
- 아기가 장시간 계속하여 액체를 빨면
충치가 생길 수 있습니다.
- 수유나 이유 전에는 반드시 음식의
온도를 확인하십시오.
- 이유식이나 음료를 데우기 위해
전자레인지를 사용하지 않는 것이
좋습니다. 전자레인지를 사용하면
음식/음료의 질이 떨어지고 중요한
일부 영양소가 파괴되며 특정
부분만 뜨거워질 수 있습니다.
그러므로 전자레인지로 음식을 데울
때는 각별한 주의가 필요합니다.
전자레인지로 액체나 음식을 데울
때는 나사 링, AirFree™ 배출구
인서트, 젖꼭지 및 컵이 분리된
용기만 전자레인지에 넣으십시오.
열이 고르게 전달될 수 있도록 데운
이유식과 우유를 저은 다음, 먹이기
전에 온도를 확인하십시오.
- 사용하지 않는 모든 부품은 어린이의
손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 젖병이나 컵 사용 시 아기가 소형
부품을 가지고 놀거나, 걷거나 뛰지
않도록 하여 주십시오.
- 가열된 오븐에 넣지 마십시오.
- 우유와 물 외에 과일 주스 및 향이
첨가된 청량음료 등은 넣지 않는 것이
좋습니다. 부득이하게 먹이는 경우
충분히 희석하고 짧은 시간동안만
마시게 하되 계속해서 마시게는 하지
마십시오.
- 유축한 모유는 소독된 필립스 아벤트
젖병이나 용기에 넣어 상온이 아닌
냉장보관으로 48시간, 냉동보관으로
3개월까지 보관할 수 있습니다.
모유를 다시 얼리거나 신선한 모유를
얼린 모유와 혼합하지 마십시오.
- 수유 후에 남은 모유는 반드시
버리십시오.
- 연마성 세제 또는 박테리아 방지
세제를 사용하지 마십시오. 부품을
박테리아 방지 세제로 세척한 표면에
바로 접촉하지 마십시오.
- 플라스틱 재질 제품은 고온에
소독하는 경우 변형되어 캡을 끼우는
데 영향을 줄 수 있습니다.
- 사용 전 젖꼭지를 여러 방향으로 당겨
확인하십시오.
- 손상되거나 약해진 부분이 하나라도
발견되면 바로 폐기하십시오.
- 제품이나 부품을 절대 개조하지
마십시오. 제품 작동이 위험해질 수
있습니다.
AirFree™ 배출구 인서트
이점: AirFree™ 배출구 인서트는 수유 중
젖병을 수평으로 들어도 젖꼭지에 우유가
꽉 찬 상태를 유지합니다. 따라서 공기를
삼키는 양을 줄이기 위해 아기를 똑바로
세운 위치에서 수유를 할 수 있습니다.
이렇게 하면 가스 및 아기 구토(위식도
역류) 등의 일반적인 수유 문제를 줄일 수
있습니다.
Philips จะไม่รับผิดชอบต่อคว�มเสียห�ย โปรดตรวจ
สอบให้มั่นใจว่�คุณทำ�คว�มสะอ�ดมือได้อย่�งทั่วถึง
และพื้นผิวบริเวณนั้นสะอ�ดก่อนสัมผัส อุปกรณ์ที่ฆ่�
เชื้อแล้ว ว�งชิ้นส่วนของขวดนมทั้งหมดบนกระด�ษ
เช็ดทำ�คว�มสะอ�ด หรือบนชั้นที่แห้งสะอ�ดและ
ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง น้ำ�ย�ทำ�คว�มสะอ�ดที่มีฤทธิ์แรง
เกินไปอ�จกัดกร่อนชิ้นส่วนที่เป็นพล�สติก ห�กเกิด
คว�มเสียห�ย ให้รีบเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นทันที ส�ม�รถ
ทำ�คว�มสะอ�ดผลิตภัณฑ์นี้ด้วยเครื่องล้�งจ�นได้
ทั้งนี้สีของอ�ห�รอ�จทำ�ให้ชิ้นส่วนต่�งๆ เปลี่ยนสีได้
ทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อชิ้นส่วนทุกชิ้นก่อนก�รใช้
ง�นแต่ละครั้ง
ก�รประกอบ: ใส่อุปกรณ์เสียบช่อง AirFree™ ใน
ขวดก่อนที่จะประกอบวงแหวนเกลียวกับจุกนม
คำ�เตือน: เมื่อคุณเตรียมนม ตรวจสอบให้แน่ใจว่�น
มละล�ยดีแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้อุดตันอุปกรณ์เสียบ
ช่อง AirFree™
หม�ยเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่�จุกนมมีน
มอยู่เต็มโดยก�รคว่ำ�ขวดนมลงก่อนป้อนลูกน้อยของ
คุณ ขณะกำ�ลังป้อนนม ตรวจสอบให้แน่ใจว่�อุปกรณ์
เสียบช่อง AirFree™ ชี้ขึ้นด้�นบน โดยอยู่ในแนว
เดียวกับจมูกลูกน้อยของคุณ
ก�รบำ�รุงรักษ�: เมื่อไม่ได้ใช้ ห้�มว�งจุกนมทิ้งไว้
กล�งแสงแดดหรือแช่อุปกรณ์เสริมในส�รฆ่�เชื้อ
โรค ('น้ำ�ย�ฆ่�เชื้อ') น�นกว่�ที่แนะนำ� เพร�ะอ�จ
ทำ�ให้จุกนมเสื่อมสภ�พได้ ห้�มว�งผลิตภัณฑ์ในเต�
อบ เก็บอุปกรณ์เสียบช่อง AirFree™ ไว้ในภ�ชนะที่
แห้งและมีฝ�ปิดมิดชิด
คว�มเข้�กันได้: อุปกรณ์เสียบช่อง AirFree™ ใช้
ง�นได้ดีกับขวดนมป้องกันอ�ก�รโคลิค Philips
Avent และ Classic+ ขน�ด 4 ออนซ์/125 มล.,
9 ออนซ์/ 260 มล. และ 11 ออนซ์/330 มล. จุกนม
และวงแหวนเกลียว อุปกรณ์เสียบช่อง AirFree™
ไม่รองรับจุกนมซึ่งปรับอัตร�ก�รไหล (I/II/III) และ
ขวดนม Natural
หม�ยเหตุ: เมื่อใช้ง�นขวดนมขน�ด 11 ออนซ์/
330 มล. อุปกรณ์เสียบช่อง AirFree™ จะช่วยให้
จุกนมมีนมอยู่เต็ม แต่นมจะไม่เต็มห�กคุณสังเกตเห็น
ฟองอ�ก�ศ
ส�ม�รถใช้ขวดนมป้องกันอ�ก�รโคลิค Philips Avent
และ Classic+ ได้โดยไม่ต้องใส่อุปกรณ์เสียบช่อง
AirFree™
ฝ่ายสนับสนุน
ห�กคุณต้องก�รข้อมูลหรือก�รสนับสนุน โปรดไปที่
www.philips.com/support
繁體中文
為了孩童安全與健康
警告!
- 󱞫󱡓󰮴󰘮󱋰󲾱󰡭󰝦󰭹
󱾐
- 󰝨󲂛󰢱󰤔󰝫
- 󰝫󲅖󰏧󲾱󱭬
󰭹󱾐
- 󰹿󱻍󱻣󰡳󰅯󲉖󱂲󱒊󰔩
- 󲅖󲾱󱞫󲄕󰔶󰈴
- 󱠻󰝫󰃗󰓴󰒦󲄕󰔶󲄤
󰃗󰓴󰝨󰝦󰡳󱾤󲉚󰈴󰿶󱬥
󲄕󰔶󲄤󰡳󲃱󱡍󲾱󰓍󲄴󰿶
󰄥󲾱󰝫󰃗󰓴󰒦󲄕
󱞫󰕂󰃛󲾱󰃗󰓴󰒦󰅯󲉖
󲄕󰔶󲾱󱞫󱽚󱕏󰜎
󰀸󱋰󰯽󱿈󲾱
󲉖󱞫󰒦󰡳
󲄕󰔶󱃁󲄤󲾱󰨕󰒦󲾱
󲅖󲄕󰈴
- 󱞫󰝫󰡳󰵵󰻅󰮴󰐱󰃋
󰡳
- 󱞫󱡓󰮴󰘮󱿈󲾱󱭶󱤫󱥳
󱭶󰝫󰝅
- 󱞫󰒦󱶸
- 󱠻󲅖󰁒󰁆󰡳󲄤󲾱
󰁒󱃁󰴙󰡳󲄤󱿐󲅖󱬞
󲄤󲾱󱞫󰬒󱱴󰔔󰏧󲾱
󰶰󲅖
www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands
Trademarks owned by the Philips Group
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
1234
처음 사용 전 및 매 사용 시: 모든
부품을 분해하십시오. 따뜻한 비눗물로
씻고 깨끗이 헹구십시오. 부품들을 5
분간 끓는 물에 넣거나 필립스 아벤트
소독기를 사용하여 소독하십시오. 이는
위생적으로 사용하기 위해서입니다. 끓는
물로 소독하는 동안에는 팬에 충분한
물을 넣고 젖병이나 다른 부품들이
팬의 측면에 닿지 않도록 하십시오.
이로 인해 제품 변형, 결함 또는 손상은
필립스에서 책임지지 않습니다. 소독된
부품을 만지기 전에는 손을 깨끗이 씻고
부품이 닿는 면을 깨끗하게 하십시오.
모든 젖병 부품을 깨끗한 키친 타올
때는 깨끗한 건조대에 가지런히 놓고
자연 건조시킵니다. 세제를 과도하게
사용하면 플라스틱 소재가 깨질 수
있습니다. 이 경우 즉시 교체하십시오.
그런 경우 즉시 교체하십시오. 이 제품은
식기 세척기로 세척 가능하지만 음식물
색소로 인해 부품이 변색될 수 있습니다.
매 사용 전에 모든 부품을 매번 세척하고
소독하십시오.
조립: 나사 링과 젖꼭지를 조립하기
전에 젖병에 AirFree™ 배출구 인서트를
넣습니다.
경고: 분유를 탈 때는 AirFree™ 배출구
인서트가 막히는 일을 방지할 수 있도록
분유를 모두 완전히 녹이십시오.
참고: 아기에게 수유를 하기 전에 젖병을
거꾸로 들어 젖꼭지에 우유가 꽉 차는지
항상 확인하십시오. 수유를 하는 동안
AirFree™ 배출구 인서트가 아기의 코와
나란히 위를 향하게 하십시오.
유지 관리: 액세서리를 사용하지 않을
때는 직사광선이나 화기 근처에 두지
마십시오. 또는 살균 장치(“소독제”)
에 권장 시간 이상 넣어 두지 마십시오.
액세서리가 약해질 수 있습니다. 가열된
오븐에 넣지 마십시오. 젖꼭지를 습기
없는 용기에 뚜껑을 덮어 보관하십시오.
AirFree™ 배출구 인서트를 습기 없는
용기에 뚜겅을 덮어 보관하십시오.
호환성: AirFree™ 배출구 인서트는
4oz/125ml, 9oz/260ml 및 11oz/330ml
필립스 아벤트 배앓이 방지 젖병 및
클래식+ 젖병, 젖꼭지 및 나사 링과만
작동합니다. AirFree™ 배출구 인서트는
(I/II/III) 가변 속도 젖꼭지 및 내추럴 젖병
제품군과는 호환되지 않습니다.
참고: 11oz/330ml 젖병을 사용하는 경우
AirFree™ 배출구 인서트는 젖꼭지에
우유가 꽉 찬 상태를 유지하지만 공기
방울이 적게 보일 수 있습니다.
필립스 아벤트 배앓이 방지 젖병과
클래식+ 젖병은 AirFree™ 배출구 인서트
없이도 사용할 수 있습니다.
지원
자세한 정보 및 지원은 www.philips.com/
support에서 확인하실 수 있습니다.
FSC

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang SCF819 Philips AVENT?

Ajukan pertanyaan anda mengenai Philips AVENT SCF819 di sini kepada pemilik produk lainnya. Sampaikan dekripsi yang jelas dan singkat tentang masalah dan pertanyaan anda. Semakin jelas penjelasan masalahnya, semakin mudah bagi pemilik Philips AVENT SCF819 lainnya untuk menyediakan jawaban terbaik.

spesifikasi produk

Brand Philips AVENT
Model SCF819
Produk Tidak ada dalam kategori
EAN 0871010385289, 0871010385290, 0871010385291, 0871010385292, 0871010385293
Bahasa Inggris, Cina, Bahasa Indonesia, Vietnam
Kelompok produk Tidak ada dalam kategori
Jenis berkas PDF
Detail teknis
-
Fitur
Kompabilitas merek Philips
Kuantitas per paket 1buah