Petunjuk VRB01RC Acme Made

VRB01RC Acme Made
7.5 · 1
PDF petunjuk
 · 2 halaman
Inggris
petunjukAcme Made VRB01RC
        (WEEE)Использование символа WEEE означает, что данный продукт не относится к бытовым отходам. Убедитесь в правильной утилизации продукта, таким образом Вы позаботитесь об окружающей среде. Для получения более подробной информации об утилизации продукта обратитесь в местные органы власти, местную службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели продукт.Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Symbol
The use of the WEEE symbol indicates that this product
may not be treated as household waste. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help protect
the environment. For more detailed information about
the recycling of this product, please contact your local
authority, your household waste disposal service
provider or the shop where you purchased the product.
WEEE-Symbol (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)
Das WEEE-Symbol zeigt Ihnen an, dass dieses Produkt nicht mit
dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Durch die korrekte
Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zum Umweltschutz bei.
Weitere Informationen zur Entsorgung dieses Produkts erfragen Sie
bitte bei Ihrer örtlichen Kommunalverwaltung, bei Ihrem
Abfallentsorgungsunternehmen oder bei dem Händler, bei dem Sie das
Produkt erworben haben.
Technical specications:
Type: Bluetooth remote control
Power: 2 x 1.5 V AAA batteries
Weight: 67 g (including batteries)
Controller description
1. Control stick 6. B button
2. Power button 7. @ function switch key
3. C button 8. Indicator light
4. A button 9. R1 key
5. D button 10. L1 key
Not all apps and games are compatible with the Bluetooth
controller.
Connection
1. Remove cover from bottom of controller and insert two AAA
batteries.
2. Hold down the power button for 3 seconds to turn on the con-
troller. Repeat to turn o.
3. For the rst time, it should start blinking. This means it is ready
to pair with a device. Scan for Bluetooth devices from your de-
vice and choose “VRB01RC”. The LED will stop blinking once it is
paired.
To connect the remote to a new device, the old device
should be out of range or the Bluetooth should be turned
o on the device. Restart the remote and it will go into
pairing mode after 5 seconds.
This remote controller has an energy auto-save function:
when no button is pressed for 8 minutes, it will turn o
automatically.
Control instructions for Android devices
1. The device mode can be changed based on the function of the
remote.
2. To change controller mode on Android devices, press and
hold @ and then press any key (A/B/C/D).
@ + A Music & Video Mode (One-Handed)
Up/Down = Next Track/Previous Track
C/D = Volume Up/Down
A/R1 = Play/Pause
@ + B Horizontal Game Mode (Two-Handed)
*controls are app dependant
@ + C Vertical Game Mode (One-Handed)
*controls are app dependant
@ + D Mouse Mode (One-Handed)
Control stick = Mouse Movement
C/D = Volume Up/Down
R1 = Select (Mouse click)
The controls and functionality of the keys are app/device-
dependent and may not work the same for all apps, devices
and versions of software.
This Bluetooth controller is designed to work with the
standard Android system and keyboard.
Devices with non-standard keyboards or modied system
settings may not perform correctly.
3. To change controller mode on iOS devices, press and hold @
and then press the A or B key.
@ + A Music & Video Mode (One-Handed)
Up/Right = Next track (Double Click)
Down/Left = Previous Track (Double Click)
C/B = Volume Up/Down
A = Mute
D = Home
@ = Play/Pause
@ + B Horizontal Game Mode (Two-Handed)
*controls are app dependant
The controls and functionality of keys are app/device-
dependent and may not work the same for all apps, devices
and versions of software.
Troubleshooting
• If the controller is not responding, remove and reinsert the
batteries. Then turn the power on. If it still does not responding,
replace the batteries.
• Ifthecontrollerfailstochangemodes,restartthecontrollerand
try again.
• Lowbatteriescancausethecontrolsticktolosesensitivityor
malfunction. Replace the batteries if this happens.
• Ifthecontrollercannotbefoundwhilepairing,turnBluetooth
o and back on. Restarting your device and the controller may
help.
Warning
• Donotdisassembletheproductorremoveanyparts.
• Avoidproductcontactwithwateroranyliquid.
• Donotputtheproductclosetoheatsource,orexposeittohigh
temperature.
Tehnilised spetsikatsioonid
Toote liik: Bluetooth-kaugjuhtimispult
Võimsus: 2 × 1,5 V AAA-patarei
Kaal: 67 g (k.a patareid)
Puldi kirjeldus
1. Juhtkang 6. B-nupp
2. Toite sisse-välja-lüliti 7. @-funktsiooni sisselülitamisnupp
3. C-nupp 8. Indikaatortuli
4. A-nupp 9. R1-lüliti
5. D-nupp 10. L1-lüliti
Bluetooth-pult ühildub vaid valitud mängude ja
rakendustega.
Ühenduse loomine
1. Eemaldage puldi all olevalt patareipesalt kaas ja sisestage kaks
AAA-patareid.
2. Puldi sisselülitamiseks hoidke toitenuppu 3 sekundi jooksul all.
Korrake, kui soovite puldi välja lülitada.
3. Esimesel kasutuskorral peaks puldil hakkama tuli vilkuma. See
tähendab, et pult on teise seadmega sidumiseks valmis. Tuvastage
oma seadmes Bluetooth-seadmed ja valige „VRB01RC“. LED-tuli
lõpetab vilkumise, kui seadmete sidumine õnnestus.
Puldi ühendamiseks uue seadmega peab vana seade olema
leviulatusest väljas või seadmes tuleb Bluetoothi funktsioon
välja lülitada. Taaskäivitage pult; see läheb 5 sekundi pärast
sidumisrežiimile.
Antud kaugjuhtimispuldil on automaatne
energiasäästufunktsioon: kui ühtegi nuppu ei vajutata 8
minuti jooksul, lülitub pult automaatselt välja.
Puldi kasutusjuhend Android-seadmetele
1. Seadme režiimi on võimalik muuta vastavalt puldi funktsioonile.
2. Android-seadmetel puldi režiimi muutmiseks vajutage ja
hoidke all @-nuppu ja seejärel vajutage mis tahes nuppu (A/B/
C/D).
@ + A muusika- ja videorežiim (ühe käega juhitav)
Üles/alla = eelmise/järgmise loo esitus
C/D = valjem/vaiksem helitugevus
A/R1 = loo esitamine/pausile panemine
@ + B horisontaalne mängurežiim (kahe käega juhitav)
*juhtimine sõltub rakendusest
@ + C vertikaalne mängurežiim (ühe käega juhitav)
*juhtimine sõltub rakendusest
@ + D hiirerežiim (ühe käega juhitav)
Juhtkang = hiire liigutamine
C/D = valjem/vaiksem helitugevus
R1 = Vali (hiireklõps)
Juhtimine ja nuppude funktsioon sõltuvad rakendusest ja
seadmest ning need ei pruugi kõigi rakenduste, seadmete ja
tarkvara versioonide puhul samal tasemel toimida.
Antud Bluetooth-pult on välja töötatud toimimiseks koos
standardse Android-süsteemi ja klaviatuuriga.
Mittestandardse klaviatuuri või moditseeritud
süsteemiseadistustega seadmed ei pruugi nõuetekohaselt
toimida.
3. iOS-seadmetel puldi režiimi muutmiseks vajutage ja hoidke
all @-nuppu ja seejärel vajutage A- või B-nuppu.
@ + A muusika- ja videorežiim (ühe käega juhitav)
Üles/paremale = järgmise loo esitus (topeltklõps)
Alla/vasakule = eelmise loo esitus (topeltklõps)
C/B = valjem/vaiksem helitugevus
A = vaigistus
D = tagasi algusesse
@ = loo esitamine/pausile panemine
@ + B horisontaalne mängurežiim (kahe käega juhitav)
*juhtimine sõltub rakendusest
Juhtimine ja nuppude funktsioon sõltuvad rakendusest ja
seadmest ning need ei pruugi kõigi rakenduste, seadmete ja
tarkvara versioonide puhul samal tasemel toimida.
Tõrkeotsing
•Kuipulteireageeri,eemaldagejataaspaigaldagepatareid.Seejärel
lülitage toide sisse. Kui pult ikka ei toimi, vahetage patareid välja.
•Kuipuldileiõnnesturežiimivahetada,taaskäivitagepultjaproovige
uuesti.
•Tühjenevadpatareidvõivadpõhjustadajuhtkangitundlikkusekadu
ja talitlushäireid. Kui nii juhtub, vahetage patareid välja.
•Kuisidumiseajaleiolepultleitav,lülitageBluetoothväljajaseejärel
uuesti sisse. Abi võib olla ka seadme ja puldi taaskäivitamisest.
Hoiatus
• Ärgevõtkeseadmeidkoostlahtiegaeemaldageühtegiosa.
• Vältigetoodetekokkupuudetveevõimuudevedelikega.
• Ärgeasetagetooteidsoojusallikalähedusseegaärgehoidkeneid
kõrge temperatuuriga keskkonnas.
Techniniai duomenys
Tipas: „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pultelis
Maitinimas: 2 x 1,5 V AAA maitinimo elementai
Svoris: 67 g (su maitinimo elementais)
Valdymo pultelio aprašymas
1. Valdymo svirtelė 6. Mygtukas B
2. Maitinimo mygtukas 7. Funkcijos @ jungiklis
3. Mygtukas C 8. Indikacinė lemputė
4. Mygtukas A 9. Mygtukas R1
5. Mygtukas D 10. Mygtukas L1
Su šiuo „Bluetooth“ valdymo pulteliu dera ne visos programos ir
žaidimai.
Prijungimas
1. Nuimkite valdymo pultelio apačioje esantį dangtelį ir įdėkite du AAA
dydžio maitinimo elementus.
2. Įjunkite valdymo pultelį: nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite
nuspaustą maitinimo mygtuką. Norėdami išjungti, veiksmą
pakartokite.
3. Pirmą kartą jis turi pradėti mirksėti. Tai reiškia, kad jis paruoštas
susieti su prietaisu. Savo prietaise atlikite „Bluetooth“ įtaisų paiešką
ir pasirinkite „VRB01RC“. Kai susiejimas pavyks, šviesos diodas nustos
mirksėti.
Jeigu nuotolinio valdymo pultelį prireikia prijungti prie kito
prietaiso, senasis prietaisas turi būti už „Bluetooth“ veikimo ribų
arba jis turi būti išjungtas. Nuotolinio valdymo pultelį įjunkite iš
naujo ir po 5 sekundžių jis pradės veikti susiejimo režimu.
Šis nuotolinio valdymo pultelis turi automatinio energijos
taupymo funkciją: jeigu per 8 minutes nenuspaudžiamas joks
mygtukas, pultelis automatiškai išsijungia.
„Android“ prietaisų valdymo nurodymai
1. Prietaiso valdymo režimą galima pakeisti, atsižvelgus į reikiamą
nuotolinio valdymo pultelio funkciją.
2. Norėdami pakeisti „Android“ prietaisų valdymo režimą,
nuspaudę ir laikydami mygtuką @, nuspauskite bet kurį mygtuką
(A, B, C arba D).
@ + A, muzikos ir vaizdo įrašų režimas (valdymas viena ranka)
aukštyn / žemyn = kitas įrašas / ankstesnis įrašas
C / D = garso lygio padidinimas / sumažinimas
A / R1 = atkūrimas / pauzė
@ + B, horizontalus žaidimų režimas (valdymas dviem rankomis)
*valdymas priklauso nuo programos
@ + C, vertikalus žaidimų režimas (valdymas viena ranka)
*valdymas priklauso nuo programos
@ + D, pelės režimas (valdymas viena ranka)
valdymo svirtelė = pele atliekami judesiai
C / D = garso lygio padidinimas / sumažinimas
R1 = pasirinkimas (spragtelėjimas pelės klavišu)
Mygtukų veikimas ir funkcijos priklauso nuo programos bei
prietaiso ir su skirtingomis programomis, prietaisais ar
programinės įrangos versijomis gali būti skirtingi.
Šis „Bluetooth“ valdymo pultelis yra skirtas naudoti su standartine
„Android“ sistema ir klaviatūra.
Prietaisai su nestandartinėmis klaviatūromis ar pakeistomis
sistemos nuostatomis gali veikti netinkamai.
3. Norėdami pakeisti „iOS“ prietaisų valdymo režimą, nuspaudę ir
laikydami mygtuką @, nuspauskite mygtuką A arba B.
@ + A, muzikos ir vaizdo įrašų režimas (valdymas viena ranka)
aukštyn / dešinėn = kitas įrašas (dvigubas spragtelėjimas)
žemyn / kairėn = ankstesnis įrašas (dvigubas spragtelėjimas)
C / B = garso lygio padidinimas / sumažinimas
A = garso išjungimas
D = į pradžią
@ = atkūrimas / pauzė
@ + B, horizontalus žaidimų režimas (valdymas dviem rankomis)
*valdymas priklauso nuo programos
Mygtukų veikimas ir funkcijos priklauso nuo programos bei
prietaiso ir su skirtingomis programomis, prietaisais ar
programinės įrangos versijomis gali būti skirtingi.
Sutrikimų šalinimas
• Jeigu valdymo pultelis neveikia, išimkite ir vėl įdėkite maitinimo
elementus. Tada įjunkite maitinimą. Jeigu jis vis vien neveikia,
pakeiskite maitinimo elementus.
•Jeigunepavykstaperjungtivaldymopulteliorežimų,jįišjunkite,įjunkite
ir pabandykite dar kartą.
• Kaimaitinimoelementaibaigiaišsieikvoti,valdymosvirtelėgalitapti
nejautri arba neveikti. Tokiu atveju pakeiskite maitinimo elementus.
• Jeigu susiejimo metu nepavyksta aptikti valdymo pultelio,išjunkite
ir vėl įjunkite „Bluetooth“. Pabandykite prietaisą ir valdymo pultelį
paleisti iš naujo.
Dėmesio
• Neardykitegaminių,nenuimkitejokiųdalių.
• Saugokite,kadantgaminiųnepatektųvandensarskysčių.
• Nelaikykite gaminių arti karščio šaltinių, saugokite nuo aukštos
temperatūros.
Dane techniczne
Typ: Kontroler bezprzewodowy z obsługą Bluetooth
Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5 V
Masa: 67 g (z bateriami)
Opis pilota
1. Minijoystick 6. Przycisk B
2. Przycisk zasilania 7. Przycisk @ (przełącznik funkcji)
3. Przycisk C 8. Dioda
4. Przycisk A 9. Przycisk R1
5. Przycisk D 10. Przycisk L1
Nie wszystkie aplikacje i gry są kompatybilne z kontrolerem Bluetooth.
Podłączanie
1. Usuń pokrywę znajdującą się w dolnej części kontrolera i włóż dwie baterie
AAA.
2. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć kontroler. Ponów
tę czynność, aby wyłączyć kontroler.
3. Przy pierwszym uruchomieniu dioda kontrolera powinna zacząć migać, co
oznacza, że kontroler jest gotowy do sparowania z innym urządzeniem. Uru-
chom wyszukiwanie urządzeń Bluetooth na swoim urządzeniu i wybierz VR-
B01RC”. Po sparowaniu z urządzeniem dioda kontrolera przestanie migać.
Aby połączyć kontroler z innym urządzeniem, należy wyłączyć obsługę
Bluetooth w ustawieniach poprzednio sparowanego urządzenia lub umi-
eścić je poza zasięgiem kontrolera. Włącz ponownie kontroler i odczekaj 5
sekund, aż przełączy się w tryb parowania.
Kontroler jest wyposażony w funkcję oszczędzania energii i wyłącza się,
jeżeli w ciągu 8 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
Sterowanie w przypadku urządzeń z systemem Android/iOS
1. Tryb pracy kontrolera może zostać zmieniony w zależności od zastosowania.
2. Aby zmienić tryb pracy kontrolera na urządzeniu z systemem Android,
przytrzymaj przycisk @, a następnie naciśnij dowolny przycisk (A/B/C/D).
@ + A Tryb odtwarzania dźwięku i obrazu (obsługa jedną ręką)
Góra/dół = następny/poprzedni utwór
C/D = zwiększenie/zmniejszenie głośności
A/R1 = odtwarzanie/pauza
@ + B Tryb gry – poziomy (obsługa oburęczna)
* sterowanie zależy od aplikacji
@ + C Tryb gry – pionowy (obsługa jedną ręką)
* sterowanie zależy od aplikacji
@ + D Tryb myszki (obsługa jedną ręką)
Minijoystick = sterowanie kursorem myszy
C/D = zwiększenie/zmniejszenie głośności
R1 = zaznaczenie (kliknięcie myszą)
Sterowanie oraz funkcje poszczególnych klawiszy zależą od aplikacji/
urządzenia i mogą się różnić w przypadku poszczególnych aplikacji,
urządzeń i wersji oprogramowania.
Niniejszy kontroler Bluetooth został zaprojektowany pod kątem
zgodności ze standardowym układem przycisków i systemem Android.
Urządzenia o niestandardowym układzie przycisków lub
zmodykowanych ustawieniach systemu mogą powodować
nieprawidłowe działanie kontrolera.
3. Aby zmienić tryb pracy kontrolera na urządzeniu z systemem iOS,
przytrzymaj przycisk @, a następnie naciśnij przycisk A lub B.
@ + A Tryb odtwarzania dźwięku i obrazu (obsługa jedną ręką)
Góra/prawo = następny utwór (dwukrotne kliknięcie)
Dół/lewo = poprzedni utwór (dwukrotne kliknięcie)
C/B = zwiększenie/zmniejszenie głośności
A = wyciszenie
D = powrót (przycisk Home)
@ = odtwarzanie/pauza
@ + B Tryb gry – poziomy (obsługa oburęczna)
* sterowanie zależy od aplikacji
Sterowanie oraz funkcje poszczególnych klawiszy zależą od aplikacji/
urządzenia i mogą się różnić w przypadku poszczególnych aplikacji,
urządzeń i wersji oprogramowania.
Rozwiązywanie problemów
• Jeżelikontrolerniewykazujeoznakdziałania,należywyjąćiponowniewłożyć
baterie, a następnie włączyć zasilanie. Jeżeli urządzenie wciąż nie działa, należy
wymienić baterie.
• Jeżeli nie można zmienić trybu pracy kontrolera, należy uruchomić go
ponownie i spróbować jeszcze raz.
• Niski stan naładowania baterii może powodować nieprawidłowe działanie
minijoysticka lub zmniejszenie jego czułości. W takiej sytuacji należy wymienić
baterie.
• Jeżelikontrolerniejest widocznywśródodnalezionychurządzeńBluetooth,
należy wyłączyć i ponownie włączyć obsługę Bluetooth. Problem może zostać
rozwiązany także przez ponowne uruchomienie urządzenia i kontrolera.
Ostrzeżenie
• Niewolnorozmontowywaćproduktówaniwyjmowaćjakichkolwiekczęści.
• Należyunikaćkontaktuproduktówzwodąlubinnymicieczami.
• Nie umieszczać produktów w pobliżu źródeł ciepła i nie wystawiać ich na
działanie wysokiej temperatury.
 
: пульт дистанционного управления Bluetooth
: 2 батарейки типа AAA, 1,5 В
: 67 г (включая батарейки)
 
1. Ручка управления 6. Кнопка B
2. Кнопка питания 7. Клавиша переключения режимов @
3. Кнопка C 8. Световой индикатор
4. Кнопка А 9. Клавиша R1
5. Кнопка D 10. Клавиша L1
Не все приложения и игры совместимы с пультом дистанционного
управления Bluetooth.

1. Снимите крышку с нижней части пульта и вставьте две батарейки типа ААА.
2. Чтобы включить пульт, удерживайте кнопку питания нажатой в течение 3
секунд. Повторите это действие для выключения.
3. Во время первого включения она должна начать мигать. Это означает, что
пульт готов к сопряжению с устройством. Произведите поиск устройств Blue-
tooth со своего устройства и выберите VRB01RC. Светодиод перестанет мигать
после успешного выполнения сопряжения.
Для подключения пульта к новому устройству старое устройство должно
находиться за пределами диапазона связи Bluetooth или Bluetooth должен
быть отключен. Перезагрузите пульт, и он перейдет в режим сопряжения
через 5 секунд.
Пульт дистанционного управления имеет функцию автоматической
экономии энергии: если кнопки не нажимались в течение 8 минут, он
автоматически выключается.
   Android-
1. Режим устройства может быть изменен в зависимости от функции пульта
дистанционного управления.
2.       Android,  
  @,       :
A, B, C, D.
@ +  =     ()
Вверх/вниз = следующая дорожка/предыдущая дорожка
C/D = громкость больше/меньше
A/R1 = воспроизведение/пауза
@ + B =    ()
* Элементы управления зависят от приложения.
@ + C =    ()
* Элементы управления зависят от приложения.
@ + D =    ()
Ручка управления = движение мыши
C/D = громкость больше/меньше
R1 = выбрать (нажатие мыши)
Функции элементов управления и клавишей зависят от приложения/
устройства и могут различаться в зависимости от приложений, устройств
и версий программного обеспечения.
Пульт дистанционного управления Bluetooth предназначен для работы со
стандартной системой и клавиатурой Android.
Устройства с нестандартными клавиатурами или измененными
системными настройками могут работать некорректно.
3.       iOS,  
  @,    A  B.
@ +  =     ()
Вверх/вправо = следующая дорожка (двойной клик)
Вниз/влево = предыдущая дорожка (двойной клик)
C/B = громкость больше/меньше
A = отключение звука
D = главное меню
@ = /
@ + B =    ()
* Элементы управления зависят от приложения.
Функции элементов управления и клавишей зависят от приложения/
устройства и могут различаться в зависимости от приложений, устройств
и версий программного обеспечения.
 
• Если пульт не работает должным образом, извлеките и повторно вставьте
батарейки, затем включите питание. Если он по-прежнему не работает,
замените батарейки.
• Если режимы пульта не переключаются, перезагрузите пульт и повторите
попытку.
• Низкий заряд батареек может привести к потери чувствительность или
неисправности ручки управления. В этом случае замените батарейки.
• Если пультнеобнаруживается во время сопряжения, выключите Bluetooth и
включите его обратно. Также может помочь перезапуск устройства и пульта.

• Неразбирайтеизделияинеудаляйтедетали.
• Избегайтеконтактаизделийсводойилилюбойдругойжидкостью.
• Не размещайте изделия рядом с источниками тепла и не подвергайте их
воздействию высокой температуры.
Technische Spezikationen:
Typ: Bluetooth Fernbedienung
Power: 2 x 1.5 V AAA Batterien
Gewicht: 67 g. (einschließlich Batterien)
Bedienungsbeschreibung
1. Steuerknüppel 6. B Button
2. Power Button 7. @ Funktionswechseltaste
3. C Button 8. Lichtanzeige
4. A Button 9. R1 Taste
5. D Button 10. L1 Taste
Nicht alle Apps und Spiele sind mit der Bluetooth Fernbedienung
kompatibel.
Verbindung
1. Entfernen Sie den Deckel vom Boden der Fernbedienung und fügen Sie die
zwei AAA Batterien ein.
2. Halten Sie den Power Button für 3 Sekunden, um die Fernbedienung an-
zustellen. Wiederholen Sie, um sie auszustellen.
3. Beim ersten Mal sollte es anfangen zu blinken. Dies bedeutet, dass es be-
reit ist, mit einem Gerät zu koppeln. Suchen Sie nach Bluetooth Geräten
von Ihrem Gerät und wählen Sie VRB01RC” aus. Die LED wird aufhören zu
blinken, wenn es gekoppelt ist.
Um die Fernbedienung mit einem neuen Gerät zu verbinden, sollte
das ehemalige Gerät außerhalb der Reichweite oder das Bluetooth des
Geräts ausgeschaltet sein. Die Fernbedienung erneut starten und sie
wird nach 5 Sekunden in den Kopplungsmodus gehen.
Diese Fernbedienung hat eine automatische energiesparende
Funktion: Wenn kein Button für 8 Minuten gedrückt wird, geht sie
automatisch aus.
Bedienungshinweise für Android Geräte
1. Der Gerätemodus kann auf der Basis der Funktion der Fernbedienung
gewechselt werden.
2. Um den Kontrollmodus auf Android Geräten zu wechseln, drücken
und halten Sie @ gedrückt und drücken Sie dann irgendeine Taste
(A/B/C/D).
@ + A Musik- & Videomodus (einhändig)
Hoch/Runter = Nächste Spur/Vorherige Spur
C/D = Lauter/Leiser
A/R1 = Play/Pause
@ + B Horizontaler Spielmodus (beidhändig)
*Befehle sind von Apps abhängig
@ + C Vertikaler Spielmodus (einhändig)
*Befehle sind von Apps abhängig
@ + D Mausmodus (einhändig)
Steuerknüppel = Maus Bewegung
C/D = Lauter/Leiser
R1 = Auswählen (Mausklick)
Die Befehle und Funktionalitäten der Tasten sind App/Geräte
abhängig und könnten für alle Apps, Geräte und Software Versionen
nicht auf die gleiche Art funktionieren.
Dieser Bluetooth Controller ist dazu entworfen, um mit den Standard
Android Systemen und Tastaturen zu funktionieren.
Geräte mit nicht standardisierten Tasten oder geänderten
Systemeinstellungen könnten nicht einwandfrei funktionieren.
3. Um den Steuerungsmodus bei iOS Geräten zu ändern, drücken und
halten Sie @ gedrückt und drücken Sie dann die A oder B Taste.
@ + A Musik- & Videomodus (einhändig)
Oben/Rechts = Nächste Spur (Doppelklick)
Unten/Links = Vorherige Spur (Doppelklick)
C/B = Lauter/Leiser
A = Stumm
D = Home
@ = Play/Pause
@ + B Horizontaler Spielmodus (beidhändig)
*Befehle sind von Apps abhängig
Die Befehle und Funktionalitäten der Tasten sind App/Geräte
abhängig und könnten für alle Apps, Geräte und Software Versionen
nicht auf die gleiche Art funktionieren.
Störungsbeseitigung
• WenndieFernbedienungnichtantwortet,entfernenSiedieBatterienund
setzen Sie sie wieder ein. Dann den Power anstellen. Wenn sie immer noch
nicht reagiert, ersetzen Sie die Batterien.
• Wenn die Fernbedienung nicht den Modus wechselt, die Bedienung
erneut starten und wieder versuchen.
• Schwache Batterien können zum Empndlichkeitsverlust oder
Fehlfunktion des Steuerknüppels führen. Ersetzen Sie die Batterien, falls
dies eintritt.
• WenndieBedienungbeimKoppelnnichtgefundenwird,denBluetooth
aus-und einschalten. Es kann helfen, Ihr Gerät und die Bedienung erneut
zu starten.
Warnhinweis
• NehmenSiedasGerätnichtauseinanderoderentfernensieirgendeinTeil
davon.
• Vermeiden sie den Kontakt der Geräte mit Wasser oder anderen
Flüssigkeiten.
• BringensiedieGerätenichtindieNähevonWärmequellen,setztenSiesie
keinen hohen Temperaturen aus.
Tehniskā specikācija
Tips: Bluetooth tālvadības pults
Strāvas padeve: divas 1,5 V AAA baterijas
Svars: 67 g (ar baterijām)
Pults apraksts
1. Vadības svira 6. Poga B
2. Ieslēgšanas poga 7. @ Funkciju pārslēgšanas taustiņš
3. Poga C 8. Indikatora gaisma
4. Poga A 9. Taustiņš R1
5. Poga D 10. Taustiņš L1
Ne visas lietojumprogrammas un spēles ir saderīgas ar
Bluetooth pulti.
Savienojuma izveidošana
1. Noņemiet vāciņu, kas atrodas pults apakšā, un ievietojiet divas
AAA baterijas.
2. Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu trīs sekundes, lai ieslēgtu pulti.
Atkārtojiet, lai izslēgtu.
3. Pirmajā reizē tam jāmirgo. Tas nozīmē, ka tas ir gatavs izveidot
pāra savienojumu ar ierīci. Meklējiet Bluetooth ierīces savā ierīcē
un izvēlieties VRB01RC LED indikators beigs mirgot, ja tas tiks sav-
ienots pārī.
Lai savienotu pulti ar jaunu ierīci, vecajai ierīcei būtu jābūt
ārpus uztveršanas zonas vai ierīces Bluetooth jābūt izslēgtam.
Restartējiet pulti un pēc piecām sekundēm tiks ieslēgts pāra
režīms.
Tālvadības pultij ir enerģijas automātiskā taupīšanas funkcija
– ja neviena poga netiek piespiesta astoņas minūtes,
tālvadības pults automātiski izslēgsies.
Vadības instrukcijas Android ierīcēm
1. Ierīces režīmu var mainīt atkarībā no pults funkcijas.
2. Lai mainītu pults režīmu Android ierīcēm, turiet nospiestu @
un tad nospiediet jebkuru pogu (A/B/C/D).
@ + A Mūzikas un video režīms (ar vienu roku)
Uz augšu/Uz leju = Nākamā dziesma/iepriekšējā dziesma
C/D = Skaļāk/klusāk
A/R1 = Atskaņot/apturēt
@ + B Horizontālais spēlēšanas režīms (divroku)
* Vadība ir atkarīga no lietojumprogrammas
@ + C Vertikālais spēlēšanas režīms (ar vienu roku)
* Vadība ir atkarīga no lietojumprogrammas
@ + D Peles režīms (ar vienu roku)
Vadības svira = Peles kustība
C/D = Skaļāk/klusāk
R1 = Izvēlēties (peles klikšķis)
Taustiņu vadība un funkcionalitāte ir atkarīga no
lietojumprogrammas/ierīces un var nedarboties vienādi ar
visām lietojumprogrammām, ierīcēm un programmatūras
versijām.
Šai Bluetooth pultij ir paredzēts strādāt ar standarta Android
sistēmu un tastatūru.
Ierīces ar nestandarta tastatūrām vai pārveidotiem sistēmas
iestatījumiem var nedarboties pareizi.
3. Lai mainītu pults režīmu uz iOS ierīci, turiet nospiestu @ un
tad nospiediet taustiņu A vai B.
@ + A Mūzikas un video režīms (ar vienu roku)
Uz augšu/pa labi = Nākamā dziesma (dubultklikšķis)
Uz leju/pa kreisi = Iepriekšējā dziesma (dubultklikšķis)
C/B = Skaļāk/klusāk
A = Izslēgt skaņu
D = Sākums
@ = Atskaņot/apturēt
@ + B Horizontālais spēlēšanas režīms (divroku)
* Vadība ir atkarīga no lietojumprogrammas
Taustiņu vadība un funkcionalitāte ir atkarīga no
lietojumprogrammas/ierīces un var nedarboties vienādi ar
visām lietojumprogrammām, ierīcēm un programmatūras
versijām.
Problēmu novēršana
• Japultsnereaģē,izņemietunvēlreizievietojietbaterijas.Pēctam
ieslēdziet. Ja joprojām nereaģē, ievietojiet jaunas baterijas.
• Japultsrežīminemainās,restartējiettounmēģinietvēlreiz.
• Zems bateriju uzlādes līmenis var likt vadības svirai zaudēt
jutīgumu un izraisīt darbības traucējumus. Ja tā notiek, nomainiet
baterijas.
• Ja, meklējot pāri, pults neuzrādās, izslēdziet un ieslēdziet
Bluetooth. Pults restartēšana arī var palīdzēt.
Brīdinājumi
• Neizjaucietierīcesunnenoņemiettodaļas.
• Nepieļaujietšķidrumunokļūšanuierīcēs.
• Nenovietojiet ierīces tuvu siltuma avotiem un nepakļaujiet tās
augstas temperatūras iedarbībai.
GB Bluetooth remote controller

USER MANUAL

DE Bluetooth Fernbedienung

BENUTZERHANDBUCH

LT „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pultelis

NAUDOTOJO VADOVAS

LV Bluetooth tālvadības pults

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

EE Virtuaalne reaalsus prillid

KASUTAMISJUHEND

PL Kontroler bezprzewodowy z obsługą Bluetooth

INSTRUKCJA OBSŁUGI

RU    Bluetooth

  

Elektroninių atliekų ir elektroninės įrangos (WEEE) ženklas
WEEE ženklu nurodoma, kad gaminys negali būti panaudotas
kaip namų apyvokos atlieka. Užtikrindami, kad šis gaminys
būtų išmestas pagal taisykles, Jūs padėsite aplinkai. Norėdami
sužinoti daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą,
susisiekite su savo vietinės valdžios institucija, Jūsų namų ūkiui
priklausančiu atliekų paslaugų teikėju arba parduotuve, iš
kurios pirkote šį gaminį.
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) simbols
WEEE simbols norāda, ka šis izstrādājums nav likvidējams
kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Likvidējot šo
izstrādājumu pareizi, Jūs palīdzēsit aizsargāt apkārtējo
vidi. Sīkākai informācijai par šā izstrādājuma
pārstrādāšanu, lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm,
mājsaimniecības atkritumu transportēšanas uzņēmumu
vai tirdzniecības vietu, kur izstrādājumu iegādājāties.
Elektri- ja elektroonikaseadmete jaatmete (WEEE) sumbol
WEEE-sumbol tahendab, et seda toodet ei tohi visata
olmejaatmete hulka. Toote oigel korvaldamisel aitate
kaitsta keskkonda. Uksikasjalikuma teabe saamiseks selle
toote umbertootlemise kohta poorduge kohalikku
omavalitsusse, jaatmekaitlusettevottesse voi kauplusesse,
kust te toote ostsite.
Symbol zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego (WEEE)
Symbol WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być utylizowany
jak odpady domowe. Aby pomoc chronić środowisko naturalne należy
upewnić się, że niniejszy produkt jest poprawnie utylizowany. Więcej
informacji na temat recyklingu niniejszego produktu można uzyskać u
lokalnych władz, służb oczyszczania lub w sklepie, w ktorym zakupiono
ten produkt.

Model: VRB01RC

@
C
A
B
D
1

234

7658

9
10
Product Product model
Product purchase date Seller name, address
Failures (date, description, position of the person who accepts the product, rst
name, last name and signature)
1. Warranty period Warrantyentersintoforcestartingwiththedaywhenthebuyeracquiresthe product from the seller. Warranty period is indicated on the package of the product.2. Warranty conditions The warranty is valid only by providing an original document of the productacquisitionandthiswarrantysheet,whichincludesnameoftheproduct model, product purchase date, name and address of the seller. If it is noticed during the warranty period that the product has faults and these faults where not caused by any of the reasons when the warranty is not applied as indicated in the paragraphs below, manufacturer undertakes to replace the product.The warranty is not applied to regular testing, maintenance and repair or replacement of the parts which are worn out naturally.The warranty is not applied if damage or failures occurred due to the following reasons:• Inappropriate installation of the product, inappropriate usage and/or operating the product without following the manual, technical requirementsandsafetystandardsasprovidedbythemanufacturer,and additionally, inappropriate warehousing, falling from heights as well as hard strikes.• Corrosion,mud,waterandsand.• Repairworks,modicationsorcleaning,whichwereperformedbyaservice not authorised by the manufacturer. • Usageofthespareparts,softwareorconsumptivematerialswhichdonot apply to the product. • Accidentsoreventsoranyotherreasonswhichdonotdependonthemanufacturer, which includes lightning, water, re, magnetic eld and inappropriate ventilation.
• If the product does not meet standards and specications of a
particular country, in which it was not bought. Any attempt to adjust theproductinordertomeettechnicalandsafetyrequirementssuchas those in the other countries withdraws all the rights to the warranty service.If no failures are detected in the product, all the expenses in relation to the service are covered by the buyer.

WARRANTY CARD

Designed in EU by ACME Europe UAB,
Raudondvario pl. 131B, LT-47191,
Kaunas, Lithuania
E-mail: support@acme.eu
Rev. 2.0 Printed in China

Tampilkan panduan gratisAcme Made VRB01RC di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Acme Made VRB01RC lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang VRB01RC Acme Made?

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Acme Made dan jawabannya tidak ada di manual? Ajukan pertanyaan Anda di sini. Berikan deskripsi yang jelas dan komprehensif tentang masalah dan pertanyaan Anda. Makin jelas masalah dan pertanyaan Anda, makin mudah bagi pemilik Acme Made lainnya untuk menyediakan jawaban yang terbaik.

Jumlah pertanyaan: 0

Umum
Acme Made
VRB01RC | 503831
tidak ada dalam kategori
4770070878606
Inggris
Panduan pengguna (PDF)
Fitur
TipeLayar yang dipakai di kepala berbasis smartphone (VR)
Usia yang direkomendasikan (min)- tahun
Warna produkHitam
PewarnaanMonokromatik
Sudut pandang360 °
Jarak antara kedua pupil mata yang dapat disesuaikanYa
Diameter lensa36 mm
Sudut bidang pandang (FOV)90 °
Tipe lensaLensa melingkar
Bahan lensaAkrilik
Tali pengikat yang dapat disesuaikanYa
Gender terekomendasiLaki-laki/perempuan
Dukungan telpon pintarYa
Berat dan dimensi
Berat kemasan590 g
Berat430 g
Panjang110 mm
Lebar190 mm
Tinggi135 mm
Persyaratan sistem
Sistem operasi seluler yang didukungAndroid, iOS
Kompatibilitas ukuran layar minimal4 "
Kompatibilitas ukuran layar maksimal6 "
Port & antarmuka
Pembaca kartu terintegrasi-
Daya
Tipe sumber dayaBaterai
Isi kemasan
Kain pembersihYa
Peralatan masukan
Tipe antarmuka kontrolerBluetooth
Teknologi konektivitasNirkabel
Tampilkan lebih banyak

Tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di manual? Anda dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di FAQ tentang Acme Made VRB01RC di bawah ini.

Apakah pertanyaan Anda tidak terdaftar? Ajukan pertanyaan Anda di sini

Tidak ada hasil