Petunjuk Evo 495309 Metronic

Evo 495309 Metronic
5.5 · 1
PDF petunjuk
 · 2 halaman
Inggris
petunjukMetronic Evo 495309
usiądź wygodnie przed telewizorem trzymając pilot
skierowany w jego stronę.
3
-
Wciśnij przycisk TV.
4
-
Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET. Zapali się
światełko, po czym zgaśnie by po paru sekundach znów
5
-
NaciÊnij i puÊç klawisz
aby rozpoczàç przeszu-
kiwanie kodu.
6
-
Jak tylko telewizor się wyłączy, wciśnij przycisk OK.
JeÊli nie wyst´puje reakcja wyszukiwania kodu, naciÊnij
klawisz
i czekaj 10 sekund, powinno wystàpiç znale-
zienie kodu i wkrótce telewizor powinien si´ wy∏àczyç.
JeÊli nie , naciÊnij klawisz
i poczekaj na wy∏àczenie
si´ telewizora. NaciÊnij klawisz OK , wkrótce telewizor
si´ wy∏àczy.
7
-
Włącz telewizor ręcznie u spróbuj głównych funkcji
(zmiana kanałów, poziom głośności ...) .
8
-
Jeśli pilot właściwie steruje telewizorem –instalacja
została zakończona pomyślnie –jeśli nie – rozpocznij ją
jeszcze raz od punktu 3.
AB
SAT
3006.
AB PRODUCTION
SAT
2047.
ACEC
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,0183,
0077,0036,1041,1060.
ACTION
TV
1115,1037,1140,0200,0171,0012,0014,0080,
0082,0192,0033,0003,0126,1049,1076,1034,0142,0147,
0159,1086,0199,0210,0027,0063,1086,1130,1153
/
VCR
4050
/ SAT
3052.
ACURA
TV
1042,1152,0045,0166,0062,0017,0185, 0 2 10,
0126 , 1 0 94, 1 0 4 8,1 0 7 6 ,103 4 , 0142,0147,0159,1086,
0199,0210,0027,0063,1086,1130,1153.
ADMIRAL
TV
1145,1101,1012,1120,1022,0111,0042,0000,
0177,1091,0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,0199,
0171,0126,1060,1016,1075,1135,1041,1043,1063,0184,
0126,0049,0154,1028,1026,1006,1008,1119,1032,1097,
0073,0000,0108,1064,1013,1024,1092,1144,0180,0201,
0174,0108,0199,0157,1041,1129,1120,0104,0075,0136,
0140,0049,0013,0093,0056,0047,1120
/ VCR
4003.
ADR
SAT
ADR SATADR
3048.
ADYSON
TV
0153,0211,0105,0162,0008,0170,0190,0088,
0195,0092,0198,0148,0204,1064,0095,0203,0044,0048,
0067,0134,0144,1086,0210,0019,0037,1060,1008,1153,
1145,1100,1116,1072,1074,0076,0027,0098,0165,
0120,0121,0068,0175,0179,1112,1054,1126,1140
/ VCR
4015.
AEG
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,0037,
0074,0003,1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,
0183,0077,0036,1041,1060.
AGASHI
TV
1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,0210,
0053,1060,1008,1016,1147,1094,0052,0071,0090,0094,
0056,0148,0177,1006,0041,0009,0186,0200,0093,0080,
0119,0012,1079,1003,1075,1135,1041,1043,1063,
0184,0049,0154,1028,1026,1020,1148,1112,1015,0181,
0138,0194,0145,0101,0050,1115,1037,1140,0171,0014,
0082,0192,0033,0003,1049,1047,1099,1106,1109,1117,
0146,0070,0183,0077,0036,0040,0097,0155,0176,0188,
0085,0193,0199,0196,1119,1035,1114,1123,0137,1045
/ VCR
4015,4061
/ SAT
3077.
AGEF
TV
0133,0149,0126,1041.
AGS
SAT
3083.
AIOSDTAY
TV
0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,
0056,
0047,1120,0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,0126,0119,0012,1079,1003.
AIOSTAY
VCR
AIOSTAY VCRAIOSTAY
4087.
AIWA
TV
0153,0211,0105,0162,0008,0170,0190,0088
,
0195,0092,0198,0148,0204,1064,0104,0075,0136,0140,
0049,0013,0093,0056,0047,1120
/ VCR
4027,4087,
4036,
4039,4011.
AIXA
VCR
AIXA VCR AIXA
4011.
AKAI
TV
1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,0210,
0053,
1060,1008,1016,1147,1002,0083,0128,0171,0086,
1129,1149,1036,1035,1004,1073,1125,1082,1045,0119,
1049,1000,1052,1104,1014,1017,1069,0037,0074,0003,
1127,1077,1137,1141,1097,1063,1066,0078,0197,0125,
0021,0014,1140,1037,1047,1099,1106,1109,1117,0146,
0093,0070,0183,0077,0036,1041,0095,0203,0044,0048,
0067,0134,0144,1086,0019,1153,1145,0186,0056,0148,
1135,1094,1091,1042,1152,0045,0166,0062,0017,0185,
1048,0156,0006,0064,0049,0009,1033
/ SAT
2118,2117.
AKAL
VCR
4009,4000,4061,4002,4081,4052,4068,4024,
4040,4022,4085,4053,4021,4088.
AKF
TV
1127,1077,1129,1137,1036,1141,1097,1063,1066,
0078,0197,0125,0021,0014,1140,1037.
AKI
TV
1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,0210,0053,
1060,1008,1016,1147,1049,1000,1052,1104,1060,1014,
1017,1069,0037,0074,0003,1094,0052,0071,0090,0094,
0210,0056,0148,0177,1006.
AKIBA
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,
0119,0012,1079,1003,1115,1037,1140,0200,0171,
0012,0014,0080,0082,0192,0033,0003,0126,1049,1068,
1088,0039,0061,0117,0126,0043,0210,0053,1060,1008,
1016,1147,1143,0030,0205,0163,0210,0056,0126,0148,
0041,0066,1033,1060,1034,1094
/ VCR
4015.
AKITA
TV
0153,0211,0105,0162,0008,0170,0190,0088,
0195,
0092,0198,0148,0204,1064
/ VCR
4074,4082.
AKITO
TV
1114,1123,0137,0148,1119,1079,1060,1045.
AKTRON
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,
0119,0012,1079,1003.
AKURA
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,
0119,0012,1079,1003,1068,1088,0039,0061,0117,
0043,0053,1060,1008,1016,1147,1040,0096,0157,0087,
0193,0130,1041,1028,1130,1049,1000,1052,1104,1014,
1017,1069,0037,0074,0003,1047,1099,1106,1109,1117,
0146,0070,0183,0077,0036,0040,0097,0155,0176,
0188,0085,0199,0171,1055,1018,0007,0115,0063,0065,
0019,0191,0038,0100,1112,1153,1042,1094,0052,0071,
0090,0056,0148,0177,1006,1152,0045,0166,0062,0017,
0185,1048,1143,0030,0205,0163,0066,1033,1034
/ VCR
4015,4009,4085.
ALBA
TV
1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,0210,
0053,
1060,1008,1016,1147,1115,1037,1140,0200,0171,0012,
0014,0080,0082,0192,0033,0003,0126,1049,1016,1075,
1135,1041,1043,1063,0184,0126,0049,0154,1028,1026,
1095,0086,0099,0047,0049,0190,0198,0192,0206,0056,
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,0183,0077,
0036,1041,1060,1146,0168,1086,0186,0167,0041,1067,
1003,1060,1086,1124,1040,1116,1016,1135,1138,1004,
1073,1125,1082,1045,0119,1049,1000,1052,1104,1060,
1014,1017,1069,0037,0074,0003,1055,1018,0053,0007,
0115,0063,0065,0019,0191,0038,0100,0053,1112,1153,
1042,1081,1089,1103,1111,1061,0080,0206,0121,1041,
1119,1009,1048,1151,1100,1138,1099,1068,1088,0039,
0061,0117,0126,0043,0210,0053,1060,1008,1016,1147,
1005,1067,1086,0069,0026,1003,1079,0056,0196,0148,
0199,0210,0056,0126,0063,1119,1028,1018,1153,1076,
1034,0142,0147,0159,1086,0199,0210,0027,0063,1086,
1130,1153,0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,0119,0012,1079,1003,0153,0211,0105,0162,0008,
0170,0190,0088,0195,0092,0198,0148,0204,1064,0104,
0075,0136,0140,0049,0013,0093,0056,0047,1120,1114,
1123,0137,0148,1119,1079,1060,1045,0156,0006,0064,
1086,0049,0093,0210,0009,0126,1033,1060,1086,1143,
0030,0205,0163,0210,0056,0126,0148,0041,0066,
1033,1060,1034,1094
/ VCR
4015,4009,4044,4027,4087,
4039,4058,4005,4085
/ SAT
3081,3203,2057,3114,2118,
3101,3165,3160,3076,3046,2072,2046.
ALBIRAL
TV
1005,1067,1086,0069,0026,1068,1088,0039,
0061,0117,0126,0043,0210,0053,1060,1008,1016,1147,
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,0037,0074,
0003,1040,0096,0157,0087,0126,0193,0130,1041,1060,
1028,1130,1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,
0183,0077,0036,1041,1060,1057,0091,1086,0169,0026,
0193,1119,1060,1055,0040,0097,0155,0176,0188,
0085,0193,0193
/ VCR
4061.
ALDES
SAT
2027,2101,2057,3165,3171,2080.
ALFAGLADE
SAT
2123.
ALHORI
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,
0037,
0074,0003.
ALLORGAN
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,
0070,
0183,0077,0036,1041,1060,0041,0009,0186,0094,
0200,0080,0210,0126,0119,0012,1079,1003,1154,1001,
0189,0143,0056,1040,1020,1147,1148,1112,1015,0177,
0181,0138,0194,0145,0154,0101,0050,1006,1080,0089,
0198,0202,0204,0152,0059,0049,0192,0073,0169,1120,
1064,1068,1088,0039,0061,0117,0043,0053,1008,1016,
1057,0091,1086,0026,0193,1119,1055.
ALLSAT
SAT
2121,3018,3053,2117.
ALLSONIC
SAT
3032,2080.
ALLTECH
SAT
3160,2163,2104.
ALPHA
SAT
ALPHA SATALPHA
3083.
AMEX
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069
,
0037,
0074,0003.
AMITRONICA
SAT
AMITRONICA SATAMITRONICA
3005.
AMPLIVISION
TV
1006,1008,1119,1032,1097,0073,0000,
0108,1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,0037,
0074,0003,1107,1056,1132,0010,0128,0132,0160,0060,
0125,0019,0016,1004,1033,1117,1021,1042,1068,1088,
0039,0061,0117,0126,0043,0210,0053,1060,1008,1016,
1147,1005,1067,1086,0069,0026.
AMSTRAD
TV
0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,
0056,0047,1120,1115,1037,1140,0200,0171,0012,
0014,0080,0082,0192,0033,0003,0126,1049,0040,0097,
0155,0176,0188,0085,0193,0199,1060,1145,1101,1012,
1022,0111,0042,0000,0177,1091,1095,0086,0099,0190,
0198,0206,1146,0168,1086,0186,0167,0041,1067,1003,
1124,1040,1116,1016,1135,1138,1042,1152,0045,0166,
0062,0017,0185,0210,1094,1048
/ VCR
4015,4087,4030
/ SAT
2039,2130,2121,2048,3017,2034,3181,3160,2070,
3198,3185,2003,3058,
2144,2025,2153.
AMWAY
VCR
AMWAY VCRAMWAY
4017.
ANCONA
TV
1046,1098,1153,1054,1124,1025,0125,0021,
0098,1129,1149,1116.
ANDERSON
SAT
3095.
ANEX
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,
0037,0074,0003,1040,0096,0157,0087,0126,0193,0130,
1041,
1060,
1028,1130.
A
NGELINE DESIGN
TV
0153,0211,0105,0162,0008,0170,
0190,0088,0195,0092,0198,0148,0204,1064.
ANGLO
TV
0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,0056,
0047,1120
/ VCR
4087.
ANITECH
TV
1115,1037,1140,0200,0171,0012,0014,0080,
0082,0192,0033,0003,0126,1049,1058,1131,1086,0210,
0171,0056,0126,0091,0126,0130,1119,1003,1006,1086,
1075,0187,0081,0084,0058,0018,0072,0182,0162,0052,
0199,0134,1033,1149,1077,1036,1020,1147,1148,1112,
1015,0177,0181,0138,0194,0145,0094,0154,0101,0050,
1006,1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,0037,
0074,0003,1016,1075,1135,1041,1043,1063,0184,0126,
0049,0154,1028,1026,1040,0096,0157,0087,0126,0193,
0130,1041,1060,1028,1130,1047,1099,1106,1109,1117,
0146,0093,0070,0183,0077,0036,1041,1060,0040,0097,
0155,0176,0188,0085,0193,0199,0171,0126,1060,0095,
0203,0044,0048,0067,0134,0144,1086,0210,0019,0037,
1060,1008,1153,1145,0041,0009,0186,0094,0200,0093,
0080,0210,0126,0119,0012,1079,1003,0153,0211,0105,
0162,0008,0170,0190,0088,0195,0092,0198,0148,0204,
1064,0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,0056,0047,
1120,1143,0030,0205,0163,0210,0056,0126,0148,0041,
0066,1033,1060,1034,1094
/ VCR
4015,4061,4012,4090
/ SAT
3189.
ANKARO
SAT
2016,2027,3070,3094,3181,3160,3107,
3199,3032,2072,2136,2080,3058.
ANTARES
SAT
2060.
ANTECNO
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,0126,0119,0012,1079,1003.
ANTIOPE
TV
1023,1026,1078,1031,1044,1096,0206,
0110,0130,1147,1073,1009,1113,1011,1121,1027,1029,
1138,1093,1048,1151,0121,0154,1100,1081,1089,1103,
1111,1061,0080,0206,0121,1041,1119,1009,1048,1151,
1100,
1138,1099.
ANTTRON
SAT
3095.
AOC
TV
0095,0203,0044,0048,0067,0134,0144,1086,
0210,0019,0037,1060,1008,1153,1145.
APELSOUND
TV
0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,
0056,0047,1120
/ VCR
4087,4074.
APOLLO
SAT
3166,3056.
AR SYSTEMS
TV
1005,1067,1086,0069,0026,1110,1007,
1059,0213,0107,0207.
ARC EN CIEL
TV
1081,1089,1103,1111,1061,0080,
0206,
0121,1041,1119,1009,1048,1151,1100,1138,1099,1005,
1067,1086,0069,0026,1057,0091,1086,0169,0026,
0193,
1119,
1060,1055.
ARCELIK
TV
1042,1152,0045,0166,0062,0017,0185,0210,
0126,
1094,1048,1110,1007,1059,0213,0107,0207.
ARCON
SAT
2048,3084,2076.
ARDEM
TV
1094,0052,0071,0090,0094,0210,0056,0148,
0177,1006,1042,1152,0045,0166,0062,0017,0185,0210,
0126,1094,1048,0156,0006,0064,1086,0049,0093,0210,
0009,0126,1033,1060,1086.
ARISTONA
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,
0183,0077,0036,1041,1060
/ VCR
4061.
ARKOS
TV
1150,1019,1071,0031,0141,0034,0150,0043,
0046,
0208,0013,0135,0028.
ARMSTRONG
SAT
2151,3180.
ARPHONE
TV
1127,1077,1129,1137,1036,1141,1097,
1063,1066,0078,0197,0125,0021,0014,1140,1037,1040,
0096,0157,0087,0126,0193,0130,1041,1060,1028,1130,
0153,0211,0105,0162,0008,0170,0190,0088,0195,0092,
0198,
0148,0204,1064.
ART-TECH
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,0126,0119,0012,1079,1003,1049,1000,1052,1104,
1060,1014,1017,1069,0037,0074,0003,0104,0075,0136,
0140,0049,0013,0093,0056,0047,1120,1114,1123,0137,
0148,1119,1079,1060,1045.
ARTHUR MARTIN
TV
1127,1077,1129,1137,1036,1141,
1097,
1063,1066,0078,0197,0125,0021,0014,1140,1037,
1145,1101,1012,1120,1022,0111,0042,0000,0177,1091.
ARTIKELNUM
SAT
3167.
ASA
TV
1065,1021,1126,1130,1028,1139,1038,1090,1039,
1142,1102,0003,0167,0169,0126,0073,1145,1101,1012,
1120,1022,0111,0042,0000,0177,1091,1064,1013,1024,
1092,1144,0180,0201,0174,0108,0199,0157,1041,1129,
1120,1053,1105,1010,1062,1128,1030,1134,0210,1147
,
0156,0006,0064,1086,0049,0093,0210,0009,0126,
1033,1060,1086
/
VCR
4017,4036
/ SAT
3085.
ASBERG
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,
0037,
0074,0003,1016,1075,1135,1041,1043,1063,0184,
0126,0049,0154,1028,1026,1047,1099,1106,1109,1117,
0146,0093,0070,0183,0077,0036,1041,1060,1057,0091,
1086,0169,0026,0193,1119,1060,1055,1114,1123,0137,
0148,1119,1079,1060,1045
/ VCR
4061.
ASTHON
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,
0037,0074,0003
/ SAT
2126.
ASTON
SAT
2111,2081,2121,2052,3055.
ASTRA
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,
0119,0012,1079,1003,0095,0203,0044,0048,0067,
0134,0144,1086,0210,0019,0037,1060,1008,1153,1145,
0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,0056,0047,1120
/ VCR
4087
/ SAT
2121,2019,3083,2060,2125,3077,3206,
3020,3035,
3166,3107,3173,2064,2117,2098,2144.
ASTRO
TV
1005,1067,1086,0069,0026
/ SAT
2058,2083,
3045,2026,3171,3167,3048,3156.
ASTRO SOUND
TV
1005,1067,1086,0069,0026,0041,
0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,0119,0012,
1079,
1003,1006,1008,1119,1032,1097,0073,0000,
0108,
1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,0210,0053,
1060,
1008,1016,1147
/ VCR
4061.
ASUKA
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,0119,0012,1079,1003,1053,1105,1010,1062,
1128,1030,1134,0210,1147,1094,0052,0071,0090,0094,
0210,0056,0148,0177,1006,1100,1116,1072,1074,0076,
0027,0098,0165,0120,0121,0068,0175,0179,1112,1054,
1126,1140,1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,0210,
0053,1060,1008,1016,1147,1005,1067,1086,0069,
0026,1057,0091,1086,0169,0026,0193,1119,1060,1055,
1003,1079,0056,0196,0148,0210,1119,1079,1035
/ VCR
4015,4087,4036.
ATHENA
SAT
ATHENA SATATHENA
3083.
ATLANTA
SAT
ATLANTA SATATLANTA
3005.
ATLANTIC
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,
1069,0037,0074,0003,1145,1101,1012,1120,1022,0111,
0042,0000,0177,1091,0041,0009,0186,0094,0200,0093,
0080,0210,0126,0119,0012,1079,1003
/ VCR
4036,4003.
ATLANTIDE
SAT
3114.
ATLANTIS
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,0119,0012,1079,1003
/ SAT
2144 .
ATORI
TV
0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,0056,
0047,1120,1076,1034,0142,0147,0159,1086,0199,0210,
0027,0063,1086,1130,1153.
AUDIODYNAMIC
VCR
4073.
AUDIOSONIC
TV
1040,0096,0157,0087,0126,0193,0130,
1041,1060,1028,1130,0040,0097,0155,0176,0188,0085,
0199,0171,1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,
0183,0077,0036,1068,1088,0039,0061,0117,0043,0210,
0053,1008,1016,1147,1057,0091,1086,0169,0026,1119,
1055,0095,0203,0044,0048,0067,0134,0144,0019,0037,
1153,1145,1076,1034,0142,0147,0159,0027,0063,0041,
0009,0186,0094,0200,0080,0119,0012,1079,1003,1094,
0052,0071,0090,0056,0148,0177,1006,0196,1035,
0133,0149,1042,1152,0045,0166,0062,0017,0185,1048,
1143,0030,0205,0163,0066,1033,1049,1000,1052,1104,
1014,1017,1069,0074,0003,1046,1098,1054,1124,1025,
0125,0021,0098,1129,1149,1116,1018,0007,0115,0065,
0191,0038,0100,1112
/ VCR
4015,4061,4044,4036,4058.
AUDIOSTAR
TV
1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,
0210,
0053,1060,1008,1016,1147,0041,0009,0186,0094,
0200,0093,0080,0210,0126,0119,0012,1079,1003.
AUDIOTON
TV
1143,0030,0205,0163,0210,0056,0126,
0148,0041,0066,1033,1060,1034,1094,1049,1000,1052,
1104,1014,1017,1069,0037,0074,0003,1058,1131,1086,
0171,0091,0130,1119,1003,1006,1075,1040,0096,0157,
0087,0193,1041,1028,1130,1047,1099,1106,1109,
1117,0146,0093,0070,0183,0077,0036,1057,0169,0026,
1055,1076,0142,0147,0159,0199,0027,0063,1153,
0009,0186,0094,0200,0080,0119,0012,1079,1042,1152,
0045,
0166,0062,0017,0185,1048
/ VCR
4058
/ SAT
2121,3165.
AURIGA
SAT
AURIGA SATAURIGA
3210.
AURORA
TV
0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,
0199,0171,0126,1060,1057,0091,1086,0169,0026,0193,
1119,
1060,1055.
AUSIND
TV
1076,1034,0142,0147,0159,1086,0199,0210,
0027,0063,1086,1130,1153.
AUTHENTIC
VCR
4020,4052.
AUTOVOX
TV
1145,1101,1012,1120,1022,0111,0042,
0000,
0177,1091,1064,1013,1024,1092,1144,0180,0201,
0174,0108,0199,0157,1041,1129,1120,0095,0203,0044,
0048,0067,0134,0144,1086,0210,0019,0037,1060,1008,
1153,1145,1058,1131,1086,0210,0171,0056,0126,0091,
0126,0130,1119,1003,1006,1086,1075,1047,1099,1106,
1109,1117,0146,0093,0070,0183,0077,0036,1041,1060
/
VCR
4017,4036.
AVALON
SAT
3058.
AWATRON
VCR
4087.
AXANE
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,
0037,
0074,0003,1020,1147,1148,1112,1015,0177,0181,
0138,0194,0145,0094,0154,0101,0050,1006.
AXIEL
SAT
3083.
AXION
TV
1023,1026,1078,1031,1044,1096,0206,0110,
0130,
1147,1073
/ SA
T
/ SAT/ SA
3052.
AXIS
SAT
3094,3053,3032.
AYGAZ
TV
1042,1152,0045,0166,0062,0017,0185,0210,
0126,
1094,1048.
BAIRD
TV
0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,
0056,
0047,1120,1046,1098,1153,1054,1124,1025,0125,0021,
0098,1129,1149,1116,1107,1056,1132,0010,0128,0132,
0160,0060,0019,0016,1004,1033,1117,1021,1042,1127,
1077,1137,1036,1141,1097,1063,1066,0078,0197,0014,
1140,1037,1002,0083,0171,0086,1035,1114,1123,0137,
0148,1119,1079,1060,1045,1051,0124,1016,1113
/ VCR
4000,4064,4087,4020,4052,4086,4003,4053.
BANG OLUFSEN
VCR
4020,4052.
BARCO
TV
1005,1067,1086,0069,0026,1081,1089,1103,
1111,1061,0080,0206,0121,1041,1119,1009,1048,1151,
1100,1138,1099.
BARCOM
TV
0095,0203,0044,0048,0067,0134,0144,1086,
0210,0019,0037,1060,1008,1153,1145
/ SAT
3070.
BASIC LINE
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,0126,0119,0012,1079,1003,1115,1037,1140,0171,
0014,0082,0192,0033,0003,1049,1046,1098,1153,
1054,
1124,1025,0125,0021,0098,1129,1149,1116,1000,
1052,
1104,1060,1014,1017,1069,0037,0074,1127,1077,
1137,1036,1141,1097,1063,1066,0078,0197,1068,1088,
0039,0061,0117,0043,0053,1008,1016,1147,1002,
0083,
0128,0086,1035,0056,0196,0148,1119,1143,0030,0205,
0163,0066,1033,1034,1094
/ VCR
4015,4044,4027,4058.
B
ASTIDE
TV
1005,1067,1086,0069,0026,0041,0009,
0186,
0094,0200,0093,0080,0210,0126,0119,0012,1079,1003.
BAUER
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,
0037,0074,0003.
BAUR
TV
1004,1073,1125,1082,1045,0119,1023,1026,
1078,
1031,1044,1096,0206,0110,0130,1147,1100,1116,
1072,1074,0076,0027,0098,0165,0120,0121,0068,0175,
0179,1112,1054,1126,1140,1127,1077,1129,1137,1036,
1141,1097,1063,1066,0078,0197,0125,0021,0014,1037,
1110,1007,1059,0213,0107,0207,1047,1099,1106,1109,
1117,0146,0093,0070,0183,0077,0036,1041,1060,1046,
1098,1153,1124,1025,1149,1108,0001,0109,0004,0112,
0015,0123,0029,0016,1033
/ VCR
4061,4040.
BEAULIEU
VCR
4017.
BAZIN
TV
1146,0168,1086,0186,0167,0041,1067,
1003,
1060,1086,1124,1040,1116,1016,1135,1138,1080,0089,
0198,0202,0204,0152,0059,0049,0192,0073,0169,1041,
1120,1064,1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,0210,
0053,1060,1008,1016,1147,1020,1147,1148,1112,1015,
0177,0181,0138,0194,0145,0094,0154,0101,0050,1006,
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,0037,0074,
0003,1100,1116,1072,1074,0076,0027,0098,0165,0120,
0121,0068,0175,0179,1112,1054,1126,1140,1005,1067,
1086,0069,0026,0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,0126,0119,0012,1079,1003,0153,0211,0105,0162,
0008,0170,0190,0088,0195,0092,0198,0148,0204,1064.
BEKNTEKNIK
TV
1042,1152,0045,0166,0062,0017,0185,
0210,
0126,1094,1048.
BEKO
TV
1042,1152,0045,0166,0062,0017,0185,0210,
0126,
1094,1048,1094,0052,0071,0090,0094,0210,0056,
0148,0177,1006,1016,1075,1135,1041,1043,1063,0184,
0126,0049,0154,1028,1026,0156,0006,0064,1086,0049,
0093,0210,0009,0126,1033,1060,1086
/ SAT
3056.
BEON
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,
0037,0074,0003,1040,0096,0157,0087,0126,0193,0130,
1041,1060,1028,1130,1068,1088,0039,0061,0117,0126,
0043,0210,0053,1060,1008,1016,1147,0095,0203,0044,
0048,0067,0134,0144,1086,0210,0019,0037,1060,1008,
1153,1145,1042,1152,0045,0166,0062,0017,0185,0210,
0126,1094,1048.
BEST
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,0037,
0074,0003
/ SAT
3070,3032.
BESTAR
TV
1042,1152,0045,0166,0062,0017,0185,0210,
0126,1094,1048,1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,
1069,0037,0074,0003
/ VCR
4058.
BESTLINK
SAT
3032.
BETA
SAT
BETA SATBETA
2117.
BIFONIC
TV
0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,
0199,0171,0126,1060,1057,0091,1086,0169,0026,0193,
1119,1060,1055,1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,
0210,0053,1060,1008,1016,1147.
BIGSTON
TV
0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,0056,
0047,1120.
BLACK DIAMOND
TV
0172,0066,0173,0122,0016,0129,
0022,
0199,0210,1033
/ VCR
4002.
BLACKTRON
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,
0126,0119,0012,1079,1003.
BLACKWAY
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,
0126,0119,0012,1079,1003,1115,1037,1140,0200,
0171,0012,0014,0080,0082,0192,0033,0003,0126,1049
/ VCR
4044.
BLAMET
TV
1005,1067,1086,0069,0026
/ VCR
4015.
BLAUPUNKT
TV
1004,1073,1125,1082,1045,0119,1023
,
1026,1078,1031,1044,1096,0206,0110,0130,1147,1073
/ VCR
4069,4059,4063,4048,4037,4047,4034,4040
/ SAT
3045.
BLAUSONIC
TV
1057,0091,1086,0169,0026,0193,1119
,
1060,1055.
BLUESKY
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,
0126,0119,0012,1079,1003,1042,1152,0045,0166,0062,
0017,0185,0210,0126,1094,1048,1049,1000,1052,
1104,1060,1014,1017,1069,0037,0074,0003,1020,1147,
1148,1112,1015,0177,0181,0138,0194,0145,0094,0154,
0101,0050,1006,1115,1037,1140,0200,0171,0012,0014,
0080,0082,0192,0033,0003,0126,1049,1040,0096,0157,
0087,0126,0193,0130,1041,1060,1028,1130,0040,0097,
0155,0176,0188,0085,0193,0199,0171,0126,1060,1068,
1088,0039,0061,0117,0126,0043,0210,0053,1060,1008,
1016,1147,0153,0211,0105,0162,0008,0170,0190,0088,
0195,0092,0198,0148,0204,1064,1094,0052,0071,0090,
0094,0210,0056,0148,0177,1006,0156,0006,0064,1086,
0049,0093,0210,0009,0126,1033,1060,1086,1143,0030,
0205,0163,0210,0056,0126,0148,0041,0066,1033,1060,
1034,1094
/ VCR
4015,4061,4044,4027,4036,4039
/ SAT
3160,2144.
BLUESTAR
TV
1005,1067,1086,0069,0026,1049,1000,
1052,1104,1060,1014,1017,1069,0037,0074,0003,1145,
1101,1012,1120,1022,0111,0042,0000,0177,1091
/ VCR
4015.
BLUEWORLD
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,
0126,0119,0012,1079,1003.
BOCA
SAT
BOCA SATBOCA
2065,3077,3104,3181,3107,3146.
BONDSTEC
TV
1040,0096,0157,0087,0126,0193,0130,
1041,
1060,1028,1130,0095,0203,0044,0048,0067,0134,
0144,1086,0210,0019,0037,1060,1008,1153,1145.
BONSTEC
VCR
4015,4058.
BOOTS
TV
1114,1123,0137,0148,1119,1079,1060,1045.
BORA
TV
1057,0091,1086,0169,0026,0193,1119,1060,1055.
BOSTON
TV
1064,1013,1024,1092,1144,0180,0201,
0174,
0108,0199,0157,1041,1129,1120,1053,1105,1010,1062,
1128,1030,1134,0210,1147
/ SAT
2140,3083.
BPL
TV
1107,1056,1132,0010,0128,0132,0160,0060,
0125,0019,0016,1004,1033,1117,1021,1042,1143,0030,
0205,0163,0210,0056,0126,0148,0041,0066,1033,1060,
1034,1094.
BRAIN WAVE
SAT
2147,2029.
BRANDT
TV
1081,1089,1103,1111,1061,0080,0206,0121,
1041,1119,1009,1048,1151,1100,1138,1099
/ VCR
4019,
4051,4013,4093,4020,4052,4083,4026,4078,4025.
BRAUN
VCR
4037.
BRENDSTAR
TV
0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,
0199,
0171,0126,1060.
BRINKMANN
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,
0070,0183,0077,0036,1041,1060,1049,1000,1052,1104,
1060,1014,1017,1069,0037,0074,0003.
BRIONVEGA
TV
1064,1013,1024,1092,1144,0180,0201,
0174,
0108,0199,0157,1041,1129,1120
/ VCR
4061,4064,
4076,4020,4052,4063,4048,4023,4054,4003.
BRISTOL
TV
1064,1013,1024,1092,1144,0180,0201,0174,
0108,0199,0157,1041,1129,1120.
BROADCAST
SAT
3149.
BROECO
SAT
3160.
BROKSONIC
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,
1069,0037,0074,0003,1076,1034,0142,0147,0159,1086,
0199,0210,0027,0063,1086,1130,1153.
BRUNOR
TV
1040,0096,0157,0087,0126,0193,0130,1041,
1060,1028,1130
/ SAT
3120,3024,2071,3153.
BRUNS
TV
0133,0149,0126,1041,1046,1098,1153,1054,
1124,
1025,0125,0021,0098,1129,1149,1116,1057,0091,1086,
0169,0026,0193,1119,1060,1055
/ VCR
4015,4058,4090
/ SAT
3199,2136,2080.
BSB
SAT
2053.
BSR
TV
1095,0086,0099,0047,0049,0190,0198,0192,
0206,0056,1145,1101,1012,1120,1022,0111,0042,0000,
0177,1091,0095,0203,0044,0048,0067,0134,0144,1086,
0210,0019,0037,1060,1008,1153,1145,0041,0009,0186,
0094,0200,0093,0080,0210,0126,0119,0012,1079,1003,
1009,1113,1011,1121,1027,1029,1138,1093,1048,1151,
0121,0154,1100,0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,
0056,0047,1120
/ VCR
4018.
BT
SAT
3083,2118,3102.
BUSH
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,
0183,
0077,0036,1041,1060,1107,1056,1132,0010,0128,
0132,0160,0060,0125,0019,0016,1004,1033,1117,1021,
1042,1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,0210,0053,
1060,1008,1016,1147,1049,1000,1052,1104,1060,1014,
1017,1069,0037,0074,0003,1004,1073,1125,1082,1045,
0119,1005,1067,1086,0069,0026,1003,1079,0056,
0196,0148,0199,0210,0056,0126,0063,1119,1028,1018,
1153,0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,
0119,0012,1079,1003,0153,0211,0105,0162,0008,0170,
0190,0088,0195,0092,0198,0148,0204,1064,1146,0168,
1086,0186,0167,0041,1067,1003,1060,1086,1124,1040,
1116,1016,1135,1138,0104,0075,0136,0140,0049,0013,
0093,0056,0047,1120,1114,1123,0137,0148,1119,1079,
1060,1045,0156,0006,0064,1086,0049,0093,0210,0009,
0126,1033,1060,1086,1143,0030,0205,0163,0210,
0056,0126,0148,0041,0066,1033,1060,1034,1094
/ VCR
4015,4009,4044,4027,4087,4039,4058,4003,4085
/ SAT
3081,3101,3018,3166,3095,2046.
BUT
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,0037,
0074,0003,1023,1026,1078,1031,1044,1096,0206,0110,
0130,1147,1073,1127,1077,1129,1137,1036,1141,1097,
1063,1066,0078,0197,0125,0021,0014,1140,1037,1083,
0131,0024,0139,0032,0212,0106,0118,0011,1047,1099,
1106,1109,1117,0146,0093,0070,0183,0077,0036,1041,
0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,0199,0171,0126,
1145,1101,1012,1120,1022,0111,0042,0000,0177,1091,
1055,1018,0053,0007,0115,0063,0065,0019,0191,0038,
0100,1112,1042,1085,1136,0158,0051,0054,0161,0057,
0164,0005,0113,0035,1033,1108,0001,0109,0004,0112,
0015,0123,0029,0016,1081,1089,1103,1111,1061,0121,
1119,1009,1048,1151,1100,1150,1019,1071,0031,0141,
0034,0150,0043,0046,0208,0013,0135,0028,0095,0203,
0044,0048,0067,0144,1086,0210,1008,1076,1034,0142,
0147,0159,0027,1130,1153,0041,0009,0186,0094,0200,
0080,0119,0012,1079,0153,0211,0105,0008,0170,0190,
0088,0195,0092,0198,0148,0204,1064,1094,0071,0090,
0148,1006,1146,0168,0167,1067,1003,1124,1116,1135,
1138,1154,1001,0189,0143,0056,1040,0079,0151,0055,
1016,0187,0081,0084,0058,0018,0072,0182,0162,0052,
0134,1149,0156,0006,0064,0049
/ VCR
4019,4051,4061,
4044,4069,4032,4001,4038,4067,4012,4059,4063,4048,
4036,4021,4088,4065
/ SAT
3083,2060,3188.
CABLETIME
SAT
3123.
CADMOS
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,
0126,0119,0012,1079,1003.
CALIFORNIA
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,
0070,0183,0077,0036,1041,1060.
CAMBRIDGE
SAT
2071,2125,2118,3077.
CAMIF
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,
0183,
0077,0036,1041,1060,1083,0131,0024,0139,0032,
0212,0106,0118,0011,1140,1145,1101,1012,1120,1022,
0111,0042,0000,0177,1091,1055,1018,0053,0007,0115,
0063,0065,0019,0191,0038,0100,0053,1112,1153,1042,
1108,0001,0109,0004,0112,0015,0123,0029,0016,1033,
1081,1089,1103,1111,1061,0080,0206,0121,1041,1119,
1009,1048,1151,1100,1138,1099,1150,1019,1071,0031,
0141,0034,0150,0043,0046,0208,0013,0135,0028
/ VCR
4019,4051,4009,4061,4069,4032,4001,4012,4059,4063,
4048,4036,4085,4062.
CAMUNDOSAT
SAT
2116,2061.
CANAL +
SAT
2001,3067,3037.
CANAL SANTE
SAT
3187.
CANAL SATELLITE
SAT
2169,2001,3067,3037.
CANON
VCR
4037.
CAPEHART
TV
0079,0151,0055,0159,0052,1016.
CAPSONIC
TV
0187,0081,0084,0058,0018,0072,0182,
0162,
0052,0199,0134,1033,1149,1077,1036,1094,0052,
0071,0090,0094,0210,0056,0148,0177,1006,1076,1034,
0142,0147,0159,1086,0199,0210,0027,0063,1086,1130,
1153,1114,1123,0137,0148,1119,1079,1060,1045.
CARAD
TV
1115,1037,1140,0200,0171,0012,0014,0080,
0082,
0192,0033,0003,0126,1049.
CARAT
TV
1115,1037,1140,0200,0171,0012,0014,0080,
0082,
0192,0033,0003,0126,1049.
CARDINAL
SAT
3187.
CARENA
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,0126,0119,0012,1079,1003,1094,0052,0071,0090,
0094,0210,0056,0148,0177,1006,1004,1073,1125,1082,
1045,0119,1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,
1069,0037,0074,0003,1115,1037,1140,0200,0171,0012,
0014,0080,0082,0192,0033,0003,0126,1049,1068,1088,
0
039,0061,0117,0126,0043,0210,0053,1060,1008,
1016,
1147,1143,0030,0205,0163,0210,0056,0126,0148,
0041,0066,1033,1060,1034,1094
/ VCR
4027.
CARLNA
TV
1005,1067,1086,0069,0026.
CARREFOUR
TV
1020,1147,1148,1112,1015,0177,0181,
0138,0194,0145,0094,0154,0101,0050,1006,1023,1026,
1078,1031,1044,1096,0206,0110,0130,1147,1073,0172,
0066,0173,0122,0016,0129,0022,0199,0210,1033,1047,
1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,0183,0077,0036,
1041,1060,0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,0199,
0171,0126,1060,1055,1018,0053,0007,0115,0063,0065,
0019,0191,0038,0100,0053,1112,1153,1042,1085,1136,
0158,0051,0054,0161,0057,0164,0005,0113,0035,0003,
1033,1108,0001,0109,0004,0112,0015,0123,0029,0016,
1033,1009,1113,1011,1121,1027,1029,1138,1093,1048,
1151,0121,0154,1100,1081,1089,1103,1111,1061,0080,
0206,0121,1041,1119,1009,1048,1151,1100,1138,1099,
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,0119,
0012,1079,1003,0153,0211,0105,0162,0008,0170,
0190,0088,0195,0092,0198,0148,0204,1064,1146,0168,
1086,0186,0167,0041,1067,1003,1060,1086,1124,1040,
1116,1016,1135,1138,1051,0171,0124,1066,1016,1113
/ VCR
4015,4019,4051,4009,4061,4002,4044,4069,4032,
4001,4038,4012,4059,4063,4048,4033,4040,4021,4088,
4065
/ SAT
2047,3083,3183.
CASCADE
TV
0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,
0056,
0047,1120.
CASINO
TV
1127,1077,1129,1137,1036,1141,1097,1063,
1066,0078,0197,0125,0021,0014,1140,1037.
CASIO
TV
1080,0089,0198,0202,0204,0152,0059,0049,
0192,
0073,0169,1041,1120,1064,0104,0075,0136,0140,
0049,0013,0093,0056,0047,1120
/ VCR
4087.
CASTORAMA
SAT
CASTORAMA SAT CASTORAMA
3083.
CCI
SAT
3114,3178,3172.
CEBIS
TV
1057,0091,1086,0169,0026,0193,1119,1060,1055.
CENTURY
TV
1040,0096,0157,0087,0126,0193,0130,
1041,1060,1028,1130,1064,1013,1024,1092,1144,0180,
0201,0174,0108,0199,0157,1041,1129,1120,0040,0097,
0155,0176,0188,0085,0193,0193,0040,0097,0155,0176,
0188,0085,0193,0199,0171,0126,1060.
CERT
SAT
2034.
CGE
TV
1016,1075,1135,1041,1043,1063,0184,0126,
0049,0154,1028,1026,1009,1113,1011,1121,1027,1029,
1138,1093,1048,1151,0121,0154,1100,1049,1000,1052,
1104,1060,1014,1017,1069,0037,0074,0003,0041,
0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,0119,0012,
1079,1003,0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,0056,
0047,1120
/ VCR
4087,4020,4052,4003.
CGM
TV
1143,0030,0205,0163,0210,0056,0126,0148,
0041,0066,1033,1060,1034,1094,0002,0116,1086,0186,
0171,0126,0126,0095,1086,1131,1042,1076,1034,0142,
0147,0159,1086,0199,0210,0027,0063,1086,1130,
1153,0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,
0119,0012,1079,1003,1094,0052,0071,0090,0094,0210,
0056,0148,0177,1006,1042,1152,0045,0166,0062
,
0017,0185,0210,0126,1094,1048,0156,0006,0064,
1086,0049,0093,0210,0009,0126,1033,1060,1086
/ VCR
4015,4036,4058,4003.
CHANNEL MASTER
SAT
CHANNEL MASTER SATCHANNEL MASTER
3165.
CHAPARRAL
SAT
3154,2044.
CHEROKEE
SAT
3157,3066.
CHESS
SAT
3160.
CHURCHILL
SAT
2123.
CIATE
TV
1064,1013,1024,1092,1144,0180,0201,0174,
0108,
0199,0157,1041,1129,1120.
CIE
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,
0119
,0012,1079,1003,0040,0097,0155,0176,0188,0085,
0193,0199,0171,0126,1060,0104,0075,0136,0140,0049,
0013,0093,0056,0047,1120
/ VCR
4015,4044,4027,
4018,
4082.
CIHAN
TV
1094,0052,0071,0090,0094,0210,0056,0148,
0177,1006.
CIMLINE
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,0119,0012,1079,1003,0153,0211,0105,0162,0008,
0170,0190,0088,0195,0092,0198,0148,0204,1064
/ VCR
4015,4027.
CITIZEN
VCR
4036
/ SAT
3137.
CITTAMERCATO
VCR
4044,4001.
CITYCOM
SAT
2069,2060,3003,3129,2063,2156,3025,
3051,3054.
CLARIVOX
TV
1006,1008,1119,1032,1097,0073,0000,
0108,
1023,1026,1078,1031,1044,1096,0206,0110,0130,
1147,1073,1064,1013,1024,1092,1144,0180,0201,0174,
0108,0199,0157,1041,1129,1120,0133,0149,0126,1041,
1005,1067,1086,0069,0026.
CLATRONIC
TV
1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,
0210,0053,1060,1008,1016,1147,1094,0052,0071,0090,
0094,0210,0056,0148,0177,1006,1076,1034,0142,
0147,0159,1086,0199,0210,0027,0063,1086,1130,1153,
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,0037,0074,
0003,1016,1075,1135,1041,1043,1063,0184,0126,0049,
0154,1028,1026,1040,0096,0157,0087,0126,0193,0130,
1041,1060,1028,1130,0040,0097,0155,0176,0188,0085,
0193,0199,0171,0126,1060,1009,1113,1011,1121,
1027,1029,1138,1093,1048,1151,0121,0154,1100,0041,
0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,0119,0012,
1079,1003,0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,0056,
0047,1120,1042,1152,0045,0166,0062,0017,0185,0210,
0126,1094,1048,0002,0116,1086,0186,0171,0126,0126,
0095,1086,
1131,1042
/ VCR
4015,4044,4058,4040.
CLAYTRON
TV
1020,1147,1148,1112,1015,0177,0181,
0138,0194,0145,0094,0154,0101,0050,1006,1005,1067,
1086,0069,0026,1146,0168,1086,0186,0167,0041,1067,
1003,1060,1086,1124,1040,1116,1016,1135,1138,0041,
0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,0119,0012,
1079,1003.
CMR
SAT
CMR SATCMR
3011.
COBRA
SAT
COBRA SATCOBRA
3094,3058,2113.
COFADEL
TV
1081,1089,1103,1111,1061,0080,0206,0121,
1041,1119,1009,1048,1151,1100,1138,1099.
COLOMBIA
TV
1042,1152,0045,0166,0062,0017,0185,0210,
0126,1094,1048
/ SAT
3083.
COLOMBUS
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,
1069,
0037,0074,0003
/ SAT
3083,3157.
COLORLUX
TV
0133,0149,0126,1041.
COLORMAT
TV
0133,0149,0126,1041.
COLUMBIA
SAT
COLUMBIA SATCOLUMBIA
3083,2166.
COLUMBUS
SAT
3083,3157.
COMELEC
TV
1006,1008,1119,1032,1097,0073,0000,0108.
COMET
TV
1146,0168,1086,0186,0167,0041,1067,1003,
1060,
1086,1124,1040,1116,1016,1135,1138,1115,1037,
1140,
0200,0171,0012,0014,0080,0082,0192,0033,0003,
0126,1049.
COMPACT
TV
1127,1077,1129,1137,1036,1141,1097,
1063,1066,0078,0197,0125,0021,0014,1140,1037.
COMSAT
SAT
3178.
CONCORDE
TV
1016,1075,1135,1041,1043,1063,0184,
0126,
0049,0154,1028,1026.
CONDOR
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,
1069,0037,0074,0003,1016,1075,1135,1041,1043,1063,
0184,0126,0049,0154,1028,1026,1003,1079,0056,0196,
0148,0199,0210,0056,0126,0063,1119,1028,1018,1153,
1115,1037,1140,0200,0171,0012,0014,0080,0082,
0192,0033,0003,0126,1049,0040,0097,0155,0176,0188,
0085,0193,0199,0171,0126,1060,1068,1088,0039,0061,
0117,0126,0043,0210,0053,1060,1008,1016,1147,
1057,0091,1086,0169,0026,0193,1119,1060,1055,
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,
0119,0012,1079,1003,1143,0030,0205,0163,0210,
0056,0126,0148,0041,0066,1033,1060,1034,1094
/ VCR
4061,4044,4058,4003
/ SAT
3032 .
CONFORAMA
TV
1115,1037,1140,0200,0171,0012,
0014,0080,0082,0192,0033,0003,0126,1049,1127,1077,
1129,1137,1036,1141,1097,1063,1066,0078,0197,0125,
0021,1033,0209,0103,0114,0124,0127,0020,0025,1083,
0131,0024,0139,0032,0212,0106,0118,0011,1047,1099,
1106,1109,1117,0146,0093,0070,0183,0077,0036,1041,
1060,0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,0199,1055,
1018,0053,0007,0115,0063,0065,0019,0191,0038,0100,
1112,1153,1042,1107,1056,1132,0010,0128,0132,0160,
0060,0016,1004,1021,1108,0001,0109,0004,0112,0015,
0123,0029,1009,1113,1011,1121,1027,1029,1138,1093,
1048,1151,0121,0154,1100,1081,1089,1103,1111,1061,
0206,1119,1150,1019,1071,0031,0141,0034,0150,0043,
0046,0208,0013,0135,0028,1068,1088,0039,0061,0117,
0043,0210,1008,1016,1147,0095,0203,0044,0048,0067,
0134,0144,1086,0037,1145,1064,1013,1024,1092,1144,
0180,0201,0174,0108,0157,1120,0153,0211,0105,0162,
0008,0170,0190,0088,0195,0092,0198,0148,0204,
1094,0052,0071,0090,0094,0056,0177,1006,1146,
0168,0186,0167,0041,1067,1003,1124,1040,1116,1135,
1154,1001,0189,0143,0079,0151,0055,0159,0187,0081,
0084,0058,0018,0072,0182,1149,1152,0045,0166,
0062,0017,0185,0156,0006,0064,0049,0009,1051
/ VCR
4015,4019,4051,4009,4000,4061,4044,4069,4032,4001,
4038,4067,4012,4059,4063,4048,4017,4036,4039,4085,
4053,4021,4088,4065
/ SAT
3083,2060,3129,3144.
CONIC
TV
1100,1116,1072,1074,0076,0027,0098,0165,
0120,
0121,0068,0175,0179,1112,1054,1126,1140.
CONNEXION
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,
0070,0183,0077,0036,1041,1060,1055,1018,0053,0007,
0115,0063,0065,0019,0191,0038,0100,0053,1112,1153,
1042,1085,1136,0158,0051,0054,0161,0057,0164,0005,
0113,0035,0003,1033,1108,0001,0109,0004,0112,0015,
0123,0029,0016,1033,1081,1089,1103,1111,1061,0080,
0206,0121,1041,1119,1009,1048,1151,1100,1138,
1099,1150,1019,1071,0031,0141,0034,0150,0043,0046,
0208,0013,0135,0028
/ VCR
4019,4051,4061,4069,4038,
4012,4065
/ SAT
3035,3016,3055.
CONRAD
SAT
2060,3032,3051.
CONTEC
TV
1003,1079,0056,0196,0148,0199,0210,
0126,
0063,1119,1028,1018,1153,1146,0168,1086,0186,0167,
0041,1067,1060,1124,1040,1116,1016,1135,1138,0009,
0094,0200,0093,0080,0119,0012,1049,1000,1052,
1104,1014,1017,1069,0037,0074,0003,1020,1147,1148,
1112,1015,0177,0181,0138,0194,0145,0154,0101,0050,
1006,1076,1034,0142,0147,0159,0027,1130,0187,0081,
0084,0058,0018,0072,0182,0162,0052,0134,1033,1149,
1077,1036,0104,0075,0136,0140,0049,0013,0047,1120
/ SAT
2152.
CONTI
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,
0037,
0074,0003,1143,0030,0205,0163,0210,0056,0126,
0148,0041,0066,1033,1060,1034,1094.
CONTINENT
TV
1006,1008,1119,1032,1097,0073,0000,
0108,
1020,1147,1148,1112,1015,0177,0181,0138,0194,
0145,0094,0154,0101,0050,1006,1115,1037,1140,0200,
0171,0012,0014,0080,0082,0192,0033,0003,0126,1049,
0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,0199,0171,0126,
1060,0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,
0119,0012,1079,1003
/ VCR
4044,4027
/ SAT
2141.
CONTINENTAL
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,
1069,0037,0074,0003,1081,1089,1103,1111,1061,0080,
0206,
0121,1041,1119,1009,1048,1151,1100,1138,1099.
CONTINENTAL EDISON
TV
1081,1089,1103,1111,1061,
0080,0206,0121,1041,1119,1009,1048,1151,1100,
1138,1099,1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,
0037,0074,0003,1020,1147,1148,1112,1015,0177,
0181,0138,0194,0145,0094,0154,0101,0050,1006
/ VCR
4020,4052,4054.
C
ORVUS
TV
0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,0056,
0047,1120
/ VCR
4087.
COSAT
SAT
2121.
COSMEL
TV
1076,1034,0142,0147,0159,1086,0199,
0210,
0027,0063,1086,1130,1153,0041,0009,0186,0094,0200,
0093,0080,0210,0126,0119,0012,1079,1003.
CREZAR
TV
0002,0116,1086,0186,0171,0126,0126,0095,
1086,1131,1042,1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,
1069,0037,0074,0003.
CRISTAL
TV
1040,0096,0157,0087,0126,0193,0130,1041,
1060,1028,1130,1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,
0070,0183,0077,0036,1041,1060,1114,1123,0137,0148,
1119,1079,1060,1045
/ VCR
4061.
CROSLEY
TV
1065,1021,1126,1130,1028,1139,1038,
1090,1039,1142,1102,0003,0167,0169,0126,0073,1020,
1147,1148,1112,1015,0177,0181,0138,0194,0145,0094,
0154,0101,0050,1006,1016,1075,1135,1041,1043,
1063,0184,0126,0049,0154,1028,1026,1084,1050,1070,
1122,0178,0023,1119,1060,1009,1113,1011,1121,1027,
1029,1138,1093,1048,1151,0121,0154,1100,1064,1013,
1024,1092,1144,0180,0201,0174,0108,0199,0157,1041,
1129,1120,0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,0119,0012,1079,1003.
CROWN
TV
1042,1152,0045,0166,0062,0017,0185,0210,
0126,1094,1048,1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,
1069,0037,0074,0003,1023,1026,1078,1031,1044,
1096,0206,0110,0130,1147,1073,0040,0097,0155,0176,
0188,0085,0193,0199,0171,1055,1018,0053,0007,0115,
0063,0065,0019,0191,0038,0100,1112,1153,1081,1089,
1103,1111,1061,0080,0121,1041,1119,1009,1151,1100,
1138,1099,1005,1067,1086,0069,0026,0095,0203,0044,
0048,0067,0134,0144,1008,1145,0041,0009,0186,0094,
0200,0093,0119,0012,1079,1003,0052,0071,0090,0056,
0148,0177,1006,0104,0075,0136,0140,0049,0013,0047,
1120,1114,1123,0137,1045,0156,0006,0064,1033,1143,
0030,0205,0163,0066,1034
/ VCR
4015,4044,4087
/ SAT
3077,2064.
CRYSTAL
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,
0183,0077,0036,1041,1060,0153,0211,0105,0162,0008,
0170,0190,0088,0195,0092,0198,0148,0204,1064,1042,
1152,0045,0166,0062,0017,0185,0210,0126,1094,1048,
0156,0006,0064,1086,0049,0093,0210,0009,0126,
1033,1060,1086,1005,1067,1086,0069,0026,1080,0089,
0198,0202,0204,0152,0059,0049,0192,0073,0169,1041,
1120,1064
/ VCR
4061,4081.
CS ELECTRONICS
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,0126,0119,0012,1079,1003,0095,0203,0044,0048,
0067,0134,0144,1086,0210,0019,0037,1060,1008,1153,
1145,1040,0096,0157,0087,0126,0193,0130,1041,1060,
1028,1130.
CSR
SAT
3045.
CTC CLATRONIC
TV
1016,1075,1135,1041,1043,1063,
0184,
0126,0049,0154,1028,1026,1076,1034,0142,0147,
0159,1086,0199,0210,0027,0063,1130,1153,0095,0203,
0044,0048,0067,0134,0144,0019,0037,1060,1008,1145,
1005,1067,0069,0026,0104,0075,0136,0140,0013,0093,
0056,0047,1120,1004,1073,1125,1082,1045,0119,1049,
1000,1052,1104,1014,1017,1069,0074,0003,1040,0096,
0157,0087,0193,0130,0040,0097,0155,0176,0188,0085,
0171,1046,1098,1054,1124,1025,0125,0021,0098,1129,
1149,1116,1009,1113,1011,1121,1027,1029,1138,1093,
1048,1151,0121,1100,1068,1088,0039,0061,0117,0043,
0053,1147,0156,0006,0064,0009,1033
/ VCR
4058.
CTT
TV
1016,1075,1135,1041,1043,1063,0184,0126,0049,
0154,1028,1026.
CURSA
TV
0172,0066,0173,0122,0016,0129,0022,0199,
0210,1033.
CYMATIC
TV
1057,0091,1086,0169,0026,0193,1119,1060,
1055,1005,1067,1086,0069,0026,1049,1000,1052,1104,
1060,1014,1017,1069,0037,0074,0003.
DBOX-DF
1
SAT
3034,3004,3081,3158,3015,3111.
DAEWOO
TV
0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,0199,
0171,0126,1060,0156,0006,0064,1086,0049,0093,
0210,0009,0126,1033,1060,1086,1047,1099,1106,1109,
1117,0146,0093,0070,0183,0077,0036,1041,1060,1115,
1037,1140,0200,0171,0012,0014,0080,0082,0192,0033,
0003,0126,1049
/ VCR
4015,4061,4044,4069,4058
/ SAT
3206,2154,3160.
DAINICHI
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,0119,0012,1079,1003.
DANSAI
TV
1076,1034,0142,0147,0159,1086,0199,
0210,
0027,0063,1086,1130,1153,1100,1116,1072,1074,0076,
0027,0098,0165,0120,0121,0068,0175,0179,1112,1054,
1126,1140,0172,0066,0173,0122,0016,0129,0022,0199,
0210,1033,1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,0210,
0053,1060,1008,1016,1147
/ VCR
4015.
DANSAT
SAT
3018.
DANTAX
TV
0153,0211,0105,0162,0008,0170,0190,
0088,
0195,0092,0198,0148,0204,1064
/ VC
R
4027.
DATRONIC
TV
0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,
0199,
0171,0126,1060,1003,1079,0056,0196,0148,0199,
0210,0056,0126,0063,1119,1028,1018,1153.
DAWA
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,
0183,
0077,0036,1041,1060
/ VCR
4061.
DAYEK
SAT
DAYEK SATDAYEK
3010.
DAYTONA
SAT
DAYTONA SATDAYTONA
3181.
DAYTRON
TV
0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,
0199,
0171,0126,1060
/ VCR
4015,4058.
DECCA
TV
1114,1123,0137,0148,1119,1079,1060,1045,
1023,1026,1078,1031,1044,1096,0206,0110,0130,1147,
1073,1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,0183,
0077,0036,1041,1060.
DECCA TATUNG
TV
1114,1123,0137,0148,1119,1079,
1060,1045,1100,1116,1072,1074,0076,0027,0098,0165,0120,
0121,0068,0175,0179,1112,1054,1126,1140,1047,
1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,0183,0077,0036,
1041,1060
/ VCR
4061,4002,4027,4087,4038,4081,4020,
4052,4017,4075,4039,4005.
DECCA VIDEO
VCR
4017.
DECSAT
SAT
3168.
DE DIETRICH
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,
0126,0119,0012,1079,1003.
DEGRAAF
TV
1107,1056,1132,0010,0128,0132,0160,
0060,0125,0019,0016,1004,1033,1117,1021,1042,1100,
1116,1072,1074,0076,0027,0098,0165,0120,0121,0068,
0175,0179,1112,1054,1126,1140
/ VCR
4067,4017.
DELTA
TV
1114,1123,0137,0148,1119,1079,1060,1045.
DEMACOLOR
TV
1114,1123,0137,0148,1119,1079,1060,
1045,1016,1075,1135,1041,1043,1063,0184,0126,0049,
0154,1028,1026
/ VCR
4003.
DENKO
TV
1094,0052,0071,0090,0094,0210,0056,0148,
0177,1006,1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,0210,
0053,1060,1008,1016,1147,1057,0091,1086,0169,0026,
0193,1119,1060,1055
/ VCR
4015.
DENVER
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,0119,0012,1079,1003,1003,1079,0056,0196,0148,
0199,0210,0056,0126,0063,1119,1028,1018,1153.
DESMET
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,
0037,0074,0003,1127,1077,1129,1137,1036,1141,1097,
1063,1066,0078,0197,0125,0021,0014,1140,1037,1040,
0096,0157,0087,0126,0193,0130,1041,1028,1130,1068,
1088,0039,0061,0117,0043,0210,0053,1008,1016,1147,
1005,1067,1086,0069,0026,1064,1013,1024,1092,1144,
0180,0201,0174,0108,0199,1120,0041,0009,0186,0094,
0200,0093,0080,0119,0012,1079,1003,1035,0171,0056,
0148,1135,1094,1091,0156,0006,0064,0049,1033,1143,
0030,0205,0163,0066,1034.
DEW
SAT
DEW SATDEW
3206,3090.
DIAMOND
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,
0183,0077,0036,1041,1060
/ VCR
4061
/ SAT
2163.
DIGILINE
TV
0153,0211,0105,0162,0008,0170,0190,
0088,0195,0092,0198,0148,0204,1064,1004,1073,1125,
1082,1045,0119.
DIGIQUEST
SAT
2069,2143,3017.
DIGITAL
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,
0126,0119,0012,1079,1003,1020,1147,1148,1112,1015,
0177,0181,0138,0194,0145,0094,0154,0101,0050,1006.
DIGIVISION
TV
1127,1077,1129,1137,1036,1141,1097,
1063,
1066,0078,0197,0125,0021,0014,1140,1037.
DIK
TV
1094,0052,0071,0090,0094,0210,0056,0148,
0177,1006.
DIGITRONIC
SAT
3069.
DISCOVERY
SAT
DISCOVERY SATDISCOVERY
3083,2125,2166.
DISEQC
SAT
3083,3160,3032,3051.
DISK EXPRESS
SAT
3070,3046.
DISTRA
SAT
DISTRA SAT DISTRA
3187.
DISTRATEL
SAT
2183,2172,2173,2125,3181,2179,2183,2181,
2094,3138,2184.
DISTRISAT
SAT
2060,3187,3162,2117.
DIXI
TV
0133,0149,0126,1041.
DNT
SAT
3020,3207,3055,3058,2117,3176.
DOMEOS
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,
0070,0183,0077,0036,1041,1060,1049,1000,1052,1104,
1060,1014,1017,1069,0037,0074,0003,1005,1067,1086,
0069,0026,0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,0119,0012,1079,1003,1154,1001,0189,0143,0056,
1040,1143,0030,0205,0163,0210,0056,0126,0148,0041,
0066,1033,1060,1034,1094.
DOMLAND
TV
1154,1001,0189,0143,0056,1040,1047,
1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,0183,0077,0036,
1041,1060.
DOMOH
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,
0037,0074,0003
/ VCR
4036.
DOMUS
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,
0037,0074,0003.
DONATEC
SAT
3070,3007,3191,3145.
DORIC
TV
1023,1026,1078,1031,1044,1096,0206,0110,
0130,1147,1073,1108,0001,0109,0004,0112,0015,0123,
0029,
0016,1033.
DRAKE
SAT
3084,2145,3161,2084,3063,3159.
DRS
TV
1094,0052,0071,0090,0094,0210,0056,0148,
0177,1006.
DUAL
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,0183,
0077,0036,1041,1060,1154,1001,0189,0143,0056,1040,
1145,1101,1012,1120,1022,0111,0042,0000,0177,1091,
1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,0210,0053,1008,
1016,1147,1005,1067,1086,0069,0026,1003,1079,0196,
0148,0199,0063,1119,1028,1018,1153,1020,1148,1112,
1015,0181,0138,0194,0145,0094,0154,0101,0050,1006,
1110,1007,1059,0213,0107,0207,0040,0097,0155,0176,
0188,0085,0193,0171,0095,0203,0044,0048,0067,0134,
0144,0019,0037,0153,0211,0105,0162,0008,0170,0190,
0088,0195,0092,0198,0204,1064,1146,0168,0186,0167,
0041,1124,1116,1135,1138,1035,0104,0075,0136,0140,
0049,0013,0047,1042,1152,0045,0166,0062,0017,0185,
1094,1048,1143,0030,0205,0163,0066,1033,1034
/ VCR
4061,4069,4087,4081,4020,4052,4017,4036,4042.
DUAL TEC
TV
1145,1101,1012,1120,1022,0111,0042,0000,
0177,1091
/ VCR
4020,4052.
DUMONT
TV
1065,1021,1126,1130,1028,1139,1038,
1090,1039,1142,1102,0003,0167,0169,0126,0073,1049,
1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,0037,0074,0003,
1016,1075,1135,1041,1043,1063,0184,0126,0049,0154,
1028,1026,1064,1013,1024,1092,1144,0180,0201,
0174,0108,0199,0157,1041,1129,1120,1057,0091,1086,
0169,0026,0193,1119,1060,1055,0041,0009,0186,0094,
0200,0093,0080,0210,0126,0119,0012,1079,1003,1094,
0052,0071,0090,0094,0210,0056,0148,0177,1006
/ VCR
4015,4017,4003.
DUNAY
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,
0037,0074,0003.
DUX
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,
0183,0077,0036,1041,1060
/ VCR
4061.
DYNASAT
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,0119,0012,1079,1003
/
SAT
2019,2063,2126.
DYNATECH
TV
0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,
0056,
0047,1120
/ VCR
4087.
DYNATRON
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,
0070,
0183,0077,0036,1041,1060
/ VCR
4061.
ECHOSTAR
SAT
ECHOSTAR SAT ECHOSTAR
3005,2146,2037,3087,2165,3164,2043,
3160,2107,3102,3055,3058,3212,3059,2135.
ECONOMIC
VCR
4047.
EDANLINE
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,
1069,
0037,0074,0003,1143,0030,0205,0163,0210,0056,
0126,0148,0041,0066,1033,1060,1034,1094
/ VCR
4003.
EDISON
VCR
4015.
EDV
SAT
EDV SATEDV
3199.
EIF
SAT
3182,3043.
EINHELL
SAT
2122,3077,3104,3160,2162.
ELAP
SAT
3064,3083,3160,3102.
ELBE
TV
1006,1008,1119,1032,1097,0073,0000,0108,
1145,1101,1012,1120,1022,0111,0042,0000,0177,1091,
1085,1136,0158,0051,0054,0161,0057,0164,0005,
0113,
0035,0003,1033
/ VCR
4044,4032,4087,4036,4073,4003.
ELCIT
TV
1040,0096,0157,0087,0126,0193,0130,1041,
1060,1028,1130.
ELECTRONICA
TV
1006,1008,1119,1032,1097,0073,0000,0108.
ELECTROTECH
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,
0126,0119,0012,1079,1003.
ELEKRA
SAT
ELEKRA SATELEKRA
3171.
ELEKTRA
TV
1094,0052,0071,0090,0094,0210,0056,0148,
0177,1006.
ELEKTRONIKA
TV
1040,0096,0157,0087,0126,0193,
0130,
1041,1060,1028,1130,0095,0203,0044,0048,0067,0134,
0144,1086,0210,0019,0037,1060,1008,1153,1145,1042,
1152,0045,0166,0062,0017,0185,0210,0126,1094,1048.
ELEKTRONSKA
ELEKTRONSKA ELEKTRONSKA
TV
1057,0091,1086,0169,0026,0193,
1119,1060,1055,1005,1067,1086,0069,0026,1145,1101,
1012,1120,1022,0111,0042,0000,0177,1091.
ELIN
TV
1046,1098,1153,1054,1124,1025,0125,0021,0098,
1129,1149,1116,1065,1021,1126,1130,1028,1139,1038,
1090,1039,1142,1102,0003,0167,0169,0126,0073,1145,
1101,1012,1120,1022,0111,0042,0000,0177,1091,1143,
0030,0205,0163,0210,0056,0126,0148,0041,0066,1033,
1060,1034,1094,1127,1077,1129,1137,1036,1141,
1097,1063,1066,0078,0197,0125,0021,0014,1140,1037,
1055,1018,0053,0007,0115,0063,0065,0019,0191,
0038,0100,0053,1112,1153,1042,0041,0009,0186,0094,
0200,0093,0080,0210,0126,0119,0012,1079,1003
/ VCR
4012,4003.
ELITE
TV
1115,1037,1140,0200,0171,0012,0014,0080,
0082,
0192,0033,0003,0126,1049,1145,1101,1012,1120,
1022,0111,0042,0000,0177,1091,1004,1073,1125,1082,
1045,0119,1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,
0037,0074,0003,0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,0126,0119,0012,1079,1003.
ELMAN
TV
1005,1067,1086,0069,0026,1057,0091,
1086,
0169,0026,0193,1119,1060,1055,0153,0211,0105,0162,
0008,0170,0190,0088,0195,0092,0198,0148,0204,1064.
ELRAO
SAT
3067.
ELSA
SAT
ELSA SAT ELSA
3160.
ELSAY
TV
1115,1037,1140,0200,0171,0012,0014,0080,
0082,0192,0033,0003,0126,1049,1114,1123,0137,0148,
1119,1079,1060,1045
/ VCR
4015.
ELTA
TV
1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,0210,
0053,1060,1008,1016,1147,0104,0075,0136,0140,0049,
0013,0093,0056,0047,1120,1076,1034,0142,0147,0159,
1086,0199,0210,0027,0063,1086,1130,1153,1047,1099,
1106,1109,1117,0146,0093,0070,0183,0077,0036,1041,
1060,1115,1037,1140,0200,0171,0012,0014,0080,0082,
0192,0033,0003,0126,1049
/ VCR
4015,4087
/ SAT
2151,
2121,3088,3032,2137.
ELVA
TV
0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,0056,
0047,1120.
EMANON
SAT
3107.
E
MATEC
TV
1127,1077,1129,1137,1036,1141,1097,1063,
1066,
0078,0197,0125,0021,0014,1140,1037.
EMCO
TV
1009,1113,1011,1121,1027,1029,1138,1093,
1048,
1151,0121,0154,1100,1016,1075,1135,1041,1043,
1063,0184,0126,0049,0154,1028,1026.
EMME ESSE
SAT
2001,3005,2019,3157,3070,2063,3097,
2149,3174,3021,2024,2155,2030,2126,3019,3032,2128,3109.
EMERSON
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,
1069,0037,0074,0003,1040,0096,0157,0087,0126,0193,
0130,1041,1060,1028,1130,1115,1037,1140,0200,0171,
0012,0014,0080,0082,0192,0033,0003,0126,1049,1100,
1116,1072,1074,0076,0027,0098,0165,0120,0121,0068,
0175,0179,1112,1054,1126,1140,1016,1075,1135,1041,
1043,1063,0184,0126,0049,0154,1028,1026,1005,1067,
1086,0069,0026,1064,1013,1024,1092,1144,0180,0201,
0174,0108,0199,0157,1041,1129,1120,0095,0203,0044,
0048,0067,0134,0144,1086,0210,0019,0037,1060,
1008,1153,1145,1076,1034,0142,0147,0159,1086,0199,
0210,0027,0063,1086,1130,1153,0040,0097,0155,0176,
0188,0085,0193,0193,0079,0151,0055,0159,0052,1016,
0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,0056,0047,1120
/ VCR
4015,4087,4003.
ENGEL
TV
1005,1067,1086,0069,0026,0133,0149,0126,
1041
/ SAT
2051,2020.
ENTERPRICE
SAT
3160.
ERRES
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,
0183,
0077,0036,1041,1060
/ VCR
4061.
ESC
TV
1143,0030,0205,0163,0210,0056,0126,0148,0041,
0066,1033,1060,1034,1094,0040,0097,0155,0176,0188,0085,
0193,0199,0171,0126,1060
/ VCR
4061,4044,4058,4047.
ESSAT
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,
0183,
0077,0036,1041,1060,0041,0009,0186,0094,0200,
0093,0080,0210,0126,0119,0012,1079,1003.
ESSELTE
TV
0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,0056,
0047,1120
/ VCR
4015,4087.
ESTEL
TV
1005,1067,1086,0069,0026.
ESTELLE
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,
0183,
0077,0036,1041,1060
/ VCR
4061.
ETRON
TV
1145,1101,1012,1120,1022,0111,0042,0000,
0177,
1091,0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,0199,
0171,0126,1060,1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,
0210,0053,1060,1008,1016,1147,0041,0009,0186,0094,
0200,0093,0080,0210,0126,0119,0012,1079,1003.
ETSUKO
VCR
4015.
EULANDER
TV
1006,1008,1119,1032,1097,0073,0000,0108.
EUMIG
TV
0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,0056,
0047,1120
/ VCR
4087,4003.
EUREKA
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,
0037,0074,0003,0040,0097,0155,0176,0188,0085,
0193,0199,0171,0126,1060,1068,1088,0039,0061,0117,
0126,0043,0210,0053,1060,1008,1016,1147,1005,1067,
1086,0069,0026,1094,0052,0071,0090,0094,0210,0056,
0148,0177,1006,1003,1079,0056,0196,0148,0210,1119,
1079,1035
/ VCR
4061.
EURIEULT
SAT
3187,3105.
EUROCOM
TV
1057,0091,1086,0169,0026,0193,1119,
1060,
1055,0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,0119,0012,1079,1003,1005,1067,1086,0069,0026
/ SAT
3206.
EURODEC
SAT
3014,3091,3175,3023,3168,3194,3043.
EUROFEEL
TV
1094,0052,0071,0090,0094,0210,0056,
0148,0177,1006,1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,
0210,0053,1060,1008,1016,1147,1115,1037,1140,0200,
0171,0012,0014,0080,0082,0192,0033,0003,0126,1049,
1100,1116,1072,1074,0076,0027,0098,0165,0120,0121,
0068,0175,0179,1112,1054,1126,1140,1047,1099,1106,
1109,1117,0146,0093,0070,0183,0077,0036,1041,1060,
1057,0091,1086,0169,0026,0193,1119,1060,1055,1143,
0030,0205,0163,0210,0056,0126,0148,0041,0066,1033,
1060,1034,1094.
EUROLINE
TV
1004,1073,1125,1082,1045,0119
/ SAT
3160.
EUROMAN
TV
1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,
0210,0053,1060,1008,1016,1147,0040,0097,0155,0176,
0188,0085,0193,0199,0171,0126,1060,1094,0052,0071,
0090,0094,0210,0056,0148,0177,1006,0041,0009,
0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,0119,0012,
1079,1003,1115,1037,1140,0200,0171,0012,0014,0080,
0082,0192,0033,0003,0126,1049
/ VCR
4061.
EUROPA
TV
1042,1152,0045,0166,0062,0017,0185,0210,
0126,1094,1048
/ SAT
2084,2161,2148,2085,3104,3167,
2117,2128.
EUROPHON
TV
1057,0091,1086,0169,0026,0193,1119,
1060,1055,0002,0116,1086,0186,0171,0126,0126,0095,
1086,1131,1042,1065,1021,1126,1130,1028,1139,1038,
1090,1039,1142,1102,0003,0167,0169,0126,0073,
0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,0199,0171,0126,
1060,1080,0089,0198,0202,0204,0152,0059,0049,0192,
0073,0169,1041,1120,1064
/ VCR
4061,4058.
EUROPSONIC
SAT
2092.
EURORA
SAT
EURORA SATEURORA
3045.
EUROSAT
SAT
2121,2060,2163,3073.
EUROSKY
SAT
EUROSKY SATEUROSKY
3077,3181,3156.
EUROSTAR
SAT
EUROSTAR SATEUROSTAR
3129,3088,3173.
EUROTRONIC
TV
1042,1152,0045,0166,0062,0017,0185,
0210,0126,1094,1048.
EUTEISAT
SAT
2121,3181,3160.
EUTRA
SAT
EUTRA SATEUTRA
2104.
EVERGOLD
TV
1081,1089,1103,1111,1061,0080,0206,
0121,
1041,1119,1009,1048,1151,1100,1138,1099.
EXCEL
VCR
4003.
EXPERT
TV
1145,1101,1012,1120,1022,0111,0042,0000,
0177,
1091,1127,1077,1129,1137,1036,1141,1097,1063,
1066,0078,0197,0125,0021,0014,1140,1037,1046,1098,
1153,1054,1124,1025,0125,0021,0098,1129,1149,1116.
EXQUISIT
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,0119,0012,1079,1003.
FAGOR
TV
0095,0203,0044,0048,0067,0134,0144,1086,
0210,
0019,0037,1060,1008,1153,1145.
FAIRCHILD
VCR
4067.
FAIRMATE
SAT
3160.
FAIRVIDEO
VCR
4036.
FAROSAT
SAT
3128,3000.
FELIX
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,0119,0012,1079,1003,1076,1034,0142,0147,0159,
1086,0199,0210,0027,0063,1086,1130,1153,1003,1079,
0056,0196,0148,0199,0210,0056,0126,0063,1119,1028,
1018,1153.
FENNER
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,
0070,
0183,0077,0036,1041,1060,0041,0009,0186,0094,0200,
0093,0080,0210,0126,0119,0012,1079,1003,0040,0097,
0155,0176,0188,0085,0193,0199,0171,0126,1060,1143,
0030,0205,0163,0210,0056,0126,0148,0041,0066,1033,
1060,1034,1094,1002,0083,0128,0171,0086,1129,
1149,1036,1035,1042,1152,0045,0166,0062,0017,
0185,0210,0126,1094,1048
/ VCR
4015,4061,4058
/ SAT
3064,3083,3206,2084,2088,3160,2068,3032,3188,3102.
FERGUSON
TV
1051,0171,0124,1066,1016,1113,1081
,
1089,1103,1111,1061,0080,0206,0121,1041,1119,
1009,1048,1151,1100,1138,1099,0040,0097,0155,0176,
0188,0085,0193,0199,0171,0126,1060,1047,1099,1106,
1109,1117,0146,0093,0070,0183,0077,0036,1041,1060
/ VCR
4019,4051,4044,4001,4052,4020,4086,4007
/ SAT
3018,3056.
FIDELIS
TV
1003,1079,0056,0196,0148,0199,0210,0056,
0126,0063,1119,1028,1018,1153,1049,1000,1052,1104,
1060,1014,1017,1069,0037,0074,0003,1055,1018,0053,
0007,0115,0063,0065,0019,0191,0038,0100,0053,1112,
1153,1042,0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,0199,
0171,0126,1060
/ VCR
4058.
FIDELITY
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,
0070,
0183,0077,0036,1041,1060,1004,1073,1125,1082,1045,
0119,1146,0168,1086,0186,0167,0041,1067,1003,1060,
1086,1124,1040,1116,1016,1135,1138,0104,0075,0136,
0140,0049,0013,0093,0056,0047,1120,0153,0211,0105,
0162,0008,0170,0190,0088,0195,0092,0198,0148,
0204,1064,1057,0091,1086,0169,0026,0193,1119,1060,
1055,1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,0210,0053,
1060,1008,1016,1147,1042,1152,0045,0166,0062,0017,
0185,0210,0126,1094,1048
/ VCR
4015,4087,4012,4039
/ SAT
2003,2144.
FILMNET
SAT
3067,2054.
FILSAI
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,
0119,0012,1079,1003.
FINLANDIA
TV
1046,1098,1153,1054,1124,1025,0125,
0021,
0098,1129,1149,1116,1065,1021,1126,1130,1028,
1139,1038,1090,1039,1142,1102,0003,0167,0169,0126,
0073,1107,1056,1132,0010,0128,0132,0160,0060,0125,
0019,0016,1004,1033,1117,1021,1042,1100,1116,1072,
1074,0076,0027,0098,0165,0120,0121,0068,0175,0179,
1112,1054,1126,1140,1051,0171,0124,1066,1016,1113
/ VCR
4017,4003.
FINLUX
TV
1065,1021,1126,1130,1028,1139,1038,
1090,
1039,1142,1102,0003,0167,0169,0126,0073,1003,1079,
0056,0196,0148,0210,1119,1079,1035,1127,1077,1129,
1137,1036,1141,1097,1063,1066,0078,0197,0125,0021,
0014,1140,1037,1068,1088,0039,0061,0117,0126,
0043,0210,0053,1060,1008,1016,1147,1110,1007,1059,
0213,0107,02071040,0096,0157,0087,0126,0193,0130,
1041,1060,1028,1130
/ VCR
4044,4064,4069,4087,4038,
4081,4067,4017,4041,4003
/ SAT
3034,3038,3188,3085.
FIRST LINE
TV
1020,1147,1148,1112,1015,0177,0181,
0138,
0194,0145,0094,0154,0101,0050,1006,1049,1000,
1052,1104,1060,1014,1017,1069,0037,0074,0003,1023,
1026,1078,1031,1044,1096,0206,0110,0130,1073,1040,
0096,0157,0087,0126,0193,1041,1028,1130,0172,0066,
0173,0122,0016,0129,0022,0199,0210,1033,1047,1099,
1106,1109,1117,0146,0093,0070,0183,0077,0036,1108,
0001,0109,0004,0112,0015,0123,0029,1009,1113,1011,
1121,1027,1029,1138,1093,1048,1151,0121,1100,
1068,1088,0039,0061,0117,0043,0053,1008,1016,0041,
0009,0186,0200,0080,0119,0012,1079,1003,1094,0052,
0071,0090,0056,0148,1146,0168,1086,0167,1067,1124,
1116,1135,0079,0151,0055,0159,0104,0075,0136,0140,
0049,0013,0047,1120,1042,1152,0045,0166,0062,0017,
0185,1143,0030,0205,0163,1034
/ VCR
4015,4061,4002,
4044,4027,4032,4087,4036,4074,4040,4082.
FISHER
TV
1107,1056,1132,0010,0128,0132,0160,0060,
0125,
0019,0016,1004,1033,1117,1021,1042,1047,1099,
1106,1109,1117,0146,0093,0070,0183,0077,0036,1041,
1060,1003,1079,0056,0196,0148,0199,0210,0056,0126,
0063,1119,1028,1018,1153,0133,0149,0126,1041,1065,
1021,1126,1130,1028,1139,1038,1090,1039,1142,1102,
0003,0167,0169,0126,0073,1049,1000,1052,1104,1060,
1014,1017,1069,0037,0074,0003,1020,1147,1148,1112,
1015,0177,0181,0138,0194,0145,0094,0154,0101,0050,
1006,1064,1013,1024,1092,1144,0180,0201,0174,0108,
0199,0157,1041,1129,1120,0187,0081,0084,0058,0018,
0072,0182,0162,0052,0199,0134,1033,1149,1077,1036
/ VCR
4064,4041,4010,4003.
FLEURANCE
TV
0172,0066,0173,0122,0016,0129,0022,
0199,0210,1033.
FLINT
TV
1115,1037,1140,0200,0171,0012,0014,0080,
0082,
0192,0033,0003,0126,1049,1016,1075,1135,1041,
1043,1063,0184,0126,0049,0154,1028,1026,0040,0097,
0155,0176,0188,0085,0193,0199,0171,0126,1060,1094,
0052,0071,0090,0094,0210,0056,0148,0177,1006,1020,
1147,1148,1112,1015,0177,0181,0138,0194,0145,0094,
0154,0101,0050,1006,1049,1000,1052,1104,1060,1014,
1017,1069,0037,0074,0003,0041,0009,0186,0094,0200,
0093,0080,0210,0126,0119,0012,1079,1003,0187,0081,
0084,0058,0018,0072,0182,0162,0052,0199,0134,1033,
1149,1077,1036,1114,1123,0137,0148,1119,1079,1060,
1045,1143,0030,0205,0163,0210,0056,0126,0148,0041,
0066,1033,1060,1034,1094
/ VCR
4061,4069,4027.
FLORISTAL
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,0126,0119,0012,1079,1003.
FORCE
SAT
3139.
FORMENT
SAT
3095.
FORMENTI
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,
1069,0037,0074,0003,1065,1021,1126,1130,1028,1139,
1038,1090,1039,1142,1102,0003,0167,0169,0126,
0073,
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,0183,0077,
0036,1041,1060,1046,1098,1153,1054,1124,1025,0125,
0021,0098,1129,1149,1116,1076,1034,0142,0147,0159,
1086,0199,0210,0027,0063,1086,1130,1153,1094,0052,
0071,0090,0094,0210,0056,0148,0177,1006,0104,0075,
0136,0140,0049,0013,0093,0056,0047,1120,1114,1123,
0137,0148,1119,1079,1060,1045,0156,0006,0064,1086,
0049,0093,0210,0009,0126,1033,1060,1086,1143,0030,
0205,0163,0210,0056,0126,0148,0041,0066,1033,1060,
1034,1094
/ VCR
4061,4044,4036.
FORTRESS
TV
1064,1013,1024,1092,1144,0180,0201,
0174,0108,0199,0157,1041,1129,1120.
FRABA
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,
0037,0074,0003,1020,1147,1148,1112,1015,0177,0181,
0138,0194,0145,0094,0154,0101,0050,1006,1040,0096,
0157,0087,0126,0193,0130,1041,1060,1028,1130,0040,
0097,0155,0176,0188,0085,0193,0199,0171,0126,1060,
1143,0030,0205,0163,0210,0056,0126,0148,0041,0066,
1033,1060,1034,1094
/ VCR
4061.
FRABER
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,
0037,0074,0003.
FRACARRO
SAT
2047,3005,2063,3013,2067,3169,3100,
3171,3032,2040,3215.
FRANCE CONCEPT
TV
1115,1037,1140,0200,0171,0012,
0014,
0080,0082,0192,0033,0003,0126,1049.
FRANCE TELECOM
SAT
2129,2014.
FREE COM
SAT
2057,2083,2062,3167.
FREDIKSON
TV
1004,1073,1125,1082,1045,0119,1049,
1000,
1052,1104,1060,1014,1017,1069,0037,0074,0003.
FRONTECH
TV
1020,1147,1148,1112,1015,0177,0181,
0138,0194,0145,0094,0154,0101,0050,1006,1115,1037,
1140,0200,0171,0012,0014,0080,0082,0192,0033,0003,
0126,1049,1040,0096,0157,0087,0193,0130,1041,
1060,1028,1130,0153,0211,0105,0162,0008,0170,0190,
0088,0195,0092,0198,0148,0204,1064,1100,1116,1072,
1074,0076,0027,0098,0165,0120,0121,0068,0175,0179,
1054,1126,1055,1018,0053,0007,0115,0063,0065,0019,
0191,0038,0100,1153,1042,1009,1113,1011,1121,1027,
1029,1138,1093,1048,1151,1068,1088,0039,0061,0117,
0043,0210,1008,1016,1005,1067,1086,0069,0026,1057,
0091,0169,1119,0041,0009,0186,0093,0119,1079,1003,
1146,0168,0167,1124,1135
/ VCR
4015,4090.
FS
TV
0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,0199,0171,
0126,
1060,0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,0119,0012,1079,1003.
FST
TV
1114,1123,0137,0148,1119,1079,1060,1045.
FTE
SAT
2063,3087,2084,2148,2021,2152,2154,3046,
3163,3032,3186,2076,2104,2168.
FUBA
TV
1065,1021,1126,1130,1028,1139,1038,
1090,
1039,
1142,1102,0003,0167,0169,0126,0073
/ SAT
2118,3003,3157,3070,2082,2155,3207,3197,3045,2034,
3187,3190,3185,3038,3188,3131,3055,3058,3135,3068,
3109,2144,2045.
F
UJI
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,0037,
0074,0003.
FUJITSU
TV
1145,1101,1012,1120,1022,0111,0042,0000,
0177,
1091,1057,0091,1086,0169,0026,0193,1119,1060,
1055,0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,
0119,0012,1079,1003,1049,1000,1052,1104,1060,1014,
1017,1069,0037,0074,0003,1145,1101,1012,1120,1022,
0111,0042,0000,0177,1091,0104,0075,0136,0140,0049,
0013,0093,0056,0047,1120
/ VCR
4087.
FUMEO
TV
1145,1101,1012,1120,1022,0111,0042,000
0,0177,1091.
FUNAI
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,
0119,0012,1079,1003,0153,0211,0105,0162,0008,
0170,0190,0088,0195,0092,0198,0148,0204,1064,1094,
0052,0071,0090,0094,0210,0056,0148,0177,1006,1146,
0168,1086,0186,0167,0041,1067,1003,1060,1086,1124,
1040,1116,1016,1135,1138,0104,0075,0136,0140,0049,
0013,0093,0056,0047,1120,1042,1152,0045,0166
,
0062,0017,0185,0210,0126,1094,1048
/ VCR
4015,4087,4018
/ SAT
3035.
FUNTACH
SAT
2087.
FUST
SAT
2080.
FUTURA
TV
1009,1113,1011,1121,1027,1029,1138,1093,
1048,1151,0121,0154,1100,1068,1088,0039,0061,0117,
0126,0043,0210,0053,1060,1008,1016,1147,1127,1077,
1129,1137,1036,1141,1097,1063,1066,0078,0197,0125,
0021,0014,1140,1037,1049,1000,1052,1104,1060,1014,
1017,1069,0037,0074,0003
/ SAT
3197.
G COLOR
TV
1127,1077,1129,1137,1036,1141,1097,
1063,
1066,0078,0197,0125,0021,0014,1140,1037.
GALAXI
TV
1005,1067,1086,0069,0026,1009,1113,1011
,
1121,1027,1029,1138,1093,1048,1151,0121,0154,1100
/ VCR
4036
/
SAT
3070.
GALAXIS
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,
0037,0074,0003,1065,1021,1126,1130,1028,1139,1038,
1090,1039,1142,1102,0003,0167,0169,0126,0073,1016,
1075,1135,1041,1043,1063,0184,0126,0049,0154,
1028,1026,1040,0096,0157,0087,0126,0193,0130,
1041,1060,1028,1130
/ VCR
4044,4036
/ SAT
2069,2005,
2016,2121,2052,2060,3090,3017,2028,3094,2049,3053,
2080,3201,3051,
2113,2120.
GALAXY
TV
1016,1075,1135,1041,1043,1063,0184,
0126,
0049,0154,1028,1026,1040,0096,0157,0087,0126,0193,
0130,1041,1060,1028,1130
/ SAT
2049,2113.
GALERIA
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,
0126,0119,0012,1079,1003,0040,0097,0155,0176,0188,
0085,0193,0199,0171,0126,1060.
GALWAY
TV
1115,1037,1140,0200,0171,0012,0014,0080,
0082,0192,0033,0003,0126,1049
/ VCR
4044.
GBC
TV
1143,0030,0205,0163,0210,0056,0126,0148
,
0041,0066,1033,1060,1034,1094,0002,0116,1086,0186,
0171,0126,0126,0095,1086,1131,1042,1065,1021,1126,
1130,1028,1139,1038,1090,1039,1142,1102,0003,0167,
0169,0126,0073,1020,1147,1148,1112,1015,0177,0181,
0138,0194,0145,0094,0154,0101,0050,1006,1115,1037,
1140,0200,0171,0012,0014,0080,0082,0192,0033,0003,
0126,1049,0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,
0199,0171,0126,1060,1145,1101,1012,1120,1022,0111,
0042,0000,0177,1091,1057,0091,1086,0169,0026,0193,
1119,1060,1055,0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,0126,0119,0012,1079,1003,0104,0075,0136,0140,
0049,0013,0093,0056,0047,1120,1058,1131,1086,0210,
0171,0056,0126,0091,0126,0130,1119,1003,1006,1086,
1075
/ VCR
4015,4061,4044,4058
/ SAT
3046.
GCM
VCR
4061.
GEBER
TV
1127,1077,1129,1137,1036,1141,1097,1063,
1066
,
0078,0197,0125,0021,0014,1140,1037,1076,1034,
0142,0147,0159,1086,0199,0210,0027,0063,1086,1130,
1153
/ VCR
4013,4093.
GEC
TV
1114,1123,0137,0148,1119,1079,1060,1045,
0187,0081,0084,0058,0018,0072,0182,0162,0052,0199,
0134,1033,1149,1077,1036,1003,1079,0056,0196,0148,
0210,1119,1079,1035,1114,1123,0137,0148,1119,1079,
1060,1045,1100,1116,1072,1074,0076,0027,0098,
0165,0120,0121,0068,0175,0179,1112,1054,1126,1140,
1058,1131,1086,0210,0171,0056,0126,0091,0126,0130,
1119,1003,1006,1086,1075,1046,1098,1153,1054,1124,
1025,0125,0021,0098,1129,1149,1116,1016,1075,1135,
1041,1043,1063,0184,0126,0049,0154,1028,1026,1127,
1077,1129,1137,1036,1141,1097,1063,1066,0078,0197,
0125,0021,0014,1140,1037
/ VCR
4061,4017.
GELOSO
TV
1058,1131,1086,0210,0171,0056,0126,
0091,0126,0130,1119,1003,1006,1086,1075,1040,0096,
0157,0087,0126,0193,0130,1041,1060,1028,1130,
0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,0199,0171,0126,
1060,1145,1101,1012,1120,1022,0111,0042,0000,0177,
1091,1057,0091,1086,0169,0026,0193,1119,1060,1055,
1003,1079,0056,0196,0148,0199,0210,0056,0126,0063,
1119,1028,1018,1153,0041,0009,0186,0094,0200,
0093,
0080,0210,0126,0119,0012,1079,1003,1035,0074,
0186,0210,0171,0056,0148,1135,1094,1091,1088
/ VCR
4015,4044,4058.
GENERAL
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,
1069,
0037,0074,0003,0104,0075,0136,0140,0049,0013,
0093,
0056,0047,1120
/ VCR
4015,4087.
GENERAL ELECTRIC
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,
1017,1069,0037,0074,0003,0079,0151,0055,0159,0052,
1016,1114,1123,0137,0148,1119,1079,1060,1045
/ VCR
4012.
GENERAL INSTRUMENT
SAT
2098.
GENERAL TECHNIC
TV
1076,1034,0142,0147,0159,1086,
0199,0210,0027,0063,1086,1130,1153,0041,0009,0186,
0094,0200,0093,0080,0210,0126,0119,0012,1079,1003,
1143,0030,0205,0163,0210,0056,0126,0148,0041,0066,
1033,1060,1034,1094.
GENEXXA
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,
0126,0119,0012,1079,1003,1143,0030,0205,0163,
0210,0056,0126,0148,0041,0066,1033,1060,1034,1094
/ VCR
4036.
GF
SAT
3094.
GITEM
TV
1004,1073,1125,1082,1045,0119,1023,1026,
1078,
1031,1044,1096,0206,0110,0130,1147,1127,1077,
1129,1137,1036,1141,1097,1063,1066,0078,0197,0125,
0021,0014,1140,1037,1033,0209,0103,0114,0124,0127,
0020,0025,1083,0131,0024,0139,0032,0212,0106,0118,
0011,1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,
0183,0077,0036,1041,1060,0040,0097,0155,0176,0188,
0085,0193,0199,0171,0126,1055,1018,0053,0007,0115,
0063,0065,0019,0191,0038,0100,1112,1153,1042,1085,
1136,0158,0051,0054,0161,0057,0164,0005,0113,0035,
0003,1108,0001,0109,0004,0112,0015,0123,0029,0016,
1081,1089,1103,1111,1061,0080,0121,1119,1009,1048,
1151,1100,1138,1150,1019,1071,0031,0141,0034,0150,
0043,0046,0208,0013,0135,0028,1068,1088,0039,0061,
0117,0043,0210,1008,1016,0041,0009,0186,0094,0200,
0012,1079,1003,1154,1001,0189,0143,0056,1040,0187,
0081,0084,0058,0018,0072,0182,0162,0052,0134,1149,
1051,1113
/ VCR
4000, 4001, 4002, 4009, 4012, 4014,
4015, 4017, 4019, 4021, 4028, 4032, 4033, 4036, 4038,
4040, 4044, 4045, 4046, 4048, 4051, 4053, 4059, 4061,
4063, 4065, 4067, 4069, 4076, 4077, 4081, 4085, 4088,
4089, 4094
/ SAT
2047,3118,3083,3094,3045,3030,3038,3058.
GIUCAR.RECORD
SAT
3049.
GM
TV
0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,0199,
0171,0126,1060.
GMI
SAT
3077.
GMG
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,
0037,
0074,0003,1016,1075,1135,1041,1043,1063,0184,
0126,0049,0154,1028,1026,1076,1034,0142,0147,0159,
1086,0199,0210,0027,0063,1086,1130,1153,0041,0009,
0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,0119,0012,1079,
1003,1094,0052,0071,0090,0094,0210,0056,0148,0177,
1006,0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,0056,0047,
1120,1143,0030,0205,0163,0210,0056,0126,0148,0041,
0066,1033,1060,1034,1094.
GOLDBOXD+
SAT
2001,3078,3118,3037.
GOLD MEDAL
TV
0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,
0056,0047,1120.
GOLDEN TRADING
TV
1115,1037,1140,0200,0171,
0012,
0014,0080,0082,0192,0033,0003,0126,1049.
GOLDHAND
TV
1058,1131,1086,0210,0171,0056,0126,
0091,
0126,0130,1119,1003,1006,1086,1075
/ VCR
4015,4090.
GOLDLINE
TV
1115,1037,1140,0200,0171,0012,0014,
0080,
0082,0192,0033,0003,0126,1049,1005,1067,1086,
0069,0026,0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,0119,0012,1079,1003.
GOLDMEDAL
VCR
4015,4087,4012.
GOLDSTAR
TV
0095,0203,0044,0048,0067,0134,0144,
1086,0210,0019,0037,1060,1008,1153,1145,0079,
0151,0055,0159,0052,1016,1042,1152,0045,0166,0062,
0017,0185,0210,0126,1094,1048,0156,0006,0064,
1086,0049,0093,0210,0009,0126,1033,1060,1086
/ VCR
4019,4051,4061,4036
/ SAT
2118,2110,3016
GOLDTECH
TV
1146,0168,1086,0186,0167,0041,1067,
1003,1060,1086,1124,1040,1116,1016,1135,1138,1143,
0030,0205,0163,0210,0056,0126,0148,0041,0066,1033,
1060,1034,1094.
GOLDVISION
SAT
2075.
GOODFREND
SAT
3094.
GOODING
TV
1023,1026,1078,1031,1044,1096,0206,
0110,
0130,1147,1073,1081,1089,1103,1111,1061,0080,
0206,0121,1041,1119,1009,1048,1151,1100,1138,1099.
GOODMANS
TV
0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,
0199,
0171,0126,1060,1146,0168,1086,0186,0167,0041,
1067,1003,1124,1040,1116,1016,1135,1138,1114,
1123,0137,0148,1119,1079,1045,0156,0006,0064,0049,
0093,0210,0009,1033,0172,0066,0173,0122,0016,0129,
0022,1047,1099,1106,1109,1117,0146,0070,0183,0077,
0036,1041,1068,1088,0039,0061,0117,0043,0053,1008,
1147,1005,0069,0026,0095,0203,0044,0048,0067,0134,
0144,0019,0037,1153,1145,1076,1034,0142,0147,0159,
0027,0063,1130,0094,0200,0080,0119,0012,0153,0211,
0105,0162,0008,0170,0190,0088,0195,0092,0198,0204,
1064,1095,0086,0099,0047,0192,0206,0056
/ VCR
401
5,
4044,4069,4027,4039,4058,4079.
GORENJE
TV
1076,1034,0142,0147,0159,1086,0199,0210,
0027,0063,1086,1130,1153,1042,1152,0045,0166,0062,
0017,0185,0210,0126,1094,1048,1016,1075,1135,1041,
1043,1063,0184,0126,0049,0154,1028,1026.
GORLER JKG
TV
1076,1034,0142,0147,0159,1086,0199,
0210,0027,0063,1086,1130,1153.
GPM
TV
1076,1034,0142,0147,0159,1086,0199,0210,
0027,
0063,1086,1130,1153,0095,0203,0044,0048,0067,
0134,0144,1086,0210,0019,0037,1060,1008,1153,1145,
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,0119,
0012,1079,1003,0153,0211,0105,0162,0008,0170,0190,
0088,0195,0092,0198,0148,0204,1064.
GRAETZ
TV
1127,1077,1129,1137,1036,1141,1097,1063,
1066,
0078,0197,0125,0021,0014,1140,1037
/ VCR
4087,
4038,4020,4052,4054,4003.
GRANADA
TV
1065,1021,1126,1130,1028,1139,1038,
1090,1039,1142,1102,0003,0167,0169,0126,0073,1023,
1026,1078,1031,1044,1096,0206,0110,0130,1147,1073,
1100,1116,1072,1074,0076,0027,0098,0165,0120,0121,
0068,0175,0179,1112,1054,1140,1127,1077,1129,
1137,1036,1141,1097,1063,1066,0078,0197,0125,0021,
0014,1037,0172,0066,0173,0122,0016,0129,0022,0199,
0210,1033,1083,0131,0024,0139,0032,0212,0106,0118,
0011,1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,0183,
0077,0036,1041,1060,1046,1098,1153,1124,1025,1149,
1107,1056,1132,0010,0128,0132,0160,0060,0019,1004,
1042,1108,0001,0109,0004,0112,0015,0123,0029,1085,
1136,0158,0051,0054,0161,0057,0164,0005,0113,0035,
1150,1019,1071,0031,0141,0034,0150,0043,0046,0208,
0013,0135,0028,0187,0081,0084,0058,0018,0072,0182,
0162,0052,0134,1152,0045,0166,0062,0017,0185,1094,
1048,1114,1123,0137,0148,1119,1079,1045,0156,
0006,0064,1086,0049,0009
/ VCR
4061,4002,4044,4032,
4038,4067,4020,4052,4017,4037,4047,4066,4003
/ SAT
2130,3166,2003,2098.
GRANDIN
TV
1115,1037,1140,0200,0171,0012,0014,
0080,0082,0192,0033,0003,0126,1049,0040,0097,0155,
0176,0188,0085,0193,0199,0171,0126,1060,0041,0009,
0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,0119,0012,1079,
1003,0153,0211,0105,0162,0008,0170,0190,0088,0195,
0092,0198,0148,0204,1064,1094,0052,0071,0090,0094,
0210,0056,0148,0177,1006,1146,0168,1086,0186,0167,
0041,1067,1003,1060,1086,1124,1040,1116,1016,1135,
1138,0079,0151,0055,0159,0052,1016,1042,1152,0045,
0166,0062,0017,0185,0210,0126,1094,1048,1143,0030,
0205,0163,0210,0056,0126,0148,0041,0066,1033,1060,
1034,1094
/ VCR
4015,4044,4027,4036,4039,4058
/ SAT
3105.
GRONIC
TV
1006,1008,1119,1032,1097,0073,0000,
0108,
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,0119,
0012,1079,1003,1040,0096,0157,0087,0126,0193,0130,
1041,1060,1028,1130
/ VCR
4015,4061.
GRUNDIG
TV
1023,1026,1078,1031,1044,1096,0206,
0110,0130,1147,1073
/ VCR
4069,4089,4028,4008,4072,
4040,4060,4029
/ SAT
3045,3108,2006,3166,3179,2054,
3056,3031.
GTT
TV
1003,1079,0056,0196,0148,0199,0210,0056,
0126,0063,1119,1028,1018,1153,1016,1075,1135,1041,
1043,1063,0184,0126,0049,0154,1028,1026,1076,
1034,0142,0147,0159,1086,0199,0210,0027,0063,
1086,
1130,1153,0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,0119,0012,1079,1003,0187,0081,0084,0058,0018,
0072,0182,0162,0052,0199,0134,1033,1149,1077,1036,
1143,0030,0205,0163,0210,0056,0126,0148,0041,0066,
1033,1060,1034,1094.
HALIFAX
TV
1100,1116,1072,1074,0076,0027,0098,
0165,0120,0121,0068,0175,0179,1112,1054,1126,1140,
1094,0052,0071,0090,0094,0210,0056,0148,0177,1006,
1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,0210,0053,1060,
1008,1016,1147.
HAMPTON
TV
1020,1147,1148,1112,1015,0177,0181,
0138,0194,0145,0094,0154,0101,0050,1006,0002,0116,
1086,0186,0171,0126,0095,1131,1042,1005,1067,0069,
0026,1057,0091,0169,0193,1119,1060,1055,1003,
1079,0056,0196,0148,0199,0210,0063,1028,1018,1153,
0041,0009,0200,0093,0080,0119,0012,1094,0052,0071,
0090,1035
/ VCR
4015.
HANSEATIC
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,
1069,0037,0074,0003,1065,1021,1126,1130,1028,1139,
1038,1090,1039,1142,1102,0167,0169,0126,0073,1047,
1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,0183,0077,0036,
1041,0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,0199,0171,
1081,1089,1103,1111,1061,0080,0206,0121,1119,1009,
1048,1151,1100,1138,1068,1088,0039,0061,0117,0043,
0210,0053,1008,1016,1147,1005,1067,1086,0069,0026,
1057,0091,1055,0095,0203,0044,0048,0067,0134,0144,
0019,1153,1145,0041,0009,0186,0094,0200,0119,0012,
1079,1003,0153,0211,0105,0162,0008,0170,0190,0088,
0195,0092,0198,0148,0204,1064,1002,0083,0128,0086,
1129,1149,1036,1035,0187,0081,0084,0058,0018,0072,
0182,0052,1033,1077,1143,0030,0205,0163,0056,0066,
1034,1094
/ VCR
4015,4061,4027,4017,4036,4037,4073,
4040
/ SAT
2129,3190,2132,2144 .
HANTAREX
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,
0070,0183,0077,0036,1041,1060,1006,1008,1119,1032,
1097,
0073,0000,0108,1005,1067,1086,0069,0026,
0041,
0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,0119,
0012,
1079,1003
/ VCR
4061,4036.
HANTOR
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,0119,0012,1079,1003,1095,0086,0099,0047,0049,
0190,0198,0192,0206,0056
/ SAT
2137.
HARMAN KARDON
VCR
4073.
HARWOOD
TV
1100,1116,1072,1074,0076,0027,0098,
0165,
0120,0121,0068,0175,0179,1112,1054,1126,1140,
1042,1152,0045,0166,0062,0017,0185,0210,0126,1094,
1048,1003,1079,0056,0196,0148,0199,0210,0056,0126,
0063,1119,1028,1018,1153,0104,0075,0136,0140,0049,
0013,0093,0056,0047,1120,0095,0203,0044,0048,0067,
0134,0144,1086,0210,0019,0037,1060,1008,1153,1145
/ VCR
4015,4067.
HAVEG
TV
1023,1026,1078,1031,1044,1096,0206,0110
,
0130,
1147,1073,1033,0209,0103,0114,0124,0127,0020,
0056,0126,0063,1119,1028,1018,1153,0040,0097,0155,
0176,0188,0085,0193,0193,0040,0097,0155,0176,0188,
0085,0193,0199,0171,0126,1060,1107,1056,1132,0010,
0128,0132,0160,0060,0125,0019,0016,1004,1033,1117,
1021,1042,1053,1105,1010,1062,1128,1030,1134,0210,
1147
/ VCR
4015,4061,4044,4012,4058,4047.
INNOVATION
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,0126,0119,0012,1079,1003.
INTEL
TV
1005,1067,1086,0069,0026.
INTERBURG
TV
0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,
0199,
0171,0126,1060.
INTERBUY
TV
0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,
0199,0171,0126,1060,1055,1018,0053,0007,0115,
0063,0065,0019,0191,0038,0100,0053,1112,1153,1042,
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,0119,
0012,1079,1003,1003,1079,0056,0196,0148,0210,1119,
1079,1035,0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,0056,
0047,1120
/ VCR
4015,4067.
INTERDISCOUNT
TV
1004,1073,1125,1082,1045,0119,
1006,1008,1119,1032,1097,0073,0000,0108,1049,
1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,0037,0074,0003,
1020,1147,1148,1112,1015,0177,0181,0138,0194,0145,
0094,0154,0101,0050,1115,1037,1140,0200,0171,0012,
0014,0080,0082,0192,0033,0126,1023,1026,1078,1031,
1044,1096,0206,0110,0130,1127,1077,1129,1137,1036,
1141,1063,1066,0078,0197,0125,0021,0172,0066,0173,
0122,0016,0129,0022,0199,0210,1033,1083,0131,0024,
0139,0032,0212,0106,0118,0011,1047,1099,1106,1109,
1117,0146,0093,0070,0183,0077,0036,1041,0040,0097,
0155,0176,0188,0085,0193,1055,1018,0053,0007,0115,
0063,0065,0019,0191,0038,0100,1153,1042,1107,1056,
1132,0010,0128,0132,0160,0060,1021,1085,1136,0158,
0051,0054,0161,0057,0164,0005,0113,0035,1108,0001,
0109,0004,0112,0015,0123,0029,1009,1113,1011,1121,
1027,1029,1138,1093,1048,1151,0121,1100,1081,1089,
1103,1111,1061,1150,1019,1071,0031,0141,0034,0150,
0043,0046,0208,0013,0135,0028,1005,1067,1086,0069,
0026,1057,0091,0169,0095,0203,0044,0048,0067,0134,
0144,1145,1076,1034,0142,0147,0159,0027,1130,0041,
0009,0186,1079,1003,1094,0052,0071,0090,0056,0148,
1154,1001,0189,0143,1040,0079,0151,0055,1016,
0104,0075,0136,0140,0049,0047,1120,1152,0045,
0166,0062,0017,0185,0156,0006,0064,1051,0124
/ VCR
4015,4019,4051,4009,4000,4013,4061,4002,4044,4064,
4069,4027,4032,4001,4076,4087,4038,4081,4012,4059,
4052,4063,4048,4017,4036,4037,4023,4047,4034,4003,
4040,4049,4085,4053,4065
/ SAT
2121,2060,2124,2155,
3017,2062,3189,3030,2127,3149,2044,2144.
INTERFUNK
TV
1016,1075,1135,1043,1063,0184,0126
,
0049,
0154,1028,1026,1127,1077,1137,1036,1141,1097,
1063,1066,0078,0197,0125,0021,0014,1140,1037,1047,
1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,0183,0077,0036,
1060,1053,1105,1010,1062,1128,1030,1134,0210,1147,
1046,1098,1153,1054,1124,1025,0098,1149,1116,1081,
1089,1103,1111,1061,0080,0206,1041,1119,1009,1048,
1151,1100,1138,1064,1013,1024,1092,1144,0180,
0201,0174,0108,0199,0157,1129,1120,1004,1073,1125,
1082,1045,0119,1072,1074,0076,0027,0165,0120,0121,
0068,0175,0179,1112,1126,1110,1007,1059,0213,0107,
0207
/ VCR
4061,4081.
INTERNAL
TV
0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,
0199,0171,0126,1060,0041,0009,0186,0094,0200,0093,
0080,0210,0126,0119,0012,1079,1003,0153,0211,0105,
0162,0008,0170,0190,0088,0195,0092,0198,0148,0204,
1064
/ VCR
4044,4039.
INTERNATIONAL
TV
0079,0151,0055,0159,0052,1016
/
VCR
4044,4036
/ SAT
3077,3181,3107,3173,2064.
INTERSAT
SAT
2147.
INTERSOUND
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,
1069,0037,0074,0003.
INTERTEONIC
SAT
2099.
INTERVIDEO
TV
0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,
0056,0047,1120
/ VCR
4087,4036,4058.
INTERVISION
TV
1049,1000,1052,1104,1014,1017,
1069,
0037,0074,0003,1020,1147,1148,1112,1015,0177,0181,
0138,0194,0145,0094,0154,0101,0050,1006,1115,1037,
1140,0200,0171,0012,0014,0080,0082,0192,0033,0126,
1040,0096,0157,0087,0130,1041,1028,1130,1047,1099,
1106,1109,1117,0146,0093,0070,0183,0077,0036,0040,
0097,0155,0176,0188,0085,0193,0199,1055,1018,0053,
0007,0115,0063,0065,0019,0191,0038,0100,1153,
1042,1085,1136,0158,0051,0054,0161,0057,0164,0005,
0113,0035,1033,1081,1089,1103,1111,1061,0206,0121,
1119,1009,1048,1151,1100,1138,1068,1088,0039,0061,
0117,0043,0210,1008,1016,1005,1067,1086,0069,0026,
1057,0091,0169,0095,0203,0044,0048,0067,0134,0144,
0037,1145,1003,1079,0196,0148,1076,0142,0147,0159,
0027,0041,0009,0186,0119,0052,0071,0090,1154,1001,
0189,0143,1040,0079,0151,0055,0052,0104,0075,0136,
0140,0013,0047,1120,1152,0045,0166,0062,0017,
0185,0156,0006,0064,0049,1143,0030,0205,0163,0056,
0066,1060,1034,1094
/ VCR
4015,4000,4044,4069,4027,
4087,4081,4059,4063,4048,4036,4073,4047,4053
/ SAT
2121,2052,2060,2049.
INWA
VCR
INWA VCRINWA
4044.
INWAH
TV
1003,1079,0056,0196,0148,0199,0210,0056,
0126,0063,1119,1028,1018,1153.
IPOSTAR
TV
1076,1034,0142,0147,0159,1086,0199,0210,
0027,0063,1086,1130,1153.
IRRADIO
TV
1076,1034,0142,0147,0159,1086,0199,0210,
0027,0063,1086,1130,1153,1143,0030,0205,0163,0210,
0056,0126,0148,0041,0066,1033,1060,1034,1094,1003,
1079,0056,0196,0148,0199,0210,0056,0126,0063,1119,
1028,1018,1153,0095,0203,0044,0048,0067,0134,0144,
1086,0210,0019,0037,1060,1008,1153,1145,1049,1000,
1052,1104,1060,1014,1017,1069,0037,0074,0003
/ VCR
4015,4044,4064,4069,4081,4036,4003,4056,4050,4070
/ SAT
3083,2052.
IRTE
SAT
3089.
ISKRA
TV
1005,1067,1086,0069,0026,1006,1008,1119,
1032,
1097,0073,0000,0108,1068,1088,0039,0061,0117,
0126,0043,0210,0053,1060,1008,1016,1147,1057,0091,
1086,0169,0026,0193,1119,1060,1055.
ISOSHI
TV
1115,1037,1140,0200,0171,0012,0014,0080,
0082,0192,0033,0003,0126,1049.
ISUKAI
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,
0119,0012,1079,1003.
ITALTEL-STREAM
SAT
3005,2039.
ITC
TV
1057,0091,1086,0169,0026,0193,1119,1060,
1055,
1005,1067,1086,0069,0026,1081,1089,1103,1111,1061,
0080,0206,0121,1041,1119,1009,1048,1151,1100,1138,
1099,1127,1077,1129,1137,1036,1141,1097,1063,1066,
0078,0197,0125,0021,0014,1140,1037
/ SAT
3160.
ITE
TV
0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,0199,
0171,
0126,1060,1005,1067,1086,0069,0026
/ SAT
3108 .
ITL
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,
0119,0012,1079,1003,1068,1088,0039,0061,0117,0126,
0043,0210,0053,1060,1008,1016,1147.
ITS
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,
0119,0012,1079,1003.
ITT
TV
1127,1077,1129,1137,1036,1141,1097,1063,
1066,0078,0197,0125,0021,0014,1140,1037,1035,0074,
0186,0210,0171,0056,0148,1135,1094,1091,1088
/ VCR
4015,4000,4044,4064,4069,4027,4038,4020,4052,
4036,
4024,4047,4054,4003,4053,4021,4088,4025
/ SAT
2082,2034,3160,2098.
ITV
TV
1049,1000,1052,1104,1060,1014,1017,1069,0037,
0074,0003,1094,0052,0071,0090,0094,0210,0056,0148,
0177,1006
/ VCR
4058
/ SAT
3042.
JEAGER
SAT
3026.
JEAN
TV
1143,0030,0205,0163,0210,0056,0126,0148,0041,
0066,1033,1060,1034,1094,0153,0211,0105,0162,0008,
0170,0190,0088,0195,0092,0198,0148,0204,1064.
JEBSEE
SAT
2092,2158.
JEEMON
SAT
2121.
JEPSSEN
SAT
2017.
JERROLD
SAT
3126.
JET POINT
TV
1047,1099,1106,1109,1117,0146,0093,0070,
0183,0077,0036,1041,1060,1055,1018,0053,0007,0115,
0063,0065,0019,0191,0038,0100,0053,1112,1153,1042
/ VCR
4081.
JMB
TV
0153,0211,0105,0162,0008,0170,0190,0088,
0195,
0092,0198,0148,0204,1064,1146,0168,1086,
0186,0167,0041,1067,1003,1060,1086,1124,1040,1116,
1016,1135,1138,0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,
0199,0171,0126,1060,1047,1099,1106,1109,1117,
0146,0093,0070,0183,0077,0036,1041,1060,1004,1073,
1125,1082,1045,0119
/ VCR
4027,4039.
JOHANSSON
SAT
2147,2102,2040.
JOHNSON
TV
1057,0091,1086,0169,0026,0193,1119,1060,1055.
JOK
SAT
JOK SATJOK
3083,3071.
JUPITER
SAT
JUPITER SATJUPITER
2147.
JVC
TV
1033,0209,0103,0114,0124,0127,0020,0025,
0197
/ VCR
4076,4020,4052,4063,4048,4083,4026,4023,
4025
/ SAT
2118,3108.
0025,0197,1046,1098,1153,1054,1124,1025,0125,0021,
0098,1129,1149,1116,0104,0075,0136,0140,0049,0013,
0093,0056,0047,1120,1065,1021,1126,1130,1028,1139,
1038,1090,1039,1142,1102,0003,0167,0169,0126,0073
/ VCR
4064,4087,4059,4063,4048,4017,4040.
HCM
TV
0002,0116,1086,0186,0171,0126,0126,0095,
1086,
1131,1042,1003,1079,0056,0196,0148,0199,0210,
0056,0126,0063,1119,1028,1018,1153,1107,1056,1132,
0010,0128,0132,0160,0060,0125,0019,0016,1004,1033,
1117,1021,1042,0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,
0199,0171,0126,1060,0095,0203,0044,0048,0067,0134,
0144,1086,0210,0019,0037,1060,1008,1153,1145,0041,
0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,0119,0012,
1079,1003,1094,0052,0071,0090,0094,0210,0056,0148,
0177,1006,0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,0056,
0047,1120,1143,0030,0205,0163,0210,0056,0126,0148,
0
041,0066,1033,1060,1034,1094
/ VCR
4015,4058,4090.
HELIOCOM
SAT
2076,3060.
HEMMERMAN
TV
1020,1147,1148,1112,1015,0177,0181,
0138,0194,0145,0094,0154,0101,0050,1006,1080,0089,
0198,0202,0204,0152,0059,0049,0192,0073,0169,1041,
1120,1064,1100,1116,1072,1074,0076,0027,0098,
0165,0120,0121,0068,0175,0179,1112,1054,1126,1140,
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,0126,0119,
0012,1079,1003,1003,1079,0056,0196,0148,0210,1119,
1079,1035.
HEPTA
SAT
HEPTA SATHEPTA
3206.
HEXA
TV
1005,1067,1086,0069,0026,1049,1000,1052,1104,
1060,1014,1017,1069,0037,0074,0003,0041,0009,0186,
0094,
0200,0093,0080,0210,0126,0119,0012,
1079,1003.
HIFIVOX
TV
1081,1089,1103,1111,1061,0080,0206,
0121,
1041,1119,1009,1048,1151,1100,1138,1099,1023,1026,
1078,1031,1044,1096,0206,0110,0130,1147,1073.
HIGASHI
TV
1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,0210,
0053,1060,1008,1016,1147.
HIGHTECH
TV
1055,1018,0053,0007,0115,0063,0065,
0019,0191,0038,0100,0053,1112,1153,1042.
HIGHIWA
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,0119,0012,1079,1003.
HIKONA
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,0119,0012,1079,1003.
HINARI
TV
0156,0006,0064,1086,0049,0093,0210,0009,
0126,1033,1060,1107,1056,1132,0010,0128,0132,0160,
0060,0125,0019,0016,1004,1117,1021,1042,1076,1034,
0142,0147,0159,0199,0027,0063,1130,1153,0153,0211,
0105,0162,0008,0170,0190,0088,0195,0092,0198,
0148,0204,1064,0133,0149,1041,1100,1116,1072,1074,
0076,0098,0165,0120,0121,0068,0175,0179,1112,1054,
1126,1140,0172,0066,0173,0122,0129,0022,0040,0097,
0155,0176,0188,0085,0193,0171,1145,1101,1012,1120,
1022,0111,0042,0000,0177,1091,1055,1018,0053,0007,
0115,0065,0191,0038,0100,1081,1089,1103,1111,1061,
0080,0206,1119,1009,1048,1151,1138,1099,1068,1088,
0039,0061,0117,0043,1008,1016,1147,1095,0086,0099,
0047,0192,0056,0104,0075,0136,0140,0013
/ VCR
4015,
4044,4027,4075,4039,4090,4079,4005,4074,4082
/ SAT
3165,3095.
HIRSCHMANN
SAT
2091,2069,3114,2063,2067,2155,
3045,3100,3177,2156,2034,2030,2097,3214,3167,3188,
3115,3162,3058,3085.
HISAWA
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,
0126,0119,0012,1079,1003,1076,1034,0142,0147,0159,
1086,0199,0027,0063,1130,1153,1115,1037,1140,0171,
0014,0082,0192,0033,0003,1049,1000,1052,1104,1060,
1014,1017,1069,0037,0074,0040,0097,0155,0176,0188,
0085,0193,1068,1088,0039,0061,0117,0043,0053,1008,
1016,1147,1005,1067,0069,0026,0153,0211,0105,
0162,0008,0170,0190,0088,0195,0092,0198,0148,0204,
1064,0104,0075,0136,0140,0049,0013,0056,0047,1120,
1042,1152,0045,0166,0062,0017,0185,1094,1048,1143,
0030,0205,0163,0066,1033
/ VCR
4015,4027,4039,4082
/ SAT
2147.
HISCHITO
TV
1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,
0210,0053,1060,1008,1016,1147
/ VCR
4032,4068.
HISONIX
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,0119,0012,1079,1003.
HIT
TV
0133,0149,0126,1041.
HITACHI
TV
1100,1116,1072,1074,0076,0027,0098,
0165,
0120,0121,0068,0175,0179,1112,1054,1126,1140,
0187,0081,0084,0058,0018,0072,0182,0162,0052,0199,
0134,1033,1149,1077,1036,0040,0097,0155,0176,0188,
0085,0193,0199,0171,0126,1060,1065,1021,1126,1130,
1028,1139,1038,1090,1039,1142,1102,0003,0167,0169,
0126,0073
/ VCR
4069,4067,4020,4052,4035
/ SAT
3056.
HITSU
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,
0119,0012,1079,1003,1068,1088,0039,0061,
0117,0126,0043,0210,0053,1060,1008,1016,1147,1115,
1037,1140,0200,0171,0012,0014,0080,0082,0192,0033,
0003,0126,1049.
HOHER
VCR
HOHER VCRHOHER
4044.
HOUSTON
SAT
2016,2121,3083,3044,3102,2038,2144.
HOSHAI
TV
0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,
0210,0126,0119,0012,1079,1003,1143,0030,0205,0163,
0210,
0056,0126,0148,0041,0066,1033,1060,1034,
1094,1115,1037,1140,0200,0171,0012,0014,0080,0082,
0192,0033,0003,0126,1049.
HUANIU
TV
0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,0199,
0171,0126,1060.
HUMAX
SAT
HUMAX SATHUMAX
2012,2069,3017.
HUTH
SAT
2138,2051,2016,2121,2140,2122,2060,3077,
2155,3090,3103,3181,3149,2136,2080,3047.
HYPER
TV
1
143,0030,0205,0163,0210,0056,0126,0148,
0041,
0066,1033,1060,1034,1094,0002,0116,1086,0186,
0171,0126,0126,0095,1086,1131,1042,1100,1116,1072,
1074,0076,0027,0098,0165,0120,0121,0068,0175,0179,
1112,1054,1126,1140,1005,1067,1086,0069,0026,0095,
0203,0044,0048,0067,0134,0144,1086,0210,0019,0037,
1060,1008,1153,1145,1076,1034,0142,0147,0159,1086,
0199,0210,0027,0063,1086,1130,1153,0041,0009,0186,
0094,0200,0093,0080,0210,0126,0119,0012,1079,1003
/ VCR
4015,4061,4044.
HYPSON
TV
1094,0052,0071,0090,0094,0210,0056,
0148,0177,1006,0041,0009,0186,0200,0093,0080,0126,
0119,0012,1079,1003,0153,0211,0105,0162,0008,0170,
0190,0088,0195,0092,0198,0204,1064,1049,1000,
1052,1104,1060,1014,1017,1069,0037,0074,0003,1115,
1037,1140,0171,0014,0082,0192,0033,1047,1099,1106
,
1109,1117,0146,0070,0183,0077,0036,1041,0040,0097,
0155,0176,0188,0085,0193,0199,1068,1088,0039,0061,
0117,0043,0053,1008,1016,1147,1057,0091,1086,0169,
0026,1119,1055,0079,0151,0055,0159,0196,1035,0104,
0075,0136,0140,0049,0013,0047,1120,1042,1152,0045,
0166,0062,0017,0185,1048
/ VCR
4015,4044,4027,4087,
4036,4039,4005,4040
/ SAT
3187,3105.
HYUNDAI
SAT
2022,2075.
I
BERVISAO
TV
1127,1077,1129,1137,1036,1141,1097,
1063,1066,0078,0197,0125,0021,0014,1140,1037,1005,
1067,1086,0069,0026.
IBICO
TV
0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,0199,
0171,
0126,1060.
ICS
TV
0040,0097,0155,0176,0188,0085,0193,0199,0171,
0126,1060,0041,0009,0186,0094,0200,0093,0080,0210,
0126,0119,0012,1079,1003,1068,1088,0039,0061,0117,
0126,0043,0210,0053,1060,1008,1016,1147.
ID DESIGN
TV
1110,1007,1059,0213,0107,02071127,
1077,
1129,1137,1036,1141,1097,1063,1066,0078,0197,
0125,0021,0014,1140,1037.
IEG
TV
1068,1088,0039,0061,0117,0126,0043,0210,
0053,
1060,1008,1016,1147,1057,0091,1086,0169,0026,
0193,
1119,1060,1055.
IMEX
SAT
IMEX SAT IMEX
2094.
IMPEGA
VCR
IMPEGA VCR IMPEGA
4058.
IMPERIAL
TV
1016,1075,1135,1041,1043,1063,0184,
0126,0049,0154,1028,1026,0041,0009,0186,0094,0200,
0093,0080,0210,0126,0119,0012,1079,1003,1094,0052,
0071,0090,0094,0210,0056,0148,0177,1006,1095,
0086,
0099,0047,0049,0190,0198,0192,0206,0056
/ VCR
4087,4036,4058,4047,4003
/ SAT
3101,3046,3190.
INCOBE
TV
0104,0075,0136,0140,0049,0013,0093,0056,
0047,1120,1100,1116,1072,1074,0076,0027,0098,0165,
0120,0121,0068,0175,0179,1112,1054,1126,1140,0040,
0097,0155,0176,0188,0085,0193,0199,0171,0126,1060,
1107,1056,1132,0010,0128,0132,0160,0060,0125,0019,
0016,1004,1033,1117,1021,1042.
INDESIT
TV
1009,1113,1011,1121,1027,1029,1138,1093,
1048,
1151,0121,0154,1100.
INGELEN
TV
1042,1152,0045,0166,0062,0017,0185,
0210,
0126,1094,1048,1127,1077,1129,1137,1036,1141,1097,
1063,1066,0078,0197,0125,0021,0014,1140,1037,1081,
1089,1103,1111,1061,0080,0206,0121,1041,1119,1009,
1048,1151,1100,1138,1099.
INGERSOLL
TV
1076,1034,0142,0147,0159,1086,0199,
0210,0027,0063,1086,1130,1153,0041,0009,0186,0094,
0200,0093,0080,0210,0126,0119,0012,1079,1003
/ VCR
4074.
INNO HIT
TV
1003,1079,0056,0196,0148,0199,0210,

Avant-propos

Nous vous remercions d’avoir choisi une télécom-

mande universelle METRONIC et sommes persua-

dés qu’elle vous donnera entière satisfaction. Les

modèles ZAP 2/3/4/5 permettent de piloter 2 à 5

appareils : TV, récepteur satellite (SAT), magnétos-

cope (VCR), lecteur DVD ou chaîne HiFi, TNT selon

les cas. Après avoir mis deux piles 1.5V AAA (non

fournies) dans l’emplacement prévu à cet effet, vous

pourrez installer votre télécommande pour chaque

type d’appareil à commander.

La télécommande universelle METRONIC est pro-

grammée pour commander la plupart des appareils

de chaque marque. Pour l’installation, vous avez le

choix entre deux méthodes d’installation : par code

Marque ou par recherche automatique. Dans les
procédures ci-dessous, nous donnons un exemple

pour le téléviseur. Procédez de la même manière,

en appuyant sur la touche appropriée, pour ins-

taller un autre type d’appareil. Par exemple, pour

installer un récepteur satellite, remplacez «TV» par

«SAT» .

Après l’installation, il suffi t d’appuyer sur la touche

TV pour piloter le téléviseur.

Pour un récepteur

Métronic (SAT ou TNT), et pour une installation plus

rapide, vous trouverez dans le tableau en n de

notice le code à entrer en fonction de la référence

du récepteur.

A - Installation par code Marque

1

- Allumez votre téléviseur.

2

- Recherchez dans les pages suivantes les codes

qui correspondent à la marque de votre téléviseur.

Ex : pour TV AEG : 1049,1000, etc. Pour les mar-

ques présentant beaucoup de codes une recherche

automatique (voir paragraphe suivant) sera plus

rapide ou plus simple.

3

- Pressez la touche TV.

4

- Pressez et maintenez la touche SET. Le voyant

s’allume, s’éteint puis se rallume à nouveau au bout

de quelques secondes. Relâchez alors la touche.

5

- Entrez un des codes Marque à quatre chiffres. A

chaque chiffre, le voyant s’éteint brièvement.

6

- Après l’appui du 4ème chiffre, le voyant clignote

très rapidement. Si le téléviseur s’éteint, passez à

l’étape 7. Sinon, si le voyant s’éteint sans clignoter,

c’est que vous avez entré un mauvais code.

7

- Dirigez la télécommande vers votre téléviseur et

7 - Dirigez la télécommande vers votre téléviseur et 7

essayez les fonctions principales (changement de

chaîne, réglage volume...).

Appuyez sur la touche

OK pour enregistrer le code. Le voyant s’éteint.

8

- Si la télécommande ne pilote pas correctement

le téléviseur, recommencez la procédure depuis

l’étape 3 avec le code Marque suivant.

B - Installation par recherche automatique

1

- Allumez votre téléviseur.

2

- L’opération pouvant durer jusqu’à un quart

d’heure, installez-vous confortablement devant le té-

léviseur en pointant la télécommande vers celui-ci.

3

- Pressez la touche TV.

4

- Pressez et maintenez la touche SET. Le voyant

s’allume, s’éteint puis se rallume à nouveau au bout

de quelques secondes. Relâchez alors la touche
SET.
5

- Appuyez et relâchez la touche

pour lancer

la recherche.

6
- Dès que le téléviseur s’éteint, appuyez sur la

touche OK.

Si vous n’avez pas réagi assez rapi-

dement, pressez la touche

et attendez 10 se-

condes, le code repassera sous peu et le téléviseur

s’éteindra. Si ce n’est pas le cas, appuyez sur

et

attendez que le téléviseur s’éteigne. Appuyez sur

OK dès que le téléviseur s’éteint.

7
- Rallumez manuellement votre téléviseur et es-
7 - Rallumez manuellement votre téléviseur et es-7

sayez les fonctions principales (changement de

chaîne, réglage volume...).

8

- Si la télécommande ne pilote pas correctement

le téléviseur, recommencez la procédure depuis

l’étape 3.

Foreword

Thank you for choosing a METRONIC universal

remote control and we hope, you will be satisfi ed

with it. Models ZAP 2 to 5 enable to manage 2 to

5 appliances: TV, Satellite receiver (SAT) , Video

Cassette Recorder (VCR), DVD recorder or HIFI

system, DVB-T according to models. After putting 2

batteries 1.5V AAA (not included), you could install

your remote control for each appliance.

The METRONIC remote control is programmed to

control most of the appliances of major brands.

You have 2 choices of installation: by Brand or by

automatic search. In the procedure bellow, we give

an example for the television. Proceed same way,

while pressing on the suitable key, to install another

type of appliance. For example, to install a satellite

receiver, replace “SAT” by “TV”.

After the installation, you just need to press TV key

to manage the television. For a Metronic receiver

(SAT or DVB-T) and for a faster installation, you

could fi nd at the end of the manual user, a list with

code to enter according to the reference of the re-

ceiver.

A – Installation by Brands

1

- Switch on your television.

2

- Search in the following pages the code for your

TV Brand. Eg. For TV AEG: 1049,1000,... For

brands with lots of codes, an automatic search (see

following paragraph) will be faster or easier.

3

- Press TV key.

4

- Press and maintain SET key. The light lights on,

dies out and lights on again after few seconds.

Then, slacken the key.

5

- Enters one of Brands codes with 4 numbers. For

each numbers, the light dies out quickly.

6

- When you have fi nished to enter the four num-

bers, the light starts to fl icker quickly. If the television

switches off, go to the stage 7. If not, if the light

dies out without fl ickering, it is that you entered a

bad code.

7

- Direct the remote control to the television and

7 - Direct the remote control to the television and 7
try the main functions (channels change, volume

control,...). Press OK key to record the code. The

light dies out.

8

- If the remote control does not manage correctly

the television, try again the procedure from stage 3

with the following Brand code.

FR

B- Installation by automatic search

1
-

Switch on your television.

2

- As the operation could last up to fi fteen minutes,

install yourselves comfortably in front of your televi-

sion while direct the remote control towards the TV.

3

- Press TV key.

4
- Press and maintain the SET key on. The light

lights on, dies out and lights on again after few se-

conds. Then, slacken the SET key.

5

- Press

and slacken the

key to begin the re-

search.

6

- As soon as the television switches off, press OK

key. I

f you did not react rather quickly, press the

key

and wait 10 seconds, the code will pass

again soon and the television will switch off. If not,

press key

and wait that the television switch off.

Press OK key as soon as the television switch off.

7

- Switch on your television manually and try

7 - Switch on your television manually and try 7
the

main functions (channels change, volume control,...).

8

- If the remote control does not manage correctly

the television, try again the procedure from stage 3.

Voorwoord

Wij danken u voor het aankoop van een METRONIC

universele afstandsbediening en wij zijn ervan

overtuigd dat u daarmee tevreden zult zijn. De ZAP

2/3/4/5 modellen kunnen 2 tot 5 toestellen bedie-

nen : TV, satelliet ontvanger (SAT), VHS recorder
(VCR), DVD speler of HiFi keten , DVB-T. Eerst 2

batterijen 1.5V AAA (niet geleverd) in de afstands-

bediening steken.

De METRONIC universele afstandsbediening is ge-

programmeerd voor het bedienen van de meeste

toestellen van elke merk. Voor de installatie kunt u

kiezen tussen 2 manier : per Merk code of automa-

tische opzoek. Hieronder vindt u een voorbeeld met

“TV”. Dezelfde werkwijze volgen om een andere

toestel te programmeren. B.v., om een satelliet on-

tvanger te installeren, verwissel de toets «TV» door

«SAT».

Na de installatie, hoeft u alleen maar op TV te

drukken om de TV te bedienen. Voor een Metronic

ontvanger (SAT of DVB-T), voor een sneller instal-

latie, zie de verschillende codes in de tabel aan

het einde van de gebruiksaanwijzing volgens de ref

van de ontvanger.

A - Installatie per Merk code

1
-

Zet de TV aan.

2
-
Zoek in de volgende bladz. De codes van
het merk van uw ontvanger. Bv : voor TV AEG:

1049,1000, enz. Voor merken die veel codes

hebben, is een auto opzoek zeer sneller en meer

eenvoudig.

3
-

Druk op toets TV.

4
-

Druk en vastdruk toets SET. Het lampje zet zich

aan en uit en opnieuw aan na enkele seconden.

Maak de toets los.

5
-

Tip dan een van de 4 cijffers merk code.

6
-

Na het intippen van de 4de cijffer, knippert

het

lampje zeer snel. Als de tv zich uitzet, ga naar

stap 7.

Anders, als het lampje zich uitzet zonder

knippering, d.w.z. dat u een verkeerde code inge-

tipt heeft.

7
-

7 - 7

Richt de afstandsbediening naar de TV en pro-

beer de hoofde functies (zenders widsseling, volu-

meregeling...). Druk op OK toets om de code op te

nemen. Het lampje doet zich uit.

8
-

Als de afstandsbediening de TV niet goed be-

dient, ga terug naar stap 3 met de volgende merk

code.

B - Installatie per auto opzoek

1
-

Zet de TV aan.

2
-

Richt de afstandsbediening naar de TV (deze

operatie kan tot 15 minuten duren).

3
-

Druk op toets TV.

4
-

Druk en vast druk toets SET. Het lampje zet zich

aan, uit en opnieuw aan enkele seconden. Maak

de toets SET los.

5

-

Druk en losdruk de

toets om het zoek te

starten.

6
-

Als de TV zich uitzet, druk op toets OK.

Als u

niet snel geneoeg bent geweest, druk op toets

en

wacht 10 seconden. De code zal terugkomen en de

TVzal zich uitzetten. Zou het niet lukken, druk op

toets

en wacht totadt de TV zich uitzet. Druk op

OK toets zodra de TVzich uitzet.

7
-

7 - 7

Zet dan manueel uw TV aan en probeer de hoo-

de functie. (zenderswisseling, volumeregeling...).

8
-

Als de afstandsbediening de TV niet goed be-

dient, ga terug naar stap 3.

Prefacio

Le agradecemos por haber elegido un mando a

distancia universal METRONIC y estamos convenci-

dos de que le dará entera satisfacción. Los modelos

ZAP 2/3/4/5 permiten pilotar de 2 hasta 5 apa-

ratos: TV, receptor satélite (SAT), video, lector DVD

o cadena HiFi según el caso. Después de haber
puesto dos pilas 1.5V AAA (no proporcionadas)
en el emplazamiento previsto a tal efecto, podrá
instalar su mando a distancia para cada tipo de

aparato que hay que controlar.

El mando a distancia universal METRONIC es pro-

gramado para llevar el control de la mayoría de

los aparatos de cada marca. Para la instalación,

puede elegir entre dos métodos de instalación: por

código Marca o por búsqueda automática. En los

procedimientos abajo indicados, damos un ejem-

plo para el televisor. Proceda de la misma manera,

apretando la tecla apropiada, para instalar otro

tipo de aparato. Por ejemplo, para instalar un re-

ceptor satélite, reemplace «TV» por «SAT».

Después de la instalación, sólo se necesita apretar

la tecla TV para controlar el televisor. Para un re-

ceptor Métronic (SAT o TDT), y para una instalación

más rápida, encontrará en el cuadro al fi nal del

manual de instrucciones el código que hay que en-

trar según la referencia del receptor.

A - Instalación por código Marca

1

- Encienda su televisor.

2
- Busque en las páginas siguientes los códigos

que correspondan a la marca de su televisor. Por

ejemplo: para TV AEG: 1049,1000, etc. Para las

marcas que presentan muchos códigos, una bús-

Foreword

GB

Foreword

GB

Foreword

NL
queda automática (ver el párrafo siguiente) será

más rápida o más sencilla.

3

- Apriete la tecla TV.

4

- Apriete y mantenga la tecla SET. El indicador

se enciende, se apaga luego y se vuelve a encen-

der de nuevo al cabo de algunos segundos. Afl oje

entonces la tecla.

5

- Entre uno de los códigos Marca a cuatro cifras.

A cada cifra, el indicador se apaga brevemente.

6
- Después del apoyo de la 4a cifra, el indica-

dor parpadea muy rápidamente. Si el televisor se

apaga, pase al punto 7. En caso de que el indica-

dor se apague sin parpadear, se trata de que entró

un mal código.

7

- Dirige el mando a distancia hacia su televisor y

7 - Dirige el mando a distancia hacia su televisor y 7

pruebe las funciones principales (cambio de canal,

arreglo del volumen..). Pulsar la tecla OK para gra-

bar el código. El testigo luminoso se apaga.

8

- Si el mando a distancia no controla correctamen-

te el televisor, empiece de nuevo el procedimiento

(a partir de 3) con el código Marca siguiente.

B - Instalación por búsqueda automática

1

- Encienda su televisor.

2

- Como la operación puede durar hasta un cuarto

de hora, instálese cómodamente delante del televi-

sor dirigiendo el mando a distancia hacia éste.

3

- Apriete la tecla TV.

4

- Apriete y mantenga la tecla SET. El indicador se

enciende, se apaga luego se vuelve a encender de

nuevo al cabo de algunos segundos. Afl oje enton-

ces la tecla SET.

5
-

Pulsar y soltar la tecla

para lanzar la bús-

queda.

6

- Tan pronto como el televisor se apague, apriete

la tecla O.K.

Si ud. no ha reaccionado rápida-

mente, pulse la tecla

y espere 10 segundos, el

código volverá a pasar y el televisor se apagará. Si

no es el caso, pulse la tecla

y espere hasta que

el televisor se apague. Pulse OK cuando el televisor

se apague.

7

- Encienda de nuevo manualmente su televisor y

7 - Encienda de nuevo manualmente su televisor y 7

prueba las funciones principales (cambio de canal,

arreglo del volumen...).

8
- Si el mando a distancia no controla correc-

tamente el televisor, empiece de nuevo el procedi-

miento desde el punto 3.

Prefacio

Agradecemos por ter adquirido um comando a dis-

tancia univesal METRONIC e estamos convencidos

que fi cará totalmente satisfeito com o produto. O

modelo ZAP 2/3/4/5 é um comando a distancia

que controla 2 ate 5 aparelhos simultaneamente, TV ,

Receptor Satelete, DVD , Video e outros. Depois de

colocar as pilhas 1.5V AAA ( não incluidas ) no

espaço reservado para as baterias poderá inicar

a instalação. O comando a distancia Universal da

METRONIC está preparado para controlar a maio-

ria dos aparelhos , mas poderá existir eventuais

aparelhos não compativeis com este comando.

Para a instalação poderá escolher dois diferentes

metodos : por codigo de marca ou busca automa-

tica. Nos procedimentos abaixo mencionados da-

remos exemplos para um TV , mas para outro apa-

relho proceda da mesma maneira mas carregando

na tecla apropriada – DVD , VIDEO ou SAT.

Depois da instalação só necessita de carregar na

tecla TV para controlar o seu Televisor.

Para receptores Metronic ( SAT e TDT ) para ser

mais rápido poderá encontrar o CODIGO para a

instalação rápida.

A
-

A - A

Instalação por código de marca

1
-

Ligue o seu televisor.

2
-

Verifi que na pagina a seguir o código da marca

do seu televisor. Por exemplo TV AEG : 1049 ,

1000 , etc. Para as marcas que apresentam muitos

códigos será melhor uma busca automática ( ver

alinha B ).

3
-

Pressione a tecla TV

4
-

Pressione e mantenha a tecla SET . O indicador

se acende e se apaga de novo durante alguns se-

gundos. Retire o dedo da tecla SET.

5
-

Coloque um dos códigos da marca ( 4 n

ú

meros ).

A cada número o indicador se apaga brevemente

indicando número aceite.

6
-

Depois de colocar os 4 números corresponden-

tes ao Código marca , o indicador pisca muito
rápido e o Televisor se apagará, passe à etapa

7. Em caso de não se desligar o seu televisor e o

indicador se desligar então tem um codigo que não

corresponde ao seu TV, volte a etapa 3.

7
-

7 - 7

Teste as principais funções do comando. Pulsar

a tecla OK para gravar o código. A testemunha

luminosa se apaga.

8
-

Se o comando a distancia não controlar bem as

principais funções , comece de novo na ETAPA 3

com o codigo de marca seguinte

B
-

Instalação por busca automática

1
-

Ligue o seu televisor.

2
-

Como esta operação demora aproximadamente

15 min. , instale-se comodamente em frente ao seu

aparelho.

3
-

Pressione a tecla TV.

4
-

Pressione e mantenha a tecla SET . O indicador

se acende e se apaga de novo e se acende pas-

sado alguns segundos. Retire o dedo da tecla SET.

5
-

Pulsar e soltar a tecla

para lançar a busca.

6
-
Estando pronto o seu televisor se desligará e

ai pressione tecla OK

. Se ud. não reagiu rapida-

mente, pulse a tecla

e espere 10 segundos, o

código voltará a passar e o televisor se apagará.

Se não é o caso, pulse a tecla

e espere até que

o televisor se apague. Pulse OK quando o televisor

se apague.

7
-

Ligue de novo o seu televisor e teste as principais

funções do seu comando.

8
-

Se o Comando a distancia não controla correc-

tamente as funções do seu televisor então inicie o

procedimneto da ETAPA 3.

Introduzione

Vi ringraziamo per aver scelto uno dei telecomandi

universali METRONIC, siamo convinti che sarà

di vostra completa soddisfazione. I modelli
ZAP

2/3/4/5 consentono di gestire da 2 a 5 apparec-

chi: TV, ricevitore satellitare (SAT), videoregistratore

(VCR), lettore DVD o un impianto HiFi, secondo i

casi.

Dopo aver inserito 2 batterie AAA da 1,5 V

(non in dotazione) nell’apposito alloggiamento,

potrete installare il vostro telecomando per ciascun

tipo di apparecchio da comandare.

Il telecomando universale METRONIC è program-

mato per azionare la maggior parte degli appa-

recchi di ogni marca. Per l’installazione, è possibile

scegliere tra due modalità diverse: installazione per

mezzo del codice Marca oppure tramite la ricerca

automatica. Nelle procedure qui di seguito fornia-

mo un esempio per il televisore. Per l’installazione

di un altro tipo di apparecchio, procedere nello

stesso modo, premendo sul tasto appropriato. Per

esempio, per l’installazione di un ricevitore satelli-

tare, sostituire «TV» con «SAT».

Dopo l’installazione, è suffi ciente premere sul tasto

TV per azionare il televisore. Per un ricevitore

Métronic (SAT o TNT), nonché per un’installazione

più rapida, nel riquadro fi nale troverete un’avver-

tenza con i codici da inserire in funzione del riferi-

mento del ricevitore.

A - Installazione mediante il codice Marca

1

- Accendere il televisore.

2

- Cercare nelle pagine che seguono i codici che

corrispondono alla marca del proprio televisore.

Es.: per TV AEG: 1049,1000, eccetera. Per le

marche che presentano svariati codici, una ricerca

automatica (si veda il paragrafo successivo) sarà

più rapida o più semplice.

3

- Premere il tasto TV.

4

- Premere e tenere premuto il tasto SET. La spia si

accende, si spegne per poi riaccendersi di nuovo

dopo qualche secondo. A questo punto rilasciare

il tasto.

5

- Inserire uno dei codici Marca a quattro cifre. La

spia si spegne brevemente dopo ogni cifra.

6

- Dopo aver premuto la 4a cifra, la spia lampeg-

gia molto velocemente. Se il televisore si spegne,

passare al punto 7. Altrimenti, se la spia si spegne

senza lampeggiare signifi ca che è stato inserito un

codice errato.

7

- Dirigere il telecomando verso il proprio televisore

7 - Dirigere il telecomando verso il proprio televisore 7

e provare le funzioni principali: cambio di canale,

regolazione del volume eccetera. Premere il tasto

OK per registrare il codice. La spia si spegne.

8
- Se il telecomando non gestisce correttamente

il televisore, riprendere la procedura (a partire dal

punto 3) con il codice Marca che segue.

B - Installazione mediante ricerca automatica

1

- Accendere il televisore.

2
- Dal momento che l’operazione potrebbe du-

rare fi no a un quarto d’ora, sedersi comodamente

davanti a televisore puntandogli contro il teleco-

mando.

3

- Premere il tasto TV.

4

- Premere e tenere premuto il tasto SET. La spia si

accende, si spegne per poi riaccendersi di nuovo

dopo qualche secondo. A questo punto rilasciare

il tasto SET.

5

-

Premere e lasciare il tasto

per avviare la

ricerca.

6

- Non appena il televisore si spegne, premere il

tasto OK.

Se non avete reagito in maniere veloce,

premere il tasto

ed attendere 10 secondi: il codi-

ce ripasserà entro breve ed il televisore si spegnerà.

Se così non fosse, premere il tasto

ed aspettare

che si spenga il televisore. Premere il tasto OK non

appena si è spento il televisore.

7

- Riaccendere manualmente il televisore e provare

7 - Riaccendere manualmente il televisore e provare 7

le funzioni principali: cambio di canale, regolazio-

ne del volume eccetera.

8
- Se il telecomando non gestisce correttamente

il televisore, ricominciare con la procedura dal

punto 3.

PrzedmowaPrzedmowa

Dziękujemy Państwu za wybranie uniwersalnego zdal-
nie sterowanego pilota METRONIC i mamy nadzieję,
będziecie Państwo zadowoleni z dokonanego wy-
boru. Modele ZAP od 2 do 5 są zdolne obsługiwać
do 5
urządzeń: Telewizor, odbiornik satelitarny (SAT) ,
Magne-
towid (VCR), DVD lub system HIFI , DVB-T nawiązując
do modelu. Po włożeniu 2 baterii 1,5 V AAA (nie są
zawarte w zestawie), można zainstalować pilota dla
każdego z urządzeń.
Pilot fi rmy METRONIC jest zaprogramowany do ste-
rowania większością urządzeń głównych marek fi rm
znajdujących się na rynku. Masz do wyboru 2 drogi
instalacji :przez marke lub automatyczne wyszukiwanie :
W procedurze poniżej, dajemy przykład dla telewizora.
Postępuj w ten sam, podobny sposób by zainstalować
inny typ urządzenia. Na przykład : by, you just need to
press TV key to manage the television.
For a
Metronic zainstalować odbiornik satelitarny,
zastąp „TV” na „SAT”. Po skończonej instalacji odbior-
nika (SAT lub DVB-T) i dla szybszej instalacji, możesz
znaleźć na końcu użytkownika manualnego listę z
kodem wprowadzającym nawiązanie do wzmianki o
odbiorniku.

A A

1
-
2
-
Poszukaj na następujących stronach kodu do twojej
marki telewizora.
np. dla telewizora AEG : 1049,1000,... Dla marek z
większą ilością kodów, automatyczne szukanie jest
dużo szybsze i łatwiejsze.
3
-
Wciśnij przycisk TV.
4
-
Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET. Zapali się
światełko, po czym zgaśnie by po paru sekundach znów
się zapalić. Wówczas, należy puścić przycisk.
5
-
Wprowadza jeden z kodów marki z czterema nume-
rami . Dla każdego numerka światełko szybko gaśnie.
6
-
Po wprowadzeniu czterech numerów światło zacznie
szybko migać.. Jeśli telewizor się wyłączy, przejdź do
punktu 7. Jeśli nie, kiedy światełko zgasło bez migania,
będzie to oznaczać, iż został wprowadzony zły kod.
7
-
Skieruj pilot do telewizora i spróbuj głównych funkcji
(zmiana kanałów, poziom głośności ...). NaciÊnij OK dla
zapami´tania kodu. Kontrolka powinna zgasnàç.
8
-
Jeśli pilot nie steruje prawidłowo telewizorem,
spróbuj
jeszcze raz procedury z punktu 3 z następujących ko-
dem marki.

B - Instalacja przez automatyczne wyszukiwanieB - Instalacja przez automatyczne wyszukiwanie

1
-
2
-

Prefacio

E

Prefacio

E

Prefacio

Prefacio

P

Prefacio

P

Prefacio

Pol

Pol

I
Grc